Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAPHYLOCOCCUS Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAPHYLOCOCCUS Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17."— Sunum transkripti:

1 STAPHYLOCOCCUS Fatih KÖKSAL Dönem II

2 PÜYOJENİK KOKLAR Enfekte dokuda güçlü inflamatuvar cevap oluşturan
ve immun cevaptan korunmada etkili virülans faktörlerine sahip yuvarlak, oval veya mum alevi şeklindeki bakteriler Staphylococcus Streptococcus Enterococcus Neisseriae

3

4

5 Konak ve doku tropizmi gösterirler
STAFİLOKOKLAR İnsan ve memeli hayvanların deri ve müköz membranlarında kommensal flora bakterisi olarak yaşayan ancak opurtunistik enfeksiyonlara da yol açan mikroorganizmalardır. Konak ve doku tropizmi gösterirler

6 STAFİLOKOKLARDA TROPİZM
TÜR KONAK DOKU Staph.caprea Keçiler Deri Staph equi Atlar Deri Staph hycus Kanatlılar Staph hominis İnsan El-ayak Staph.capitis İnsan Baş Staph.auricularis İnsan Kulak Staph aureus Kosmopolit Kosmopolit

7 STAPH. AUREUS Hastane enfeksiyonu: Deri yumuşak doku enfeksiyonları
Osteomyelitis, Septic arthritis, Device-related infections, Pneumonia, Endocarditis, Bakteriyemi Mortalite Antibiyotik öncesi: % 65-70 Günümüzde : %20-40

8 STAFİLOKOKLAR Staphylo : Üzüm salkımı Coccus :yuvarlak tane
Çap :1m gram pozitif koklar

9 TAKSONOMİ Familya : Micrococcaceae Aerob- fakültatif anaerob
Gram-positive koklar Katalase positive Pyojenik infeksiyonlara yol açarlar Genus : Planococcus sp. Micrococcus sp. Stomatococcus sp. Staphylococcus sp. (17/33 ssp)

10 KARAKTER STAFİLOKOK MİKROKOK
G+C Teikoik asit Poligliserol fosfat Poliribitol fosfat Mürende Glisin Lizin Basitrasin 0.04 IU Dirençli Duyarlı Furazolidon 100g Duyarlı Dirençli

11 STAFİLOKOKLARDA ÜREME
Aerob & Fakültatif anaerop koklar Optimal üreme ısısı = 37 C (7-48 C ) Optimal üreme pH’sı = 7.2  0.2 Metabolizma :Respiratuvar & Fermentatif Kemoorganotrofiktirler Karbon hidratları asit/gaz oluşturarak fermente ederler

12 37 C 24 saatlik Stafilokok kültürü
Üreme : Adi /Nutrisyonel besi yerlerinde ürer Hemoliz : Beta hemoliz. Piğment : karoten -sarkinoksantin Gliserol monofosfat piğment oluşumunu artırır Tellütitli besiyerinde siyah koloniler oluştururlar 37 C 24 saatlik Stafilokok kültürü

13 ÜREME ÖZELLİKLERİ Karakter Staph Staph. Staph
aureus epidermitis saprophyticus Hemoliz  Piğment Beyaz Altın sarısı Limon sarısı Mannitol aerob/anaerob aerob aerob Glukoz aerob/anaerob aerob aerob %10 NaCl töleransı C H A P M N Plazma koagülaz

14 STAPHYLOCOCCUS AUREUS

15 STAPHYLOCOCCUS EPİDERMİTİS

16 ÜREME ÖZELLİKLERİ Karakte Staph. aureus Staph. epidermitis
Altın sarısı Limon sarısı Mannitol aerob/anaerob aerob aerob Glukoz aerob/anaerob aerob aerob %10 NaCl töleransı C H A P M N

17 DİRENÇ 55 C 1 saat 60 C dakika % 12 NaCl ve % 20 Sükroz’a direnç-Staph aureus- Anilin boyalara duyarlı- 1/ Kristalviole letal %0.1 fenol %0.5 klor’a duyarlı

18 VİRULANS FAKTÖRLERİ-1 Kolonizasyon faktörleri: Adeziv proteinler
İnvazinler : Yayılma faktörleri İmmunsistemden kaçış : a-antifagositikler b-fagositoza direnç c-İmmunstimülatörler Hücre yıkan faktörler : Enzim ve toksinler Direnç faktörleri :antibiyotiklere direnç

19 VİRULANS FAKTÖRLERİ-2 1-HÜCRE DUVARI ELEMANLARI
Microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules a-Hücre duvarı polimerleri -Kapsül -Teikoik asit -Slime tabaka b-Hücre duvarı proteinleri -Protein-A (SpA) -Klambing faktör A-B (ClfA-B) -iron-regulated surface determinant A (IsdA) -Fibronektin bağlayan protein (FnbpA-B) 2-EKZOPROTEİNLER A-Toksinler B- Enzimler

20 S.aureus:poliribitol fosfat S.epidermitis:poligliserol fosfat
HÜCRE DUVARI ELEMANLARI S.aureus:poliribitol fosfat S.epidermitis:poligliserol fosfat

21 HÜCRE DUVARI ELEMANLARI KAPSÜL
Mukopolisakkarit Opsonizasyon/Fagositozu inhibe eder PMNL’lere adhezyonu başlatır Güçlü antijen 1,2, serotipi tespit edilmiştir. 5 ve 8 tüm olguların % 60-70’inden izole edilir Tip 8 suşları TSST i üretir.

22 HÜCRE DUVARI ELEMANLARI
Slime tabaka Polisakkarit matriks KNS’lar sekrete eder Adeziv Fagositozu engeller Peptidoglikan/Teikoik asit/LTA İmmunsistemi uyarır Konak hücreye-fibronektin’e-bağlanma

23 HÜCRE DUVARI ELEMANLARI
PROTEİN-A 42.kDa Pepdidoglikan’a COOH- terminal uç ila bağlanmıştır. Serbest 5 tane NH (E,D,A,B,C) terminal uca sahiptir. IgG : Fc ve Fab VH IgM : Fab VH3’den bağlar

24 EKZO PROTEİNLER Lökosidin(Panton-Valantine) Hemolizinler : α-Toksin
STAFİLOKOK TOKSİNLERİ 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER Lökosidin(Panton-Valantine) Hemolizinler : α-Toksin β-Toksin γ-Toksin δ-Toksin 2-SÜPER ANTİJENLER Stafilokoksik Toksik Şok Sendromu Toksini TSST-1 Enterotoksin 3-EPİDERMOLİTİK TOKSİN

25 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER
LÖKOSİDİN (Panton-Valantine) F = Da S = Da PMNL ve Monositler duyarlı Potasyum iyon kanallarını bozar Staph.aureus -genel % 2 DYD İnfeksiyonu ilişkili % 90

26 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER
Hemolizinler - Toksin: Da Çinko metallo enzim Fosfolipaz C/Spingomyelinaz Eritrosit/PMNL/Makrofaj Hemolitik/Letal Dermonekrotik Kas hücreleri Trombositler duyarlı Monositler LDL’ye Duyarlı

27 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER
Hemolizinler -Toksin Da Spingomyelinaz Koyun eritrositleri duyarı -Toksin -Leukotoxin Da Lökositler Eritrositler duyarlı

28 1-MEMBRANA ZARAR VEREN TOKSİNLER
Hemolizinler δ-Toksin NEC Sekretuvar ishaller Nötrofil fonksiyon bozukluğu TNF-  aktivasyonu

29

30 2-SÜPER ANTİJENLER Staflokoksik Toksik Şok Sendromu Toksini -TSST-1
Mol ağırlığı = Da Faj I ve I+ III suşlar. Menstural dönem. Baş ağrısı,yüksek ateş, konvulsyon, bulantı, kusma Enterotoksin Da Termostabil (100C’de 30 dak) Tripsin ,pepsine ve mide asidine dirençli SEA, SEB, SEC1,2,3, SED, SEE, SEG, SEH ve SEI SEB, SEC = Non menstural – TSS’olgularının % 50’si

31 3-EPİDERMOLİTİK TOKSİN
Exfoliatif toksin Staph.Scarled Skin Sendrom Toksini -SSSS- Haşlanmış deri sendromu toksini Lyell sendromu toksini Faj II suşları. ETA: Da. ETB : Da Stratum granülosumda mukopolisakkarit matriksi çözer.

32

33 EKZO PROTEİNLER Lipaz Hyalorinidaz Katalaz Plazma koagülaz
ENZİMLER Lipaz Hyalorinidaz Katalaz Plazma koagülaz Serbest koagülaz Bağlı koagülaz DNAase Staphylokinaz Penisilinaz ProteinA

34 LİPAZ: HYALORİNİDAZ: KATALAZ:
Sebumu -Trigliserit, kollesterol-kullanır Kolonizan faktördür Staph epidermitis + P.acnes kalıcı florada yer alır. HYALORİNİDAZ: Bağ dokuyu tahrip eder yayılma faktörüdür. KATALAZ: Oksijen radikallerine karşı korur.

35 KATALAZ AKTİVİTESİ 2H2O Katalaz H2O + O2

36 1-Serbest koagülaz :Stafilotrombin
S. aureus PLAZMA KOAGÜLAZ 1-Serbest koagülaz :Stafilotrombin Fibrinojen fibrine döndürülür

37 PLAZMA KOAGÜLAZ 2-Bağlı koagülaz :Klambing faktör

38 PK + STAFİLOKOKLAR S. aureus S. intermedius S. hyicus S. delphini
S. schleiferi İnsan patojenleri Hayvan patojenleri

39 PENİSİLİNAZ-β LAKTAMAZ
STAPHYLOKİNAZ Plazminojeni plazmine çevirir DNAse Termolabil nükleaz Konak doku genomunu tahrip eder. PENİSİLİNAZ-β LAKTAMAZ Beta laktamlara direnci sağlar MRSA -Metisilin Rezistan Staph aureus- VRSA ?

40 S.aureus’da ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Hastane Toplum kökenli Penicillinase-üreten S. aureus MRSA

41

42 MRSA İNFEKSİYONLARI HASTANE KÖKENLİDİR
86% 14% Toplumda kazanılan Hastane de kazanılan Klevens et al JAMA 2007;298:

43 Nasal S. aureus Kolonizasyonu National Health and Nutrition Examination Survey 2001-02
MRSA: 0.8% Yaş (yıl ) MRSA colonization associated with age ≥60 years & being female

44 STAPH.AUREUS NASAL KOLONİZASYONU
Yenidoğan : % 5 2. Hafta : % 50 6. Hafta :% kalıcı/geçici Non-kolonize : %20-40

45 STAFİLOKOK İNFEKSİYON/TOKSEMİLERİ
PREDİSPOZAN FAKTÖRLER 1-Konjenital-Down sendromu- veya kazanılmış immun yetmezlik sendromları-Diabet, Romatoid artrit 2-Hypogammaglobulinemia 3-Kronik granülamatöz hastalıklar 4-Deri travmaları 5-Yabancı cisim 6-Süper infeksiyonlar 7-Alkolizm, IVD kullanıcıları, maliğnensililer 8-Sık antimikrobial kullananlar

46 STAFİLOKOK İNFEKSİYON/TOKSEMİLERİ
Süpüratif DYD infeksiyonları Toksemiler İmpetigo Gastroenteritler Folükül TSS Fronkül Haşlanmış deri sendromu Karbonkül Sistemik enfeksiyonlar Osteomyelit Endokardit Üriner sistem infeksiyonları pünomoni

47 Staph aureus Apse poşu Kıl Lökosidin Hyalorunidaz pü oluşumu
Koagülaz yolu ile fibrin ve duvar oluşumu Apokrin bezi

48 İMPETİGO

49

50 FOLİKÜLİT

51 FRONKÜLİT

52 KARBONKÜL

53 TANI Gram Boya Gram Pozitif koklar Katalaz Oksidaz Koagulaz
_ + Streptococcus Oksidaz _ + R Macrococci Staphylococcus Bacitracin Duyarlılık testi S Micrococci Koagulaz _ + Staphylococcus epidermidis KNS Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus saprophyticus

54 TEDAVİ Sefalosporinler Aminopenisilinler Amoksilin klavunat
Tetrasiklinler TMP-SMX Metisilin Vankomisin

55


"STAPHYLOCOCCUS Fatih KÖKSAL Dönem II-2016-17." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları