Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI
Taşınır Mal Yönetmeliği

2 Taşınır Mal Yönetmeliği
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amacı; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, Merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi, Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Taşınır Mal Yönetmeliği

3 Taşınır Mal Yönetmeliği
Kapsam Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar. Taşınır Mal Yönetmeliği

4 Taşınır Mal Yönetmeliği
Dayanak Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 44 üncü maddede; “Taşınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” Taşınır Mal Yönetmeliği

5 Yönetmeliğin Uygulanması İle Birlikte;
Mal yönetiminden sorumlu olanlar stokları kontrol edebilecek, bir sonraki yıl bütçesi için öngörülecek taşınır ödeneklerini, varlıklar ve stokları dikkate alarak daha gerçekçi bir şekilde belirleyebilecekler, Fire ve kayıplar anında belirlenebilecek, varsa sorumlular hakkında gerekli işlemler geciktirilmeksizin yapılabilecek, Envanter kayıtlarından üretilen raporlar muhasebeden doğrulanabilecek, dolayısıyla ayrı yerlerde ayrı kişiler tarafından tutulan kayıtların birbirleriyle kontrolü sağlanacak, Yönetim ve karar organları için gerekli bilgiler zamanında ve doğru olarak üretilebilecek, Edinilen taşınırların nerede ve nasıl kullanıldığı ve yönetildiği sorgulanabilecek, Taşınırların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanabilecektir. Taşınır Mal Yönetmeliği

6 Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğe Tabi mi?
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre; Döner sermayeli işletmelerin taşınır işlemleri de bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. Mezkur maddede aynen; «İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır» hükmü yer almaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği

7 Taşınır Mal Yönetmeliği
Tanımlar I Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları, Tüketim malzemeleri: Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemeleri, Dayanıklı taşınırlar: Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları, Makine ve cihazlar: Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletleri, Taşıtlar: Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtları, Taşınır Mal Yönetmeliği

8 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Demirbaşlar: Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırları, TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI Taşınırlar Tüketim Malzemeleri Dayanıklı Taşınırlar Taşınır Mal Yönetmeliği

9 Taşınır Mal Yönetmeliği
Tanımlar II Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimi ile ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen merkez dışı birimi, Harcama yetkilisi: Harcama biriminin en üst yöneticisini, Hurda: Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçaları, Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri, Taşınır Mal Yönetmeliği

10 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri, Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında bakanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi, belediyelerde belediye başkanını, ifade etmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği

11 Taşınır İşlemlerinde Sorumlular
Harcama Yetkilileri; Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, Kullanılmasından, Kontrolünden, Kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir. Taşınır Mal Yönetmeliği

12 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri; Harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. (Ek cümle: 8/10/ /3832 K.) Kamu idarelerince ihtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları harcama birimleri itibarıyla ayrı ayrı tutulmak kaydıyla, bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından yürütülebilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

13 Taşınır Mal Yönetmeliği
Görevleri; Harcama birimince edinilen taşınırları teslim almak, Ambarlarda muhafaza etmek, Kullanıma verilen taşınırları teslim etmek, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ek ibare: 8/10/ /3832 K.) (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve Taşınır yönetim hesabını hazırlamak, Ambar sayımı, stok kontrolü ve ihtiyaç planlaması yapmak, Taşınır Mal Yönetmeliği

14 Taşınır Mal Yönetmeliği
Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. Taşınır Mal Yönetmeliği

15 Taşınır Mal Yönetmeliği
Muhasebe Yetkililerinin Taşınır Hesabına İlişkin Görev ve Sorumlulukları Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. Taşınır Mal Yönetmeliği

16 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınırların Muhafazası İle Görevli Olanların(Ambar Memurları) Sorumluluğu Taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, Bakım ve onarımlarını yaptırmak, Her an hizmete hazır bulundurmak Taşınır Mal Yönetmeliği

17 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Görevlilerin Sorumluluğu
Veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak, Bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, Gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, Görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

18 Konsolide Görevlileri
Kamu idarelerinin taşınırlarının taşra ve merkezde konsolide edilmesini ve bir üst hiyerarşik kademesine gönderilmesi işini yaparlar. Taşınır Mal Yönetmeliği

19 Taşınır İşlemlerinde Kullanılan Defterler
Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Müze Defteri Kütüphane Defteri Taşınır Mal Yönetmeliği

20 Taşınır Mal Yönetmeliği
Belgeler Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Taşınır İstek Belgesi Dayanıklı Taşınırlar Listesi Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Ambar Devir ve Teslim Tutanağı Sayım Tutanağı Taşınır Mal Yönetmeliği

21 Taşınır İşlem Fişi(5;5/A)
Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında edinilen tüm taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş ve çıkış kaydı yapılamaz. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır. Taşınır Mal Yönetmeliği

22 Taşınır İşlem Fişinin Düzenlenmesinin Zorunlu Olduğu Durumlar
Satın alma, Satma, Dayanaklı Taşınırların Değerini Arttırıcı Harcamalar, Bağış ve yardım yoluyla edinme, Sayım fazlası veya noksanı, Kamu idareleri arasında bedelsiz devretme veya devralma, Kullanım veya Tüketime sevk edilmesi, Fire verme, Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı Hurdaya ayırma Taşınır Mal Yönetmeliği

23 Taşınır Mal Yönetmeliği
Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. (Ek cümle: 8/10/ /3832 K.) Sorumlu yönetici, kendisine zimmetlenen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Taşınır Mal Yönetmeliği

24 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır. Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır. Taşınır Mal Yönetmeliği

25 Taşınır Mal Yönetmeliği
Cetveller Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Mal Yönetmeliği

26 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınırların Kaydı, Kayıt Zamanı, Kayıt Değeri, Değer Tespit Komisyonu ve Dayanaklı Taşınırlarda Değer Artışı Yönetmeliğin 12nci maddesine göre; Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esas olduğu, Taşınır kayıtlarının, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacağı ve her bir kaydın belgeye dayanması şart olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede; Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

27 Taşınır Mal Yönetmeliği
5018 sayılı K.M.Y.K.K’nın 50nci maddesinde; «Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.» denilmekte Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; Tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

28 Taşınır Mal Yönetmeliği
Giriş ve çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında; a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli, b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri, c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır. Taşınır Mal Yönetmeliği

29 Taşınır Mal Yönetmeliği
Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

30 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemleri
Taşınır Mal Yönetmeliği

31 Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri
Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

32 Taşınır Mal Yönetmeliği
Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır. Taşınır Mal Yönetmeliği

33 Taşınır Mal Yönetmeliği
Bağış Alınması Bağış alınan taşınırlar da TİF düzenlenerek taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından kaydedilir. Taşınıra ilişkin fatura yada değerini gösteren belge var ise o belgede yer alan değer yok ise değer tespit komisyonu tarafından değeri tespit edilerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

34 Sayım Fazlası Taşınırların Girişi
Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır. Taşınır Mal Yönetmeliği

35 Devir Alınan Taşınırların Girişi
Kamu idarelerince 31 inci madde hükümlerine göre bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir ve Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez. Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası ilgili taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez. Taşınır Mal Yönetmeliği

36 Taşınır Çıkış İşlemleri
Tüketim suretiyle çıkış Kullanım suretiyle çıkış Devir suretiyle çıkış Yabancı ülkelere bağış ve yardım olarak çıkış Satış suretiyle çıkış Kullanılamaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış Taşınır Mal Yönetmeliği

37 Tüketim Suretiyle Çıkış
150 Hesap grubu tüketim malzemeleri için geçerlidir. Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz. Bu TİF’ler muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki üçer aylık dönemler itibariyle, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yönetici tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II’nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

38 Kullanım Suretiyle Çıkış
Dayanıklı taşınırlar Taşınır İstek Belgesi düzenlenmek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenerek kullanıma verilir. Zimmet Fişine dayanılarak Dayanıklı Taşınırlar Defterine gerekli kayıtlar yapılır. Fişin birinci nüshası dosyasında saklanır. İkinci nüshası zimmetle taşınır teslim edilen görevlilere verilir. Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir. Taşınırların kullanıma verilmesinde TİF düzenlenmez. Çünkü taşınırlar kayıtlardan çıkmamakta, sadece ambardan çıkışı yapılmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği

39 Taşınır Mal Yönetmeliği
Devir Suretiyle Çıkış Kamu idarelerince bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan Fiş, düzenlenen Fişin ekine bağlanır. Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez. Taşınır Mal Yönetmeliği

40 Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma veya Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış
Sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Taşınır Mal Yönetmeliği

41 Hurdaya Ayırma Nedeniyle Çıkış
Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir ve Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Taşınır Mal Yönetmeliği

42 Hurdaya Ayrılan Taşınırlar İmha Edilebilir mi?
Hurdaya ayrılan tüm taşınırlar imha edilemez. Harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır Taşınır Mal Yönetmeliği

43 Kamu İdareleri Arasında Bedelsiz Devir ve Tahsis
Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. Devralmak isteyen idare açısından bakım, onarım ve taşıma giderleri nedeniyle ekonomik olmalı. İstisnaları ise Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tadadi olarak sayılmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği

44 TİF Düzenlenmeyen Haller
İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan yada arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyerek doğrudan giderleştirilir. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri, Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler. Taşınır Mal Yönetmeliği

45 Taşınır Mal Yönetmeliği
tarih ve 2080 sayılı S.B Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısında, biyokimyasallar ve gaz maddeleri içeren kimyasalların(oksijen gazı ve azot protoksit) satın alma, dolum, depolama ve tüketime verme hareketlerinde TİF düzenleneceği belirtilmiştir. Taşınır Mal Yönetmeliği

46 Taşınır Sayım İşlemleri
Sayım İşlemi; Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, Yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır. Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır. Taşınır Mal Yönetmeliği

47 Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım İşlemi; Ambarlardaki taşınırlar fiilen sayımı, Büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayım, Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım yapılmaksızın Sayım Tutanağının «Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar» sütunundaki bilgiler dikkate alınır. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya "Noksan" sütununa kaydedilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

48 Taşınır Mal Yönetmeliği
Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir. Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur. Taşınır Mal Yönetmeliği

49 Eksik Çıkan Taşınırlarla İlgili Yapılacak İşlemler
Eksik çıkan taşınırlarla ilgili kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılmalı, sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilmelidir. Sayım kurulu gerek görür ise durumu harcama yetkilisine bildirerek sorumluların belirlenmesini isteyebilir. Sorumlulukları tespit edilen görevliler hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılmalı ve oluşan kamu zararı Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre takip ve tahsil edilmelidir. Taşınır Mal Yönetmeliği

50 Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı
Harcama Yetkilileri tarafından Sayıştay’a verilmektedir. Bu sorumluluğun gereği, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi aracılığıyla sağlanmaktadır. Taşınır yönetim hesabı, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimleri itibarıyla hazırlanır. Taşınır yönetim hesabında; önceki yıldan devredilen, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devredilen taşınırlar ile yıl sonu sayımında bulunan fazla ve noksanlar gösterilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

51 Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri
a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak. Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshası Ocak ayı sonuna kadar konsolide görevlisine ayrıca gönderilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

52 Taşınır Yönetim Hesabı Süreci
Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre iki nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, düzenlenir. Düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir. Taşınır yönetim hesabı; yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının taşınır yönetim hesabı ise merkez teşkilatında muhafaza edilir Taşınır Mal Yönetmeliği

53 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kesin Hesabı Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri tarafından, idarenin merkez, taşra, yurtdışı bütün harcama birimlerinin Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilerek; Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli hazırlanır. Taşınır konsolide görevlisi, üst yönetici ve ilgili bakan tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Maliye Bakanlığına ve Sayıştay’a gönderilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

54 Dayanıklı Taşınırların Numaralanması
Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar Defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur. Taşınır Mal Yönetmeliği

55 Taşınır Mal Yönetmeliği
Sorular Taşınır İşlemleri ile “Sayıştay’a hesap verme sorumluluğu” hangi kamu görevlisi/lerindedir? Taşınır kayıt kontrol yetkilileri harcama yetkililerine karşı sorumlu olup, Sayıştay’a karşı sorumluluk Harcama Yetkililerindedir. Taşınır Mal Yönetmeliği

56 Taşınır Mal Yönetmeliği
Bir harcama biriminde birden fazla taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevlendirilebilir mi? Yönetmeliğe göre, taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.Taşınır işlemlerinin yoğun olmadığı kamu idarelerinde birden fazla harcama birimi için tek bir taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirebilir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama birimlerinin tek bir ambarı olsa dahi taşınır kayıtlarını harcama birimi itibarıyla ayrı tutmak zorundadırlar. Taşınır Mal Yönetmeliği

57 Taşınır Mal Yönetmeliği
Bir harcama biriminde memurlar dışında işçi, geçici personel vb. taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi? Yönetmelikte, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin harcama yetkililerince “memuriyet ve çalışma unvanına bakılmaksızın” görevlendirilebileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, harcama yetkilileri “ayniyat saymanı”, “ambar memuru”, “ambar ayniyat memuru”, “ambar depo memuru” gibi kadro unvanlarıyla görev yapan kamu görevlilerini taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirebileceği gibi, sayılan unvanlar dışındaki kadro unvanları ile görev yapan diğer kamu görevlilerini de görevlendirebilecektir. Ayrıca, kapsamdaki idarelerde görev yapan personelin istihdam şekillerine bakıldığında, bu amaçla görevlendirilecek personelin memur olarak istihdam edilmiş olması zorunluluğunun aranması mümkün görülmemekte, bu idarelerde sözleşmeli veya işçi statüsünde istihdam edilen personelin de taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilmesi mümkün görülmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği

58 Denetimlerde Tespit Edilen Hususlar
Taşınır Mal Yönetmeliği

59 Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılmaması
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesine göre; “Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz.” denilmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği

60 Taşınır Mal Yönetmeliği
Zimmet Fişlerinin Düzenlenmemesi, Düzenlenen Durumda ise Gerçek Durumun Yansıtılmaması Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesinin 5 inci bendinde; “Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. (Ek cümle: 8/10/ /3832 K.) Sorumlu yönetici, kendisine zimmetlenen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Taşınır Mal Yönetmeliği

61 Bağış ve Yardımların Kayıtlara Alınmaması
K.M.Y.K.K.’nın 40 ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi gereğince; Bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

62 Hurdaya Ayırma İşlemlerinin Hatalı Yürütülmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, taşınırlar hurdaya ayrıldığında taşınır işlem fişine dayanılarak çıkış kaydedilir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir. Taşınır Mal Yönetmeliği

63 Taşınır Mal Yönetmeliği
Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Taşınır Mal Yönetmeliğinde atıf yapılan tutar her yıl Maliye Bakanlığı-Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği”nde belirlenmektedir Yılı için 23 Mart 2013 tarihli ve sayılı R.G. yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin (2013/1) de bu tutar TL olarak belirlenmiştir. Taşınır Mal Yönetmeliği

64 Taşınır Mal Yönetmeliği
Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir nüshası bağlanır. Taşınır Mal Yönetmeliği

65 Muhasebeleştirilmesi
Maddi Duran Varlıklar ana hesap grubu içerisinde bulunan varlıklardan eskime, ekonomik ömrünü tamamlama veya hasara uğrama gibi nedenlerle hurdaya ayrılan duran varlıklar, uygulamada, kayıtlı oldukları varlık hesaplarından çıkarılarak stoklar ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi doğrudan 689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı karşılığında kayıtlardan çıkarılmaktadır. Böyle bir durumda hurda varlığın ekonomik bir değeri olduğundan ve kurumun depolarında bulunduğundan dolayı, varlık hurda halinde bile olsa bunun muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerektiğinden yapılan uygulama yanlıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği

66 Taşınır Mal Yönetmeliği
Yanlış olan yukarıdaki uygulama yerine varlığın kayıtlı değerinin Diğer Duran Varlıklar hesap grubundaki 294-Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına alınması, birikmiş amortismanın da aynı hesap grubundaki 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alınması gerekmektedir. Örnek; Kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan demirbaş eşyanın kullanılma olanağı kalmadığından hurdaya ayrılmasına karar verilmiştir. Uygulamada yapılan yanlış muhasebe kaydı Taşınır Mal Yönetmeliği

67 Taşınır Mal Yönetmeliği
689 D.Olağandışı Giderler Hs 257 B. Amortismanlar Hs 255 Demirbaşlar Hs Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı 294.Elden Çıkarılacak Stoklar ve M.D.V. Hs 257 B. Amortismanlar Hs 255 Demirbaşlar Hs 299 B. Amortismanlar Hs Taşınır Mal Yönetmeliği

68 Taşınır Mal Yönetmeliği
Şayet söz konusu demirbaş eşya dönem sonuna kadar satılmadan kayıtlardan çıkarılmasına karar verilirse aşağıdaki muhasebe kaydında da görüleceği üzere 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hesabı ile 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı kapatılacak aradaki fark ise 689-D. Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabına kaydedilecektir. Yani, muhasebe şu şekilde olacaktır: 299 B. Amortismanlar Hs 689 D. Olağandışı Gid. Ve Zar. Hs 294 Elden Çık. Stoklar ve M.D.V. Hs Taşınır Mal Yönetmeliği

69 Taşınır Mal Yönetmeliği
Eğer söz konusu demirbaş eşya dönem sonuna kadar satılmayıp kayıtlardan da çıkarılmayacak ise dönem sonu işlemleri sırasında hurda halindeki demirbaş eşyanın kayıtlı değerine göre ayrılmamış kadar amortismanı dönem sonunda ayrılacaktır. Böylelikle hurda demirbaşın tamamı için amortisman ayrılacaktır. 689- D. Olağandışı Gid. ve Zar 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşınır Mal Yönetmeliği

70 Taşınır Mal Yönetmeliği
İzleyen dönemde hurda demirbaş eşyanın satılması halinde ise satış tutarının tamamı 600-Gelirler Hesabı ile birlikte 800-Bütçe Gelirleri Hesabına kaydedilecektir. Söz konusu demirbaş eşyanın TL’ye satıldığı varsayımı altında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.  100-Kasa Hesabı 299-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV Hs 600-Gelirler Hesabı 805-Gelirler Hesabı 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Taşınır Mal Yönetmeliği

71 Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Zamanında Muhasebe Birimine Gönderilmemesi Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesine göre; “Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ve maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. (Ek cümle: 8/10/ /3832K.) Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.” Taşınır Mal Yönetmeliği

72 Taşınır Mal Yönetmeliği
“Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.” Tüketim giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında muhasebe birime gönderilmemesi ve ilgili saymanlıklar tarafından zamanında TDMS’ye girilmemesi TDMS-MKYS uyumsuzluk oranının yükselmesine sebep olacaktır. Taşınır Mal Yönetmeliği

73 Taşınır Mal Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın tarih ve 2776 sayılı Yazısı gereğince; “Kurumların aylık ödenek tahsis hesaplamasında kullanılan parametrelerden MKYS-TDMS stok kayıt uyum farkı %20’nin üzerinde olan kurumlarda; halihazırda %1 olarak uygulanan tahsilat kesintisinin % 5’e kadar arttırılacağı belirtilmiştir.” 2008/75 sayılı Genelge uyarınca; *Kurumun bir ay içinde gerçekleştirdiği her türlü stok giriş ve çıkışlarını düzenli olarak MKYS' ne kaydının yapılması; ay sonu cetvellerinin ertesi ayın 6 sına kadar saymanlığa bildirilerek TDMS kayıtlarına işlenmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, veri giriş çıkışlarını zamanında ve düzenli olarak yapılması sağlık tesislerinin mali yapısını doğrudan etkilemektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği

74 Taşınır Mal Yönetmeliği
TEŞEKKÜRLER Taşınır Mal Yönetmeliği


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları