Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

2 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 2 GAP EYLEM PLANI  Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için; bölgesel ve mekansal nitelikleri de dikkate alan, rasyonel ve etkin kaynak kullanımının sağlanması ve kalkınmanın yurt sathında dengeli şekilde gerçekleştirilmesi için bölgesel gelişme politikalarına özel bir önem verilmektedir.  Bu kapsamda; GAP Eylem Planı hazırlanmış ve 8 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur.

3 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 3 GAP EYLEM PLANI  Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi,  Sosyal Gelişmenin Sağlanması,  Altyapının Geliştirilmesi  Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi bileşenlerinden oluşmaktadır.

4 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 4 Sosyal Gelişmenin Sağlanması Sosyal gelişmenin sağlanması kapsamında; bölgenin sosyal göstergeler bakımından ülke ortalamalarını yakalayabilmesi için; Eğitim, Sağlık, İstihdam, Sosyal Hizmet ve Yardımlar, Kültür, Sanat ve Spor alanlarında öncelikler belirlenmiş ve kamu kurumlarının olağan ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için GAP Eylem Planı kapsamında gerekli ödenekler ayrılmıştır.

5 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 5 Sosyal Gelişmenin Sağlanması Sosyal Gelişmenin Sağlanması kapsamında; kamu kuruluşlarının olağan görevlerinin yanı sıra ortaya çıkan ve çıkabilecek sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek, proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulmaktadır.

6 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 6 SODES Kırdan kente göç, yoksulluk ve işsizlik gibi alanlarda yaşanan sorunlar ve değişen sosyal yapının doğurduğu yeni ihtiyaçlar; bölgedeki sosyal yatırımların önemini artırmıştır.

7 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 7 SODES Bu doğrultuda;  sosyal ihtiyaçları kısa sürede gidermek amacıyla,  valiliklerin doğrudan sorumluluk aldığı,  proje odaklı, Sosyal Destek Programı (SODES) hazırlanmıştır. Bu çerçevede hasırlanacak projelerin finansmanı için 13.06.2008 tarih ve 2008/26 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 2008 yılında kullanılmak üzere 37 milyon YTL ödenek tahsis edilmiştir.

8 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 8 SODES’in amacı S osyal restorasyon sürecine katkı sağlamak üzere bölgenin beşeri sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda;  yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması  yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

9 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 9 SODES ile, Sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve sosyal refahın artırılması için ; yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilerek,  istihdam edilebilirliğin artırılması,  meslek edindirme,  gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi,  sosyal içermenin sağlanması ve  kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi planlanmaktadır.

10 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 10 SODES ‘in Kapsamı  istihdam  sosyal içerme  kültür, sanat ve spor

11 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 11 SODES ‘in Kapsamı  istihdam istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün geliştirilmesi, mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, kendi işini kurabileceklere destek olunması.

12 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 12 SODES ‘in Kapsamı  Sosyal içerme yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması.

13 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 13 SODES ‘in Kapsamı  Kültür, sanat ve spor kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine destek olunması sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması.

14 2008 yılında uygulamaya geçecek olan projelerden…. DPT – Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 14

15 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 15 Örnek Proje Konuları  istihdam beceri kazandırma ve meslek edindirme programları, kendi işini kurmak isteyenlere yönelik eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve finansman desteği, toplum yararına çalışma programları, mevsimlik işçilere yönelik projeler.

16 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 16 Örnek Proje Konuları  Sosyal içerme yoksul vatandaşların gelir getirici faaliyetlere erişiminin artırılması, kentlerin az gelişmiş bölgelerinde yaşayanların kente entegrasyonu ve toplumsal uyumunu sağlama, kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesi, ailelere yönelik kadın ve çocuk sağlığı ile ilgili eğitimler, yaşlılara yönelik sağlık taraması, bakım hizmeti ve küçük ev tadilatları gibi destek faaliyetler, çocukların ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırılması, gönül köprüsü gibi öğrenci değişimi ve gezi faaliyetleri.

17 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 17 Örnek Proje Konuları  Kültür, sanat ve spor kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı teşvik edecek faaliyetler, Spor tesislerinin ve rekreasyon alanlarının yaygınlaştırılmasına ve bu alanların daha aktif ve etkin kullanılmasına yönelik faaliyetler, Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılım için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini ve bu alanlarda kursların düzenlenmesi, Çocuk ve gençlerin eğitim ve kültür faaliyetlerine aktif katılımını destekleyici kitap okuma programları gibi faaliyetler, Sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere katılımı artırabilmek için, özellikle öğrencileri ve kırsalda kalan kesimi hedef alacak faaliyetlerle, gezici sinema ve tiyatro şenliklerinin düzenlenmesi ya da öğrencilere ücretsiz bilet dağıtılması gibi faaliyetler.

18 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 18 SODES SÜRECİ - 1 Valilikler tarafından GAP Eylem Planının istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor eylemleri kapsamında 1 Eylül 2008 tarihine kadar 1582 proje DPT’ye teklif edildi.

19 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 19 SODES SÜRECİ - 2 Projeler;  SODES amaçlarına uygunluk,  sürdürülebilirlik,  iç tutarlılık,  hedef kitlenin genişliği bakımlarından DPT tarafından değerlendirildi. Çocuklar, gençler, kadınlar ve kentlerdeki yoksullara odaklanan projelere öncelik verildi.  Değerlendirilen projeler üzerinde Valilikler ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde kabul edilen proje listesi kesinleşti.  GAP Eylem Planı yedek ödeneğinden ilave 5 milyon YTL kaynak da sağlanarak 2008 yılı için toplam bütçesi 42 milyon YTL tutarında olan 398 adet projenin finansmanı uygun görüldü.

20 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 20 SODES SÜRECİ - 3 Söz konusu kaynak uygun görülen projelerde kullanılmak üzere ilgili İl Özel İdarelerine aktarılmıştır. Proje uygulamaları valilik ve il özel idarelerinin yetkileri çerçevesinde;  valilik,  il özel idareleri,  kamu kuruluşları,  meslek örgütleri ve STK’lar tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda uygun görülen projelerin uygulanmasından valilikler sorumludur.

21 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 21 Uygulanan projelerin önümüzdeki dönem uygulamalarına yol göstermek, bunları kolaylaştırmak ve daha etkin hale getirmek amacıyla DPT tarafından izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Valilikler projenin gelişimiyle ilgili izleme raporlarını DPT’ye göndereceklerdir. GAP Eylem Planı genel koordinasyonundan sorumlu olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına da izleme değerlendirme raporlarının bir nüshası gönderilecektir. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

22 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 22 Eksen/Eylem2008-2012 Toplam 20082009201020112012 II. SOSYAL DÖNÜŞÜMÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 605.000.00042.000.000130.000.000165.000.000147.500.000120.500.000 İSTİHDAM S.G.2.8. Meslek edindirme alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır 201.825.3506.825.35050.000.000 47.500.000 SOSYAL HİZMET VE YARDIMLAR S.G.4.1. Sosyal hizmet ve yardımlar alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır 205.445.62017.445.62050.000.00065.000.00050.000.00023.000.000 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR S.G.5.1. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler alanında valilikler etkin görev üstlenecekler ve bu kapsamdaki program ve faaliyetler için il özel idare bütçelerine ek kaynak aktarılacaktır 197.729.03017.729.03030.000.00050.000.000 Finansman

23 DPT – Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 23 TEŞEKKÜRLER... TEŞEKKÜRLER...


"1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları