Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAUSEM İK YÖNETİMİ ve LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Ersan Halıcı Orkun Küçükemiroğlu - İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuksal Boyutu, IK Mevzuatı -İş Sağlığı ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAUSEM İK YÖNETİMİ ve LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Ersan Halıcı Orkun Küçükemiroğlu - İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuksal Boyutu, IK Mevzuatı -İş Sağlığı ve."— Sunum transkripti:

1 BAUSEM İK YÖNETİMİ ve LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Ersan Halıcı Orkun Küçükemiroğlu - İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuksal Boyutu, IK Mevzuatı -İş Sağlığı ve Güvenliği

2 Çalışanlar Çalışma hayatında insanlar genellikle “bağımsız çalışanlar” ve “bağımlı çalışanlar” olarak iki ana grupta yer alırlar. Bir işletmede çalışanlar, bir işverene bağlı olarak çalışırlar. Çalıştıran ile çalışan arasında sıkı bir bağımlılık ilişkisi vardır. Bağımlı olarak çalışanların tümü işçi olarak kabul edilir. (Devlet ve Kamu kuruluşlarında çalışanların bir kısmı memur olarak adlandırılır. Bunların durumu idare hukuku açısından ele alınır.)

3 Tanımlar 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine göre: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim, işyeri olarak tanımlanmaktadır.

4 İşveren Vekili ve İKY İşverenler, kendi yönetsel yetkilerini belirledikleri bazı kişilere devredebilirler. Bu kişiler işçi konumunda olsalar bile, işletmede işveren adına hareket etme ve yönetme hakkına sahip olduklarından işveren vekili olarak adlandırılır (Örneğin, Genel Müdür, İnsan Kaynakları (İK) Müdürü vb.) Bir işletmede İK Departmanı işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin sağlıklı ve hukuka uygun bir biçimde yürütülmesini sağlayan birimdir. İKY bu ilişkileri bireysel düzeyde ele aldığı gibi, toplu ilişkiler düzeyinde de yürütür.

5 Bireysel Düzeyde İşçi-İşveren İlişkileri İK Departmanı, tarafların ilgili yasalara ve mevzuat hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlar. - İşe başlarken işçi ile iş sözleşmesi yapılması - İş sözleşmesinde yer alacak karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi - Çalışma koşulları - Ücret - Çalışma saatleri - İzin ve tatil günleri - Sağlık ve iş güvenliği gibi hususların düzenlenmesi İKY departmanının sorumluluğundadır. Bu düzenlemeler, mevcut çalışma yasaları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

6 Bireysel Düzeyde İşçi-İşveren İlişkileri Bireysel düzeyde işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen temel yasa 4857 sayılı İş Yasasıdır. 1. madde: “Bu yasanın amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu yasa, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.”

7 Toplu Düzeyde İşçi-İşveren İlişkileri İKY’nin işçi-işveren alanında diğer önemli bir işlevi, işletme içinde sendikal ilişkileri düzenlemek ve toplu pazarlık sürecini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu ilişkilerde işveren tarafı ya kendi örgütü (işveren sendikası) aracılığıyla ya da herhangi bir örgüte bağlı olmaksızın tek başına yer alabildiği halde, işçi tarafı mutlaka kendi örgütü olan işçi sendikası aracılığıyla temsil edilir. Çalışma mevzuatımızda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile düzenlenmiştir. Bu yasa Türk Toplu İş Hukuku’nun temelini teşkil eder.

8 Bireysel Düzeyde İşçi-İşveren İlişkileri İş Sözleşmeleri (İş akitleri) Deneme Süresi İşin Düzenlenmesi (Çalışma süresi, ara dinlenmesi, fazla çalışma) Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin İş sözleşmesinin sona ermesi Kıdem tazminatı

9 İş Sözleşmesi İş Yasası’nın 8. maddesinde: - “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir” Borçlar Yasası’nın 393. maddesinde: - “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde bir tanıma yer verilmiştir.

10 İş Sözleşmesi Sözleşme yapma ehliyetine sahip olan işçi ve işveren taraflarının serbest iradelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan, taraflar arasındaki çalışma – çalıştırma ilişkilerini düzenleyen, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını ortaya koyan bir özel hukuk sözleşmesidir. İş Yasası ve Borçlar Yasası’na bakıldığında, iki unsurun ön plana çıktığı görülmektedir. - İş (çalışma) unsuru - Ücret unsuru

11 İş Sözleşmesi İş sözleşmesinin ana konusunu, herhangi bir işin yapılması teşkil eder. İş, ekonomik bir değer yaratmaya yönelik bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Burada bedensel ya da zihinsel bir faaliyet ayırımı yapılmaz. Önemli olan maddi ya da fikri bir değer yaratılmasıdır. İş sözleşmesinin tanımında diğer önemli bir unsur, ücrettir. Ücret, bir iş karşılığında işçiye ödenen nakdi bedeldir. Kanunlarımıza göre yapılan her işin karşılığı ücret olarak ödenmek zorundadır. Ücretin açık biçimde tespit edilmemiş olması, yapılan işin karşılığında ücret ödenmeyeceği anlamına gelmez.

12 İş Sözleşmesi Türleri Sürekli – Süreksiz İş Sözleşmeleri Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Tam süreli – Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri Takım Sözleşmesi

13 Sürekli – Süreksiz İş Sözleşmeleri Yapılacak iş niteliği itibariyle 30 günden fazla süren bir iş ise sürekli iş sözleşmesi, 30 günden az süren bir iş ise süreksiz iş sözleşmesi yapılır. Bu ayırımın önemi, süreksiz iş sözleşmelerine İş Yasası’nın bazı hükümlerinin uygulanamamasıdır. Bunun yerine Borçlar Yasası’nın bazı hükümleri uygulanır.

14 Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Bu ayırım iş sözleşmesinin bitiş tarihinin belirlenmiş veya belirlenmemiş olma durumuna göre yapılmaktadır. Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmişse süreli; başlangıç tarihi belirli, bitiş tarihi belirsiz iş sözleşmeleri ise süresiz iş sözleşmeleri olarak adlandırılır.

15 Tam süreli – Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri İşçi, yasal olarak ve o iş yerinden kurallarına uygun olarak tespit edilmiş olan çalışma sürelerinin tamamında çalışıyorsa tam süreli iş sözleşmesi yapılır. Haftanın belirli günlerinde veya haftanın her günü belli saatlerde ya da haftanın belli günlerinde belli saatlerde çalışıyorsa, kısmi süreli bir iş sözleşmesi yapılır.

16 Takım Sözleşmesi İş Yasası’nda takım sözleşmesi, “Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. Bu tür iş sözleşmelerine genellikle inşaat, yükleme, boşaltma işleriyle, mevsimlik işlerde rastlanmaktadır.

17 Sözleşme Yapma Ehliyeti ve Özgürlüğü İş sözleşmesi tarafların serbest iradesi ile oluşur. Yasalarımız işçi ve işverenlerle sözleşme yapıp yapmama, diledikleri kişi ile sözleşme yapma, sözleşmenin türünü, içeriğini, şeklini istedikleri gibi belirleme hakkını tanımıştır. Burada tarafların serbest iradesi zorunlu olduğundan tarafların sözleşme yapma ehliyetine sahip olmaları, kısıtlı bulunmamaları gerekir. Reşit olmayanlar veli ve vasilerinin izni ile iş sözleşmesine taraf olabilirler.

18 Deneme Süresi İşçi ve işveren, isterlerse iş sözleşmesini yaparken sözleşmeye bir deneme süresi koyabilirler. Deneme süresi, tarafların birbirlerine uyum sağlayabilmelerine ve birbirlerini tanımalarına olanak tanır. Taraflar bu süre içerisinde sözleşmeyi sona erdirebilirler. İş Yasası’nın 15. maddesine göre: “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.”

19 Çalışma Süresi İş Yasası’nda haftalık çalışma süresi en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. Gerektiğinde bu süre kısaltılabilir, fakat arttırılamaz. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

20 Ara Dinlenmesi Normal çalışma süreleri içinde işçi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, dinlenmek, yemek yemek için belirli bir süreye ihtiyaç duyar. İşçilere tanınan bu süreye “ara dinlenmesi” adı verilir. Çalışma sürelerine göre değişkenlik gösterir. 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika 4 – 7,5 saate kadar olan işlerde yarım saat 7,5 saatten uzun süreli işlerde 1 saattir.

21 İş Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi Taraflar arasında anlaşarak sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. İşçinin ölümü halinde iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer Kararlaştırılmış olan hizmet süresinin sona ermesiyle iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

22 İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi İle Sona Ermesi Süreli Fesih: İş sözleşmesi taraflardan birinin tek taraflı bir irade beyanı ile istenildiği zaman sona erdirebilir. İş sözleşmesinin sona erdirildiğini karşı tarafa bildirmeye fesih bildirimi denir. Herhangi bir neden bildirilmeden yapılan fesihlerde bildirimi yapan taraf, karşı tarafa bir süre vermek zorundadır. Bu tip fesihler süreli fesihtir. Süre verilmesinin amacı karşı tarafın gereken tedbirleri almasını sağlamaktır (iş aramak, işçi bulmak, vb.). İhbar süresi içinde, her iki tarafın iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları devam eder. Derhal Fesih: İş sözleşmesi herhangi bir tarafça haklı bir nedene dayanarak feshediliyorsa, derhal fesih söz konusudur.

23 Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması Süreli Fesih: İş sözleşmesi taraflardan birinin tek taraflı bir irade beyanı ile istenildiği zaman sona erdirebilir. İş sözleşmesinin sona erdirildiğini karşı tarafa bildirmeye fesih bildirimi denir. Herhangi bir neden bildirilmeden yapılan fesihlerde bildirimi yapan taraf, karşı tarafa bir süre vermek zorundadır. Bu tip fesihler süreli fesihtir. Süre verilmesinin amacı karşı tarafın gereken tedbirleri almasını sağlamaktır (iş aramak, işçi bulmak, vb.). İhbar süresi içinde, her iki tarafın iş sözleşmesinden doğan hak ve borçları devam eder. Derhal Fesih: İş sözleşmesi herhangi bir tarafça haklı bir nedene dayanarak feshediliyorsa, derhal fesih söz konusudur.

24 MAKALE 1

25 MAKALE 2

26 TEZ 1

27 TEZ 2

28 KİTAP 1

29 KİTAP 2

30 TEŞEKKÜRLER


"BAUSEM İK YÖNETİMİ ve LİDERLİK YAKLAŞIMLARI Ersan Halıcı Orkun Küçükemiroğlu - İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuksal Boyutu, IK Mevzuatı -İş Sağlığı ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları