Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Termoregülasyon Neslihan Uztüre Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Termoregülasyon Neslihan Uztüre Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği."— Sunum transkripti:

1 Termoregülasyon Neslihan Uztüre Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

2 Learning objectives are 1. The definition and regulation of the body temperature 2. Mechanism of heat transfer 3. Thermoregulation under general anesthesia 4. Consequences of hypothermia 5. Precautions for the prevention of hypothermia 6. Definitions and causative factors of hyperthermia 7. Pathophysiology and treatment of Malignant hyperthermia

3 Vücudumuz, yaşamının devamı için belirli bir sıcaklık seviyesinde gerçekleşen kimyasal tepkimelere gereksinim duyar. Bu kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi ve mekanik vücut hareketlerinin devamlılığı için beden ısısının belirli bir seviyede olması şarttır. Normal insan vücudu sıcaklığı Cº ’dir. Fiziksel aktivite sırasında sıcaklık 40 Cº’ye kadar yükselebilir ve bu zararlı sonuçlar doğurabilir.

4 Termoregülasyon Prensipleri Üretilen ısı-Kaybedilen ısı= Vücut Isısı Sabit bir vücut ısısı; fizyolojik ve davranışsal mekanizmalarla ve kardiyovasküler ortamda titreme, kas aktivitesinde artma, açlık hissi ile gıda alınması ve katekolamin düzeyinde artış ısı yapımını artırırken vazokonstrüksiyon, örtünme, kıvrılma ve piloereksiyon ısı kaybını ortamlarda ise cilt damarlarının genişlemesi, terleme ve solunumun hızlanması ısı kaybını artırırken, iştahsızlık, hareketlerde yavaşlama, TSH salgılanmasında azalma ise ısı yapımını azaltır.

5 Termoregülasyon merkezi hipotalamustur. Ciltte bulunan soğuk sıcak reseptörleri Spinal korddaki ısı reseptörleri Santral osmotik ısı kalkan ve ön ve arka hipotalamik ısı düzenleyici merkezlerde sonlanan yollar termoregülasyon mekanizmasının önemli afferent yollar ısı yapımı veya kaybından sorumlu bölgelere giderek gerekli mekanizmaları harekete bölgeler arasında kan damarları, ter bezleri, akciğerler, kaslar, başta kahverengi yağ dokusu olmak üzere yağ dokusu, adrenal medulla ve hipotalamusun kendisi sayılabilir..

6 nerves Less heat generated More water covers the skin. More evaporation Skin arteries dilate More blood to the skin. More radiation & conduction of heat Muscles of skin arteriole walls relax Sweat glands increase secretion Muscles reduce activity Core body temperature >37°C Hypothalamus Thermoreceptors © 2008 Paul Billiet ODWSODWS

7 nerves More heat generated Less water covers the skin. Less evaporation Skin arteries constrict Less blood to the skin. Less radiation & conduction of heat Muscles of skin arteriole walls constrict Sweat glands decrease secretion Muscles shivering nerves Core body temperature <37°C Thermoreceptors Hypothalamus © 2008 Paul Billiet ODWSODWS

8 Vücut (shell) temperature:. cilt ısısı. oral ısı 36.6 o o temperature:.en önemli ısı. kranial, torasik ve abdominal kavite. rektal, timpanik, pulmoner, özefagial, nasopharinx 37.2 o o C

9 Heat distribution

10 Isı Kazanım Mekanizmaları Bazal metabolizma Besin alımı Kas aktivitesi Endokrin etkiler Emosyonel faktörler

11 Isı Transfer-Kayıp Mekanizmaları Radyasyon: (%60) Isı vücuttan infrared ışınları ile ortama aktarılır. Anestezi altında kayıpların %60’ı bu yolla olur. Kondüksiyon: (%3) Farklı ısıdaki iki cisim arasındaki ısı değişimi olup anestezi altında hastadan ameliyat masası, minder, blanket ve hasta ile temasda olan diğer cisimlere bu yolla ısı geçişi olabilir.

12 Konveksiyon: (%4) Hasta çevresindeki hava hareketi ile olur. Ortamdaki hava hareketi (hava akımı) ne kadar fazla ise bu yolla kayıp o kadar fazla olurken aksi durumda kayıp minimaldir (örneğin, bir küvez içinde hava akımı olmadığı için bu yolla kayıp minimaldir). Evoporasyon: (%25): Cilt ve akciğerden buharlaşma.Bu kayıp çocukluk ve özellikle yeni doğan bebeklik döneminde çok önem kazanır.

13 Genel Anestezi Altında Termoregülasyon: Faz 1: Vücudun iç ısısı genel anestezinin birinci saatinde 1-2 Cº düşer. Birinci fazda anestezinin sağladığı vasodilatasyon nedeniyle iç ısı santralden perifere dağılır.Ortam ısısı bu devrede ikinci plandadır. Faz 2: Takip eden 3.-4.saatlerde düşüş daha yavaştır. Bundan sonraki tedrici düşüş ortam ısısının düşük olmasına bağlıdır. Bu fazda vucut ısısı ortama dağılma nedeniyle daha yavaş olarak düşer. Faz 3: Dengeye ulaşma fazında ısı kaybı ile metabolik ısı oluşumu aynı düzeydedir.

14 Vücudun iç ısısı oldukça dar bir aralıkta sabit kalır Genel anestezi bu santral düzenlenmeyi bozar dolayısıyla organizma ısı kaybını telafi edemez. Örneğin isofluran, spinal ve epidural anesteziler vasodilatasyon da yaptıklarından ısı kaybını artırırlar. İsofluran konsantrasyonun her % 1lik artışında vücud ısısı % 3 azalır.

15 Spinal ve epidural anestezilerde sempatik blokaj ve vasodilatasyon nedeniyle ısı kaybı artar ve iç ısı yeniden dağılır (redistribüsyon ;1.faz). Hipotalamus bloke dermatomlardan yanlış ısı impulsları alır ve termoregulasyondaki bu bozulma genel anestezide olduğu gibi devamlı ısı kaybına yol açar (2.Faz) Isı regulasyon eşiğinin değişim mekanizması regional ve genel anestezilerde farklıdır fakat sonuçları aynıdır

16 Vücud ısısının 36 Cº altında olması hipotermi olarak adlandırılır. Hafif hipotermi (30 Cº), orta hipotermi (30-25 Cº), derin hipotermi (25 Cº’den az) olarak ayrılabilir. Genel anestezi sırasında hipotermi sık görülen bir durumdur ve birçok nedeni vardır. direkt inhibisyonu ile ısı yapımının azalması, gevşek ve hareketsiz hastada ısı kaybının ve serin ve kuru gazlarla göğüs ve batın operasyonları (radyasyonla ısı kaybının fazla olduğu ve kan verilmesi

17 Hipotermiye Eğilimin Arttığı Durumlar: Epidural ve spinal anestezi sırasında Preop bilinen miksödem, hipopitütarizm, sürrenal yetmezlik Bebekler, yenidoğanlar,yaşlılar hipotermi için özellikle risk altındadırlar.Bunun nedeni; -Termoregülasyon için hipotalamus tam gelişmemiş olması -Bebeklerde vücud yüzeyi / ağırlığı oranının fazla olması -Titreme mekanizmalarının iyi gelişmemiş olmasıdır. Ancak bebeklerde interskapuler kahverengi yağ dokusu termoregülasyonda ısı kaynağı olarak kullanılır.

18 HİPOTERMİNİN ETKİLERİ Kardiovasküler Sistem: Kan basıncı ve nabız amplitüdü düşer, Myokard kontraktilitesi ve irritabilitesi artar, İletim bozukluğu, atrial fibrilasyon, ventiküler ekstrasistoller görülür, 28 Cº’nin altında asistol veya ventiküler fibrilasyon ile ölüm olabilir, EKG bradikardi, PR, QRS VE QT’de uzama ve tipik ‘J’ dalgası gözlenir.

19 Solunum Sistemi: Hipotermide spontan soluyan kişide solunum giderek deprese olur ve Cº civarında durur. Bronşlar genişler, ölü boşluk artar, ökrüsük refleksi deprese olur. Anestezinin solunum üzerine etkisi daha belirginleşir. Karbondioksit yapımının azalması ve kanda erirliğinin artması ile solunumsal alkaloz gelişebilir.

20 Metabolik Değişiklikler: Metabolik hız azalır Oksijen tüketimi ve CO2 üretimi azalır OksiHb dissosiasyon eğrisi sola kayar, dokulara O2 bırakılması zorlaşır Erimiş haldeki O2 miktarı artar Hemokonsantrasyon, viskosite artışı, CO azalması ve dissosiasyon eğrisinin sola kayması doku hipoksisi ve metabolik asidoza neden olur Karaciğer ve böbrek fonksiyonları deprese olur. Heparin, sitrat ve laktik asit metabolizması inhibe olur.

21 Santral Sinir Sistemi: Beyin kan akımı azalır. Serebral metabolizma ve mental fonksiyonlar deprese olur, Sedasyon, yorgunluk ve zayıflık 30 Cº’nin altında pupiller genişler, EEG’de tipik değişikler olur, 28 Cº’nin altında da bilinç kaybı olur (soğuk narkozu), 21 Cº’nin altında aktivite durur, Perifirik sinirlerde iletimin yavaşlaması ile refleksler zayıflar.

22 İnhalasyon anesteziklerinin MAC değeri her bir Cº için %5 düşer. Hipotermi metabolizmayı yavaşlatarak O2 ve glikoz ihtiyacını azaltır. Böylece beynin total iskemi töleransı artar. Ancak hipotermi altında kalıcı serebral fonksiyon bozukluğu yapmadan, dolaşımın durmasının tolere edilebileceği güvenli süre konusunda kesin bir veri yoktur. Bu sürenin 20 Cº’de 20 dakikayı aşmaması önerilir.

23 Sinir-Kas Kavşağındaki Değişiklikler: Depolorizan blok potansiyalize olur.Uzamış ilaç etkisi ve geç derlenme Hafif hipotermi non-depolarizan kas gevşetici etkisini azaltırken, orta ve derin hipotermide blok süresi ve derinliği artar. Hipotermi sırasında büyük dozlarda non-depolarizan kas gevşetici verildiyse rekürarizasyon görülebilir.

24 Böbrek Fonksiyonundaki Değişiklikler: Böbrek kan akımı giderek azalır ve 20 Cº’de normalin %10’una düşer. Başlangıçta poliürik bir dönem görülür. Erken dönemde GFR’nin azalması tubuler reabsorbsiyon azalması ile karşılanır ve idrar korunur. 33 Cº’nin altında idrar progresif olarak azalır. Böbrekteki bu değişiklikler reversibl olup uzun süreli istemli hipotermiden sonra bile morfolojik değişiklik olmaz.

25 Endokrin Değişiklikler Adrenal medulladan katekolamin, özellikle adrenalin salınımı artar, Katekolamin artışı artarken, insülin salınımı azalır (hiperglisemi), Hipotermi uzun süre sürerse kortikosteroid salgılanması azalır.

26 Hematolojik Değişiklikler Hematokrit yükselmesi ve plazmanın ekstravasküler alana geçmesi ile kanın vizkozitesi artar. Bu durum özellikle hematokriti zaten yüksek olan siyanotik kalp hastalarında sakıncalı olabilir. Isı düşmesine paralel olarak trombositlerin karaciğer ve dalakta sekestrasyonu sonucu trombositopeni gelişir. Koagülasyon bozuklukları, yara iyileşmesinde gecikme,enfeksiyon

27 Sıvı-Elektrolit Dengesine Etkisi Anestezi altında kontrollü solunum ve pH izlenmesi koşulu ile elektrolitlerde önemli bir değişiklik olmaz. Hafif değişiklikler ısıtma ile normale döner, hiperkalemi eğilimi artar.

28 HİPOTERMİNİN ÖNLENMESİ Alınacak Önlemler Blanket kullanımı : Cilt yanıklarına neden olmamak için blanket ısısı vucüt ısısından en çok 1-2 Cº fazla olabilir. Periferik kan akımının azaldığı durumlarda yanık olasılığı daha fazladır. Oda ısısının ayarlanması : Özellikle yeni doğan bebeklerde ısı kaybının önlenmesinde en etkili yöntemdir. İnfüzyon sıvıları ve kanın ısıtılması Kavitelerinin irrigasyonu, yanık ve geniş yara yüzeylerinin yıkanmasında ılık solusyonların kullanılması İnhale gazların ısıtılıp nemlendirilmesi

29 Postoperatif Hipoterminin Kontrolü Titreme ile artan oksijen gereksinimi karşılanmalı ve titreme önlenmelidir. Titreme ısıyı yükselten bir mekanizma olmakla birlikte aşırı olduğunda hipoksi, kardiovasküler problemler, yarada ayrılma gibi sakıncaları vardır. Titremenin durdurulmasında en iyi yol hastanın lamba (250 watt infrared) ve blanketle ısıtılmasıdır. İlaçlar içinde en etkili olanı meperidindir (25-50 mg intravenöz meperidin). Klonidin ( 75µg IV ),Ketanserin (10 mg IV ), Fizostigmin (0.04 mg/kg IV ), Magnezyum (30 mg/kg IV ) da kullanılabilir.

30 Hipertermi >37.2 o C:ateş > 41 o C:hiperpreksi;yüksek ateş >40 o C:hipertermi; hiperpreksiden farklılık gösterir.Vücut sıcaklığının kontrolsüz olarak artması demektir. En önemli malign hipertermi

31 Hipertermi durumunda; Vücut ısısında normal sınırların üzerinde artış Core ısı,artmış ısı üretimine bağlı olarak normal ısının üzerinde stabilize olur. Sıcak stroku ısı kazanç artış oranı kayıp oranını geçerse ve vücut ısısı devamlı yükselirse oluşur. Dolaşım şoku,sıvı ve elektrolit kaybı sonucu baş dönmesi ve delirium oluşabilir Isı düşürülmezse sonuç fetaldir.

32 SICAK STROKU Acil tıbbi problemdir. Termoregülatuar merkezlerin bozulmasına bağlıdır Kişi ağır egzersiz yapmış veya havadaki nem fazla ise olabilir Ani kollaps görülebilir Hastalar sıcak deri kırmızıdır Hızlı ve dolgun nabız vardır Terleme yoktur pupiller dilatedir Rektal ısı 45 o C yi geçebilir Hızlı tedavi edilmezse beyin hasarı ve ölüme neden olabilir

33 MALİGN HİPERTERMİ iskelet ve kalp kasında fulminan hipermetabolik kriz ile karakterize bir sendromdur Aşırı ısı üretilir ve vücudun normal mekanizmaları bozulur Otozomal dominant geçiş gösterir Ca++ serbestleştirici kanallardaki(Ryanodin reseptörleri)’ndeki mutasyon nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir Temel patofizyolojik olay sorumlu ajanın tetiklemesiyle hücre içi Ca++ konsantrasyonunun ani artışıdır.

34 The clinical features reflect massive uncontrolled metabolic activity. Masseter spasm Muscle rigidity Rising etCO2 and PaCO2 Decreased SpO2 and PaO2 Tachypnoea, tachycardia, hypertension and cardiac arrhythmias. Increased body temperature Metabolic acisosis, hyoerlactatemia, decreased bicarbonate. Hyperkalaemia Increased creatine phosphokinase Myglobinuria

35 Tehlikeli

36 dantrolen sonrası aşağıdakiler endikedir. Volatil inhalasyon anestetikleri ve süksinilkolin kesilir. Hasta entübe değilse hemen entübe edilir ve %100 oksijen ile hiperventilasyon başlatılır. Anestezi devresi ve CO2 absorbanı değiştirilir veya yüksek akımlı O2 kullanılır. Hatta mümkünse anestezi makinesi değiştirilir. Fulminant MH ve ciddi metabolik asidoz için NaHCO3(2-4 meq/kg) Antiarimik ilaçlar endikedir. Lidokain ve prokainamid gibi, (Verapamil veya diltiazem kontrendikedir). Aktif soğutma başlatılır Renal fonksiyonların devamı için sıvı replasmanı, diüretikler kullanılır. Hiperkalemi: NaHCO3, glukoz, insülin Devamlı monitörizasyon: hastalarda komplikasyon olmasa, laboratuvar değerleri normal olsa da MH hastaları yine de monitörize edilmelidir:

37 Nöroleptik malign sendrom Antipsikotik ajanlarla idiyosenkratik reaksiyon Semptomlar Hastaların % 50 sinde görülen tetrad: Ateş Kas rijiditesi Mental durum değişikliği Otonom dengesizlik Ateşten hemen önce veya ateşle beraber jeneralize kas rijiditesi “Kurşun Boru Rijiditesi” karakteristiktir.

38 Tedavi A) Nöroleptik ajanın kesilmesi B) Sıvı ve elektrolit replasmanı C) Soğutma D) Hava yolunun korunması E) Kas rijiditesinin tedavisi F) Ajitasyon tedavisi G) Distonik reaksiyonlar H) Rabdomyolizis

39 TEŞEKKÜRLER


"Termoregülasyon Neslihan Uztüre Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları