Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK 10.SINIF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK 10.SINIF."— Sunum transkripti:

1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK 10.SINIF

2 KUR’AN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK Düşünelim ve Tefekkür Edelim  Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali

3 KUR’AN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK  Arapça çok geniş ve gelişmiş bir dildir. Bir nesne onlarca kelimeyle ifade edilebilir.  Örne ğ in; sadece deve türü 20 farklı kelimeyle (yaş ve cinsiyet farklılı ğ ına göre) adlandırılmıştır.  Ayrıca Yüce Allah’ın sözleriyle kastetti ğ i mananın tam olarak ifade edilememesi ihtimali de söz konusudur.  İ nsanlardaki farklılıkların Kuran’ı anlamada da farklılıkların ortaya çıkmasına neden olaca ğ ı da aşikardır.

4 KUR’AN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK  Tüm bu sebeplerden dolayı, Kuran’ın bir başka dile aynı kasıt ve anlamla çevrilmesi mümkün de ğ ildir.  Bu yüzden Kuran’ın tercümesi yoktur. Kuran’In meali vardır.  Tercüme bir dilde yazılmış eseri birebir, kelime- kelime başka bir dile çevirmektir.  Kuran’ı başka bir dile çevirirken tercüme yapılmak istense bile ortaya çıkan tercüme de ğ il, yine Arapçadan dilimize geçmiş olan ifadeyle meal olacaktır.

5 MEAL OKUMAK  Meal sözlükte; “anlam” demektir.  Terim anlamıyla “Kur’an’ın kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile tercüme edilmesidir.”  Mealde kişinin kendi görüş ve yorum farklılıkları, yaptı ğ ı mealin farklılaşmasına neden olur.  Mealler, Kuran’ın yerine geçmez.  Meal, Kur’an’ın kendisi de ğ il, çevirenin Kur’an’dan anladı ğ ıdır.

6 MEAL OKUMAK  Meal okumanın amacı, ilahî mesajları anlamaktır.  Her insan, Kur’an’ı indi ğ i dilden anlamak ya da tefsirlerden derinlemesine araştırmak imkânına sahip olmayabilir.  Bu durumda meal okumak, Kur’an’ı anlamak için gereklidir.  Kur’an meallerinde farklılıkların olması, Kur’an’da çelişki oldu ğ u anlamına gelmez.  Bu farklılıklar aynı mananın farklı cümlelerle verilmesinden ibarettir.

7 MEAL OKUMAK Meallerdeki farklılıkların bazı sebepleri şunlardır:  1. Kur’an kelimelerinin bazen başka bir dilde birebir karşılı ğ ı olmayabilir. Bu durumda meallerde farklı kelimelerin kullanılması kaçınılmaz olur.  2. Çevirmenlerin ayetleri anlama düzeylerinin ve anladıklarını ifade etme becerilerinin farklı olması, meallere ifade farklılıkları olarak yansır.  3. Çevirmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel yapıların farklılı ğ ı ayetleri anlamalarında etkili olur. Bu farklılık da bazen meallere yansır.  4. Ayetlerin anlam derinli ğ i ve zenginli ğ i sebebiyle çevirmenler anladıklarının tümünü meale yansıtamayıp bazı tercihlerde bulunabilirler. Bu da meallerde bazı farklılıklar şeklinde kendisini gösterir.

8 MEAL OKUMAK Aşa ğ ıda Bakara suresinin 2. ayetinin anlamı üç farklı mealden verilmiştir. Meal farklılıklarının anlam farklılı ğ ı içerip içermedi ğ ini inceleyiniz. - “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı, Kur’an-ı Kerim Meali) - “ İ şte Kitap, onda şüphe yok, hidayettir muttakilere.” (Elmalılı Hamdi YAZIR, Kur’an-ı Kerim ve Meali) - “Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahî kelam, Allâh’a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş) tir.” (Muhammed ESED, Kur’an Mesajı)

9 TEFS İ R OKUMAK  Tefsir, Kuran’ın uzun uzun açıklanması ve yorumlanmasıdır.  Kuran’da yer alan ayetlerin hangisinin nerede, nasıl ve hangi olaya binaen indirilmiş oldu ğ unu, anlamının neler olabilece ğ ine dair di ğ er ayet ve hadislerden yararlanarak açıklama ve yorumlama yöntemidir.  Tefsirler Kuran’ın yerine geçmez.  Meallere göre daha detaylıdır.  Kişinin Kuran’ı okuyup daha iyi anlayabilmesi için tefsirlere başvurması ve tefsir okuması gereklidir.

10 DE Ğ ERLEND İ RME  Tefsir ve Meal ne demektir?  CEVAP: Tefsir; Kur’an ayetlerini indikleri zamanı, mekânı ve ayetin indiriliş sebebini göz önünde bulundurarak uzunca açıklamak ve yorumlamaktır. Meal; Kuran’ın anlamının, aynısını veya aslına yakın olarak kısa bir şekilde bir başka dile çevrilmesidir.

11 DE Ğ ERLEND İ RME A- Aşa ğ ıdaki soruları do ğ ru yanlış olarak cevaplayınız 1- (...) Kuran'ı sadece yüzünden okumak yeterlidir, meal okunmasa da olur. 2- (...) Tefsir, Kuran'ın kısaca başka dillere çevrilmesidir. 3- (...) Kuran'ın ilk müfessiri Hz. Muhammed (sav)'dir. B- Aşa ğ ıdaki boşlukları doldurunuz. 1- Tefsir yapan kişiye......................... denir.


"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KURAN’IN TERCÜMES İ N İ OKUMAK 10.SINIF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları