Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANCILIK UYGULAMA PROJELERİNİN ÇEŞİTLERİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük.Müh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANCILIK UYGULAMA PROJELERİNİN ÇEŞİTLERİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük.Müh."— Sunum transkripti:

1 ORMANCILIK UYGULAMA PROJELERİNİN ÇEŞİTLERİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük.Müh.

2 HAVZA UYGULAMA PROJELERİNİN ÇEŞİTLERİ 1-Endüstriyel(Hızlı Gelişen Tür) Ağaçlandırma 2-Orman Ağaçlandırması 3-Toprak Muhafaza Çalışmaları 4-Sel kontrolü 5-Bozuk Ormanların İyileştirilmesi 6-Yeşil Kuşak Ağaçlandırması 7-Mera Islahı ve yönetimi 8-Entegre havza rehabilitasyon projesi

3 YAĞIŞ DAĞILIMI Türkiye’de Yıllık yağışı, 100-300 mm. olan yerler kurak, 300-600 mm.nin altında olan yerler yarı kurak, 600 mm.nin üzerinde olan sahalar ise yarı nemli ve nemli bölgelerdir.

4 ENDÜSTRİYEL(HIZLI GELİŞEN TÜR) AĞAÇLANDIRMASININ TANIMI Genellikle hızlı büyüyen iğne ve yapraklı ağaç türleri ile kurulan bu plantasyonlarda, orman kurma, bakım ve üretim işleri mekanizasyona dayalı entansif işletmecilik koşullarına göre yapılır. Endüstriyel Ağaçlandırma, yağışı fazla, toprağı derin, verimli ve meyili az arazilerde tekniğine uygun toprak işleme ve bakım çalışmaları uygulanarak, hızlı gelişen ağaç türleri kullanılarak tesis edilir.

5 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARIN AMACI VE SONUCU Amaç/Hedef: -Yuvarlak odun işleyen veya yarı mamul odun ürünlerini hammadde olarak kullanan, endüstriye materyal sağlayan ağaçlandırmalar tesis etmektir. -Endüstriyel ağaçlandırmalarında en önemli amaç yüksek odun hâsılasıdır. Sonuç/Çıktı: -İbrelide 25 yıl idare süresi sonunda, bir hektar alanda, yılda ortalama en az 10 m3 den daha fazla hacım artımı

6 ORMAN AĞAÇLANDIRMASININ TANIMI Orman ağaçlandırması, bozuk orman alanları ile orman rejimi dışındaki uygun alanlar üzerinde orman ağacı bitkilerinin dikimi ile oluşturulur. Ağaçlandırma ormanı ile, ülkenin ihtiyaç duyduğu, çeşitli çap ve kalitedeki odun ile reçine, sığla ve mantar gibi çeşitli yan ürünler değerlendirilir, yaban hayatı korunur, kaliteli içme suyu temin edilir, erozyon önlenir.

7 ORMAN AĞAÇLANDIRMASININ AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi - Amaç tek değil, çok çeşitlidir. Amaç, yüksek hasıla almaktan ziyade, ormanın kolektif faydası ön plandadır. Ağaçlandırmaların idare süresi, endüstriyel ağaçlandırmalara nazaran çok daha uzundur. Sonuç/Çıktı -Ağaçlandırılmış 2-3 kapalı koru ormanı

8 TOPRAK MUHAFAZA AĞAÇLANDIRMASININ TANIMI Toprak muhafaza ağaçlandırması, ileride alınacak orman ürünü dikkate alınmaksızın, bir an önce toprağı en iyi koruyacak şekilde, bir bitki örtüsü tesisi amacıyla yapılan ağaçlandırmalardır Uygulamalar genelde, toprak ve su korumaya dönük ağaçlandırmalar ile, bozuk ormanların iyileştirilmesi şeklindedir. Bu ağaçlandırmalarla, endüstriyel orman kurmak, ekonomik ve ekolojik şartlar açısından mümkün görülmemektedir.

9 TOPRAK MUHAFAZA AĞAÇLANDIRMASININ AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi -Amaç, esas itibariyle odun üretimini olmayıp, erozyonun, selin önlenmesi, doğal vejetasyonun ve doğal hayatın geliştirilmesi gibi çok çeşitli kolektif faydaları ön plandadır. Sonuç/Çıktı -Havzanın uygun açık alanlarında ağaçlandırılmayla elde edilen ormanlar, -Bozuk ormanların İyileştirilmesi ile koruya dönüşmüş ormanlar, -Sel ve taşkınlarda azalmalar.

10 SEL KONTROLÜ TANIMI Sel kontrollü projeleri, havzadaki yağış sularının yatak boyunca çevreye zarar vermeden düzenli akışını sağlamaya ve sularla taşınan katı materyalin nitelik ve nicelik bakımından normal ölçülere indirmeye çalışan projelerdir.

11 SEL KONTROLÜNÜN AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi Yerleşim yerlerinin, barajların ve çeşitli tesislerin sel ve taşkından korunması Sonuç/Çıktı Havzada can ve mal kaybının en aza indirilmesi

12 BOZUK ORMANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİN TANIMI Bozuk ormanlarda, mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın; Orman alanlarının korunması, Canlandırma kesimleri, Aşılama, Boşlukların yöreye uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla ağaçlandırılması ile bozuk ormanların verimli hale dönüştürülmesidir

13 BOZUK ORMANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi -Bozuk orman ekosistemini bozmadan, genetik yapıyı yerinde korumak suretiyle, en az emek ve masrafla bozuk ormanları iyileştirmektir. Sonuç/Çıktı -Rehabilite edilmiş 2-3 kapalı koru ormanı

14 YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMALARININ TANIMI Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları, şehirler etrafında ve civarında, ağaçlandırma yoluyla estetik, sağlık ve rekreasyonel amaçlı yeni ormanların tesis edilmesidir. Bu ormanlar, toprak ve su koruma görevlerini de yaparlar

15 YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMALARININ AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi Çevre sorunlarının çözümüne yönelik yeni ormanlar kurmak ve böylece kentte yaşayan insanlar için rekreasyon alanı oluşturmak Sonuç/Çıktı Aktif ve pasif rekreasyon sahalarını ihtiva eden kent ormanının tesisi

16 MERA ISLAHININ TANIMI Mera, yaylak, kışlak, çayır ve otlakların, Yem verimini ve kalite yönünden yükseltmek için sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, Otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, Toprak ve su muhafaza gibi çeşitli fiziksel ve teknik tedbirlerin alınarak uygulanmasıdır

17 MERA ISLAHI AMACI VE SONUCU Projenin Amacı/Hedefi: -Meranın yem potansiyelini geliştirmek ve mera hayvanlarının bu yemden yararlanmasını kolaylaştırmak için merada çeşitli tesisler yapmak, Sonuç/Çıktı: -Merada su, toprak, vejetasyon ve yaban hayatı dengesini bozmadan maksimum hayvansal üretimi sağlamak,

18 ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASTONU- TANIMI Havza Rehabilitasyon Projesi, havzaların iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan projedir. Tek başına, kırsal kalkınma projesi değildir. Proje, havzanın ıslahı için yatırım yapmaktadır. İçerik olarak tarım, orman ve mera çalışmalarını kapsar ve doğal kaynak tahribatının önlenmesi ile birlikte, havzada yaşayan halkın ekonomik açıdan kalkındırılmasını ve böylece bozulmuş doğal dengenin yeniden tesis edilmesini amaçlar.

19 ENTEGRE HAVZA PROJELERİNİN AMACI VE SONUCU Amacı/Hedefi Toprak, bitki ve su arasındaki doğal dengeyi korumak Havza insanlarının yaşam seviyelerini yükseltmek Sonuç/Çıktı Sürdürülebilir havza yönetimi -Sürdürülebilir havza yönetimi, doğal kaynakları koruyarak ve üretim değerlerine göre işleterek, sürekli faydalanmaya dayanan gelişmelerdir. -Bir başka ifade ile sürdürülebilir havza yönetimi, projenin uygulandığı köylerde, iyi ve faydalı uygulamaların yerel halk tarafından benimsenmesi ve devam edilmesidir.

20 HAVZA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SÜRECİ Havza seçimi Sor-Sap-Çöz Çalışmaları, Sorunların ve bu sorunlara uygun çözümlerin belirlenmesi, Amacın ve sonucun belirlenmesi Amaca uygun faaliyet çeşitlerinin ve faaliyet miktarlarının ve bütçesinin belirlenmesi, Projenin yapılması, Uygulamalar, Uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,

21 BAŞARILI BİR ENTEGRE HAVZA PROJESİ-1 Proje faaliyetlerini belirlenmesi, Projeye üst seviyede ilgi ve destek, Proje uygulayıcı kurumların belirtilmesi, Buna göre de koordinasyon birimlerinin kurulması, Desteklenen proje finans kaynaklarının garanti edilmesi, Köylü ve çiftçilerin proje maliyetine katılımı ve desteğinin ne olduğunun belirtilmesidir.

22 BAŞARILI BİR ENTEGRE HAVZA PROJESİ-2 Projenin: Araştırma, demonstrasyon ve eğitim konuları Fayda masraf analizi, Risk konuları, Güçlü ve zayıf yönleri Gelecek için tavsiyeler, projede belirtilmelidir.

23 HAVZA ÖLÇEĞİNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME TEŞEKKÜRLER İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük. Müh.


"ORMANCILIK UYGULAMA PROJELERİNİN ÇEŞİTLERİ İsmail KÜÇÜKKAYA Orm. Yük.Müh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları