Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh."— Sunum transkripti:

1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh.

2 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (1) Tanımı (1):  Yönetim, belirlenmiş grup amaçlarının, planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol işlevleri ile en etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebileceği bir ortamın yaratılması sürecidir.

3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2) Tanımı (2):  Bir organizasyonda etkili bir iş gücü cezbetmek, geliştirmek ve korumak için girişilen faaliyetlerin toplamıdır.  İnsan kaynakları yönetimi, belirli bir amaç için çalışanların veya görevlilerin ihtiyaçlarını birbirine uydurma sürecidir.  İnsan kaynakları yönetiminde; tüm yöneticiler, insan kaynaklarının yöneticisidir ve bu yönetimde çalışanlar, değerli birer aktif işgücü sayılırlar

4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3) Amacı:  Organizasyona, etkili bir işgücü cezbetmek,  İşgücünü en yüksek potansiyeline ulaşacak şekilde geliştirmek,  Uzun dönemde işgücünü elinde tutmak.

5 Koordinasyon (1)  Görevler, iyi tespit edilmelidir. ( İyi bir uzmanlaşma ve işbölümü yapılmıştır).  Görevler, bütün grupların kapasitelerinden en fazla yararlanacak şekilde düzenlenmelidir. ( Verimli çalışma yapılmaktadır).  Amaçlara ulaştırılacak ve bütün işleri görecek görevliler belirlenmelidir. ( Etkinlik sağlanmıştır). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (4)

6 Koordinasyon (2)  Görevlilere veya görevli gruplara, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları en iyi şekilde anlatılmalıdır. ( Görev, yetki ve sorumluluk belirlenmiştir ).  Görevliler arasındaki iletişim ve ilişkiler iyi kurulmalıdır. ( Kimin kime sorumlu olacağı bellidir).  Görevlilere, işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli araç ve gereç temin edilmelidir. ( Görevlilere araç ve gereç imkanı sağlanmıştır). İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (5)

7 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (6) Temel İlkeler (1)  İnsan kaynaklarının önemini anlamak, (Kurumun en değerli varlığı, insan kaynakları olup, başarıya ancak onlar sayesinde ulaşılabileceğine inanmak).  Yönetimdeki insan veriminin; etkili liderlik ve motivasyon teknikleri ile artırılabileceğini kabul etmek,  Yöneticilerin; yüksek performansa yönelik bir kurum kültürü yaratarak, çalışanlarından en yüksek düzeyde yararlanabileceğine inanmak,

8 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (7) Temel İlkeler (2)  Arzu edilen insanları kurumda tutabilmek için elverişli çalışma şartları ve koşulları yaratmak,  Çalışan insanların bilgi, beceri yeteneklerini artırmak için, sürekli eğitimin bir zorunluluk olduğunu kabul etmek, (Çalışanların insanların mesleki bilgilerini geliştirmek üzere eğitim programları düzenlemek).

9 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (8) Temel İlkeler (3)  Takım çalışmalarının önemini kavramak ve tekniğini iyi bilmek, ( İşbirliği yapmak ve dayanışma içinde bulunmak).  Niteliklerini becerilerini geliştiren insanlara daha fazla yetki ve sorumluluk vermek.

10 KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİ İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh.

11 KATILIMCI YAYIM FAALİYETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (1) 1- TEKNOLOJİ TRANSFERİ  Sektörel etkileşim  Bilgi transferi

12 KATILIMCI YAYIM FAALİYETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (2) 2- PROBLEMLERİN ÇÖZÜLMESİ  Özel uzmanlar  Akademik danışmanlar

13 KATILIMCI YAYIM FAALİYETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (3) 3- EĞİTİM VE YAYIM  Programlanmış halk eğitimi  En yüksek seviyede tarımsal üretim için eğitim çalışmaları  Planlı mera kullanımı eğitimi

14 KATILIMCI YAYIM FAALİYETLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ (4) 4- İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVZA YÖNETİMİ  Havzada hedef grupların belirlenmesi ve teşkili,  Grupların yetkili kılınması,  Katılımcı eğitim ve yayım,  Havza rehabilitasyonu için planlama,  Uygulamalar,  İzleme değerlendirme,

15 KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN AMACI  Bir alanın veya türlerin korunması konusunda ilgiyi artırmak ve koruma bilincini geliştirmek için, kişilerin fikirlerinde olumlu değişimler yapmaktır.

16 KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN TEKNİĞİ (1)  Çevre sorunları ile ilgilenmeyi odak olarak almalıdır.  Konuları özele indirmeden ve fazla bilgi bombardımanına tabi tutulmadan yapılmalıdır.  Havza köylerindeki tüm halka ve özellikle, hedef gruplarına dönük yapılmalıdır.

17  Problem sorma ve çözme şeklinde yürütülmelidir.  Disiplinler arası özellikte olmalıdır.  İleriye dönük ve yaşam boyu devam etmelidir. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN TEKNİĞİ (2)

18  Hedef gruplarının yetki ve sorumlulukları belirtilmeli, geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir.  Eğitimde hedef gruplar, genellikle yetişkinler olmalıdır.  Yetişkin gruplar öğrenmeye gönüllü olup öğrenme mecburiyetleri yoktur.  Yetişkin grupların öğrenmek istedikleri konu iyi bilinmeli ve o konuda eğitime ağırlık verilmelidir.  Yetişkinler tam katılımın sağlandığı ve serbest bir ortamın mevcut olduğu yerlerde iyi öğrenirler.  Eğitimin kendilerine faydalı olmasını isterler. Yoksa ilgileri ve katılımları azalır. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN TEKNİĞİ (3)

19  Hedef gruplarının eğitiminde, katılımcı yaklaşım anlayışı hakimdir.  Görevli eğitici uzmanlar, hem eğitici hem de eğitilen olmalıdır.  Hedef grupla uzman arasında karşılıklı fikir alış verişi önem arz eder.  Eğitimde bilginin serbestçe paylaşılması esastır.  Eğitimin esas konusu, yetişme muhiti şartlarına uygun ve adaptasyonu kolay olan teknik bilgilerdir. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN TEKNİĞİ (5)

20 KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN SAFHALARI (1) İLETİŞİM SAĞLAMAK İletişim, iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir.

21 ETKİLEYİCİ İLETİŞİM UYGULAMAK Etkileyici iletişim, bir kaynaktan bir hedefe yöneltilen ve karşısındakinin, tutum ve davranışlarını değiştirme amacı taşıyan iletişime denir.  Etkileyici iletişiminin kaynağı inanılır olmalıdır.  Etkileyici iletişim, çift yönlü kullanılmalıdır.  Etkileyici iletişim, akılcı olmalıdır.  Etkileyici iletişimde öncelik, hedef kitle içerisinde kültürlü ve saygın kişilerdir.  Hedef kitlenin ekonomik ve sosyal yapısı çok iyi bilinmelidir. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN SAFHALARI (2)

22 OLAYI VEYA KONUYU PSİKOLOJİK OBJE HALİNE GETİRMEK Psikolojik obje, birey için anlam taşıyan bir ilgi alanıdır KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN SAFHALARI (3)

23 TUTUM VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ YARATMAK Tutum ve davranış biçimi, kişilerin belirli psikolojik objelere ilişkin düşüncelerini ve duygularını oluşturan temel eğilimlerdir. İnsanların bazı kişilere ve düşünce sistemlerine karşı tutumları ve davranışları farklıdır. Bunlardan bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz olabilir. Tutum ve davranış biçimi, zaman içerisinde değişebilir. Fakat bazı tarihi, kültürel ve politik faktörler nedeniyle insanların zihinlerine kazılan tutumlar kolay kolay değişmez. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN SAFHALARI (4)

24 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN ÇEKİRDEK KADROSUNU OLUŞTURMAK Hedef kitle, konuya inandırılır ve desteği sağlanırsa, sürdürülebilir bir havza yönetiminin sahipleri belirlenmiş olur. KATILIMCI EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİNİN SAFHALARI (5)

25 ÇEVRE KORUMA İLE İLGİLİ GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh.

26 GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN ÇEŞİTLERİ  Arkadaş grupları  Kültürel mirası koruma ve iyileştirme grupları  Eğitim ile ilgili dernekler  Araştırma/Bilimsel faaliyetler  Doğal kaynakları koruma ve geliştirme grupları  Mesleki destekleme grupları

27 GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ  Problem genellikle halk tarafından belirlenir,  Sorumlu kişiler ve sivil toplum örgüt temsilcileri toplantıya çağrılır,  Toplantıda temsilciler konuşmalarıyla problemi ortaya koyarlar.  Hedefler ve çözüm önerileri belirlenir,  Gönüllü kuruluşlar, kurum ve kuruluşlarla problemin çözümü üzerinde işbirliği ve işbölümü arar.  Gönüllü kuruluş, fon temin etmeye çalışır.

28 DEVLETİN GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ Devlet: Gönüllü Kuruluşa,  Teknik yardım yapabilir,  Eğitim seminerlerine davet edebilir,  Gönüllü kuruluşun yapmış olduğu toplantılara katılabilir ve alternatif çözüm önerileri sunabilir,  Yayım hizmetlerini destekleyebilir,  Projelerine ortak olabilir.

29 GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN KATILDIĞI ÖNEMLİ PROJELER  Vejetasyonun geliştirilmesi ile ilgili projeler,  Çeşitli araştırma projeleri,  Eğitim, tanıtım, kamuoyu oluşturma ve bilinçlendirme projeleri,  Havza planlama ve yönetim çalışmalarında karar alma eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine katılma,  Projelerin izleme ve değerlendirme bölümüne katılma,  Başarılı uygulama projelerinin yaygınlaştırılması ile ilgili projeler,


"İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İsmail KÜÇÜKKAYA Or. Yük. Müh." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları