Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Osmanlının yıkılı ş ına do ğ ru devleti ve milleti kurtarmak için birtakım fikir akımları olu ş mu ş tur.  Bunlar Osmanlıcılık, İ slamcılık, Batıcılık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Osmanlının yıkılı ş ına do ğ ru devleti ve milleti kurtarmak için birtakım fikir akımları olu ş mu ş tur.  Bunlar Osmanlıcılık, İ slamcılık, Batıcılık."— Sunum transkripti:

1

2  Osmanlının yıkılı ş ına do ğ ru devleti ve milleti kurtarmak için birtakım fikir akımları olu ş mu ş tur.  Bunlar Osmanlıcılık, İ slamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımlarıdır.  Fikir akımlarının ortak noktası hepsinin Osmanlının kötü durumunu düzeltmek amacını ta ş ımasıdır.

3  Tehlike : Fransız ihtilalinden dolayı milliyetçilik akımı  Kimler destekliyor : Jön Türkler, Namık Kemal, Ziya Pa ş a, Âgâh Efendi, Ali Suavi  Formül : Osmanlıcılı ğ a ba ğ lı olanların amacı dil, din, ırk, mezhep farkı ne olursa olsun herkesin Osmanlı kimli ğ i altında birle ş mesi

4  Tehlike : Rusya’nın Panslavizm politikası, azınlık isyanları  Kimler destekliyor : Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Pa ş a, M. Ş emsettin Günaltay  Formül : İ slam’ın temel de ğ erlerine ba ğ lı kalmak, öze dönmek, din çatısı altında birle ş mektir.

5  Tehlike : Batının fen, teknoloji, sanat gibi alanlarda Osmanlıdan ileri olması ve Osmanlıya kar ş ı bunları kullanması  Kimler destekliyor : Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri  Formül : Temel dü ş üncesi, Avrupalı gibi olmak için Avrupa’nın kültür ve ya ş ama biçimini almaktır.

6  Tehlike: Balkan sava ş ları sonrasında Osmanlıcılık akımının çökmesi, Türk olmayan azınlıkların Osmanlıdan ayrılması  Kimler destekliyor : Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enver Pa ş a, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Halide Edip  Formül : Amacı yeryüzünün Türklerini bir çatı altında toplamaktır. Dilde, dinde, ülküde birlik dü ş üncesi temel dü ş üncesidir.

7  Milli Edebiyat, 1911-1923 yılları arasında somut milli konuların ve sade bir dilin işlendiği edebiyat döneminin adıdır.  Milliyetçi edebiyat ise soyut Türkçü ideolojinin işlendiği edebiyattır.  Milli Edebiyat, 1911-1923 yılları arasında somut milli konuların ve sade bir dilin işlendiği edebiyat döneminin adıdır.  Milliyetçi edebiyat ise soyut Türkçü ideolojinin işlendiği edebiyattır.

8  1908’den sonra Türk Derne ğ i, Türk Yurdu gibi dernekler; Türk Yurdu, Genç Kalemler gibi dergiler milliyetçilik ideolojisinin geli ş mesine katkıda bulunmu ş lardır.

9  Milliyetçili ğ in edebiyata yansıması Nisan 1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler Dergisi’nde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan Makalesi” ile ba ş lar.

10  1- Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarının kullanılmaması, bu kurallarla yapılan tamlamaların kaldırılması

11  2- Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede söylendikleri gibi yazılması,

12  3- Ba ş ka Türk Lehçelerinden kelimeler alınmaması,

13  4- İ stanbul konu ş ması esas alınarak yeni bir yazı dilinin meydana getirilmesi,

14  5- Dil ve edebiyatın do ğ u- batı taklitçili ğ inden kurtarılması…

15 6- Milli Edebiyat’ın öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp olmu ş tur.


" Osmanlının yıkılı ş ına do ğ ru devleti ve milleti kurtarmak için birtakım fikir akımları olu ş mu ş tur.  Bunlar Osmanlıcılık, İ slamcılık, Batıcılık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları