Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8 AĞUSTOS 2016 - ANKARA SEBZE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8 AĞUSTOS 2016 - ANKARA SEBZE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 8 AĞUSTOS 2016 - ANKARA SEBZE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

2 SUNUM İÇERİĞİ  NEDEN ÇALIŞMA GRUPLARI ?  ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  YENİDEN ORGANİZASYON  SEBZE TOHUMCULUĞUNDA ÖZEL SEKTÖR  SEBZE ÇALIŞMA GRUBU VE GELİŞMELER 2

3 GEREKÇE (1)  Tohumculuk iş ve ticareti (sanayi) ülkemizde çok hızlı bir değişim sergilemektedir  Tohumculuk sanayisinin her alanında ve her zaman, bir yandan yeni sorunlar ortaya çıkmakta diğer yandan ise kronikleşmiş sorunlar varlıklarını devam ettirmektedir.  Tohumculuk sanayisi çok geniş ölçüde, Devlet denetim ve düzenlemelerine açık ve bu konulardaki mevzuatlara muhatap olan bir iş koludur.  İş, ticaret ve ekonomi alanlarında ortaya çıkan iç ve dış gelişmeler üretim, tedarik ve fiyatlar üzerine önemli etkiler yapmaktadır.  Diğer yandan Bakanlık tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan yasal ve idari uygulamalar -yıldan yıla ve hatta aynı yıl içerisinde bile- değişiklikler gösterebilmektedir.

4 GEREKÇE (2)  Tohumculuk, meteorolojik şartlardaki değişmelerden ithalat düzenlemelerine kadar uzanan bir yelpazede söz konusu olan olaylar ve gelişmeler, belirli tür veya türler ile çalışan TSÜAB üyesi şirketleri inanılmaz derecelerde etkilemektedir.  Tohumculuk sanayisinin nesnesini oluşturan bitki tür veya tür gruplarının kendilerine özgü sorunları yine kendisine özgü çözümleri gerektirmektedir.  Bu sebeple, her bitki türü grubunun spesifik sorunlarının -bu hususta spesifik bilgi ve birikime sahip olan- uzman şirketler tarafından periyodik olarak ele alınması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi kaçınılmazdır.  Bu husus, sektörümüzün değişimlere hazır olması bakımından da son derece önemlidir.  Dolayısıyla Çalışma Gruplarının teşkili gerekli görülmektedir.  Grupların çalışmaları ve elde edilecek sonuçları bugün için önemli olduğu kadar, gelecekte de önemli olacaktır.

5 ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU  08 Eylül 2012 tarihinde, Ankara ‘da TSÜAB- ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARI oluşturuldu  1. Hububat Çalışma Grubu 2. Sebze Çalışma Grubu 3. Endüstri Bitkileri Çalışma Grubu 4. Baklagiller Çalışma Grubu 5. Çayır-mera, Çim ve Yem Bitkileri Çalışma Grubu  Oluşturulan bu gruplardan daha sonra Endüstri Bitkileri Çalışma Grubu ayrıca; 1. Mısır, Pamuk Soya Alt Çalışma Grubu 2. Ayçiçeği/ Kanola Alt Çalışma Grubu 3. Patates Alt Çalışma Grubu 4. Şeker Pancarı Alt Çalışma Grubu Şeklinde Alt Çalışma Gruplarına ayrıldı 5

6 SEBZE GRUBUNDA YAPILANLAR…  Sebze Grubu çalışmalarını Antalya’da yaptı.  Rapor Taslağı hazırlandı Aynı yıl Aralık başında yapılan TSÜAB Çalıştayının ilk gününde, Grup Üyeleri grup dışındaki diğer sebze tohumluğu üreticisi üyelerin görüşlerini de rapora dahil ederek rapora son şeklini verdiler.  Rapor Özeti sunum haline getirildi ve Çalıştayın ikinci gün programında tüm TSÜAB üyelerine sunuldu.  Çalıştay sonrasında, SEBZE ile birlikte tüm çalışma gruplarının raporları Grup Başkanlarının, Başkan Yardımcılarının ve Yazmanlarının da katkıları ile TSÜAB Sekretaryası tarafından KİTAP haline getirilerek, tüm üyelere ve Bakanlık başta olmak üzere, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.  Ayrıca kitap gönderilmekle birlikte, raporlarda yer alan önemli bazı hususlar resmi yazışmalar ile de ilgililere iletildi. 6

7 NEDEN YENİDEN ORGANİZASYON -1-  Hatırlanacağı üzere, 08 Eylül 2012 tarihinde o tarihlerdeki tüm üyelerimize (528 Üye) duyurulmak ve davet etmek suretiyle, Ankara’da, TSÜAB- ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARI'nın oluşturulması için bir toplantı yapılmış ve ürün bazında aşağıdaki 5 ayrı temel grup oluşturulmuştu.  Aynı toplantıda, Çalışma Gruplarının Kuruluş Gerekçelerini, Çalışma Usul ve Esaslarını, Grup raporlarının nasıl hazırlanacağını ve grupların devamlılığını anlatan bir sunum yapılmıştı.  Ancak daha sonra, çeşitli vesilelerle bu grupların aktif olarak çalışmalarının gerekli olduğunun dile getirilmesine rağmen maalesef bu devamlılık sağlanamamıştır.  Son olarak, geçtiğimiz Aralık ayı başında Antalya'da gerçekleştirilen Çalıştayımızda da birçok üyemiz tarafından, Çalışma Gruplarının Güncel Üye Sayıları ve Durumuna göre, yeniden teşkili ile mutlaka devamlı bir şekilde çalışmalarının gerekliliği ifade edilmiştir. 7

8 NEDEN YENİDEN ORGANİZASYON -2 -  Son zamanlarda Bakanlığımız tarafından başlatılmış olan Mevzuat yenileme ve değişiklik çalışmalarında, her zamanki gibi, Sektörün görüş ve önerilerinin alınması son derece önem arz etmektedir.  Üyelerimizden bu manada -gerektiğinde- istenilen görüş ve öneriler, çoğu zaman münferit birkaç üyemizden gelmekte, ürün grubunun (Örneğin Sebze, Örneğin Hububat gibi...) diğer tüm üyelerinin ortak görüşünü yansıtamamaktadır. Ayrıca, bazı hallerde münferit görüşler arasında zıtlıklar, çelişkiler de söz konusu olabilmektedir.  Böyle durumlarda TSAÜB Yönetim ve Sekretaryası tarafından bu tür görüşlerin toparlanmasında ve ilgili mercilere sunulmasında büyük zorluklar yaşanmaktadır. 8

9 NEDEN YENİDEN ORGANİZASYON -3-  Oysaki Ürün Daimi Gruplarının teşkilinden ve kendilerinden beklenilen; gerek mevzuat gerekse diğer konularda, grubun tartışma ve görüşmeleri sonrasında, o ürün grubunun sorunlarının, çözümlere ait görüş ve önerilerinin grup üyelerince sadeleştirilmiş, herkesin üzerinde hem fikir olduğu raporlar halinde, ilgili mercilere ulaştırılmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmasıydı  Bu çerçevede, TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ YENİDEN OLUŞTURULMASI VE KENDİLERİNDEN BEKLENİLEN ÖLÇÜDE DAHA AKTİF OLARAK çalışmaları için grupların tekrar oluşturulmasına ihtiyaç doğmuştur.  Yönetim Kurulumuzca, gelen teklifler doğrultusunda Çalışma Gruplarının oluşturulmasından hemen sonra, Mart Ayı'nın ikinci yarısından itibaren grupların ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başlamaları planlanmıştır. 9

10 YENİDEN ORGANİZASYON İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM  Alınan bu karar sonrası, 29 Şubat 2016 tarihinde tüm üyelerimize yapılan duyuru ile ürün gruplarına göre katılım talepleri alınmıştır.  29 Mart 2016 tarihinde Avanos/NEVŞEHİR ‘de Patates Çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.  İlk duyuru sonrasında Sebze Çalışma Grubunda yer almak üzere 23 üye firmamız başvuruda bulunmuştur.  İlk duyuru sonrası katılım talebinde bulunmayan 11 üye firmamız, 8 Ağustosta yapılacak toplantıya katılım sağlayacaklarını bildirmişler 10

11 TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLİ, ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI -1  TSÜAB ürün Çalışma Grupları (ÇG) belirli sayıdaki bitki türlerini kapsamaktadır ve daimi niteliklidir.  Her bir Çalışma Grubu, kapsamına giren bitki türlerini ilgilendiren şekilde; tohumculuğun durumunu ele almak, incelemek, sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemekle görevli bir ihtisas komitesidir.  Çalışma Grupları, TSÜAB üyesi şirketlerin TSÜAB Sekretaryasına önerdiği bireylerden oluşur ve oluşuma katılım tüm üye şirketlerin temsilcilerine açıktır.  Çalışma Grubu toplantılarının sektördeki gelişmelere ve takvime bağlı olarak en az altı ayda bir yapılması arzu edilir.  Toplantılara Daimi Çalışma Grubu Başkanı veya TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı tarafından davet edilen TSÜAB dışından kişi ve kuruluşlar da katılabilir. 11

12 TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLİ, ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI -2  Çalışma Gruplarının sayısı zaman içerisinde değişebilir. Mevcut olanlarına yenileri eklenebilir ve bazılarının ise isim veya kapsadıkları türlerde değişiklik yapılabilir.  TSÜAB Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, Çalışma Gruplarının oluşumu, çalışma usulleri ve faaliyetleri ile ilgili değişiklikler de yapabilir.  Her bir Çalışma Grubu esas olarak kendi ihtisas alanına giren konularla ilgilenir.  Belirli bir meselenin başka Çalışma Gruplarını da ilgilendiriyor olması durumunda, Çalışma Grubu o hususta kendi görüşünü bildirir. 12

13 TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLİ, ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI -3  Her bir Çalışma Grubu kendi içerisinde gerekirse, belirli ürün veya ürünler üzerine odaklanan Alt Komiteler teşkil edebilir.  ÇALIŞMA GRUPLARI TSÜAB YÖNETİM KURULU İÇİN UZMANLIK BİLGİSİ SAĞLAYAN DANIŞMA ORGANLARI OLARAK HAREKET EDER.  Her bir Çalışma Grubu için katılımcı üyelerce bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki katip üye seçilir. Çalışma Grupları belirlenmiş olan, standart gündem çerçevesinde faaliyetlerini tamamlar ve öngörülen format çerçevesinde raporlarını hazırlar 13

14  Ürün Daimi Çalışma Grupları’nın temel işlevi, TSÜAB’ın politika, görüş ve konumunu belirleme bağlamında katkılar yapmak,bir altyapı hazırlamaktır.  Bu bağlamda Çalışma Gruplarının temel görevleri özet olarak;  Gruba ait ürün veya ürün grubunda Tohumculuğun halihazır durumunu belirlemek,  AR-GE, üretim, ticaret, pazarlama, finansman, ithalat, ihracat, istihdam, eğitim sorunları ile şirketlerin bu hususlarda karşılaşmakta oldukları engel ve kısıtlara ilişkin bilgileri tespit etmek ve değerlendirmek,  Mevcut durum toplanan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında; ilgili konularda tahmin, trend analizleri ve durum tahlilleri yapmak,  Özelde alt-sektörün genelde ise tüm tohumculuğun gelişmesine yönelik öneriler geliştirmek ve sunmak  Ürün Daimi Çalışma Grupları’nın temel işlevi, TSÜAB’ın politika, görüş ve konumunu belirleme bağlamında katkılar yapmak,bir altyapı hazırlamaktır.  Bu bağlamda Çalışma Gruplarının temel görevleri özet olarak;  Gruba ait ürün veya ürün grubunda Tohumculuğun halihazır durumunu belirlemek,  AR-GE, üretim, ticaret, pazarlama, finansman, ithalat, ihracat, istihdam, eğitim sorunları ile şirketlerin bu hususlarda karşılaşmakta oldukları engel ve kısıtlara ilişkin bilgileri tespit etmek ve değerlendirmek,  Mevcut durum toplanan bilgiler ve değerlendirmeler ışığında; ilgili konularda tahmin, trend analizleri ve durum tahlilleri yapmak,  Özelde alt-sektörün genelde ise tüm tohumculuğun gelişmesine yönelik öneriler geliştirmek ve sunmak TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLİ, ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI - 4

15 TSÜAB ÜRÜN DAİMİ ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLİ, ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI - 5  Çalışma Grupları Üye görüşleri dikkate alınarak, TSÜAB tarafından belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde, kendi olağan çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürebilirler  Her bir Çalışma Grubu çalıştıkları döneme özgü faaliyetlerini tamamladıktan sonra, muhafaza edilmek, duyurulmak ve gerektiğinde bastırılmak üzere bir rapor hazırlar.  Raporun baş kısmında bir Yönetici Özetinin bulunması ve iki sayfayı geçmeyen bu kısımda toplantının temel tespit ve bulgularına yer verilmesi gerekir.  Çalışma Grupları tarafından hazırlanacak raporlar TSÜAB tarafından bastırılacak ve tohumculuk sanayisi ile ilgili olan tüm paydaşlara iletilecektir. Gerekli ve uygun görülmesi durumunda Çalışma Grubu mesaisini uzatabilir ve başka toplantılar yapabilir. Daimi Çalışma Grubu her toplantının arkasından yaptığı tüm tespit ve teklifler ile aldığı kararları TSÜAB Yönetim Kuruluna bildirir.  SEBZE GRUBU RAPOR PLANI.docx SEBZE GRUBU RAPOR PLANI.docx 15

16 16 SEBZE TOHUMCULUĞUNDA ÖZEL SEKTÖR

17 ŞİRKET SAYILARINDA GELİNEN NOKTA  Sertifikalı tohumluk ihtiyacının artması, Özel sektör firmalarının sayısının ve dolayısıyla üretilen tohumluk miktarının artmasını da beraberinde getirmiştir. 17 Mart 2016

18 18 TSÜAB / Ürün Gruplarına Göre Üye sayıları ÜrünÜye Sayısı HUBUBAT 303 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Patates :132) 198 ÇAYIR MERA ve YEM BİTKİLERİ 88 SEBZE 182 YEMEKLİK BAKLAGİLLER 46 Ürün grubuna göre firma sayıları toplamı toplam firma sayısından fazladır. Bazı firmalar birden fazla ürün grubunda tohumluk üretimi yapmaktadırlar.

19 19 YILLARA GÖRE SEBZE FİRMA SAYILARI Sebze Tohumculuğunda Önemli İller ve Firma Sayıları

20 20 Sebze Sektöründe Özel Sektör Açısından Öne Çıkan Temel Sorunlar

21 - Yetişmiş insan gücü ihtiyacı, - Genetik materyal teminindeki zorluklar - Ortak bir araştırma alt yapısının oluşturulması - Özel sektör AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi, - Üretim sorunları - Orijinal standart sebze tohumluğu teminindeki zorluklar - Ticaret sorunları, - Karantina ve diğer mevzuat sorunları - Korsan çoğaltımlar 21 Sebze Sektöründe Özel Sektör Açısından Öne Çıkan Temel Sorunlar

22 Sorular Cevaplar Başka soru yoksa …….

23 8 Ağustos 2016 ANKARA Tayfur ÇAĞLAYAN Genel Sekreter


"8 AĞUSTOS 2016 - ANKARA SEBZE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları