Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. FATSA KAYMAKAMLIĞI TOKİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. FATSA KAYMAKAMLIĞI TOKİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1."— Sunum transkripti:

1 T.C. FATSA KAYMAKAMLIĞI TOKİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1

2 2 FATSA-2015

3 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. 3

4 4

5 5

6 Turgay DİLBER Fatsa Toki Ortaokul Müdürü Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da baş döndürücü hızlı gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelere uzak kalmamak için okul –veli dolayısıyla toplumla uzlaşı çok önemlidir. Bu anlamda eğitimde stratejik planlamanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Eğitim bir günlük bir olay değil süreklidir. Çevremizdeki tüm bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, özellikle okulumuzun çevre şartlarını inceleyerek değerlendirme yapmak, bu taleplerin karşılanması için alt yapı oluşturmak ve yeni stratejiler geliştirmekle olacaktır. Okulumuzun stratejik planını hazırlama çalışmalarına önce paydaş analizi sonra durum tespit analizi yapılarak başlandı. Tüm bu analizler yapılırken okulumuzu etkileyen iç ve dış paydaşların en üst düzeyde katılımı sağlanmıştır. Bu katılımla SWOT analizi de yapılmıştır. Daha sonra okulumuzun amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için faaliyetler ortaya konuldu. Bu şekilde hazırlanan stratejik plan bizim yol haritamız olacaktır. Stratejik plan doğrultusunda kısa ve uzun vadede gerçekleştireceğimiz projelerle amaçları gerçekleşmiş olacaktır. Okulumuzun hazırlamış olduğu stratejik planlama sürecinde okul yönetimi ve öğretmenler olarak iyi bir ekip çalışması yapılarak okulumuzu en iyi yere getirecek faaliyetler belirlenmiştir. Yine bu faaliyetleri hayata geçirebilmek için aynı ekip ruhuyla çalışmalar devam edecektir. Temennimiz bu projeleri bu plan doğrultusunda gerçekleştirmektir. 6

7 İÇİNDEKİLER Giriş……………………………………………………..………………………………………………………..…9 Stratejik Planın Amacı, Kapsamı, Dayanakları………...………………………………….…..11 Stratejik Planlama Süreci……………………..…...…………………………………………..……….12 Mevcut Durum Analizi……………………………………………….…...…….. …………..…………13 Tarihçe…………………………………………………………….…………………………………………..…14 Fiziki Durum Analizi…………………………..………….………………………………………….…….15 Okulun Krokisi…………………………………………………..………………………………………….…16 Okulun Sosyal Kullanım Alanları………………………………….……………….…………………17 Okulun Spor Alanları………………………………...……………………………………………….…..17 Okulun Araç-Gereç Durumu, ………………..………………….……………………….……………18 Okulun Mali Kaynakları……………………………...……………………………………………….….18 Kurumda Yapılan Faaliyetler…..………………………………………………………………..……..19 Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi………………………………….……………………..20 Faaliyet Alanları……………………………..…………………………………………………..………..…20 Paydaş Analizi…………………………………………………..……………………………………….……21 Paydaş Görüş Ve Beklentileri Tespit Yöntemleri………………………….………….….……21 İç Paydaş Ve Dış Paydaşların Kurumuzdan Beklentileri İle İlgili Görüşler………….22 Paydaş Analizi………..…………………………………………………………………………...……….…23 -Okulumuzun Teşkilat Yapısı…………………………………………………………………………...25 -Kurum Personelimizin Sayısı Eğitim Düzeyi…………………………………….……………. 26 Yönetici Mevcut Durumu…………………………………….…………………………………….……26 Öğretmen Mevcut Durum…………………………….……………………………..…………………27 Toki Ortaokulu Öğretmenlerinin Hizmet Süreleri…………………..……………..….…….28 Öğretmenlerin yer değiştirmeleri…………………………...………………………………………28 7

8 İÇİNDEKİLER Derslik Durumu Ve Kapasite Kullanımı………….……………………………………………………….…...29 Kurum Öğrencilerinin SBS Başarısı………………………………………………………….……………….….30 Kurum Öğrenci Ödül ve Disiplin Durumu…………………………………….………….…………………..30 Kurum Öğrenci Kütüphane kullanımı……………………..……………………………………………………31 Rehberlik servisi faaliyetleri……………………………………………………………………………….……...31 Güçlü Yönler………………………………….…………………………..……………………………..….………….…32 Zayıf Yönler…………………………………….………………….. ………………………………………..……..……33 - Fırsatlar ……………….……………………………………….…………………………………………….…………...34 Tehditler………………………………………………….……………………………………………………….….…...35 Sorun Alanları …………………………………………………………………………………………………………….36 PEST Analizi………………………………………………………………………………………………………….…..37 Misyonumuz……………………………………………………………………………………………….……….……..38 Vizyonumuz…………………………………….…………………………………………………………….…….….….39 Ortak Değerlerimiz………………….……………………………………………………………………………….…40 Stratejik Plan Genel Tablosu……………….……….……..………………………………………………………41 I. Tema (Eğitim Öğretime Erişim) ………………….….…………………………………………………………42 II. Tema (Eğitim Öğretimde Kalite) ……………….…………….……………………………………………..45 III. Tema (Kurumsal Kapasite) ……………….……………………………………………………………………48 Maliyetlendirme ……………….……………………………………………………………………………………….58 İzleme, Değerlendirme……………….………………………………………………………………………………59 İzleme Değerlendirme Formu…………………………………………………………………………………….60 Sonuç……………….…………………………………………………………………………………………………………61 8

9 GİRİŞ 20. yüzyılın sonlarında küreselleşmeye bağlı olarak kamu yönetiminde yeniden yapılanma sürecine girilmiştir. Bu yapılanmada sosyal refah devleti anlayışından kalan kamusal mülkiyet ve geniş kamu hizmeti anlayışı terk edilmiştir. Bunun belirli görünümü, ulusal endüstrilerin özelleştirilmesi ve özel sektör tarafından üretilmeye ve sunulmaya uygun kamu hizmetlerinin piyasa koşullarına bırakılmasıdır. Bir kamu hizmeti mutlaka devlet tarafından yürütülecek nitelikte ise bu hizmetin kamu yönetimlerince yürütülmesine devam edilmekle birlikte bu kez kullanılan kamu kaynaklarını verimli tutumlu müşteriye dönük ve etkin kullanılması önerilmiştir. Günümüz dünyasının kamu örgütlerinde temel amaç, topluma en iyi hizmeti en verimli ve etkin bir şekilde sunacak strateji ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve böylece hedef ve amaçlara ulaşılmasıdır. Bu da ancak çok hızlı değişen dünyada bu değişimlere karşı kamu kurumlarının ayak uydurabilmesi için uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu uzun dönemli vizyon ile gerekli stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkündür. Stratejisi olmayan bir örgüt önünü göremeyen ve yönü olmayan bir örgüttür. Yönetim evrensel bir kavramdır. Önceden ne yapacağının kestirilmesi zor olan insanla uğraşır. İnsanın toplumsal yaşama gereği olan diğer kişilerle ilişkilerini, onların çeşitli etmenler altındaki davranışlarını inceler. Bu anlamda hepimiz birer yönetici sayılırız. Anne baba işlerini ev faaliyetlerini ve çocuklarını yönetirler. Öğrenciler çeşitli konu ve derslerde başarılı olmak için zamanını kullanmayı yönetmek ve denetlemek zorundadırlar. Bu çeşitli uğraşlar farklı alanlara aitmiş gibi görünse de hepimizin ortak yönü, farklı amaçlara yönelik örgütsel çabanın yönetilmesidir. Tüm dünyada küreselleşmek, hızlı teknolojik değişim, yeni oluşan pazarlar, müşteri beklentilerinin değişmesi gibi nedenler sonucu ortay çıkan ve her geçen gün giderek daha da ezici rekabet karşısında organizasyonlar daha stratejik düşünmek, stratejik planlamaya ve stratejik karar almaya daha fazla önem vermek zorundadırlar. Stratejik yönetimin en önemli özelliği, kurumun hem kendi durumunu, hem de kurum dışındaki çevrenin analizine imkan tanımasıdır. Kendi iç yapısını, sistem ve süreçlerini tanımayan bir kurumun başarıya ulaşması mümkün değildir. Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir. Stratejik yönetim geleceğe yönelik çabalardır. Geleceğe nasıl bakıldığı vizyonla ifade edilir ve geleceğe dönük çabalar misyonla somutlaştırılır. Kurumun dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesinin yanında kendi gücünün ve zayıf yönlerinin farkında olması gerekir. Günümüzde okulumuz çok yönlü ve çevresel değişime ve dalgalanmayla karşı karşıyadır. Çevrede yaşanan tüm sorunlar etkisini anında okulumuzda hissettirmektedir. Bu etkenlerin okul işleyişiyle aşırı derecede işli dışlı olması, okulumuzun bir yerden yönlendirilen değil kendi kendine yönlenebilen bir kurum olma yönünde zorlanmaktadır. 9

10 GİRİŞ Toplumsal yaşamdaki değişmeler ve teknolojik gelişmeler eğitim sisteminin değişmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan okullar çevrenin, toplumun değişimine katkıda da bulunurlar. Eğitim kurumlarının bu değişimlere cevap verebilmesi stratejik planlama ile mümkündür. Bu değişimler ve gelişimler ışığında eğitim anlayışı ve eğitim kurumları da aynı çaba içerisine girmişlerdir. AB süreci ile başlayan köklü değişimler eğitim programına da yansımış ve geleneksel eğitimden tamamen vazgeçilmiş; eğitim tam anlamıyla öğrenci merkezli duruma getirilmiştir. Bütün bu köklü değişimler okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veli etkileşiminin daha yoğunluklu olması zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bütün bu amaçların kaynaklar kullanmak suretiyle gerçekleştirilebileceği ve tüm kaynakların da kıt olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak, kıt kaynakları en etkin ve ekonomik bir biçimde kullanabilme yöntem ve kurumları başarı ve başarısızlığını ölçebilme kıstası olarak performansımızı belirleyecektir. Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim ve öğretim anlayışını benimseme kararlılığında olan okulumuz katılımcı bir anlayışla oluşturduğu 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. 10

11 STRATEJİK PLANIN AMACI, KAPSAMI, DAYANAKLARI VE ÜST POLİTİKA BELGELERİ 1.1.PLANIN AMACI Bu stratejik plan ile amaçlanan, okul ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi, okul gelişimini sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile barışık, düşünen ve özgün üretimlerde “bende varım” diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını taşımaktadır.. 1.2.PLANIN KAPSAMI Bu stratejik plan dokümanı Fatsa Toki İlkokul-Ortaokulu 2010 - 2014 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır 1.3.PLANIN DAYANDIĞI ÜST BELGELER Sıra Üst Politika Belgesi 110. Kalkınma Planı 22023 Türkiye vizyonu belgesi 32008-2010 Orta Vadeli Program 4AB Müktesebatına Uyum Programı (Eğitim ve Kültür) 5TUBİTAK Vizyon:2023-Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 6MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 7Bilgi Toplumu Stratejisi 8Millî Eğitim Strateji Belgesi 95018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, (DPT). 12MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı 13MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 1461. Hükümet Programı 1561. Hükümet Eylem Planı 16MEB Bütçe Raporu/Bütçe Projeksiyonları 17Millî eğitim ile ilgili mevzuat 1818. MEB Şurası 19Orta Vadeli Program – Orta Vadeli Mali Plan 20Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 21Diğer (plan, program, proje, protokol …) Tablo 1 –Stratejik Planlama Üst Belgeleri 11

12 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 12 1-STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Toki Ortaokulu Müdürlüğü stratejik planlama sürecinde ;tüm iç ve dış paydaşların katılımı sağlanmıştır. Bu süreçte okulumuzun bulunduğu çevre şartları göz önüne alınarak öncelikli amaç,hedef ve faaliyetleri belirleyen bir yapı oluşturulmuştur. 1.1 Hazırlık Analiz Çalışmaları Hazırlık çalışmaları kapsamında; stratejik planlama oluşturulurken izlenecek yöntem ve ihtiyaçlar belirlenmiş, bu doğrultuda da sahiplenmenin olması için ekipler kurulmuş. Okulumuzun yol haritasının belirlemek amacıyla, öncelikle “durum analizi” çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra misyon ve Vizyon belirlenmiş, stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuş, faaliyet ve projeler tanımlanarak performans göstergeleri oluşturulmuştur. Bu Süreçte; -2014 Ekim –Aralık döneminde stratejik plan komisyonu oluşturuldu. -Okulumuz stratejik planına ışık tutacak anket çalışmaları yapıldı. -2014 eylül-Aralık dönemlerinde paydaş analiz çalışmaları yapıldı ve değerlendirildi. 1.2 Stratejik Plan İçerik Oluşturma Süreci 2015 ocak ayından itibaren Stratejik plan hazırlama komisyonu çalışmalara başladı. Bu komisyon hazırlama aşamasında toplanan veriler değerlendirildi. Üst belgelerde yer alan politika ve stratejiler ışığında, ekiplerden gelen çalışmalar, paydaş analizi ve istatistiki verilerden faydalanarak İlçe mili Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı doğrultusunda taslak oluşturuldu. 1.3 Stratejik Plan Üst Kurulu ADI SOYADIGÖREVİ Turgay DİLBEROkul Müdürü Ahmet TİKENCEMüdür Yardımcısı Mustafa GÖZÜDİKRehber Öğretmen ADI SOYADIGÖREVİ Yüksel GÜLTEPEMatematik Öğretmeni Mahmut TEMİZKANMatematik Öğretmeni Nurcan ÜKSosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan ERGÜLDin Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Seyhan YILMAZİngilizce Öğretmeni 1.4.Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

13 TOKİ ORTAOKULU MEVCUT DURUM ANALİZİ 13

14 TOKİ ORTAOKULU TARİHÇESİ 14 Toki ilköğretim okulu, 2006 yılında Toplu Konut İdaresi tarafından Fatsa’da yaptırılan 320 konutlu blokların içinde yapılan bir okul. Bina 16 derslikli olarak inşa edilmiş ve kullanıma hazır olarak 2007 Temmuz ayında Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.2007 yılında Fatsa Sakarya İlköğretim Okulunun yıkım kararı çıkmasından sonra yeni binanın yapılmasına kadar geçici olarak Toki İlköğretim okuluna taşınmıştır. Sakarya İlköğretim Okulu 2007–2008 ve 2008-2009 öğretim yılının yarısını kadar burada eğitim-öğretime devam etmiştir. Toki İlköğretim okulu resmi olarak 2008–2009 Eğitim- Öğretim yılının 2. döneminde açılmıştır. Okulun kurucu müdürü Turgay DİLBER dir.19.02.2009 tarih itibari ile Sabri ÜRE müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Okulumuz eğitim-öğretime başladığı yıl olan 2008-*2009 da toplam öğrenci sayısı ana sınıfın dahil 191 idi.. Okulumuza atanan ilk sınıf öğretmeni Leyla MUCUK tur. Okulumuz açıldığı yıldan itibaren öğrenci sayısı hızla artmıştır.2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile toplam öğrenci sayımız 384 dir. Okulumuz 2012-2013 Eğitin-öğretim yılından itibaren 4+4+4 eğitim sistemine göre aynı binada ilkokul ve ortaokul olarak devem etmektedir. Halen okulumuzda İlkokul kısmında 197 öğrenci,Ortaokul kısmında ise 187 öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğretmen kadrosunda herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. İlkokul kısmında 1 müdür yardımcısı ve 10 öğretmen, Ortaokul kısmında 1 müdür,1 müdür yardımcısı ve 9 öğretmen mevcuttur. Okulumuz ilk mezunlarını 2008–2009 eğitim-öğretim yılında vermiştir. toplam 13 öğrencimiz mezun olmuştur. Bu öğrencilerimizin 9’u SBS sınavı sonucu bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmiştir. Geri kalan dört öğrenci de sınavsız kayıt yapan orta öğretim kurumlarına kayıt edilmiştir. Okulumuz 2008- 2009 Eğitim-Öğretim yılı SBS sonuçlarında puan ortalamasına göre Fatsa devlet okullarında 353,23 puan ortalamasıyla birinci olmuştur. İlerleyen yıllarda okulumuz başarısını katlayarak artırmıştır.2009-2010 Eğitim öğretim yılında 362 puan ortalamasıyla devlet okullarında Fatsa birincisi olmuştur.2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında SBS sonuçlarına göre 372 puan ortalamasıyla yine Fatsa’ da devlet okullarında birinci olmuştur.2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında SBS sonuçlarına göre 385 puan ortalamasıyla Ordu birincisi, yine 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında SBS sonuçlarına göre 350,7 puan ortalamasına göre Ordu birincisi olmuştur.2013-2014 eğitim öğretim yılında 203 öğrenciyle ve 9 branş öğretmeni ile eğitim öğretimi tamamlamıştır.2014-2014 öğretim yılında branş öğretmen sayısı 14 e ulaştı. Okulumuz öğrenci sayısı 250 olmuştur.2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı TEOG sınavında 371 puan ortalamasıyla ilçe birincisi olduk. Bu başarı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da devam etmektedir.

15 OKULUN FİZİKİ DURUM ANALİZİ 15 KURUMUN YERLEŞİM ALANI VE TİP PROJESİ Toplam Alan Bina Alanı Bahçe alanı 4450 950 3500 m OKULUN FİZİKİ DURUM ANALİZİ Müdür Odası Müdür Yard. Odası Rehberlik Odası Derslik sayısı Laboratuar Öğretmenler Odası Anasınıfı Teknoloji Tasarın Sınıfı Bilgisayar Sınıfı Kütüphane Kantin Resim Odası Müzik Odası Hizmetli odası Sığınak Tuvalet ve Lavabo Çok maçlı Salon Arşiv-Depo Toplam 11-1011---111-11131134 Okulumuz mevcut fiziki kapasitesi bakımından öğrenci sayısının 250 öğrenci olduğu göz önünde tutulursa oldukça müsait olduğu görülmektedir. Derslik başına ortalama 25 öğrenci düşmektedir. Bu bakımdan fiziki yeterlilik okulumuzun eğitim-öğretim havasını değiştirmiştir. Normal eğitim okulumuz için büyük bir avantajdır. Okulumuzun 6 yıllık bir mazisi olmasına rağmen birçok donanım eksikliği giderilerek fiziki olarak yeterli hale getirilmiştir. Bu fiziki ve donanım eksiklerini giderilmesi okul başarısını olumlu yönde etkilemiştir. Okulumuz mevcut binasında 10 derslik yanında idari birimler, Resim, Fen Laboratuvarı, kütüphane,çok amaçlı salon gibi bir çok birim mevcuttur..

16 OKULUN KROKİSİ 16

17 OKULUN SOSYAL ALANLARI 17 Sosyal Tesisler Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı)Alanı Kantin40Var Yemekhane-- Toplantı Salonu-- Konferans Salonu10080 m kare Seminer Salonu-- OKULUN SOSYAL ALANLARI Spor Tesisleri Tesisin adıKapasitesi (Kişi Sayısı)Alanı Basketbol Alanı50Var Futbol Sahası50Var Kapalı Spor Salonu-- Voleybol Alanı50Var

18 OKULUN TEKNOLOJİK ARAÇ-GEREÇ DURUMU 18 Öğretim Araç ve GereçleriSayı Bilgisayar10 Dizüstü Bilgisayar1 Projeksiyon Cihazı10 Fotokopi Makinesi1 Televizyon1 Diğer(Yazıcı)2 OKULUN MALİ KAYNAKLARI Okulun Son 3 Yıllık Durumu ( Okul Aile Birliği- Kantin Hesabı) GelirlerTutarıGiderlerTutarı 2012 Yılı Gelirler Toplamı19.955.002012 Yılı Gelirler Toplamı16.461,69 2013 Yılı Gelirler Toplamı18.580,902013 Yılı Gelirler Toplamı18.926,96 2014 Yılı Gelirler Toplamı22.576,882014 Yılı Gelirler Toplamı19.690,71

19 KURUMDA YAPILAN FAALİYETLER 19 Faaliyet Türü Sayısı 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Sergi111 Konser-- Tiyatro122 Söyleşi 11 Dinleti 12 Şölen111 Gösteri111 Tören232 Okul-Aile Bir.Toplantısı111 Veli Toplantısı1216 Seminer223 Panel-- Teknik Gezi111 Turnuva223 Diğer- TOPLAM ETKİNLİK SAYISI243334

20 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 20 Yasal Yükümlülük Dayanak Ayrılan Mali Kaynak Örgüt / İnsan Kaynağı Değerlendirme Okulumuzun amacı; öğrencilerimizin iyi birer yurttaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata, bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır 222 sayılı Eğitim Öğretim Kanunu, 1739 sayılı kanun İlköğretim kurumları yönetmeliği,625 sayılı kanun,573 sayılı kanun Yetersiz Bazı alanlarda eksiklik bulunmakta Eksiklikler giderilip, Güçlendirmeli İlköğretimin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, örgüt çalışanlarını amaçlar doğrultusunda yönlendirmek İlköğretim Kurumları Yön.,222 sayılı kanun Yetersiz Eksiklikler giderilip, Güçlendirmeli TOKİ ORTAOKULU FAALİYET ALANLARI 1 Eğretim –Öğretim Faaliyetlerinin sürdürülmesi 2 Öğrenci kayıt –kabulü 3 Öğretmen ve diğer personelin özlük haklarının takibi, 4 Öğrenci işleri 5 Mevcut Eğitim-Öğretim alanlarının geliştirilmesi 6 Okul-Veli işbirliği 7 Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerinin geliştirilmesi 8 Proje Çalışmalar

21 TOKİ ORTAOKULU PAYDAŞ ANALİZİ 21 Paydaş LiderÇalışanlarMüşteri Temel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi Okul Müdürü X Öğretmeler X Öğrenciler XXX Veliler XXX İlçe Milli Eğitim Müdür. X X Diğer Okullar X Okul Aile Birliği X X Fatsa Belediyesi X X Yerel Basın X Sivil Toplum Kuruluşları X X Esnaflar ve işadamları X Fatsa Sağlık Kuruluşları X X PAYDAŞ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ TESPİT YÖNTEMLERİ Hizmet verilen her öğrenci ve veliyle görüşmeler yapılmakta görüşleri doğrultusunda beklentileri karşılanmaktadır. İç paydaşların beklentileri çeşitli anketlerle tespit edilerek ihtiyaçların karşılanması İÇ PAYDAŞ BEKLENTİLERİ TESPİTİ

22 İÇ PAYDAŞ VE DIŞ PAYDAŞLARIN KURUMUZDAN BEKLENTİLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 22 Okulumuz iç ve dış paydaşlarına yönelik yapılan çeşitli anketler sonucu (Memnuniyet anketi vs) aşağıda belirtilen beklentiler ortaya çıkmıştır. 1 – Kurumumuzun eğitim-öğretime katkıda bulunacak eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal faaliyetleri, ev ziyaretleri, öğrencilere yapılan rehberlik ve motivasyonların yapılması. 2 – Okulumuzda teknolojik açıdan son derece önemli olan projeksiyon ve internet çalışmalarının bütün sınıflarda olması son derece önemli. 3 – Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal faaliyetlere gereken önemin gösterilmesi ( toplu yapılan etkinlikler ). 4 – Okul mevcudunun az olması nedeninden dolayı öğrencilerin disipline, yanlış yapan öğrencilerin anında uyarılmasının son derece önemli olması. 5 – Okuldaki gelişmelerle öğretmen-öğrenci ve veli işbirliğine verilen önemler. 6 – Deneme sınavlarının yapılması. 7 – Öğrencilerle birebir ilgilenilmesi. 8 – Ev ziyaretlerinin amacına uygun yapılması. 9 – Okul binasının yeni ve yeterli olması. 10 – Okul personelleri arasındaki iletişim ve dayanışmanın olması, öğrenci sayılarının az olması. 11 – Okulda düzeni bozan, kurallara uymayan öğrencilerin uyarılması. 12 – Okuma saatlerinde öğrencilerin daha verimli olması açısından gereken çalışmaların yapılması. 13 – Kantinin okul içerisinde daha aydınlık bir yere alınması. 14 –Kurumumuzun verimli ve etkili çalışabilmesi için gerekli şartların oluşturulması ve bunun devamlılığın sağlanması. 15 – Okul öğretmenlerinin ders saatlerini okulda tamamlaması okulun başarısı için daha iyi olur. 16 – Anasınıfı öğrencilerinin ayrı bir bahçesi olması. 17 – Sosyal faaliyetler için salon oluşturulması ve öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu konuda velilerle iş birliği yapılması. 18 – Öğretmenler odasının yer değiştirilmesi ve toplantı salonunun oluşturulması. 19 – Okulun spor alanlarında da kendinden söz ettirip, takımlar kurup, turnuvalara katılmasının sağlanması. 20 – Başarı için öğretmen, idareci, veli ve öğrencilerin motive edilmesi

23 PAYDAŞ ANALİZİ Toki Ortaokulu’nun hizmet üretim sürecinde iş birliği yapması gereken kurum ve kişiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmıştır. Her zaman birlikte çalışmalar yürüterek beraber çalıştığımız kurumlar temel ortak, stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar ise stratejik ortak olarak belirtilmiştir. Stratejik planlama alt yapısını güçlendirme, farklı düşüncelerle zenginleştirme, paydaşların hangi yönlerinin stratejik plana katkı yapacağının belirlemek amacıyla iç ve dış paydaşlarımızın özelliklerine göre; Çalışan, Hizmet alan, Temel ortak, Stratejik ortak ve Tedarikçi olarak gruplandırılmıştır. Okulumuzun hizmet üretim sürecinde işbirliği yapması gereken kurum ve kişiler temel ortak ve stratejik ortaklarımızdır. 23 PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ HİZMET ALAN TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK Valilik X X Kaymakamlıklar X X Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı BölümlerX XX İlçe Millî Eğitim MüdürlükleriX XX Okul / kurumlarX XX ÖğretmenlerX XX Öğrenciler X Veliler XX X Aile BirlikleriX XXX SivilToplumKuruluşları XX X BasınYayınKuruluşları XX X YerelYönetimler XX X Hayırseverler X X Özel Öğretim KurumlarıX XX İÇ PAYDAŞ BEKLENTİLERİ TESPİTİ

24 PAYDAŞ ÜRÜN HİZMET MATRİSİ PAYDAŞ ANALİZİ 24 ÜRÜN HİZMET MÜŞTERİ Eğitim-Öğretim (Örgün- Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Mevzuat- Program Geliştirme Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal Etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler√0 √√√√ Okul-Aile birlikleri0 √ Veliler0 √ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü / Kuruluşları √0 00 Diğer Kamu Kurum ve kuruluşları 0 Medya 00 0 Sağlık Kurum ve Kuruluşlar 0 Bankalar 0

25 KURUM İÇİ VE DIŞI DEĞERLENDİRME 25 OKULUMUZUN TEŞKİLAT YAPISI

26 26 KADRO UNVANIMEVCUT DURUM Okul Müdürü1 Okul/ Kurum Müdür Baş Yardımcısı Okul/ Kurum Müdür Yardımcısı1 Öğretmen14 Rehber öğretmen1 Genel İdare Hizmetleri Memur Kaloriferci Bekçi Yardımcı Hizmetler Personeli1 TOPLAM18 KURUM PERSONELİMİZİN SAYISI TOKİ ORTAOKULU YÖNETİCİ MEVCUT DURUMU Okulumuzda halen 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı mevcuttur. 250 öğrencinin eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesi için bu kadro yeterlidir. Eğitim öğretim işleri okulumuzda düzenli bir şekilde yürütülmektedir. YÖNETİCİ İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMIYÖNETİCİ MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Yönetici Statüsü Yön. Görev Süresi Ortalama Yıl Norm İhtiyaç Durumu Yönetici Kadro Durumu Fazlalık Durumu Toplam Eğitim DüzeyiHİEPERFORMANS ASİlSAYI ASİlSAYI VEKİlSAYıVEKİlSAYı Lisans Yüksek Lisans Doktora 2007 / 2008 Ortalama Hizmetiçi Eğitim Saati Ortalama Ödül Sayısı Okul / Kurum Müdürü 1 1 1X Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı 1 1 1X GENEL DEĞER 22 2 2

27 Okulumuzda 10 derslikte 10 şube altında 250 öğrenciye eğitim verilmekte. Burada başarının en önemli veli-öğretmen –öğrenci işbirliğinin iyi olmasıdır. Okulumuzda halen, 2 Türkçe öğretmeni,1 Sosyal Bilgiler öğretmeni,3 Matematik öğretmeni,2 Fen ve Teknoloji öğretmeni,2 Yabancı Dil öğretmeni,,1Din kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni,,1Görsel Sanatlar,öğretmeni,1 Beden Eğitimi öğretmeni,1 Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve Rehber öğretmen mevcuttur. Sınıflarımızda 0rtalama öğrenci sayısı 25 dir.5. 6.7.8. Sınıflarda Branş Sınıfı uygulaması yapılmaktadır. TOKİ ORTAOKULU ÖĞRETMEN MEVCUT DURUM 27 ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ Branş Okulda Geçen Görev Süresi Ortalama Yıl Kıdem Yılı Norm İhtiyaç Durumu Öğretme n KadroDurumu Eğitim DüzeyiHİE Asil Diğer Fazlalık Durumu Lisans Doktora Ortalama Görev Yılına Düşen HİE Saati Hizmetiçi Eğitim Saati Yüksek Lisans Türkçe 2 2 -X Matematik 3 3 X Beden Eğitimi 1 1 X Fen Bilgisi 2 2 X Sosyal Bilgiler 1 1 X Yabancı Dil 2 2 X Din Kültürü ve Ahlak Bil. 1 1 X Görsel Sanatlar 1 1 X Rehberlik ve Psi. Dan. 1 1 X Teknoloji Tas. 1 1 X GENEL DEĞERLER 15

28 TOKİ ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET SÜRELERİ 28 Yaş Düzeyleri 2014 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı% 1-3 Yıl-0 4-6 Yıl222,5 7-10 Yıl755 11-15 Yıl222,5 16-20 Yıl10 21+... üzeri10 Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı 201220132014201220132014 TOPLAM 11131- TOKİ ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİNİN YER DEĞİŞTİRMELERİ

29 DERSLİK DURUMU VE KAPASİTE KULLANIMI 29 2011 – 2012 Eğitim Öğretim Yılı Mevcut Durum SINIF Mevcut Öğrenci Sayısı Mevcut Derslik Sayısı Mevcut Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı TOPLAM164820 2012 -2013 Eğitim Öğretim Yılı Mevcut Durumu SINIF Öngörülen Öğrenci Sayısı Öngörülen Derslik Sayısı Öngörülen Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı TOPLAM 1948 21 2013– 2014 Eğitim Öğretim Yılı Öngörüleri SINIF Mevcut Öğrenci Sayısı Mevcut Derslik Sayısı Mevcut Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı TOPLAM 2039 25 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı Öngörüleri SINIF Öngörülen Öğrenci Sayısı Öngörülen Derslik Sayısı Öngörülen Derslik Başına Düşecek Öğrenci Sayısı TOPLAM 2501025 Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 250 öğrenci ile eğitim-öğretime başladı. Sınıflara göre dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oluşmuştur. 5.SINIF:74 6.SINIF :58 7.SINIF : 59 8.SINIF:61 Öğrenci olarak toplam 250 öğrenci mevcudu bulunmaktadır.

30 KURUM ÖĞRENCİLERİNİN SBS BAŞARILARI 30 Kurum Öğrencilerinin SBS-TEOG Başarılarına İlişkin Bilgiler 2012 - 20132013 - 20142014-2015 KızErkekKızErkekKızErkek Kız Sınava Giren Öğrenci Sayısı (Kız / Erkek) 1719272935 26 Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı (Kız +Erkek ) 3656 61 Fen Lisesi Yerleşen öğrenci sayısı 23 Anadolu Öğretmen Lisesi Yerleşen Toplam Öğr. Sayısı 4 Anadolu Lisesi Yerleşen Toplam Öğrenci Sayısı 1429 - Sağlık Meslek,And.Kız Meslek,And. Tek. Lise Yer.Öğr.Sayısı 933 Yer. Toplam Öğrenci Sayısı 29 55 Genel Başarı Oranı ( % ) %80,5 %99 KURUM ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN DURUMU Ödül ve Cezalar 2012-20132013-20142014-2015 Öğrenci Sayısı Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı81416 Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı 325360 Takdir Belgesi Alan Öğrenci Sayısı5096110 Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı---

31 OKUL KÜTÜPHANESİNİN KULLANIMI 31 YILLAR KİTAP SAYISI YARARLANAN ÖĞRENCİ SAYISI 2013 1095 92 2014 1145 120 REHBERLİK SERVİSİ FAALİYETLERİ FAALİYET ALANI HEDEF KİTLE YARARLANAN KİŞİ SAYISI Kişisel rehberlik Veliler Öğretmenler Öğrenciler Veli 112 Mesleki rehberlik Öğretmen 14 Eğitsel rehberlik Öğrenci 240 Psikolojik danışma hizmetleri Toplam 366

32 TOKİ ORTAOKULU SWOT ANALİZİ 32 Güçlü Yönler Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Okulumuzun dış etkilere kapalı bir ortamda olması Bölgenin ulaşım kolaylığı Okulumuzun adres dışından tercih edilen bir okul olması Okulumuzun normal eğitim olması. Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açık olması, Gelişmiş ve yeterli teknolojik alt yapının varlığı, Teknolojiyi kullanabilen personelin varlığı, Doğal kaynakları ve çevreyi koruma bilincinin olması, Okulumuza destek sağlayan hayırseverlerin olması Okulumuzda açılan yetiştirme kurslarının her dersten açılıyor olması olması, Diğer okullara göre merkezi sınavlarda başarı ortalamalarının yüksek olması. Sosyal sportif ve kültürel faaliyetlerde başarılı olmamız. Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif alan ve mekânlarının yeterli düzeyde olması. Köklü ve potansiyeli güçlü bir kurum kimliğine sahip olması, Öğretmen ve yönetici kadromuzun yeterli sayıda olması e-Devlet uygulamalarının kurumumuzda aktif olması, Okulumuzun genel anlamda güvenlik problemlerinin olmaması, Okulumuzun veli ve kurumlarla ilişkilerinin iyi olması Okul aile birliklerinin varlığı Gelişmiş ve yeterli teknolojik alt yapının varlığı, Teknolojiyi kullanabilen personelin varlığı,

33 TOKİ ORTAOKULU SWOT ANALİZİ 33 Zayıf Yönler Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Programların öğretim ağırlıklı olması Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması, Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin olmaması. Bazı ailelerin eğitime olan ilgisizliği Başarının değerlendirilmesinde ortak performans göstergelerinin bulunmaması ve başarının sadece merkezi sınavlarla değerlendirilmesi, Kitap okuma alışkanlığının davranış haline gelmemesi. Teknolojik altyapının kullanım kapasitesinin düşüklüğü, Okulumuzda TKY çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması. Bilimsel faaliyetlere katılımın yetersizliği Etkili bir yabancı dil eğitiminin olmaması, Okulumuzda stratejik yönetim felsefesinin anlaşılmaması, Okulumuzda fiziki ve mali kaynakların yetersizliği Okulumuzda yardımcı personel sayısının az olması. Üst düzey yöneticilerin kurum ziyaretlerindeki eksiklik, Karar almada katılımcılık ilkesinin uygulanmaması, Kurum içi gereksiz bürokrasinin varlığı ücretli öğretmen çalıştırılması, Öğretmenlerimizin yeni yönetim yaklaşımları konusunda yeterli bilgi ve uygulamaların yetersizliği. okulumuzdan Hizmet içi eğitime katılanların istenen düzeyde olmaması, Okulumuzda yöneticilerin görev sürelerinin az olması.

34 TOKİ ORTAOKULU SWOT ANALİZİ 34 Fırsatlar Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Okulumuzun sürekli başarılarından dolayı veliler tarından tercih edilen okul olması. Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması, AB Projelerine katılma olanağı Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin ilçemizde gidebileceği her düzeyde ortaöğretim kurumlarına sahip olması. Araştırma projelerine ve eğitime verilen desteğin artması, Okulumuzun hem öğrenci hem de öğretmenlerinin değişime açık olması yeniliklere kolayca uyum sağlaması. Okulumuza paydaş olmak için paydaş kitlesinin varlığı, Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması, Çağın gereklerine uygun donanıma sahip öğrenci ve öğretmene sahip olmamız. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi paylaşımı imkânlarının çokluğu, Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanılıyor olması, Eğitim yönetim ve denetimi anlayışındaki değişim nedeniyle yönetim ve denetim süreçlerinin performansa dayalı olarak yeniden düzenlenmesi çalışması, Okulumuz adres bölgesi dışında bulunan bölgelerden öğrenci akınıına uğraması.

35 TOKİ ORTAOKULU SWOT ANALİZİ 35 Tehditler Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite Bazı velilerin eğitim - öğretim etkinliklerine yeterli ilgi ve desteği göstermemesi, Okulumuzda parçalanmış ailelerin artması Okulumuz fiziki ihtiyaçlarının karşılanma yetersizliği. Okulumuzda fiziki mekan yetersizliği. Bilişim teknolojilerinin bilinçsiz kullanımının eğitim üzerindeki olumsuz etkisi, Süreç yönetiminde verilerden yararlanmama Okul yöneticilerine Eğitim Öğretim dışında memuriyet işlerinin fazla yüklenmesi. Okuma, spor yapma, sosyal ve kültürel faaliyetlere karşı velilerin ilgisizliği. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate alnmadan öğrencilerin veliler tarafından yönlendirilmesi. Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması, Nitelikli memur ve yardımcı hizmetlilerde personel eksikliği, Okulumuzda problem çözmede ve görev sorumluluğu almada isteksizliği. Öğretmenlerimizin fındık tarımı nedeniyle yaz tatilinde dinlenememesi,

36 SORUN ALANLARI Eğitim ve öğretime erişimde 2, eğitim ve öğretimde kalitede 12, kurumsal kapasitede 11 olmak üzere toplam 25 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. Gelişim/Sorun Alanları 36 Gelişim Alanları Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 1- Ortaokulda devamsızlık, 2- Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gerekli desteğin sağlanması, 3- TEOG başarısı, 4- Yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması, 5- TÜBİTAK projeleri, 6- AB projeleri, 7- Anne/baba vefat eden öğrenciler, 8- Anne/baba okuma yazma bilmeyen öğrenciler, 9- Okul sporları lisanslı sporcu öğrenci sayısı/oranı, 10- Öğrenci disiplin durumu, 11- Sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı, 12- İç paydaşların mesleki yeterliliklerini geliştirme, 13- Ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitime ilgi oranı, 14- Yabancı dil eğitimini yaygınlaştırma, 15- Görevlendirme çalışan idareci sayısı/oranı, 16- Öğretmen ihtiyacı ve ücretli öğretmen oranı, 17- Okullarımızdaki kadrolu hizmetli sayısı, 18- Öğretmenlerin akademik unvanlarının yükseltilmesi, 19- Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 20- Hizmetiçi eğitim oranı, 21- Ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı, 22- Deprem konusunda bilinçlendirme, 23- Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere hizmet kalitesi, 24- Okullardaki oyun alanlarının artırılması. 25- Evrak yükünün azaltılması,

37 PEST ANALİZİ Okulumuzu olumlu ve olumsuz yönde etkileyen politik, sosyal, ekonomik ve teknolojik faktörler belirlenmiş olup, bu faktörlerden olumlu olanları iyi değerlendirmek, olumsuz olanları da olumluya çevirmek için gerekli çalışmaların yapılması planlanmıştır. POLİTİK (SİYASİ) FAKTÖRLER Ders kitaplarının bölgelere göre farklılık göstermesi bir tehdittir. Yönetmeliklerin (yönetici atama, öğretmen atama ve ilköğretim kurumları yönetmeliği) değişmesi okul üzerinde olumsuz bir etki bırakmaktadır. EKONOMİK FAKTÖRLER Okulumuz ekonomik durumu iyi olan bir veli profiline sahiptir. Bu durum okulumuzun hedeflerini gerçekleştirmede bir fırsattır. Ancak öğrenci sayımızın azlığı okulumuzu ekonomik olarak olumsuz etkilemektedir. SOSYAL FAKTÖRLER Okulumuzun bulunduğu çevre, toplu yaşam merkezi (TOKİ) bölgesidir. Okulumuz çevresinde çok az miktarda tarımla uğraşan insanlar yaşamaktadır. Okulumuz çevresinde yaşayan insanların kültür seviyesi oldukça yüksektir. Anket sonuçlarına göre %30 ‘u öğretmen, %30 ‘u polis, % 30 diğer çalışanlar ve %10 ‘u ise çiftçidir. Bu durum okulumuz için bir fırsattır. Velilerimizin bir çoğunun çalışan olması ve veli sirkülasyonunun yoğun olması okulumuzu olumsuz etkilemektedir. TEKNOLOJİK FAKTÖRLER Okulumuz teknolojik alandaki gelişmelerden ( telefon, radyo, televizyon ve internet) zamanında haberdar olmaktadır. Merkeze yakın olmamız ve tüm teknolojik imkanlardan faydalanmamız okulumuz için bir fırsattır. Ancak okulumuzun bir BT sınıfının olmayışı, öğrencilerin teknolojik imkanlardan faydalanmasını etkilemektedir. 37

38 MİSYONUMUZ Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, toplumla barışık, bilgilerini her alanda kullanabilen bireyler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki…. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir, İnanıyoruz ki…. Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur. İnanıyoruz ki…. Biz, birbirimizi öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. İnanıyoruz ki…. Biz, hepimiz öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız. İnanıyoruz ki…. Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz. İnanıyoruz ki…. Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz 38

39 VİZYONUMUZ Toki ve çevre halkının; çocuklarının eğitimini gerçekleştirmek için yarıştıkları, teknolojiyi kullanan, ayrıcalıklı, sosyal yönü zengin ve mutlu bir okul kültürü oluşturmaktır. İstiyoruz ki… Okulumuzda öğrenme, temel ihtiyaç kabul edilsin. İstiyoruz ki… Okulumuzda her veli, öğrencisine sosyal, kültürel ve öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin. İstiyoruz ki… Okulumuzda hem öğretenler hem de öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın. İstiyoruz ki… Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın. 39

40 ORTAK DEĞERLERİMİZ 1-Bütün çalışmalarımızın temeli öğrencilerimizdir. Öğrencilerimize birey olarak saygı duyulur. Öğrenci ve öğretmen arasında sevgi – saygı bağının gün geçtikçe geliştirilmesi, herkesin ortak hedefleri arasındadır. 2-“Ben” değil “biz” duygusunun hakim olduğu ortam ve anlayışın gereğine inanırız. 3-Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. 4-Türkçenin güzel konuşulması ve yazılması ortak değerimizdir. 5-Okul – veli işbirliği sağlanarak, öğrencilerin okulda kazandığı davranışları hayata geçirebilmeleri için çalışılır. 6-Başarının ekip çalışması, teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız. 7-Okulumuzun fiziki şartlarının iyi ve gelişmeye elverişli olması ayrıcalığımızdır. 8-Okulumuz öğrencilerinin daha iyiye gitmeleri için gereken fedakârlığı yapmak ve bu doğrultuda çalışmak; okulumuzun kişiliğini oluşturur. 9-Öğrencilerimizi Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı hedeflediği Türkiye idealine ulaşmayı amaç edinen; demokratik, laik, sosyal, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış bireyler olarak yetiştirmeyi temel ilke sayarız. 10-Okulumuzun başarılarından söz edilen okul olması ortak beklentimizdir. 40

41 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU Stratejik Amaç 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. Stratejik Amaç 2. Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak Stratejik Amaç 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. Stratejik Hedef 3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Stratejik Hedef 3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. Stratejik Hedef 3.3. Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. Stratejik Hedef 3.4.Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 41

42 I. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Stratejik Amaç 1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. Stratejik Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. Tablo 2 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 1 Performans Göstergeleri Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin Bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. 42 Performans Göstergeleri Önceki YıllarHedef 2012-20132013-20142014-20152019 S. Amaç 1S. Hedef 1 Okul öncesi eğitimde okullaşma (%) Net 4-5 yaş50,3458,4555,67 %80 Net 5 yaş697071 %100 Ortaokulda Net Okullaşma Oranı (%) 100 %100 Okul öncesinde özel öğretimin payı (%) 2,42,52,6 5 Ortaokulda özel öğretimin payı (%) 1,41,5 3 Özel öğretimin payı (toplam) (%) Okulumuzda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) (%) 1,57 %1 Örgün Öğretimden Açık Öğretime Kayıt olan Öğrenci Sayısı 221 1 STRATEJİK HEDEF 1

43 I. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Okulumuzda Eğitim ve öğretime katılıma ilişkin göstergelere bakıldığında okul öncesi eğitimde 2012-2013 öğretim yılında 4-5 yaş net okullaşma oranı 50,34% iken 2014- 2015 öğretim yılında bu oran 58,45% ‘dır. Okul öncesi 5 yaş net okullaşma oranı 2012-2013 öğretim yılında %69 iken bu oran 2013-2014 öğretim yılında %70, 2014-2015 öğretim yılında %71 olmuştur. Bu oranların artışında velilerin teşvik edilmesi, etkili tanıtımın etkisi görülebilir. Okulumuz kayıt bölgesindeki çağ nüfusundaki öğrencilerin tamamı okula devam ettiğinden, okulumuz okullaşma oranında %100’lik bir oran görülmektedir. Bunun sebebi velilerimizin öğrencileri konusunda duyarlı olmalarıdır. Bir sonraki stratejik plan dönemi içerisinde bu yüzdeyi korumayı hedeflemekteyiz. 2014-2015 öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan ortaokul öğrenci oranı %1,57 olduğu görülmüştür. Bu oranın gelecek yıllarda daha da aşağılara çekilmesi planlanmaktadır. SONUÇ Okulumuzdan mezun olup Ortaöğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptırmayan öğrencilerin ortaöğretimin her kademesindeki açık liselere kayıt olmaları hedeflenmektedir. Okulumuzun okullaşma oranının artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması hedeflenmektedir. 43 STRATEJİK HEDEF 1

44 I. TEMA EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM Tablo 3 – Stratejik Amaç 1 - Hedef 1 Tedbirler 44 Sıra Tedbirler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birim 1 Özel okul desteği konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak ve iş birliğini artırmak için sektör temsilcileri ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 2 Yetişkinlerin eğitime erişim imkânlarından faydalanması için farkındalık oluşturma çalışmaları yapılacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 5 Okullaşma oranlarının artırılması konusunda yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici toplantılar yapılacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 6Öğrenci devamsızlıkları izleme araçları geliştirilecektir.EylülAğustosOkul Müdürlüğü 7 Devam ve erişim konusunda ilçeden istenecek olan durum raporları hazırlanarak analiz edilecek ve gönderilecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 10 Burs ve pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlanacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 12 Açık Öğretim Okullarının tanıtımına yönelik kampanyalar düzenleyerek öğrencilerin bu okullara gitmesini sağlamak. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 18 Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik çalışmaları yapılacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğ 19 Okulumuzda öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik aktivite, etkinlik ve öğrenme alanları kazandırmak için yerel ve ulusal proje hibe kaynaklarından yararlanılacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 20 Okulumuz Öğrencilerinin bireysel yetenekleri doğrultusunda mesleki kurslar ve sportif kurslar düzenlenecektir. EylülHaziranOkul Müdürlüğü STRATEJİK HEDEF 1

45 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE Stratejik Amaç 2 : Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 45 Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 2012 2014 20152019 I. Dönem II. Dönem I. Dönem II. Dönem S. Amaç 2 Hedef 1 Okulumuz TEOG Sınavı YEP Ortalaması 370,10 385,5 390 Fatsa TEOG Sınavı YEP Ortalaması 308,048 310 Okulumuz Türkçe Doğru Ortalaması 14,6 16,75 15,4716,10 15,616,5 Fatsa, Türkçe Doğru Ortalaması 12,58 Okulumuz Matematik Doğru Ortalaması 12,29 11,37 11,6912,77 1313,5 Fatsa, Matematik Doğru Ortalaması 9,16 Okulumuz Fen ve Teknoloji Doğru Ortalaması 13,51 13,46 14,9815,56 1515,5 Fatsa, Fen ve Teknoloji Doğru Ortalaması 11,71 Okulumuz Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Doğru Ortalaması 14,34 14,73 15,7116,03 16,0016,5 Fatsa, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Doğru Ortalaması 11,6 Okulumuz, İngilizce Doğru Ortalaması 10,28112,5711,08 13,0013,5 Fatsa, İngilizce Doğru Ortalaması 8 Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doğru Ortalaması 18,1217,74 18,00 Fatsa, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doğru Ortalaması 14,00 13,13 Liselere Yerleşen Öğrenci Ortalaması Akademik Lise 36 3950 Meslek Lisesi 12 1015 İHL 7 1210 Lisanslı Öğrenci Sayısı15 2035 Ulusal ve Uluslararası Sportif Yarışmalarda Ödül Alan Öğrenci Sayısı 000 Ulusal ve Uluslararası sanatsal, kültürel faaliyetlerde Ödül Alan Öğrenci Sayısı 00 0 100 Tablo 4 – Stratejik Amaç 2 - Hedef 1 Performans Göstergeleri STRATEJİK HEDEF 1

46 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE Tablo 4 – Stratejik Amaç 2 - Hedef 1 Performans Göstergeleri (DEVAMI) Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. 46 Düzenlenen bilimsel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı “BBE” Proje Yarışmasında başvuru sayısı 6456710 “Bu Benim Eserim Projesi”ne katılan öğrenci sayısı 6456710 İl çalışma grubu tarafından bölge çalışma grubuna gönderilen proje sayısı 404456 BBE Bölge çalışma gurubu tarafından Bilim Kuruluna gönderilen proje sayısı 002222 Bilim Kurulunca bölge sergisine davet edilen proje sayısı 001111 Ankara Final Sergisine davet edilen proje sayısı 001111 “BBE” Proje Yarışması başvuru sayısındaki artış oranı (%) ----- Diğer Ulusal ve Uluslar arası bilimsel faaliyetlere katılan proje sayısı 0---- Diğer Ulusal ve Uluslar arası bilimsel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı ---5- Diğer Ulusal ve Uluslar arası bilimsel faaliyetler ödül alan proje sayısı 0 01111 İl de Sergilenen Proje Sayısı0 01223 Kitap okumaya teşvik edici faaliyet yapan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%) 11111111 100 STRATEJİK HEDEF 1

47 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE MEVCUT DURUM Okulumuzun TEOG sınavlarındaki başarı düzeyi Matematik, Türkçe, Fen ve Teknoloji, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinde Fatsa ve Ordu ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Bu başarıyı devam ettirmek için azami gayret göstermek ana hedefimiz olacaktır. İlçemiz genelinde Bu Benim Eserim Proje Yarışmasına yeteri kadar katılıp başarı gösterdiğimiz söylenemez, ancak gelecek yıllarda bu sayıyı artırma arzusundayız.. SONUÇ Bu hedefle Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 47 sıra TedbirlerBaşlama TarihiBitiş TarihiSorumlu Birim 1 Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurs programları açılacaktır. (Akademik başarıyı arttırmaya ve öğrencilerin bilişsel eksikliklerini gidermeye yönelik kurslar açılması) EylülHaziranOkul Müdürlüğü 2 Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları artırılarak, öğrencilerin erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirmesi etkin olarak sağlanacaktır. EylülAğustosOkul Rehberlik Servisi 3 Okulumuzda gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı artırılacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 4 Okulumuzda Plan dönemi sonuna kadar okul sağlığı ile ilgili tüm taraflarda farkındalık oluşturma çalışmaları yapılacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 5 Okulumuzda Akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemini oluşturup, yaygınlaştırılması sağlanacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 6 Okulumuzda öğrencilerin sportif ve sanatsal faaliyetlere en üst düzeyde katılmaları özendirilecek. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 7 Öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre yöneleceği bir rehberlik sistemi oluşturulacaktır. EylülHaziranRehberlik servisi 8 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). EylülAğustosOkul Müdürlüğü 9 Okulumuzda görevli tüm yönetici ve öğretmenlerin özel yetenekli bireylerin eğitimi ve öğretimi konularında bilgilerinin arttırılması ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 10 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar Bakanlığımızın derslerle ilgili yayınladığı “kazanım değerlendirme testleri” nin uygulanması sağlanacak. EylülAğustosOkul Müdürlüğü STRATEJİK HEDEF 1

48 48 11 Okulumuzda Merkezi Sınavlara Yönelik Hedef belirleme Motivasyon verimli ders çalışma ve sınavlarda başarılı olma yöntemleri konusunda öğrenci ve velilere seminerler düzenlenecektir. EylülAğustosRehberlik Servisi 12 Her yıl okulumuzda en az 2 tane meslek tanıtım faaliyeti ve 2 meslek okulunu gezmeleri sağlanacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü ve Rehberlik Servisi 13 Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna sevk edilen öğrenci sayısı tespit edilecektir. EylülAğustos Okul Müdürlüğü 14 Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kuruluna sevk edilen öğrencilerle ailelerine eğitim verilmesi. EylülAğustosOkul Müdürlüğü ve Rehberlik Servisi 15 Okulumuz Öğrencilerinin öğrenim gördükleri ortamda güven ve sorumluluk duygusu geliştirmek amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik yarışmaların Okulumuzda yaygınlaştırması sağlanacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 16 Okulumuz öğretmenlerine Proje hazırlama ile ilgili seminer verilecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 17 Okulumuzda Proje yarışmalarıyla ilgili sergi düzenlenecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 18 Okulumuzda Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla öğrencileri teşvik edici faaliyetler düzenlenecektir. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE STRATEJİK HEDEF 1

49 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE Stratejik Hedef 2.2. Okulumuzda çalışan öğretmen ve öğrencilerinin Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci\öğretmen hareketliliğini artırmak. 49 Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2019 I. Dönem II. Dönem I.Dönem II.Dönem S.Amaç 2S. Hedef 3 Okulumuz İngilizce Doğru Ortalaması 10,2813,04 13 13, 5 Fatsa, İngilizce Doğru Ortalaması 8 Okulumuzda açılan Yabancı Dil Destekleme Kursu 3 12 Okulumuzda açılan Yabancı Dil Destekleme Kursuna katılan öğrenci sayısı 60 250 Okulumuz öğretmenlerinden Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan Personel sayısı 0 10 Okulumuz öğrencilerinden Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı 0 25 Okulumuzda seçmeli yabancı dil seçen öğrenci sayısı 90 250 Okulumuzda seçmeli yabancı dil seçen öğrenci sayısının ortaokuldaki toplam öğrenci sayısına oranı (%) 42,85 %80 Okulumuzda HİE Kapsamında Açılan Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Kurslara katılan Personellerin Sayısı --- - Okulumuzda HİE Kapsamında Açılan Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Kurslara katılan Personellerin Sayısının tüm personele oranı (1) --- %0 Tablo 5 – Stratejik Amaç 2 - Hedef 3 Performans Göstergeleri STRATEJİK HEDEF 2

50 2.TEMA EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. MEVCUT DURUM Okulumuz İngilizce doğru ortalaması Fatsa ve Ordu ortalamasının üstündedir. Okulumuzda 2014- 2015 öğretim yılında 2 adet İngilizce yetiştirme ve destekleme kursu açılmış ve bu kurslara 50 öğrenci katılmıştır. Bu kurs sayısını gelecek eğitim öğretim yıllarında artırmayı hedeflemekteyiz. Okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında Seçmeli Yabancı Dil seçen öğrenci oranımız %45,2’ler civarındadır. Bu oranın artırılması için mevcut hedefimiz doğrultusunda önlemler alınacaktır. SONUÇ Bu hedefle; En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş, ayrıca Uluslararası hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 50 SIRA Tedbirler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birim 1 Her Yıl okulumuzda en az 1 yabancı dil kursu açılacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 2 Öğretmenlerimize yönelik Proje Yönetimi HİE faaliyetlerine katılımın sağlanması EylülŞubatOkul Müdürlüğü 3 Okulumuzda Uluslararası proje uygulamasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 4 Okulumuzda Yabancı dil eğitimini destekleyen tüm projelerin ve hareketliliklerin tanıtımını yaparak öğretmen ve öğrencinin motivasyonu sağlanacaktır. EylülHaziranOkul Müdürlüğü 5 HİE Kapsamında Yabancı Dil Öğretimine Yönelik Kurslara katılım sağlanacak. OcakAralıkOkul Müdürlüğü Tablo 6 – Stratejik Amaç 2 - Hedef 3 Tedbirler STRATEJİK HEDEF 2

51 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE 3.Stratejik Amaç Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 3.1.Stratejik Hedef Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 51 Performans Göstergeleri Önceki YıllarHedef 2012-20132013-20142014-2015 2019 S. Amaç 3S. Hedef 1 Genel İdare Hizmetleri sınıfı mevcut personel sayısı222 3 Genel İdare Hizmetleri sınıfına İhtiyaç duyulan personel sayısı 000 1 Genel İdare Hizmetleri sınıfı mevcut personel karşılanma oranı 100% %30 Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfı mevcut personel sayısı121314 20 Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına İhtiyaç duyulan personel sayısı 6 Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfı personel karşılanma oranı 100% %30 Ücretli Öğretmen Sayısı 1 1 0 Teknik Hizmetler sınıfı mevcut personel sayısı000 1 Teknik Hizmetler sınıfına İhtiyaç duyulan personel sayısı000 1 Teknik Hizmetler sınıfı personel karşılanma oranı 0 0 0 100 Yardımcı Hizmetler sınıfına mevcut personel sayısı222 3 Yardımcı Hizmetler sınıfı ihtiyaç duyulan personel sayısı000 1 Yardımcı Hizmetler sınıfı personel karşılanma oranı100% %30 Yüksek lisans yapan personel sayısı (TEZLİ-TEZSİZ)222 5 Doktora yapan personel sayısı000 2 Lisans Üstü Eğitim Alan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 16,6%15,3%14,2% %30 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı346 10 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 30%29%27% %30 Personellerin Gelişimin sağlayacak Seminer, Bilgilendirme Toplantısı vb faaliyet sayısı 123 5 Personellerin Gelişimin sağlayacak Seminer, Bilgilendirme Toplantısı vb faaliyetlere katılan personel sayısı 121314 20 Tablo 7 – Stratejik Amaç 3- Hedef 1 Performans Göstergeleri STARATEJİK HEDEF 1

52 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. MEVCUT DURUM Okulumuzda Genel İdare Hizmetleri sınıfı mevcut personel karşılanma oranı 100%’dür. Eğitim- Öğretim Hizmetleri sınıfı personel karşılanma oranı 100%’dür. Okulumuzda 1 tane ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Teknik Hizmetler sınıfı personel karşılanma oranı 0%’dür. Yardımcı Hizmetler sınıfı personel karşılanma oranı 100%’dür. Lisans Üstü Eğitim Alan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 11%’dir. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 32%’dir. Son üç yıl içinde üniversitelerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Hizmet içi eğitim faaliyeti bulunmamaktadır. SONUÇ Okulumuz öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi için seminer ve kurslara yönlendirilmesi hedeflenmektedir. 52 SıraTedbirler Başlama Bitiş Başlama Bitiş Sorumlu Birim 1 Bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla ulusal ve kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında yapılan ortak faaliyetler ile bunlara katılan katılımcı sayısını artırılacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 2 Hizmet İçi Eğitim İstatistiği oluşturulacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 3 Personellerin gelişimini sağlayacak Seminer, Bilgilendirme Toplantısı vb faaliyetler düzenlenecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 4 Öğretmenlerin yurt içinde bilimsel toplantı, panel, kongre vb çalışmalara katılımları teşvik edilecektir. OcakAralıkOkul Müdürlüğü 5 Öğretmenlerin ilimizdeki eğitim sorunlarına yönelik bilimsel çalışmalar/araştırmalar yapmaları teşvik edilecektir. OcakAralıkOkul Müdürlüğü 6 Öğretmenlere yönelik panel ve konferanslara yönlendirilerek farkındalık düzeylerini sürekli canlı tutulacaktır. OcakAralıkOkul Müdürlüğü 7 Okul/ Kurum yöneticilerinin etkili liderlik eğitimi verilecektir. OcakAralıkOkul Müdürlüğü Tablo 8 – Stratejik Amaç 3- Hedef 1 Tedbirler STARATEJİK HEDEF 1

53 3.2.Stratejik Hedef Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 53 Performans GöstergeleriÖnceki Yıllar Hedef S. Amaç 3S. Hedef 2 2012- 2013 2013- 2014 2014-2015 2019 Okulumuzun Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim bölümlerinin tümüne oranı (%) 0 %90 Donatımı yapılan eğitim derslik ve bölüm sayısı sayısı 0 27 Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı 0 22 Dağıtımı yapılan tablet sayısı 0 300 Dağıtımı yapılan Çok Fonksiyonlu Yazıcı sayısı 2 3 Dağıtımı yapılan Doküman Kamera sayısı 0 Açılan Destek Eğitim Odası Sayı 1 Engellilerin erişimine uygun fiziksel düzenleme yapılan bölüm sayısının tüm bölümlere oranı %5 tablo 9 – Stratejik Amaç 3- Hedef 2 Performans Göstergeleri Okulumuzun fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. MEVCUT DURUM Okulumuz tam gün eğitim yapmaktadır. Okulumuzda hem ortaokul hem ilkokul bir arada eğitime devam etmektedir. İlkokulda ana sınıfı dâhil 10 derslik, ortaokulda 10 derslik olarak toplam 20 derslik mevcuttur. Okulumuzda taşıma öğrenci bulunmamaktadır. Okulumuzda bir kütüphane birçok amaçlı salon mevcuttur. Okul bahçemizde sportif faaliyetler için futbol basketbol voleybol ve geleneksel oyunlar için alanlar oluşturulmuştur. Okulumuzda Fatih Projesi ile ilgili fiziki alt yapı keşfi yapılmıştır. Proje kapsamında şu ana kadar 2 adet çok fonksiyonlu yazıcı dışında henüz bir çalışma yapılmamıştır. 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 2

54 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE SONUÇ Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. Okulumuzda ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Tablo 10 – Stratejik Amaç 3- Hedef 2 Tedbirler 3.3.Stratejik Hedef Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. Tablo 11 – Stratejik Amaç 3- Hedef 3 Performans Göstergeleri 54 Sıra TedbirlerBaşlamaBitişSorumlu Birim 1 Okulumuzun yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 2 Okulumuzun ders ve laboratuar araç-gereçleri, makine-teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. EylülAğustosOkul Müdürlüğü 3 Engellilerin erişimine uygun fiziksel düzenleme yapılacaktır EylülAğustosOkul Müdürlüğü 4 FATİH projesi kapsamındaki faaliyetler yürütülecektir. EylülAğustosOkul Müdürlüğü Performans GöstergeleriÖnceki Yıllar Hedefler S. Amaç 3S. Hedef 32011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2019 Paydaşlardan Gelen Şikayet Sayısı 00000 Şikayetlere cevap verme oranı 00000 Gelen Şikâyetlerdeki azalma oranı 00000 STRATEJİK HEDEF 3

55 Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda okulumuzun kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. MEVCUT DURUM Okulumuza 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında paydaşlardan gelen yazılı şikayet yoktur.2014-15 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile herhangi bir yazılı şikayet gelmemiştir SONUÇ Bu Hedefle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Okul Müdürlüğümüzün yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tablo 12 – Stratejik Amaç 3- Hedef 3 Tedbirler 55 SıraTedbirler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birim 1 Dilek öneri sistemi kurulacaktır.OcakAralık Okul Müdürlüğü 2 Özdeğerlendirme sistemi kurulacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 3 Her yıl okulumuz Özdeğerlendirme yaparak sonuçları paylaşması sağlanacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 4 Özdeğerlendirme sonuçlarının doğruluğunun sahada izlenmesi sağlanacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 5 Yılda bir defa olmak üzere paydaşlarımızla geniş katılımlı, toplantı vb. yapılacaktır. OcakHaziran Okul Müdürlüğü 6 Uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı arttırılacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 3

56 3.4.Stratejik Hedef Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. Tablo 13 – Stratejik Amaç 3- Hedef 4 Performans Göstergeleri Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından okulumuzun azami düzeyde istifade etmesini sağlamak. MEVCUT DURUM Okulumuzda 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Bilişim Teknolojileri alanında açılan kurslara katılan personelimiz bulunmamaktadır. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulduğunda okul personelimiz bu tür kurslara yönlendirilecektir. SONUÇ Bu hedefle okulumuzun hizmet memnuniyetinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, Okulumuzun teknolojik altyapısının tamamlanması, Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması amaçlanmaktadır. 56 Performans GöstergeleriÖnceki YıllarHedef S.Amaç 3S. Hedef 4 2012201320142019 Bilişim Teknolojileri alanında açılan HİE ‘lere katılan personel Sayısı 000 3 Bilişim Teknolojileri alanında açılan HİE ‘lere katılan personel Sayısının Tüm Personel Sayısına Oranı 000 %15 FATİH Projesi Kapsamında Eğitim Alan Personel Sayısı 000 %100 EBA Kullanan Öğretmen Sayısı Tüm Öğretmenlere Oranı (%) --- %100 Öğrencilerin Tüm Öğrencilere Oranı (%) --- %90 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 4

57 Tablo 14 – Stratejik Amaç 3- Hedef 4 Tedbirler 57 Sıra Tedbirler Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Birim 1 Personelin ihtiyaç duyduğu Bilişim Teknolojilerinin alanları belirlenecektir. KasımAralık Okul Müdürlüğü 2 Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ile ilgili HİE Faaliyetlerine Yönlendirme yapılacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 3 FATİH Projesinin okulumuzda uygulanması sağlanacaktır. EylülAğustos Okul Müdürlüğü 4 Okulumuzda Stratejik Plan İzleme ve İstatistik verilerinin toparlanacağı bir komisyon oluşturulacaktır. OcakAralık Okul Müdürlüğü 3. TEMA KURUMSAL KAPASİTE STRATEJİK HEDEF 4

58 IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 58 YILLAR 010203050607 TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEV.PRİM GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2012006000,00tl0,00 2013006500,00tl0,00 20142000,00tl08500,00tl0,00 20155000,0009000,000,00 20166000,00010000,000,00 20177000,00011000,000,00 20188000,00012000,000,00 201910000,00013000,000,00

59 V. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1.1. Fatsa Toki Ortaokulu Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama Uygulama İzleme Ve Değerlendirme Yönergesi Fatsa Toki Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının; kurumda uygulanan kalite politikaları ve stratejik yönetim ilkelerine bağlı kalınarak yıllar bazında performans programlarına dönüştürülerek uygulanması, uygulamaya dönük sonuçların izlenmesi, elde edilen sonuçların planda öngörülen performans hedeflerine uygunluğunun değerlendirilmesi, ortaya çıkması muhtemel sapmalar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla bu yönerge hazırlanmıştır. Toki Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu bu yönergenin uygulanmasından sorumlu olacaktır. İzleme Ve Değerlendirme Kurulu; Okul Müdürü başkanlığında bir Müdür Yardımcısı, Okul öğretmenlerinden bir temsilci, Okul Aile Birliğinden bir temsilci ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşturulacaktır. İzleme ve değerlendirme kurulu bu yönergede belirlenen süreç doğrultusunda her yıl için performans programlarının hazırlanmasında tüm birimlerin koordinasyonundan sorumludur. Kurul performans programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini bir takvim olarak yayınlayacaktır. Planda; amaç-hedef bütünlüğü içinde bütün faaliyet ve projelere her yıl için gerçekleştirilmesi beklenen performans göstergeleri belirlenmiş, bu çalışmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması için sorumlu birimler tespit edilmiştir. Birimler sorumlu oldukları faaliyetlerin her biri için yıllık çalışma planını ( EK -1 ) tüm detayları ile hazırlayarak faaliyet döneminden önce izleme değerlendirme kurulunun onayına sunacaklardır. Sorumlu birimlerin hazırlamış oldukları çalışma planları performans programı uygulama tablosunda (EK-2) birleştirilerek tek bir çizelgeye dönüştürülecektir. Takvime uygun olarak sorumlu birimler tarafından hazırlanarak izleme değerlendirme kurulunun onayından geçecek çalışma planları doğrultusunda çalışmalar yürütülecek, takvimde belirtilen periyotlar ve kurumun ihtiyaç duyduğu zamanlarda ara raporla işleyişin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. 59

60 V. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik Planı uygulamadan sorumlu birimler yürüttükleri faaliyetlere ilişkin; yılda 2 ara 1 son rapor olmak üzere 3 raporu izleme değerlendirme kuruluna sunar. Ara raporlar Mayıs, Eylül aylarının ilk haftasında, son rapor ise, Ocak ayının ilk haftasında düzenlenerek kurula sunulacaktır. Kurul bu raporlar doğrultusunda gerektiğinde süreç iyileştirmeleri için önlemler alacaktır. Yılsonu itibariyle izleme değerlendirme kurulu planın uygulanmasına dönük bir performans programı değerlendirme raporu hazırlayarak yayınlayacaktır. İzleme değerlendirme kurulu planın uygulama sürecinde ölçme değerlendirme amacıyla performans göstergeleri, veri tabanının oluşturulmasını ve izlenmesini sağlayacaktır. 1.2. Performans Programı Hazırlama-Uygulama-İzleme ve Değerlendirme Süreci 1.Performans programı uygulama tablosunun hazırlanması, 2.Stratejik Plan hedeflerinin her yıl için birimler bazında değerlendirilerek ilgililere tebliğ edilmesi, 3.Sorumlu birimlerin her bir faaliyet için çalışma planlarını hazırlaması, 4.Birim çalışma planları doğrultusunda Toki Ortaokulu Müdürlüğüne ait performans programının hazırlanması, 5.Performans programında yer alan faaliyetler için ara raporların düzenlenmesi, 6.Ara raporlarda tespit edilen aksamalar için gerekli önlemlerin alınması, 7.Sorumlu birimlerin yılsonu itibari ile faaliyetlerini raporlandırması, 8.Performans programı nihai raporunun hazırlanması, 9.Performans göstergeleri veri tabanı oluşturulması. 60

61 61 İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU TEMA Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Proje lerİzlemeDeğerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ Kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlanamama nedeni Öneriler (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

62 VI. BÖLÜM SONUÇ Özetle, Toki Ortaokulu Müdürlüğü’nün bu Stratejik Planı, vizyonuna dönük misyonunu gerçekleştirmek için, kurumun tüm maddi ve manevi kaynaklarının (kurumsal tarih, kimlik, insan, sermaye, vb.) stratejik dönem boyunca bağlı birimlerince nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Birim yöneticilerinin, alt birim yöneticilerinin, paydaşlarımızın görüşleri ve katılımının sağlandığı bir dizi çalışmada, kendi özgür açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda ortaya çıkan ve Toki Ortaokulu Müdürlüğü’nün temel belgesi niteliğinde olan bu plan, aynı zamanda bir yol haritasıdır. Bu belge ile plan dönemi içinde kurumun faaliyetleri belirlenmiş olup, olağanüstü bir durum söz konusu olmadıkça, herkesin üzerinde uzlaştığı bu konular tekrar tartışılmayacak, sadece gerçekleştirilmeleri yönünde anlayış ve işbirliği içinde tüm düşünceler ve kaynaklar seferber edilecektir. Bu çalışma, kurum yönetimi ve çalışanlarının ihtiyacı olan güveni kazandıracak, varmak istediği yeri ve ona ulaşmak için izleyeceği yolu bilmenin özgüvenini, kararlılığını, gücünü sağlayacaktır. Toki Ortaokulu Müdürlüğü tüm bağlantıları, etkileşimlerin içerisinde bulunduğu yerin anlam ve önemini de gösterecek, Okul Müdürlüğü’nün yönetiminin elinde vazgeçilmez belge niteliğiyle, karar süreçlerini geliştirip zenginleştirecektir. Bir diğer açıdan plan, bir kurumsal uzlaşma (mutabakat) belgesi, sözleşmesidir. Bu niteliği hiç kuşkusuz, okulun en tepedeki yöneticisinden, tabandaki çalışanına kadar, herkesin planla buluşma, benimseme düzeyine doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Toki Ortaokul Müdürlüğü’nün bu Stratejik Plan çalışmasında gerçekçilik esas alınmıştır. Bu belge, okula yeni bir atılım gücü, daha başarılı olma ve dayanışma duygusu verecektir. Bu durumun, okulumuza ve ilçemize olumlu yansımaları beklenmelidir. Toki Ortaokulu Müdürlüğü, kendi tarihine yakışır bir şekilde, son yıllarda ülkemizdeki ve dünyadaki hızlı gelişim ve değişime uyumdaki sıkıntı ve olumsuzluklardan, kurum dışından ve içinden aldığı desteklerle, silkinerek kurtulup ayağa kalkabilecek, hizmetini nicelik ve nitelik olarak daha yüksek noktalara taşıyacak, ülkemizde hak ettiği yere gelebilecektir. Toki Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan’ı bunun en özgün kanıtı olarak durmaktadır. 62

63 63


"T.C. FATSA KAYMAKAMLIĞI TOKİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları