Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU

2 NURİ ERBAK ORTAOKULU

3 N U R İ E R B A K O R T A O K U L U 2015 – 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

4 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”. Mustafa Kemal ATATÜRK

5 İ S T İ K L A L M A R Ş I Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal Mehmet Akif ERSOY

6 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

7 S U N U Ş Günümüz dünyasında her şey baş döndüren bir hızla değişiyor. Şüphesiz ki eğitim anlayışlarında da büyük değişiklikler yaşanıyor. Çocuklarımızın geleceğini, bizlerin yarınlarını aydınlatmanın yolu eğitimden geçiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkmak, yine O’nun Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlandırarak, kendilerini en iyi hissettikleri alanda gelişmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriliyor. "Bilgi Çağı", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir. İnsanı yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, “önce insan” anlayışını kazandırmaktır. İçinde yaşadığımız çağ artık üretim çağı değil, bilgi çağıdır. Bilgi en önemli sermayedir. Evet, yola buradan çıkmıştık. Değişim ve bilgi yanımızda… Ve yeni bir süreç başlattık. Karıncalar gibi çalıştık. Öğrencilerimizin koşarak geldiği, zor ayrıldığı ikinci evleriyiz şimdi. Atatürk’ün “Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.” Sözünü rehber edindik. Tabiî ki durmadan, yılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olan, yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımla Engin YAZAR

8 İÇİNDEKİLER TABLOLAR ÖNSÖZ GİRİŞ I. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 1.1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci 1.2 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 1.3 Stratejik Planlama Çalışma Grubu 1.4 Planın Dayanağı (Stratejik Plan Referans Kaynakları) II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihi Gelişim 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 2.3. Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi 2.4. Paydaş Analizi 2.4. 1.İç ve Dış Paydaşlar 2.4.2Öncelikli Paydaş Listesi 2.4.3Paydaş Analizi Tablosu 2.4.4 Paydaş Görüşleri 2.5. Kuruluş İçi Analiz 2.5.1 İlköğretim Okulu veya Lisenin Teşkilat Yapısı 2.5.2 Kurum Bilgileri ve İstatistikî Veriler 2.6. Çevre Analizi ( PEST ) a)Politik Faktörler b)Ekonomik Faktörler c)Sosyal Faktörler d)Teknolojik Faktörler e)2.7. GZFT (SWOT)Analizi f)Güçlü Yönler g)b) Zayıf Yönler h)c) Fırsatlar i)d) Tehditler j)III. BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Temel Değerler 3.4. Temalar Ve Stratejik Amaçlar Ve Hedefler Tablosu 1. Tema- Eğitim-Öğretim Hizmetleri 2. Tema- Özel Eğitim ve Rehberlik 3. Tema- Bilgi Toplumu ve Hayat Boyu Öğrenme 4. Tema - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 3.5 Genel Maliyetlendirme Tablosu IV. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME a)İzleme ve Değerlendirme b)Performansın İzlenmesi c)Raporlama d)Planın Duyurulması

9 K U R U M K İ M L İ K B İ L G İ S İ KURUM ADINURİ ERBAK ORTAOKULU KURUM TÜRÜA KURUM KODU720164 STATÜKAMU PERSONEL SAYISI31 ÖĞRETMEN - 5 YARDIMCI PERSONEL - 1 MEMUR ÖĞRENCİ SAYISI611 ÖĞRETİM ŞEKLİİKİLİ HİZMETE GİRİŞ TARİHİ1986 TELEFON327 75 27 – 327 75 73 (FAX) WEB ADRESİwww.nurierbak.k12.tr MAİL ADRESİ720164@meb.k12.tr ADRESPİREMİR MAHALLESİ - 16 340 YILDIRIM - BURSA KURUM MÜDÜRÜENGİN YAZAR (0532) 521 74 43 MÜDÜR YARDIMCILARIDERYA SAKİN (0544) 448 20 03 İDRİS DEMİRER (0507) 236 65 84

10 T A B L O L A R Tablo 1: Okulun Personel Sayısı (Mevcut Durum) Tablo 2: Son Üç Yıla Göre Öğrenci Durumu Tablo 3: Son Üç Yıla Göre Sosyal Etkinlik Durumu Tablo 4: Son Üç Yıla Göre Ödül Durumu Tablo 5: Son Üç Yıla Göre Disiplin Durumu Tablo 6: Öğrenci Ders Başarı Durumu Tablo 7: Son Üç Yıla Göre Çeşitli Yarışmalarda Alınan Sonuçlar, Okulda Üretilen Projeler, Yayınlar Tablo 8: Sportif Ve Kültürel Yarışmalar Tablo 9:Bu Benim Eserim Fen ve Matematik Projeleri Tablo 10: Son Üç Yıla Göre Öğrencilerin SBS Başarılarına İlişkin Bilgiler Tablo 11:Okul Rehberlik Durumu Tablo 12: Son Üç Yıla Göre Devamsız Öğrenci Durumu Tablo 13: Okulun Fiziki Durumu Tablo 14: Sosyal Alanlar Durumu Tablo 15: Spor Tesisleri Durumu Tablo 16:Okul/kurumun teknolojik alt yapısı Tablo 17:Öğrenci Derslik Durumu Tablo 18: Okul Pansiyon Bilgileri Tablo 19:Mali Durum Tablo 20:Mevcut Okul/Bina Durumu Tablo 21: Öğrenci Veli Durumu

11 Ö N S Ö Z Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Nuri Erbak İlköğretim Okulu Müdürlüğü stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT(GZTF) analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile tüm öğretmenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT(GZTF) sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Daha sonra kurumun iç ve dış paydaşları belirlenmiş, paydaşların kurum değerlendirmesi ile ilgili kanaatlerinin öğrenilmesi için 4 farklı anket hazırlanmıştır. Anketlerden birincisi okulumuz çalışanlarına, ikincisi öğrencilerimize, üçüncüsü velilerimize, dördüncüsü de dış paydaşlara uygulanmıştır. Paydaşların kurumumuz ile ilgili değerlendirmelerine yönelik anket çalışması tamamlanarak anketin değerlendirme işlemi için öğretmenlerden oluşan 3 kişilik Anket Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur. Anket sonuçları Çalışma Grubu tarafından yorumlanmıştır. Uygulanan anketlerden, kurum ile ilgili paydaşların görüşlerine ayrı bir bölümde yer verilmiştir.

12 Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2006 yılında belirle- miştir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yeni- lenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsa yan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır. Çağa uyum sağlamış, çağı yöneten ve yönlendiren, üreten ve bilinçli birer tüketici olan iyi bir insan, iyi bir vatandaş yetiştirmek için var olan okulumuz, gele- ceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla yetiştirmek, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde çalışmaktayız. Amacımız yalnızca ilköğretim mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Nuri Erbak İlköğretim Okulu Müdürlüğü Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. İdris Demirer Okul Müdür Yardımcısı

13 1. BÖLÜM

14 G İ R İ Ş BÖLÜM 1: ÖZET GİRİŞ 1.1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE) tarafından, Okulumuzun Bilişim Teknoloji Sınıfında, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Okulumuz Öğretmenleri içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. Stratejilerin Belirlenmesi; Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

15 c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, mali etlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet mali etlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı.

16 1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA NOADI SOYADIGÖREVİ 1ENGİN YAZAROKUL MÜDÜRÜ 2DERYA SAKİNMÜDÜR YARDIMCISI 3İDRİS DEMİRERMÜDÜR YARDIMCISI SIRTA NOADI SIYADIGÖREVİÖĞRETMEN 1HACER GÜLÖĞRETMEN 2SABAHATTİN DADAŞÖĞRETMEN 3CEREN TURNAÖĞRETMEN 4SERHAT ÇAMÖĞRETMEN 5NALAN ÇELİKÖĞRETMEN STRATEJİK ÇALIŞMA GRUBU

17 1.4. PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) DAYANAK SIRA NOREFERANS KAYNAĞININ ADI 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 4 2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı 5 2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 6 2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 7 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 9 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar 10 Milli Eğitim Şura Kararları 11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 12 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler 13 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 14 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 15 2013/26 Sayılı Genelge 16 Diğer Kaynaklar

18 2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ VE KURUMSAL ANALİZ

19 OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ ADRESİPİREMİR MAHALLESİ TELEFERİK CADDESİ GÜNEŞ SOKAK NO: 17 YILDIRIM - BURSA TELEFON(0224) 327 7527 ELEKTRONİK POSTA ADRESİ720164@meb.k12.tr WEB ADRESİwww.nurierbak.k12.tr

20 BÖLÜM 2: MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Okulun Tarihçesi ve Yapısı Adını mahallemizden alan okul, 1962 yılında PİREMİR İLKOKULU olarak açıldı. İlk ola- rak okul müdürlüğüne Hakkı BAYRAK atandı. Böylece bir müdür ve dört öğretmenden oluşan kadro ile eğitim ve öğretimini sürdürmeye başladı. 1964 yılında yeni bir okul yapılarak o zamanın Milli Eğitim Bakanı İbrahim ÖKTEN tarafından hizmete açıldı. 10 dershaneli olan bu okul, bir okul müdürü, iki müdür yardımcısı, yirmi öğretmen ve iki hizmetli personeli ile eğitim ve öğretime devam etti. Okulun arsa ve binasını Işıklar Askeri Lisesi Komutanlığı 1984 yılında istimlak etti. Yeni binası yapılıncaya kadar iki yıl eğitim ve öğretime eski binada devam edildi. 1986 yılında ise şu andaki okul binamız tamamlandı. Hayırsever Nuri Erbak 60.000.000 TL. okul yapımı için katkıda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığınca okulun adı değiştirilerek NURİ ERBA K İLKOKULU adına aldı. Aynı yıl içerisinde okulun açılışı, o dönemin Bursa Valisi Zekai GÜMÜŞDİŞ İl Milli Eğitim Müdürü M.Necmi YAZICIOĞLU Nuri Erbak ve kalabalık bir davetli topluluğu tarafından görkemli bir törenle yapıldı. 1986-1990 yılları arasında aynı çatı altında, ayrı idareler yönetiminde hem İlkokul hem de Ortaokul olarak eğitim ve öğretime devam edildi. 1991 yılında Nuri Erbak Lisesinin yapılışı ile ortaokul lise kapsamına alındı. Binamızda sadece ilkokul öğrencileri öğrenim görmeye devam etti. 03.06.1994 tarih ve 316/20196 sayılı İl Makamının olurları ile okulumuzun 8 yıllık İlköğretim Okulları kapsamına alındı. 15/06/2013 tarihi itibari ile okulumuz ortaokula dönüştürülmüş ve kademeli geçiş kap- samında 2013-2014 eğitim öğretim yılında 1. Sınıfa öğrenci alınmamış sadece 5. Sınıfa öğrenci kaydı yapılmıştır. Şu anda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 33 öğretmen, 1 memur ve 4 hizmetli (ikisi ücretli) kadrosu ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

21 BÖLÜM 2.2 MEVZUAT ANALİZİ A T A M A : - MEB Norm Kadro Yönetmeliği - MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama - MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ÖDÜL, SİCİL VE DİSİPLİN - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu - 1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun - Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği - MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği - MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge - MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge - OKUL YÖNETİMİ - 1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu - İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği - Okul - Aile Birliği Yönetmeliği - MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi - MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar - Taşınır Mal Yönetmeliği - EĞİTİM VE ÖĞRETİM - MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge - MEB Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi - Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği - Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

22 PERSONEL İŞLERİ - MEB Personel İzin Yönergesi - Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği - Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik - Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği - MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği - Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği - MÜHÜR, YAZIŞMA, ARŞİV - Resmi Mühür Yönetmeliği - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik - MEB Evrak Yönergesi - MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği REHBERLİK VE SOSYAL ETKİNLİKLER - Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği - MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - - MEB Bayrak Törenleri Yönergesi - Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği - İSİM VE TANITIM - Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği - MEB’na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği SİVİL SAVUNMA - Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu - Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği - Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik - 24 Saat Çalışma Planı

23 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Yasal Yükümlülük Dayanak Ayrılan Mali Kaynak Örgüt / İnsan Kaynağı Değerlendirme Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. YetersizYeterliGüçlendirilmeli

24 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Yetersiz Yeterli Güçlendirilmeli Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. YetersizYeterliGüçlendirilmeli Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek. “YetersizYeterliGüçlendirilmeli

25 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak. “YetersizYeterliGüçlendirilmeli Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak. “YetersizYeterliGüçlendirilmeli Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak. “YetersizYeterliGüçlendirilmeli

26 2. 2. 1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak. “YetersizYeterli Güçlendirilm eli Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek. “YetersizYeterli Güçlendirilm eli Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek. “YetersizYeterli Güçlendirilm eli Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak “YetersizYeterli Güçlendirilm eli

27 2.3.FAALİYET ALANLARI VE HİZMET ALANLARI 2.3. Faaliyet Alanları ve Hizmetlerin Belirlenmesi Kurumun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır. NURİ ERBAK Ortaokulu ürün ve hizmet grupları: Öğrenci Kayıt-Kabul ve Devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Mezunlar (Öğrenci)

28 2.4. PAYDAŞ ANALİZİ 2.4.1. İç Paydaşlar PAYDAŞLİDERÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ☺☺☺ Okul Müdürü ☺☺ Öğretmenler ☺☺ Öğrenciler ☺ Veliler ☺ Okul Aile Birliği ☺ Destek Personeli ☺☺ ☺ :Tamamı ☻ :Kısmen

29 2.4.1. Dış Paydaşlar PAYDAŞLİDERÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Kaymakamlık ☺ ☻ Belediye Başkanlığı ☺☻ İlçe Jandarma Komutanlığı ☻ Cumhuriyet Savcılığı ☻ İlçe Özel İdare Müdürlüğü ☻☺ İlçe Emniyet Müdürlüğü ☻ Tüm Okullar ☻☺ Sağlık Gurup Başkanlığı ☺ İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ☻ Mal müdürlüğü ☻ Tedaş Mühendisliği ☻

30 2.4.1. Dış Paydaşlar PAYDAŞLİDERÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ Müze Müdürlüğü ☻ İlçe Müftülüğü ☻ İlçe Nüf. Müd. ☻ İlçe PTT Müd. ☻ Tapu Kad. Müd. ☻ Halk Eğ. Mer. ☻ ☻ Medya ☻☻ Özel Eğitim ve Öğretim Kur. ☻☻ Üniversiteler ☻☻ Halk Ban. Md. ☻☻ SYDV Baş. ☻ Mal ve Hiz. Sat. Ticari Kur. ☻☻ Sendikalar ☻ Sivil Toplum Kur. ☻ Hayırsever Vat. ☻☻

31 2.4.2. ÖNCELİKLİ PAYDAŞ LİSTESİ (PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ) PAYDA Ş H İ ZMET MATR İ S İ E ğ itim ve Ö ğ retim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi E ğ itim RehberlikSivil Sav. Avrupa Birli ğ i Proj. Toplum Hizmeti Milli E ğ itim Bak.  Valilik Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü   İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü  Okullar ve Ba ğ lı Kurumlar    Ö ğ retmenler ve Di ğ er ı ş anlar     Ö ğ renciler ve Veliler   Okul Aile Birli ğ i    Üniversite    Özel İ dare   Belediyeler   Güvenlik Güçleri  

32 2.4.2. ÖNCELİKLİ PAYDAŞ LİSTESİ (PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ) PAYDA Ş H İ ZMET MATR İ S İ E ğ itim ve Ö ğ retim Yatırım Donanım Sosyal kültürel ve sportif etkenlikler Hizmetiçi E ğ itim RehberlikSivil Sav. Avrupa Birli ğ i Proj. Toplum Hizmeti Bayındırlık ve İ skan Müd. Sosyal Hizmetler  Gençlik ve Spor Müd.   Sa ğ lık Müdürlü ğ ü    Kültür Müdürlü ğ ü  Hayırseverler   Sivil Toplum Örgütleri  Medya  İş veren Kurulu ş lar  Muhtarlıklar   Turizm Uygulama Otelleri  Sanayi ve Ticaret Odaları  

33 2.4.3. PAYDAŞ ANALİZİ TABLOSU (PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ) ETKİ / ÖNEM ZAYIFGÜÇLÜ ÖNEMLİ Cumhuriyet Savcılığı İlçe Müftülüğü İlçe PTT Müdürlüğü Sendikalar Sivil Toplum Kuruluşları Yurt-kur Müdürlüğü İlçe Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Savcılığı İlçe Nüfus Müdürlüğü Halk Bankası Müdürlüğü Özel Sektör DAHA ÖNEMLİ Yerel Yönetimler İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü Mal müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü Medya Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları SYDV Başkanlığı Yerel Basın Sendikalar Sivil Toplum Kuruluşları Hayırsever Vatandaşlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Bağlı Birimler Öğretmenler ve diğer personel Tüm Okullar Sağlık Gurup Başkanlığı Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Öğrenci Veli İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçe Telekom Devlet Hastanesi Baştabipliği

34 3.2.1.İç Paydaşlar 1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. 2. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 4 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. 5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. 6. Destek Personeli: Görevli personeldir. 3.2.2.Dış Paydaşlar 1. Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetinin lojistik destekçileri olmaları beklenir. 2. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış paydaştır. 3. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır. 4. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar. 5.Özel Eğitim Kurumları: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi kesimdir.

35 2.4.4. PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI 2015-2019 Stratejik Plan hazırlanma sürecinde paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon ilkesi doğrultusunda, politika ve stratejilerin birlikte oluşturulmasından hareketle iç ve dış paydaşlarımıza düzenlenen anketler sonucunda paydaş görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Nuri Erbak Ortaokulu Müdürlüğü “İç Paydaş-Okul Çalışanları Anketi” sonucunda;

36 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 A.Kariyer Geliştirme 6777 A.İletişim 7992 A.Yetkİlendirme (Çalışanın Görevi İle B.İlgili Güçlü Kılınması) 7183 A.Fırsat Eşitliği 7991 A.Karalara Katılım 6088 A.Yönetimden Memnuniyet 7993 A.Takdir – Tanıma Sistemi 5875 A.Performans Değerlendirme Sistemi 4665 A.Okulun Misyon, Vizyon ve B.Değerlerine İlişkin Algılamalar 6778

37 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 A.Destek (Moral, Motivasyon, Kariyer, Ekipman vb.) 7083 A.Okulda Bulunan Araç-Gereç 7992 A.Okul/Kurum Ortamı(Fiziki Şartlar ve Psiko-Sosyal Şartlar) 6683 A.Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler 7487 A.Destek (Moral, Motivasyon, Kariyer, Ekipman vb.) 7083 A.Okulda Bulunan Araç-Gereç 7992 A.Okul/Kurum Ortamı(Fiziki Şartlar ve Psiko-Sosyal Şartlar) 6683 A.Çalışana Okul Tarafından Sağlanması Gereken Hizmetler 7487 A.Destek (Moral, Motivasyon, Kariyer, Ekipman vb.) 7083

38 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 A.Okulda Bulunan Araç-Gereç 7992 A.Okul/Kurum Ortamı(Fiziki Şartlar ve B.Psiko-Sosyal Şartlar) 6683 A.Çalışana Okul Tarafından Sağlanması B.Gereken Hizmetler 7487

39 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:61 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 A- Ulaşılabilirlik ve İletişim6378 B-Dilek, Öneri ve Şikayetler6178 C. Güvenilirlik7897 D. Güvenlik6175 E- Kararlara Katılım7787 F-Öğrenci İşleri8396

40 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:61 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 G-Eğitim ve Öğretim 75 93 H- Ders Arası 57 67 I- Okulun Fiziki Ortamı 49 68 J-Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri 62 83 K-Sosyal Kulüp Çalışmaları 68 82 L-Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması 75 87 M-Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 75 88 N-Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 78 86

41 VELİ MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:48 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 HEDEF(%) 2014-2015 A- Ulaşılabilirlik ve İletişim7586 B-Dilek, Öneri ve Şikayetler6987 C.Güvenilirlik9497 D. Güvenlik6478 E- Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri 7589 F- Kararlara Katılım5773 G-Öğrenci İşleri9599 H-Eğitim ve Öğretim7793 I- Okulun Fiziki Ortamı6577 J- Sosyal. Kültürel ve Sportif Etkinlikler 6687 K- Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 7786 L-Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim8596

42 TOPLUM MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZİ KATILIMCI:25 ÖLÇÜTLER SONUÇ(%) 2013-2014 2014 2015 sonuç 2015-2016 2016 2017 2017- 2018 2018- 2019 A) Liderlik 839265 B) İletişim 8596 86 C) Güvenlik 6776 88 D) Olumlu Davranış Kazanma Ve Eğitim 78 86 78 D) Topluma Etki Ve Katkı Durumunun Algılanması 8692 79

43 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ 2.5.1. Ortaokul Teşkilat Yapısı:

44 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ 2.5.1. Ortaokul Teşkilat Yapısı: ÖĞRETMENLER KURULU OKUL AİLE BİR. BAŞKANI YARDIMCI HİZMETLER BÜRO HİZMETLERİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCILARI KOMİSYONLARKURULLAR

45 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ 2.5.1. Ortaokul Teşkilat Yapısı: BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI KUTLAMA KOM. ÖĞRETMENLER KURULU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU BURSLULUK KOMİSYONU ÖĞRETMENLER MUAYENE VE TESLİM ALMA KOMİSYONU ÖĞRENCİ DAVRANIŞ KOMİSYOINU ZÜMRE ÖĞR. ŞUBE ÖĞR

46 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ 2.5.1. Ortaokul Teşkilat Yapısı: SOSYAL DFAYANIŞMA KOMİSYONU SAYIM-DÜŞÜM KOMİSYONU ÖĞRENCİ KULUPLERİ KÜTÜPHANE KOMİSYONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KUR. ÖĞRENCİ KURULU

47 2.5 KURULUŞ İÇİ ANALİZ 2.5.1. Ortaokul Teşkilat Yapısı: SOSYAL ETKİNLİKLER KULÜBÜ YÖNELTME KURULU

48 2.5.2 KURUM BİLGİLERİ VE İSTATİSTİKÎ VERİLER TABLO 1: OKULUN PERSONEL YAPISI SIRA NO GöreviEK TLisansY.Lisans 1MÜDÜR1-11- 2MÜDÜR YARDIMCISI1122- 3TÜRKÇE1455- 4MATEMATİK1454- 5İNGİLİZCE1344- 6FEN VE TEKNOLOJİ2244- 7SOSYAL BİLGİLER1233-

49 2.5.2 KURUM BİLGİLERİ VE İSTATİSTİKÎ VERİLER TABLO 1: OKULUN PERSONEL YAPISI SIRA NOGöreviEK TLisansY.Lisans 8DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL.2-22- 9REHBER ÖĞRETMEN 111- 10BEDEN EĞİTİMİ2133- 11BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 111- 12GÖRSEL SANATLAR1 11- 13MÜZİK-111- 14TEKNOLOJİ TASARIM2-22 TOPLAM 15163130

50 TABLO 2: SON ÜÇ YILA GÖRE ÖĞRENCİ DURUMU 2013 - 20142014 - 20152015- 2016 SINIFLAREKTEKTEKT 5.SINIFLAR505810851358610082182 6.SINIFLAR455810350561066981150 7.SINIFLAR65541194950997448122 8.SINIFLAR534710058571157879157 TOPLAM396399795416386802321290611

51 TABLO 3: SOSYAL ETKİNLİK DURUMU YıllarSosyal Kulüp sayısı Kulüp çalışmalarında belge Alan Öğrenci Sayısı 2013-201498 2014-201599 2015-20169 TABLO 4: ÖDÜL DURUMU YıllarTakdirTeşekkürOnur Belgesi 2013-20147917510 2014-201519322031 2015-2016 Yıllar Disiplin kurulu toplanma sayısı Disiplin cezası alan öğrenci sayısı UyarıKınama 2013-201415381622 2014-201512241310 2015-20164422 TABLO 5: DİSİPLİN DURUMU

52 TABLO 6: SINIFLARA GÖRE DERS BAŞARI DURUMU DERSLERSINIFLARBAŞARI ORANLARI TÜRKÇE5100 MATEMATİK5100 FEN VE TEKNOLOJİ5100 SOSYAL BİLGİLER5100 İNGİLİZCE5100 TÜRKÇE6100 MATEMATİK6100 FEN VE TEKNOLOJİ6100 SOSYAL BİLGİLER6100 İNGİLİZCE6100

53 TABLO 6: SINIFLARA GÖRE DERS BAŞARI DURUMU DERSLERSINIFLARBAŞARI ORANLARI DERSLERSINIFLARBAŞARI ORANLARI TÜRKÇE5100 MATEMATİK5100 FEN VE TEKNOLOJİ5100 SOSYAL BİLGİLER5100 İNGİLİZCE5100 TÜRKÇE6100 MATEMATİK6100 FEN VE TEKNOLOJİ6100 SOSYAL BİLGİLER6100

54 TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR, OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR NO GÖSTERGELER 2007- 20082008- 20092009- 20102013- 2014 1. ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR, OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR VB. aSosyal, Kültürel Yarışmalarda Alınan Dereceler.Birincilik----.İkincilik----.Üçüncülük1111 b Okulda Üretilen AB Proje Sayısı ---- cUlusal Proje Sayısı---- d Okulun çıkardığı yayınlar 1111

55 TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR, OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR NO GÖSTERGELER 2007- 20082008- 20092009- 20102013- 2014 aOkulun Diğer Okullarla İlişkileri, Paylaşımı,. Ziyaret edilen okul sayısı 2344. Ziyarete gelen okul sayısı 2222. Diğer bir okulla yürütülen proje sayısı ----. Diğer bir okulla gerçekleştirilen sosyal, kültürel, faaliyet sayısı ----. Diğer bir okulla gerçekleştirilen paylaşım toplantı sayısı ----

56 TABLO 7: ÇEŞİTLİ YARIŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR, OKULDA ÜRETİLEN PROJELER, YAYINLAR NO GÖSTERGELER 2007- 20082008- 20092009- 20102013- 2014 3 ÇEVREYE DUYARLILIK VE DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI, DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR. a Atıkların azaltılması ilgili düzenlenen faaliyet sayısı 2222 b Doğal kaynakların korunmasına yönelik düzenlenen faaliyet sayısı 1111 3 ÇEVREYE DUYARLILIK VE DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI, DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN SONUÇLAR. a Atıkların azaltılması ilgili düzenlenen faaliyet sayısı 2222

57 TABLO 8: SPORTİF VE KÜLTÜREL YARIŞMALAR Kategori İl GeneliBölgeselTürkiye Geneli Birincilikİkincilik Üçüncülük BirincilikİkincilikÜ çüncülük BirincilikİkincilikÜçüncülük Futbol-1------- Basketbol--------- Yüzme--------- Kayak--------- Satranç--1------ Halk Oyunları ---------

58 TABLO 9:BU BENİM ESERİM FEN VE MATEMATİK PROJELERİ Yıllar Okulda Hazırlanan Proje Sayısı ve Alanı İl Elemesini Geçen Proje Sayısı Bölge Elemesine Katılan Proje Sayısı Türkiye Finaline Giden Proje Sayısı Final Yarışmasında Dereceye Giren Proje Sayısı 2013-2014321-- 2014-2015222-- 2015-2016

59 TABLO 10: ÖĞRENCİLERİN SBS BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER 2010- 20112011 - 20122012 - 20132013-2014 Kız ErkekKızErkekKızErkekKızErkek Sınava Giren Öğrenci Sayısı (Kız / Erkek) 50555347 51 66 5256 Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı (Kız +Erkek ) 105100 117 108 Fen Lisesi Yerleşen Toplam Öğr. Sayısı - 1 Anadolu Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 2016 28 Anadolu Öğretmen Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 1- - Diğer Anadolu Meslek Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 2224 46 SBSS Sonucu Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 434075

60 TABLO 11:OKUL REHBERLİK DURUMU Mevcut Kapasite Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans Rehber Öğretm en Norm Sayısı Rehber Öğretm en Sayısı İhtiyaç Duyulan Rehber Öğretm en Sayısı Görüşm e Odası Sayısı Danışmanlık Hizmeti Alan Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretm en Sayısı Veli Sayısı Öğretm enlere Yönelik Öğrencil ere Yönelik Velilere Yönelik 11-1120168234 3

61 TABLO 12: DEVAMSIZ ÖĞRENCİ DURUMU YıllarToplam öğrenci SayısıDevamsız Öğrenci Sayısı 2013–20147475 2014-20158025 2015-20166114 TABLO 13: OKULUN FİZİKİ DURUMU SIRA NOFİZİKİ İMKÂNIN ADISAYISI 1Derslik12 2Bilgisayar Laboratuarı1 3Kitaplık1 4Müdür odası1 5Öğretmenler odası1 6Konferans Salonu1 7Laboratuar1

62 TABLO 14: SOSYAL ALANLAR DURUMU Alanın adıKapasitesi (Kişi Sayısı) Kantin300 Konferans Salonu110 TABLO 15: SPOR TESİSLERİ DURUMU Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı) Basketbol Alanı10 Futbol Sahası12 Kapalı Spor Salonu- Diğer-

63 2010 YILI İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ALTYAPI Okulumuzda bütün alanlarda Internet erişimi vardır. İdari birimlerde bilgisayar, internet ve yazıcı; dersliklerde bilgisayar, projeksiyon ve internet erişimi bulunmaktadır. BT sınıfında akıllı tahta kuruludur. Fotokopi ve baskı makineleri mevcuttur..2015-2016 Öğretim yılında etkileşimli tahtalar faaliyete geçmiş projeksiyonlar devreden çıkartılmıştır.

64 TABLO 16: OKULUN TEKNOLOJİK ALTYAPISI SIRA NO TEKNOLOJİK ALTYAPININ ADI SAYISI 1Bilgisayar 26 2Projeksiyon2 3Faks1 4Tarayıcı2 5Fotokopi makinesi2 6Dizüstü bilgisayar1 7Lazer yazıcı5 8Nokta vuruşlu yazıcı- 9Mürekkep püskürtmeli1 10LCD Televizyon(84 Ekran)3 11 12 Renkli Televizyon Etkileşimli Tahta 3 15

65 TABLO 17:ÖĞRENCİ DERSLİK DURUMU Eğitim- Öğretim Yılı Derslik sayısı Kullanılan Derslik Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğretmen sayısı Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı KızErkekToplam 2013-201412 313621393354747

66 TABLO 18: OKULUN SON ÜÇ YILLIK MALİ DURUMU OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİRLERTUTARIGİDERLERTUTARI 201346.453,0044.250,00 201453389,25 41187,05 201550.471,18 81.290,47 TABLO 20:MEVCUT OKUL/BİNA DURUMU Toplam Bina SayısıBina Yapım Tarihi Bakım Onarıma Gereksinim Duyulan Bina Sayısı Ek Derslik Yapımına Uygun Olup Olmadığı Uygun Değil 119861- Toplam Bina SayısıBina Yapım Tarihi Bakım Onarıma Gereksinim Duyulan Bina Sayısı Ek Derslik Yapımına Uygun Olup Olmadığı Uygun Değil

67 TABLO 21: VELİLERİN EĞİTİM DURUMU OKUMA YAZMA BİLMEYENLER15 İLKÖĞRETİM218 ORTAÖĞRETİM282 YÜKSEKOKUL175

68 2.7. SWOT(GZTF)ANALİZİ Güçlü Yönler 1- Okulun köklü bir geçmişe sahip olması. 2- Kurumsallaşma sürecini tamamlamış olması. 3- Okul Yönetimi tecrübeli ve etkili. 4- Tecrübeli Öğretmen kadrosuna sahip. 5- Okulda teknolojik imkanlar mevcut. 6- Konferans salonun bulunması. 7- Okulun ve çevresinin geniş bir oyun ve yeşil alana sahip oluşu. 8- Parçalanmış ailelerin diğer okullara göre az olması. 9- Öğrencilerin okulun bulunduğu çevreden olması. 10- Okulun güvenli bir yerde olması. 11-Veliler arasındaki ekonomik gelir düzeyinin birbirine yakın olması. 12- Okul rehberlik servisinin kurulmuş olması. 13- Merkezde oluşu 14- Okul Aile Birliği Okul idaresi ile uyum içinde çalışması 15- Okul idaresinin ve velilerin teknolojiye sahip çıkması. 16- Okulun web sayfasının bulunması 17-Okulda ADSL ağının bütün birimlerde bağlı bulunması 18- Tüm sınıfların bilgisayar ve projeksiyon cihazlarıyla donatılması 19- Katıldığı yarışmalarla okulu tanıtması 20- Temiz bir okul ve çevre olması Zayıf Yönler 1- Okul binasının fiziki şartlarını iyileştirmek. 2- Sınıf mevcutlarını ideal sayıya indirmek. 3- Planlama alışkanlığını yerleştirmek. 5- Çeşitli konferans, seminer, hizmetiçi kursları, panel vb. sosyal etkinlikler düzenlemek 6- Sosyal kulüp çalışmalarına ağırlık vermek. 7- Orta öğretime geçiş başarısını yükseltmek. 8- Her alanda başarılı öğrencileri tespit etme, sahip çıkma ve ödüllendirme. 9- Ekip ruhunun oluşturulması 10- Özel yetenek beceri gerektiren derslere gereken önemin verilmesi. 11- Diğer eğitim kurumları ile işbirliğine gidilmesi. 12- Yetiştirme kurslarına önem verilmesi. 13- Hizmet içi faaliyetlere katılımın arttırma. 14- Proje çalışmalarının sergilenmesi. 15- Çalışanların çabalarını zamanında ve uygun bir biçimde takdir etme 16- Kurum çalışanları arsında diyaloğu geliştirme 17- Öğrenci davranışlarını takip ve iyileştirme 18- -Zümre çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi 19- Teknolojinin istenilen seviyede kullanılması ve teknoloji arşivi oluşturulması.

69 2.7. SWOT(GZTF)ANALİZİ Fırsatlar 1- Yeni öğretim programları. 2-Olumlu Sosyo-Ekonomik yapının bulunması 3- Okul müdürünün ve yönetiminin Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurum/kuruluş yetkilileri ile iyi ve etkili diyalog içinde olması 4-Çevredeki kuruluşların okula gereken ilgiyi göstermesi 5- Sosyal, kültürel ve sportif alanlara yakın olması. 6- Sanayi şehrinde bulunması. 7- Köklü spor klüplerinin bulunması. 8- Uludağ Üniversitesinin bulunması. 9- Eğitime %100 Destek kampanyası 10- AB’nin eğitime verdiği fonlar 11- Evinde bilgisayar ve internet olan öğrenci sayısının artması Tehditler 1- Çevrenin sürekli göç alması. 2- Velilerin eğitim öğretime gereken önemi vermemesi. 3- Ailelerin ekonomik durumunun düşük olması

70 M İ SYONUMUZ

71 Atatürk ilkelerine ve Türk kültürüne bağlı, okuyan, düşünen, sorumluluk sahibi, zoru başarmanın kolay, imkansızı başarmanın zaman alacağını bilecek kadar öz güvenli, çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek.

72 V İ ZYONUMUZ

73 Tüm Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, onların yeteneklerini ve bilgilerini en üst düzeyde kullanabilecekleri, öğretme ve öğrenme yöntemlerini geliştirmek, paydaşlarımızla iş birliği içinde yenilikçi ve uygula- macı olarak ben değil, biz ilkesiyle hareket etmek.

74 3.2 TEMEL DE Ğ ERLER 1.Genellik ve eşitlik, 2.Planlılık 3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 7.Süreklilik 8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 9. Demokrasi Eğitimi, 10. Laiklik, 11.Bilimsellik, 12.Karma Eğitim, 13.Okul ve ailenin işbirliği, 14.Her yerde Eğitim

75 TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLOSU TEMALARSTRATEJİK AMAÇLARSTRATEJİK HEDEFLER TEMA 1 EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SAM 1-Fırsat ve imkân eşitliği içerisinde her çocuğun ilköğretim hizmetinden yararlanmasını sağlayarak sorgulayan, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir kimlikle akademik başarısı yüksek, tercih edilen, eğitimde teknolojinin öğretmenler tarafından daha etkin kullanıldığı bir okul ortamı oluşturmak SAM 2-Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde sağlıklı bir nesil yetiştirmek için, sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli, bilimsel çalışmalara katılımcı, sportif dereceler elde eden, sürekli gelişim ve değişime açık, disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmak SH 1.1Ortaöğretime geçiş sınavlarında okul puan ortalamasını her yıl %10 oranında arttırmak SH 1.2.Bilgisayarı etkin kullanan öğretmen sayısını % 80 oranından ilk yıl %85’e, ikinci yıl %90’a, üçüncü yıl %95 oranına çıkarmak SH 1.3.Okulumuzda her yıl 3 öğretmen artmak üzere Flash programını kullanarak her sınıf için ders animasyonu üretebilir hale gelmek SH 1.4 Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını her sınıf için % 100’ü korumak SH 1.5 Kurumumuzdaki okul terklerini plan dönemi sonuna kadar % 100 azaltmak. SH 2.1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin türü ve sayısını her yıl 3 arttırmak SH 2.2MEB’in Onayladığı ve İl’in düzenlediği bütün bilimsel yarışmalara katılarak, 4 yıl sonunda ilk üç dereceye girebilmek SH 2.3Lisanslı öğrenci sayısını 4 yıl içinde %5’den %15’e çıkarmak

76 TEMA 1 EĞİTİM - ÖĞRETİM

77 STRATEJİK AMAÇ - 1 Fırsat ve imkân eşitliği içerisinde her çocuğun ilköğretim hizmetinden yararlanmasını sağlayarak sorgulayan, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir kimlikle akademik başarısı yüksek, tercih edilen, eğitimde teknolojinin öğretmenler tarafından daha etkin kullanıldığı bir okul ortamı oluşturmak.

78 STRATEJİK HEDEF 1.1 Ortaöğretime geçiş sınavlarında okul puan ortalamasını her yıl %10 oranında arttırmak. PG 1.1.1. İlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı PG 1.1.2. Ortaöğretime geçiş sınavına giren öğrenci sayısı. PG 1.1.3. Fen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. PG 1.1.4. Anadolu Öğretmen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. PG 1.1.5. Anadolu liselerini kazanan öğrenci sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Okulumuzda, destekleyici kurslar açmak: 8. sınıflar için TEOG kursu, diğer sınıflar için de yetiştirme kursu. F–2. Her dönemde 2 defa olmak üzere deneme sınavlarının yapılması F–3. Deneme sınavlarında bir önceki sınav sonuçlarına göre %15’lik puan artışı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi F–4 Sınava hazırlık sürecinde danışmalık (sınav koçluğu) yapacak öğretmenlere sınıf mevcutlarına göre 8 – 10 öğrenci verilmesi ve bu öğrencilerin takibinin yapılması. F–5 Öğrencilerin hedef okul belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla 6. sınıftan itibaren ilk yıl 3, ikinci yıl 4, üçüncü yıl 5 üst eğitim kurumuna tanıtım gezisi yapılması

79 STRATEJİK HEDEF 1.2 Bilgisayarı etkin kullanan öğretmen sayısını % 80 oranından ilk yıl %85’e, ikinci yıl %90’a, üçüncü yıl %95 oranına çıkarmak F A A L İ Y E T L E R F–1. BT öğretmeni tarafından tüm öğretmenlere bilgisayar kullanımı kursu verilmesi F–2. Öğretmenler odasına üçüncü bilgisayar kazandırılması F–3. Okulun web sitesinin güncellenmesinde öğretmenlerin görevlendirilmesi F–4. Okulla ilgili haber ve duyuruların öğretmenlere internet ortamında ve sms ile yapılması F–5. Kütüphanede rehber öğretmen desteğinin sağlanması F–6. Akıllı tahta kullanımının yaygınlaşması

80 STRATEJİK HEDEF 1.3 3-Okulumuzda her yıl 3 öğretmen artmak üzere Flash programını kullanarak her sınıf için ders animasyonu üretebilir hale gelmek F A A L İ Y E T L E R F–1 Öğretmenlere Flash programı kullanımı kursu verilmesi F–2 Ders animasyonu havuzu projesi hazırlanması

81 STRATEJİK HEDEF 1.4 Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını her sınıf için % 100’ü korumak PG 1.2.1. Sınıf başarı ortalaması PG 1.2.2. Ders başarı not ortalaması F A A L İ Y E T L E R F–1. Sınıf Şube Öğretmenleri toplantılarında “başarısızlık nedenlerini” çok iyi belirleyerek gerekli tedbirleri öğrenci ve sınıf bazında almak. F–2. Akademik başarısı düşük, devamsızlık sorunu olan, ders içindeki olumsuz tutum ve davranışlarıyla dikkat çeken ( ders dinlemeyen, dersin dinlenilmesine engel olan, ya da çok sessiz ve içe dönük…v.b.)öğrencilere yönelik öğretmen, rehberlik servisi ve veli işbirliği ile gereken eğitsel tedbirleri almak. F–3. Bütün dersler bazında haftada bir konu tarama testleri yapılması.

82 STRATEJİK HEDEF 1.5 Kurumumuzdaki okul terklerini plan dönemi sonuna kadar % 100 azaltmak. PG 1.3.1. Sürekli devamsız öğrenci sayısı. PG 1.3.2. Sürekli devamsız öğrencilerden devamı sağlanan öğrenci sayısı. PG 1.3.3. Sürekli devamsız öğrencilere yönelik yapılan etkinlik ve işlem sayısı. FAALİYETLER F–1. Devamsızlık yapan öğrenci aileleri ne ev ziyaretleri yapılarak, devamlarının sağlanması. F–2. Devamsızlık yapan öğrenciler hakkında yasal takibatın yapılıp sonuçlandırılması.

83 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ *Bilgi, beceri, ilgi ve değerleri doğrultusunda topluma yararlı bireyler yetiştirmek *Her öğrencimizin bir ideali olmalıdır. *Öğrenciler en değerli varlığımızdır. *Öğrencilerimizin görüş ve önerilerine önem verilmektedir *Başarma inancı, hedeflere doğru ilerlemenin başlangıcıdır. *Okulun hedefleri doğrultusunda işbirliği içerisinde çalışmak. *Okulun hedeflerinin gerçekleşmesi sürecinde okulun tüm imkanlarını ve personelini sürece dahil etmek.

84 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ PERFORMANS GÖSTERGE / HEDEF TABLOSU TEMA 1 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 1 Öncek i Yıl İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 1.1 1 İlköğretim 8. sınıfta okuyan öğrenci sayısı 119107134156 2 TEOG’ ye giren öğrenci sayısı. 119107134154 3 Fen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. 1 1 4 Anadolu Öğretmen Lisesini kazanan öğrenci sayısı. 5 Anadolu liselerini kazanan öğrenci sayısı 42 1.21 Sınıf başarı ortalaması % 100 2 Ders başarı not ortalaması % 70 %77 1.3 1 Sürekli devamsız öğrenci sayısı. 5 2 2 2 Sürekli devamsız öğrencilerden devamı sağlanan öğrenci sayısı. - -

85 STRATEJİK AMAÇ- 2 Beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde sağlıklı bir nesil yetiştirmek için, sosyal ve kültürel faaliyetleri yeterli, bilimsel çalışmalara katılımcı, sportif dereceler elde eden, sürekli gelişim ve değişime açık, disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmak.

86 STRATEJİK AMAÇ- 2.1 Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini açığa çıkarmak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri düzenlemek; faaliyetlere katılım düzeyini plan dönemi boyunca her yıl 3 artırmak. PG 2.1.1Yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı PG 2.1.2. Sosyal, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. PG 2.1.3. Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. FAALİYETLER F–1. 2015 yılında bir orman alanı oluşturmak ve her yıl ağaçlandırmak F–2. İl içi ve il dışı tarihi ve kültürel geziler düzenlemek F–3. Kültür alışverişini zenginleştirmek amacıyla yurtdışında bir kardeş okul edinmek F–4 Yıl içinde kültürel özellikler içeren kermesler düzenlemek (yemek, kıyafet vb.) F–5 Yıl sonunda tiyatro, şiir dinletisi, koro ve folklor geceleri düzenlemek

87 STRATEJİK AMAÇ- 2.2 MEB’in Onayladığı ve İl’in düzenlediği bütün bilimsel yarışmalara katılarak, 4 yıl sonunda ilk üç dereceye girebilmek PG 7.1.1. Ortaokul başvuru için hazırlanan proje sayısı. PG 7.1.2. Ortaokul ilden onay alan proje sayısı. PG 7.1.3. Ortaokul bölgeden onay alan proje sayısı. PG 7.1.4. Ortaokul bölge sergisine çağrılan proje sayısı. PG 7.1.5. Ortaokul finale kalan proje sayısı. FAALİYETLER F–1. Matematik ve Fen alanında egzersiz çalışmalarının yapılması F–2. Başarılı çalışmaların sergilenerek öğrencilerin, velilerin özendirilmesi F–3. Başarılı projelerin ilçe ve il düzeyinde sergilenmesi ve ödüllendirilmesi Sosyal kulüplerdeki öğrencilerin aktif olarak görev almalarının sağlanması PG 2.2.1Kurulan öğrenci kulüpleri PG 2.2.2Kulüpler için hazırlanacak pano sayısı PG 2.2.3Toplum hizmetine katılan öğrenci sayısı

88 Mevcut izci öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar % 50 artırmak. PG 2.3.1. İzci öğrenci sayısı. FAALİYETLER F–1. Velilerin bilgilendirilmesi amacıyla seminerlerin düzenlenmesi F–2. İzcilik kurslarında yapılan çalışmaların sergilenmesi STRATEJİK AMAÇ- 2.3

89 STRATEJİK AMAÇ- 2.4 Öğrenciler arasında lisanslı sporcu sayısını branş çeşitliliğini de gözeterek plan dönemi sonuna kadar % 100 oranında artırmak. PG 2.4.1. Branşlar itibarıyla yıllara göre lisanslı öğrenci sayısı. FAALİYETLER F–1. Değişik spor dallarında kursların açılması F–2. Bölgedeki yetenekli kişileri okulumuza davet edilerek seminer vermesi F–3. Okulun ulusal sportif turnuvalara katılımını artırmak

90 TEMA-1/ EĞİTİM-ÖĞRETİM SAM-2 2011201220132014 TOPLAM ---- POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Öğrencilerimizin başarısında en önemli faktörlerden biri de velilerin çocuklarının eğitimine okul ile işbirliği yaparak doğrudan katılmalarıdır. Bu sebeple Okul – Veli işbirliği geliştirilecektir. Okulumuz ile velilerimiz arasındaki karşılıklı güvenin geliştirilmesinde sıkı bir iletişim büyük önem taşır. Bu iletişimi sağlamak için okulumuzun gelişimi ölçülüp değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları velilerimize duyurulacaktır. Ayrıca okuldaki çalışmaların planlama, organizasyon ve uygulama basamaklarında da velilerimize duyurulması okulumuza güveni artıracak ve veli desteğini güçlendirecektir.

91 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 1 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 2 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi SHPG 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2.11 Yapılan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı 10 11121586

92 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 2 Sosyal, kültürel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. 1902002202403002902 3 Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı. 30364550602903 1 Kurulan öğrenci kulüpleri 1210 551 2 Kulüpler için hazırlanacak pano sayısı 121012 542

93 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 7.1 1 İlköğretimde başvuru için hazırlanan proje sayısı. -581215 40 2 İlköğretimde ilden onay alan proje sayısı. 581215 3 İlköğretimde bölgeden onay alan proje sayısı. 581215 4 İlköğretimde bölge sergisine çağrılan proje sayısı. 1234

94 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 5 İlköğretimde finale kalan proje sayısı. 1111 7.2 1 SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. 1122 2 SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı. 1111

95 TEMA 2 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

96 STRATEJİK AMAÇ-3 M oral değerlere sahip nitelikli bireyler yetiştirmek için mesleki-eğitsel rehberlik ile danışmanlık hizmetlerini etkin ve verimli kullanmak.

97 STRATEJİK HEDEF 3.1 Eğitim-öğretim faaliyetlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verimli ve sürekli bir şekilde verilmesini sağlamak. P.G 3.1.1. Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararla-nanların sayısı ve oranı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sunulacak rehberlik hizmetinin ve türünün belirlenmesi. F–2. Sunulan rehberlik hizmetinden yararlanacak öğrencilerin belirlenmesi. F–3. Verilecek seminerlerin, taleplere uygun konularının belirlenmesi.

98 STRATEJİK HEDEF 3.2 Kaynaştırma eğitimi kapsamdaki öğrenciler için standartlara uygun hazırlanmış destek eğitimi öğrencilere kaliteli hizmet sunmak. PG 3.2.1. Açılan destek eğitim Odası PG 3.2.2. Kaynaştırma kapsamındaki öğrenci sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Gerekli araştırmalar yapılarak bu eğitimlere tabi olan kaynaştırma öğrencilerinin tespit edilmesi. F–2. Kaynaştırma öğrencilerine “Bireysel Eğitim Planlamaları” doğrultusunda eğitim verilmesi.

99 STRATEJİK HEDEF 3.3 Plan süresince her yıl öğrencilerimize TEOG, şiddeti önleme, aile rehberliği, devamsızlık vs. rehberlik amaçlı seminer düzenlemek. PG 3.3.1. Öğrencilere verilen seminer konu sayısı PG 3.3.2.Seminerlere katılan öğrenci sayısı FAALİYETLER F–1. Öğrencilere verilecek seminerlerin öncelik sırasının belirlenmesi F–2. Belirlenen seminerlerinin etkili şekilde profesyonel kişilerce öğrencilere ve ailelere aktarılması.

100 STRATEJİK HEDEF 3.4 Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları sağlayarak okulumuzda şiddet ve şiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl % 50 oranında azaltmak. PG 3.4.1. Okulda yaşanan yıllık olay sayısı. PG 3.4.2. Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinlik/toplantı/seminer sayısı. PG 3.4.3. Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinliklere katılımcı sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okulda yaşanan yıllık olay sayısının ve türünün belirlenmesi. Yaşanan olayların nedenlerini derinlemesine araştırılmak. F–2. Öğrencinin temel güven duygusunu geliştirmek adına ailelerle işbirliği içinde çalışmalar yapmak ve bu anlamda seminerler düzenlemek. F–3. Güvenli ve şiddetten uzak eğitim ortamları konusunda etkinlikler, toplantılar ve seminerler düzenlemek.

101 STRATEJİK HEDEF 3.5 İlköğretimde öğrencileri beceri, yetenek ve eğitimdeki başarı seviyesi ve niteliğine göre ortaöğretimin farklı alanlarına bilinçli olarak yönlendirmek. PG 3.5.1 Toplantı ve Seminer Sayısı PG 3.5.2 Gezilecek Okul Sayısı FAALİYETLER F-1 Öğrencilerin hangi zeka alanında daha başarılı olduklarını belirledikten sonra onların hoşuna gidecek etkinlikler düzenlemek. F-2 Öğrencileri ilgi duydukları meslekler hakkında bilgilendirmek F-3 Çeşitli meslek dallarında çalışmakta olan kişiler tarafından öğrencilere seminer düzenlenmesi.

102 TEMA 2/ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK SAM-3 2011201220132014 TOPLAM ---- POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki ilişki öğrencilerimizin başarısında önemli konulardan birisidir. Bu ilişkinin gelişmesine ve güçlenmesine herkes katkıda bulunacaktır. Bunun için okul çapında “ Rehberlik “ yaklaşımı benimsenecek okulumuz toplumunu oluşturan yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve destek personeline büyük görev düşmektedir. Bu görevin bilinciyle takım ruhunu sağlayacak etkinlikler yapılacaktır.

103 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 3.11 Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararlananların oranı. %45%50%55%60%65%55 3.21 Açılan destek eğitim sınıfı ------

104 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 2 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 3 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 3.11 Rehberlik hizmetlerinin türüne göre rehberlik hizmetinden yararlananların oranı. %45%50%55%60%65%55 3.2 1 Açılan destek eğitim sınıfı ------ 2 Açılan özel eğitim sınıfı ------

105 TEMA 3 BİLGİ TOPLUMU VE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİK AMAÇ.4 Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.

106 STRATEJİK HEDEF 4.1 Plan süresince bütün okulların BT laboratuarlarını belirli saatler arasında vatandaşların kullanımına açarak, toplumun bilgiye erişimini artırmak. PG 4.1.1. Kullanıma açılan BT sınıfını kullananların sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okul ders bitiminden sonra BT sınıfının kullanılması F–2. Öğrenci-veli bilgilendirilmesi BT sınıfında uygulanması F–3. Öğrencilere araştırma yapabileceği ortamın hazırlanması STRATEJİK HEDEF 4.2 Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için okunan kitap sayısını her yıl en az % 2 artırmak. PG 4.2.1. Okulumuzda okunan kitap sayısı. PG 4.2.2. Okulumuzda okunan kitap sayısının tüm öğrencilere oranı. FAALİYETLER F–1. Kitaba olan ilgiyi artırmak için kütüphanenin fiziksel yapısını düzenlemek. F–2. Kitaba daha kolay ulaşılması için kütüphanedeki kitap sayısını artırmak. F–3 Kütüphanecilik kulübü tarafından en çok kitap okuyan öğrencilerin aylık olarak tespit edilerek okul idaresince ödüllendirilmesi

107 TEMA-3/ BİLGİ TOPLUMU VE HAYAT BOYU ÖĞRENME SAM-4 2011201220132014 TOPLAM ---- POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ "Bilgi Çağı", "Bilgi Toplumu" dünyasında yaşanan akıl almaz hızdaki bu değişimler artık önceden tahmin edilemez ve öngörülemez olmuşlardır. Yapılacak şey bu değişime ayak uydurmak yerine, değişime neden olmak olarak açıklanabilir. Geleceğin, değişim rüzgârları karşısında direnenlerin değil, ona yelken açanların olacağı unutulmamalıdır. Yaygın bir deyim ile değişmeyen tek şey değişimdir. Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir. İnsanı yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Eğitim paydaşlarımıza kendi güçlerini fark ettirmek amacımızdır. Başka bir deyişle; birimiz olmasaydı şu anda çok farklı bir gün yaşanacaktı, anlayışı ile değerli olduklarını hissettirmek, “önce insan” anlayışını kazandırmaktır.

108 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 4 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 4.11 Kullanıma açılan BT sınıfını kullananların sayısı. 2503003153203251510 4.21 Okulumuzda okunan kitap sayısı. 65070080090010004050

109 TEMA 4 KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Stratejik Amaç-5 Kurumumuzun insan kaynaklarını etkili ve verimli kılmak.

110 Stratejik Hedef 5.1: Okulumuzun personel, öğrenci ve veli memnuniyet oranını her yıl %5 artırmak. PG 5.1.1. Okul çalışanları memnuniyet oranı. PG 5.1.2. Öğrenci memnuniyet oranı. PG 5.1.3. Veli memnuniyet oranı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sürekli değerlendirme yapılarak öğretimin etkinliği artırılması F–2. Veli işbirliği ile toplantıların sık sık yapılması Stratejik Hedef 5.2: Topyekun savunma ve seferberlik hizmetleri ( TSSH ) konularında, okulumuzda meydana gelebilecek doğal afet vb. durumlara karşı eğitim kurumumuzda can ve mal güvenliğini sağlamak için her yıl bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek. PG 5.2.1. Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı. PG 5.2.2. Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminerlere katılan kişi sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Sivil savunma tatbikatlarının düzenli bir şekilde yapılması F–2. Sivil Savunma örgütünün çalışmaları artırılması

111 Stratejik Hedef 5.3: TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-5 2011201220132014 TOPLAM ---- Plan süresince okul-aile diyalogunu artırarak her eğitim-öğretim döneminde velilerimize en az birer kez “ Aile İçi Eğitim” semineri vererek velilerimizin okula ilgisini artırmak. PG 5.3.1. Yapılan toplantı sayısı ve toplantıya katılım oranı PG 5.3.2. Velilere verilen seminer sayısı PG 5.3.3. Evlerinde ziyaret edilen veli sayısı F A A L İ Y E T L E R F–1. Velilere bilgilendirme toplantıları yapılması F–2. Ev ziyaretleri ile velilerin bilgilendirilmesi F–3. Öğrencilerin yıl içerisinde hazırladığı gösterilerin velilere sunulması F-4. Öğretmen veli görüşmelerinin yapılması

112 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyacına cevap vermede veli ve toplum desteği sağlanacaktır. Öğrencilerimizin beceri eğitimleri ile ilgili işletme görevlileri ile beceri eğitiminin daha iyi hale getirilmesi için toplantılar yapılarak gerekli kararlar alınacak işletmelerin tam desteği sağla- nacaktır. Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.

113 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 5 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 5.1 1 Okul çalışanları memnuniyet oranı. %66%70%74%78%82%91 2 Öğrenci memnuniyet oranı. %65%69%73%77%81%87

114 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 5.2 1 Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı. 344333 2 Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminerlere katılan kişi sayısı. 840 650 1375 5.3 1 Yapılan toplantı sayısı ve toplantıya katılım oranı 3 %10 4 %60 4 %60 5 %70 5 %64 2 Velilere verilen seminer sayısı 44455 3 Evlerinde ziyaret edilen veli sayısı 1525- 5.21 Personel ve öğrencilere yönelik olarak yapılan tatbikat ve seminer sayısı. 344333

115 STRATEJİK AMAÇ - 6 Okulumuzun fiziksel kapasitesini, öğrencilerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek.

116 STRATEJİK HEDEF 6.1: Okulumuzun Öğretmenler odası, Koridorlar, giriş merdivenleri, bahçe duvarları korkulukları, personel ve öğrenci giriş kapılarının yenilenmesi. Dil Laboratuvarı, Derslikler ve Okul Kütüphanesini yaptırmak, ders ve laboratuar araç-gereçleri dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, plan dönemi sonuna kadar teknolojik gelişmelere uygun olarak imkanlar dâhilinde zamanında karşılamak. PG 6.1.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen ihtiyaç sayısı PG 6.1.2. İhtiyaçların karşılanma oranı. PG 6.1.3. Tedarik edilen malzeme sayıları. PG 6.1.4. Tedarik edilen eğitim materyali sayısı. STRATEJİK HEDEF 6.2: Sportif aktiviteleri gerçekleştirmek için okula kapalı spor salonu yapılması F A A L İ Y E T L E R Milli Eğitim Müdürlüğü ile okuldaki eksikliklerin iletilmesi TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-6 2011201220132014 TOPLAM ----

117 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.

118 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 6 Önceki Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 6.1 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen ihtiyaç sayısı 35432 2 İhtiyaçların karşılanma oranı. %35%40%45%50 %44 3 Tedarik edilen malzeme sayıları. 456565 4 Tedarik edilen eğitim materyali sayısı. 101214151614

119 STRATEJİK AMAÇ - 7 Eğitimde geleceği şekillendirmek için toplumsal katkıyı ve işbirliğini geliştirerek paydaşların mutlu olabilecekleri, eğitimde başarıyı arttırmanın yollarını araştırmak.

120 Stratejik Hedef 7.1: Okulumuzda her yıl bilimsel araştırmayı teşvik edecek (Bu Benim Eserim) projeler geliştirmek. Stratejik Hedef 7.2: Sosyal Destekleme Projeleri (SODES) çerçevesinde kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesine yönelik destekleyici proje hazırlamak. PG 7.2.1. SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. PG 7.2.2. SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı. F A A L İ Y E T L E R F–1. Okul bazında SODES ekibinin kurulması F–2. SODES hakkında bilgilendirme seminerlerinin verilmesi F–3. SODES kapsamında projelerin üretilmesi TEMA-4/ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ SAM-7 2011201220132014 TOPLAM ----

121 POLİTİKA VE STRATEJİLERİMİZ Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir.

122 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU TEMA 4 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ SAM 7 Öncek i Yıl İlk YılSonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi Hedefi 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 SHPPG 7.1 1 Ortaokulda başvuru için hazırlanan proje sayısı. -3456 18

123 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU 4 Ortaokulda bölge sergisine çağrılan proje sayısı. 1234 5 Ortaokulda finale kalan proje sayısı. 0111 7.2 1 SODES kapsamında başvurusu yapılan proje sayısı. 0111 2 SODES kapsamında kabul edilen proje sayısı. 0111

124 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU 2015201620172018Toplam TEMA-1 SAM-16.000,00TL6.500,00TL7.000,00TL7.500,00TL27.000,00TL SAM-22.800,00TL3.000,00TL3.200,00TL3.600,00TL12.600,00TL TEMA-2 SAM-34.000,00TL4.300,00TL4.600.00TL5.000,00TL17.900,00TL TEMA-3 SAM-44.500,00TL5.000,00TL5.500,00TL6.000,00TL21.000,00TL

125 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU TEMA-4 SAM-51.400,00TL1.500,00TL1.600,00TL1.700,00TL6.200,00TL SAM-6700.000,00TL3.000.00TL3.000,00TL 709.000,00TL SAM-74.000,00TL4.500,00TL5.000,00TL5.500,00TL19.000,00TL GENEL TOPLAM 722.700,00TL27.800,00TL29.900,00TL32.300,00TL812.700,00TL GENEL BÜTÇE BAKANLIKÇA YAPILAN YATIRIM BÜTÇESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÇESİ 700.000,00TL BAĞIŞ VE YARDIMLAR OKUL AİLE BİRLİĞİ BÜTÇESİ 35.000,00TL40.000,00TL45.000,00TL50.000,00TL170.000,00TL

126 İZLEME VE DEĞERLENDİRME IV BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

127 A- İZLEME DEĞERLENDİRME İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.( Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, DPT -2006 ) Okulumuz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların

128 kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama birimi(OGYE) tarafından hazırlanmaktadır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için okulumuz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeleri ile ilişkilendirilmesini sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama (OGYE) Birimince düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmekte, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılması yapılmaktadır.

129 B-PERFORMANSIN İZLENMESİ Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. (Eğitimde Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2007) Bu aşamada gerçek performansın “planlanan” performansla karşılaştırılarak, stratejik plan ve planlama sürecinin periyodik bir şekilde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

130 C- RAPORLAMA Stratejik Planlama Birimince (OGYE) stratejik planda yer alan her ölçüte ilişkin veriler yılda bir kez toplanmaktadır. Ancak performans hedeflerine uygun olarak bazı bilgiler aylık, üç aylık ve altı aylık periyotlarda daha kısa aralıklarla hesaplanmaktadır. Okulumuz stratejik plan dönemi boyunca (2015–2019) yıllarında altışar aylık raporlama faaliyeti planlanmıştır. Söz konusu altı aylık raporların ocak ve Haziran aylarında OGYE tarafından değerlendirilmesinin ardından ilgili taraflara sunulması planlanmıştır.

131 Stratejik planın başarıyla uygulanması ancak etkili bir iletişimle mümkündür. Örnek ortaokulunun stratejik planı kurumun web sitesinde yayınlanacaktır. Stratejik Planın bir öreği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. D-PLANIN DUYURULMASI


"2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I 2015 – 2019 S T R A T E J İ K P L A N I NURİ ERBAK ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları