Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEY İ N TÜMÖRLER İ. Beyin tümörleri PrimerSupratentorialinfratentorialSekondermetastatik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEY İ N TÜMÖRLER İ. Beyin tümörleri PrimerSupratentorialinfratentorialSekondermetastatik."— Sunum transkripti:

1 BEY İ N TÜMÖRLER İ

2 Beyin tümörleri PrimerSupratentorialinfratentorialSekondermetastatik

3

4 Supratentorial kitlelerin genel özellikleri Progresif nörolojik hasar Kibas artı ş ı Ba ş a ğ rısı Bulantı Kusma Papil ödem Mental durum de ğ i ş iklikleri Epilepsi Endokrin bozukluklar

5 İ nfratentorial tümörlerin genel özellikleri K İ BAS bulguları Cerebellar bulgular ( ataksi, dismetri, disdiadokokinezi, tremor ) Kranial sinir hasarları ( beyin sapı tutulumu )

6 Primer kafa içi tümörler Nöroepitelyal tümörler Meninkslerde olu ş an tmSinir kılıf hücreleri tmHematopoetik tmGerm hücre tmSellar bölge tm Kom ş u tm lerden lokal metastas

7 Nöroepitelyal tümörler Astrositik tm Oligodendroglial tm Ependimal tmKoroid plexus tmPineal tmEmbriyonel tm

8 Astrositik tümörler En sık Frontal, temporal, parietal,talamik yerle ş imli daha az sıklıkla oksipital lobda yerlesir.

9 Klinik: - epilepsi ( dü ş ük gradeli astrositomlarda sık ) - kibas bulguları - fokal beyin hasar bulguları ( hemiparezi...)

10 AstrositomlarPilositik(grade 1)Diffüz(grade 2)Anaplastik(grade3)Glioblastom(grade4)

11 Pilositik astrositom(Gr-1) Yava ş büyüyen benign tümör Çocuk ve genç eri ş kin Hipotalamus, beyin sapı, serebellum, spinal kord Tedavi: cerrahi Prognoz iyi, hastaların %80 i 20 yıl sürviye sahip

12

13

14

15 Diffüz astrositom(Gr-2) Çocuk ve genç eri ş kin Tedavi: cerrahi / rt gerekmiyor. Prognoz iyi, sürvi ortalama 5 – 10 yıl

16 Anaplastik astrositom(Gr-3) 40 lı ya ş larda sık Hızlı büyür, çevre doku infiltrasyonu olur. Tedavi: cerrahi + radyoterapi Prognoz: kötü

17

18

19 Glioblastom-(GBM):(Gr-4) EN SIK PR İ MER BEY İ N TM. EN MAL İ GN astrositik tm. Yaygın infiltrasyon 50 li ya ş larda en sık Tedavi: cerrahi + rt + kt Prognozu en kötü olan

20

21 Oligodendrial tümörler Oligodendrogliom (grade 2) Anaplastik oligodendrogliom (grade 3 )

22 Oligodendrogilom Oligodendrositlerden köken alan bir gliom tipi. Astrositomlardan çok daha nadir. 30 – 50 ya ş lar arası sıktır. Frontal loba yerle ş ir Ventrikül duvar tutulumu olursa; BOS ile yayılım görülür. Olguların %40 ında kalsifikasyon görülür. Özel patoloji bulgusu: FR İ ED EGG CELLS Tedavi : cerrahi Sürvi : 12- 16 yıl

23

24

25 Anaplastik oligodendrogliomlar Tedavi: cerrahi + kemoterapi Kemoterapiye iyi yanıt Sürvi : ortalama 16 yıldır.

26 Ependimom Ependimal hücre kökenli tümörler. Ependimal hücreler, ventriküler sistemin epitel hücreleridirler. Sınırları belirgin İ yi huylu, grade 2 tm

27 İ ntracranial tmlerin %5-6 sı Sıklıkla çocuklarda Sıklıkla 4. ventrikül ve kauda ekuina yerle ş imli Yayılım BOS dola ş ımı ve kom ş u doku infiltrasyon yolu ile Tedavi: cerrahi + kraniospinal rt önerilir

28

29

30 Koroid pleksus papillomu Nadirler 2 ya ş ın altında görülür genellikle A ş ırı BOS üretimi sonucu hisrosefali görülür Genellikle benign, nadiren malign Tedavi : cerrahi eksizyon

31

32

33

34 Pineal tümörler Pineositom (grade 1) Pineoblastom (grade 4)

35 Pineositom Pineal epitelden köken alır. Çok nadir tümörler Benign Yayılım BOS ile Radyosensitif tümörler

36 Pineoblastom Nadir Pineal epitel kökenli Malign Yayılımı BOS yolu ile Radyonsensitif

37

38 Embriyonel tümörler Medüllablastom (grade 4 )

39 Medullablastom (grade 4 ) EN SIK MAL İ N PED İ ATR İ K BEY İ N TÜMÖRÜ Serebellar vermis kökenli 4. ventrikül içinde büyürler %30 BOS yoluyla lateral ventriküle ve omurili ğ e yayılım gösterirler

40

41 Klinik seyir: serebellar vermis hasarına ba ğ lı gövde ve yürüme ataksisi BOS akımı bozuklu ğ una ba ğ lı K İ BAS bulguları olur. Atlanması durumunda ş iddetli papilödem ve görme kaybı ile sonuçlanabilir.

42 Tedavi : cerrrahi + kraniospinal rt Ancak rt 3 ya ş ından küçük olanlara uygulanmaz. ( geli ş me gerili ğ i riski ) 5 yıllık sa ğ kalım %50- 85

43 Meningiomlar Primer intrakranial tm lerin %15 i Kadınlarda sık Benign (genellikle) Araknoid granülasyonlardan geli ş ir, ço ğ unluk venöz sinüsler çevresinde bulunur.

44 Çevre sınırları net Küçük köprü venleri aracılı ğ ı ile beyinle ili ş kili. Çevre dokularda ş iddetli ödem görülür. Kalsifiye birikimler (psammoma cismcikleri) Bazen çoklu olabilir ( menengiomatozis)

45 MRI da kontrast sonrası tutulum belirgindir. Anjiyografi ; venöz sinus tutulumu gözlenir Semptomatik olanlarda cerrahi tedavi Rt malign durumlarda endike Mortalite %3 ten dü ş ük Prognoz tümörün yerine ba ğ lı olarak de ğ i ş ir

46 Klinik: %25 inde tümör epilepsi ile ortaya çıkar K İ BAS bulguları görülebilir Tümör yerle ş imine ba ğ lı tipik klinikler ortaya çıkabilir. (parasaggital tutulumda; motor ve duyu refleks kaybı ) Bazen asemptomatik olabilir.

47

48 Sinir kılıfı tümörleri Schwannom

49 Schwannoma (grade 1 ) EN SIK İ NFRATENTOR İ AL tümörlerdir.

50 Schwannom (nörinom) Schwann hücrelerinin yava ş büyüyen, non invaziv tümörü. 8. kranial sinirin vestibüler kökü veya periferik sinirlerden köken alır. İ ntrakranial primer tmlerin %8 i %90 ünilateral

51 Nörofibrom : içinden sinir lifi geçen tm. Malign dönü ş üm riski schwannomlardan daha fazladır.

52 klini ğ i EN YAYGIN VE İ LK SEMPTOM; UN İ LATERAL PROGRES İ F İŞİ TME KAYBIDIR. Yava ş büyüdü ğ ü için, vertigo nadir, tinnitus ise hafiftir. Tümör büyüdükçe; ataksi, bulantı, kusma, diplopi, tat duyusu kaybı, yüzde uyu ş ma olur.

53 Tanı MRI, nörootolojik testler Tedavi cerrahidir. Fasial sinir korunur.

54

55 Lenfomalar ve Hematopoetik malignansiler HemanjiyoblastomMalign lenfoma

56 Hemanjiyoblastom SSS nin damar kökenli tümörleri. Serebellum, beyin sapı, spinal kord da bulunurlar. Polisitemi, VHL, pancreas kistleriyle birlikteli ğ i vardır. Tedavi: cerrrahi

57

58 Malin lenfoma Serebral hemisferde ortaya çıkar. SSS nde primer olarak yada lenfomanın sistemik yayılımına sekonder olarak ortaya çıkar. Steroid tedavisine dramatik yanıt; MR da ani resolusyon oldu ğ u için ‘’GHOST ‘’ tm adını alır. Tedavi: steroid + kt + rt

59 Germ hücreli tümörler Germinom Non germinom

60 Pineal ve suprasellar bölgelerde ortaya çıkarlar. Neredeyse tüm hastalarda hidrosefali olur. Germinomların %10 unda hCG artı ş ı olur Non germinom tmlerden; EST : %100 AFP koriokarsinom : %100 hCG teratomlar ise hCG AFP salgılamazlar.

61

62 Sellar bölge tümörleri KraniofaringiomHipofiz adenomuProlaktinomAkromegaliCushing hastalı ğ ı

63 Kraniofaringiom Hipofiz sapına yakın kom ş ulukta bulunan tm Solit ya da kistik yapıda olabilirler. Benin tm ler ancak tedavileri zor. Cerrahi tx: pterional, transkallozal ya da kombine Post op rt nüksü önler Post op DI olu ş um riski vardır.

64 Hipofiz adenomu Anterior hipofiz geli ş imli Benign 30 – 40 ya ş larında en sık Fonksiyonel ve nonfonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Fonksiyonel tm: erken bulgu verir, endokrin bozukluklar Non fonksiyonel tm: geç bulgu, bası etkisi ile semptomları olu ş ur.

65

66 klinik Makroadenomlar 1. kitle etkisi 2. kom ş u nöral yapılara bası 3. kom ş u hipofize bası ve hormon salgısında azalma 4. panhipofizer yetmezlik 5. intrasellar basınç artı ş ı 6. kavernöz sinüs basısı

67 - Mikro ve makroadenomlar hormonal etkileri: prolaktin, ACTH, GH a ş ırı salınımı - Optik kiasma basısı olursa; B İ TEMPORAL HEM İ ANOPS İ !

68 Tanı : MRI Cerrahi için: lat. X ray kullanılır. Sphenoid sinus u görmemize yardımcı. Endokrin de ğ erlendirme: adrenal aks tiroid aks gonadal aks prolaktin seviyesi GH seviyesi nörohipofiz kontrol edilir.

69 Prolaktinom EN SIK H İ POF İ Z TM. Kadınlarda : infertilite, amenore,galaktore Erkeklerde : infertilite, empotans Tedavi: bromokriptine (dopamin agonisti.) ancak PRL 500 mU den fazla ise cerrahi

70 Akromegali GH 10 mU in üzerinde ise transsphenoidal cerrahi dü ş ünülmeli.

71 Cushing hastalı ğ ı A ş ırı ACTH salınımı Medikal tedavi yetersiz olabilir. Cerrahi : transsfenoidal (tm 1 cm )

72

73

74 Beynin sekonder tümörleri Metastatik tm

75 Metastatik tümörler EN SIK METASTAS: AC, MEME, BÖBREKLER Parenkimal metastaslar en sık MCA tarafındadır. % 75 serebrum %25 serebelum

76

77 Tedavi Çok sayıda metastas varsa: RT veya medikal tx. bu sırada primer odak ara ş tırılır. Lezyon tek ve ula ş ılabilir ise : cerrahi eksizyon-RT Sistemik kanser yayılımı yoksa: 2 yıl sürvi varsa : 8 ay

78

79 Sabrınız için te ş ekkür ederim


"BEY İ N TÜMÖRLER İ. Beyin tümörleri PrimerSupratentorialinfratentorialSekondermetastatik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları