Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIFU/FUS DR. MEHMET SERKAN GÜR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIFU/FUS DR. MEHMET SERKAN GÜR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 HIFU/FUS DR. MEHMET SERKAN GÜR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ

2 HIFU-TARİHÇE/GENEL BİLGİLER  HİFU/FUS: YÜKSEK YOĞUNLUKTA ODAKLANMIŞ US/ ODAKLANMIŞ US TEDAVİSİ  1942. Lynn ve ark. Odaklanmış ses dalgalarının deneysel biolojide kullanımı  1955: Fry ve ark. beyin parankiminde fonksiyonel değişikliklerin FUS ile tetiklenmesi  1970’ ler : Kanser tedavisinde terapötik ultrason uygulamaları  1990’ lar: onkolojide HİFU kullanımı yaygınlaşıyor  Odaklanan ses; 50-86º termal ısı;→ koagülasyon nekrozu ile destrüksiyon oluşturur  Sıvıların kaynama etkisi nedeniyle daha yüksek ısılardan kaçınılır

3

4 HIFU-ZAMAN-ENDİKASYON DEĞİŞİMİ

5 HIFU-ETKİ MEKANİZMASI

6 HIFU CİHAZLARI  Ekstrakorporeal: transkutan yolla tm kitle ablasyonu  İnterstisyel-safra kanalı tm ve özefagus tm  Transrektal  MRG kılavuzluğu-tedavi takibi-monitorizasyonu (MRgFUS, MRgHIFU, tcMRgHIFU)  USG kılavuzluğu-tedavi monitarizasyonu (USgHIFU, USgFUS)

7 HIFU-PROSTAT KANSERİ  Tedavi kararı/hasta seçimi : evreleme, Gleason skoru, PSA düzeyi hasta yaşı.  Endikasyon : Erken evre, Raslantısal ca, Rt almış prostat ca hastalarında salvaj hıfu, Cerrahi ve/veya rt sonrası salvaj hıfu, Tekrar hıfu, Lokal ileri veya hormona rezistan prostat ca  Tedavi seçenekleri :  Radikal prostatektomi(RP)  RT (external-beam radiation therapy) ve/veya brakiterapi  Kryoablasyon  HIFU (robotik cerrahi)  Komorbid hastalar  Gleason skoru iyi,  Kötü prognoz: PSA>20 ng/mL Gleason skoru≥8

8  Sfinkter ve mesane boynu işlem sırasında görülür ve korunur

9 HIFU-PROSTAT KANSERİ Çok sayıda çalışma mevcut Son literatür verileri hala yetersiz Son dönemdeki teknolojik ilerlemeler prostat ablasyonunun klinik seyrinde belirgin iyileşmeler sağlasa da daha çok randomize prospektif çalışmaya ihtiyaç var.. Re-HIFU oranı: %7.7-43 Post-HIFU (+) BX oranı: %4.9-65

10 tcMRgHIFU -Metod  Ön pulslama-Amaç : termal spot un kesin lokalizasyonunun ve boyutunun belirlenmesi ve ablasyon güvenliği- hedef doğrulama  MRG-MR termometri kılavuzluğunda daha güçlü ardışık ses pulsları ile hedef doku (termal spot) sıcaklığının kademeli olarak 51-64º ye çıkarılması gerçekleşir  Termokoagülatif etki : 50º de başlar; 55-57º de %100 nekroz geliştiği varsayılır  10-20 sn süreli yüksek akustik güçte ses dalgaları (800-1200W); 12000 J enerji (herbir sonikasyonda)

11 tcMRgHIFU- Beyin uygulamaları  Zorluk : kalvaryum kemiklerinin değişken enerji absorbsiyonu  Geliştirilen büyük boyutlu «phase array» transduserler ve adaptif fokuslama teknikleri ile bunun aşıldığı belirtiliyor  Kullanım alanı: esansiyel tremor, Parkinsonizm, nöropatik ağrı, tm ablasyonu, kan- beyin bariyerinin geçici olarak engellenmesi ve beyin tm lerinde ilaç tedavisinin sağlanması  Magara A, Bühler R, Moser D, Kowalski M, Pourtehrani P, Jeanmonod D. First experience with MR-guided focused ultrasound in the treatment of Parkinson's disease. J Ther Ultrasound. 2014; 2: 11 Parkinson hastalarında pilot çalışma; pallidotalamik traktotomi, doğruluk, güven ve etkinlik vurgulanmış..  Elias WJ, Huss D, Voss T, et al. A pilot study of focused ultrasound thalamotomy for essential tremor. N Engl J Med. 2013; 369: 640-8 tcMRgFUS ilaç refrakter esansiyel, tremor. Total tremor skoru belrgin azalmış (54.9/ 24.3) (p:0.001)

12 CLT- PALLİDOTOMİ Medikal tedaviye dirençli nöropatik ağrı hastaları Antiepileptik veya antidepresan ilaçların yan etkileri İşlem öncesi ağrı skorlama McGill Pain Questionnaire, VAS skorlama İşlem sırasonda, sonrasında, akşamında, 24-48 saat sonra ve 1.-3.-12. aylarda ağrı değerlendirilmesi

13 HIFU-MEME KANSERİ AVANTAJ  Meme yapısı-fonksiyonu korunur  Kanama, skar oluşumu, radyasyon içermez Dezevantaj-sorun  Ablasyon sınırının canlı tm hücresinin varlığı açısından sağlıklı kontrolü oldukça zor  Multifokal-multisentrik meme ca da 5 rekürrens var  HIFU sonrası nekrotik kitlenin çıkarılmaması-psikolojik problem Li S, Wu PH. Magnetic resonance image-guided versus ultrasound-guided high-intensity focused ultrasound in the treatment of breast cancer. Chin J Cancer. 2013; 32: 441-52

14 HIFU-HCC  Tedavide KC TX veya cerrahi rezeksiyon altın standart  Karaciğerin ekstrakorporeal ablasyon zorluğu;  Karaciğerin solunumsal hareketi  Kostaların neden olduğu ses enerjisinin iletim yetersizliği  Büyük tümörlerin uzun ablasyon zamanları

15 HIFU-HCC  Wu F, Wang ZB, Chen WZ, et al. Advanced hepatocellular carcinoma: treatment with high-intensity focused ultrasound ablation combined with transcatheter arterial embolization. Radiology. 2005; 235: 659-67  Evre-4A karaciğer kanserinde TAKE-USgHIFU kombinasyonunun yalnızca TAKE üzerine olan etkinliği; randomize 50 hasta  Median sağkalım 11.3 ay (kombine tedavi) & 4 ay  6. ay sağkalım: %80.4-85.4 (kombine tedavi) & %13.2

16 HIFU-HCC  İşlem güvenliği-Komplikasyonlar:  Bilyer obstrüksiyon  Plevral effüzyon  Pnömotoraks  Diyafram rüptürü, kot fraktürü, cilt yasnığı, KCFTT-BFT de bozulma..  Major vasküler yapılara yakınlık total ablasyona engel değil (Zhang L, Zhu H, Jin C, et al. High-intensity focused ultrasound (HIFU): effective and safe therapy for hepatocellular carcinoma adjacent to major hepatic veins. Eur Radiol. 2009; 19: 437-45) Ablasyon zonunun, ablate edilen tm volümününintraoperatif olarak kantitatif değerlendirilmesi tedavi etkinliğinin saptanması açısından önemli.

17 HIFU-RCC  Lokalize RCC: standart tedavi cerrahi; eğilim; nefron koruyucu cerrahi  Laparoskopik HIFU, USgHIFU  Deneysel düzeyde çalışmalar  Seçilmiş ileri evre RCC hastalarında denenebilir?

18 HIFU-PANKREAS CA  %80↑ İLERİ EVRE inop.  Standart tedavi KT, RT veya kombine  Prognoz kötü  Amaç: ağrı palyasyonu, lokal tm kontrolü, tm debulking  USgHIFU: primer ve palyatif olarak kullanılmış Keane MG, Bramis K, Pereira SP, Fusai GK. Systematic review of novel ablativemethods in locally advanced pancreatic cancer. World J Gastroenterol. 2014; 20: 2267-78. Orsi F, Zhang L, Arnone P, et al. High-intensity focused ultrasound ablation: effective and safe therapy for solid tumors in difficult locations. AJR Am J Roentgenol. 2010; 195: W245-52

19 HIFU-PRİMER/SEKONDER KEMİK TM  Lokal «unresectable» primer kemik tm  MRgFUS: kemik metastazlarında ağrı palyasyonu : başarı %72 (18/25 hasta) (Liberman B, Gianfelice D, Inbar Y, et al. Pain palliation in patients with bone metastases using MR-guided focused ultrasound surgery: a multicenter study.Ann Surg Oncol. 2009; 16: 140-6)  HIFU sonrası; 4 progresyon, 9 stabil, 2 komplet cevap ve 12 parsiyel cevap Yu W, Tang L, Lin F, Yao Y, Shen Z, Zhou X. High-intensity focused ultrasound: Noninvasive treatment for local unresectable recurrence of osteosarcoma. Surg Oncol. 2015; 24: 9-15

20 HIFU-UTERİN FİBROİD ABLASYONU 2004 yılından bu yana FDA onaylı 2 yıllık semptomsuzluk.. %16-20 ilave tedaviler gerektiriyor MRgHIFU yöntemi kullanılır

21 HIFU-FİBROADENOM (benign tiroid nodül-paratiroid adenom)

22 HIFU-IMMUN MODÜLASYON

23 SONUÇ-1  ECIO 2015 RAPOR:  MR kılavuzluğu ve MR-TERMOMETRİNİN uygulamaya girmesiyle daha kesin tm lokalizasyonu, ablasyon zonunun net takibi mümkün oldu  USgHIFU: daha ucuz, daha yaygın kullanımda ama büyük oranda operatör bağımlı  UTERİN FİBROİD HİFU: en hızlı teknolojik ilerleme sağlanan konu, cilt yanığı komplikasyonu belirgin azaldı  AVRUPA da: primer benign-malign kemik tm, kemik metastazları, multipl myelom ve faset eklem sendromunda HİFU birinci seçenek olarak kabul ediliyor  Prostat kanserindeki yeri hala tartışmalı  Kranial uygulamalar gelişiyor ve umut verici

24 SONUÇ-2  Cihazlar çok pahalı, işlem süreleri genellikle uzun..  Kanser tedavisinde Rutin kullanıma girmeli mi?  Lokal ilaç-gen tedavileri, DNA plazmid transferinin aktivasyonunu arttırması vs-gen bazlı tedaviler için çıkış noktası olabilir  HIFU ile uygulanan ve kontrast ajan olan ısı duyarlı mikrokabarcıklar ile tm ablasyon sınırlarının değerlendirilmesi gelecekte mümkün  Kanser tedavisinde akustik kavitasyon etkisi gelecekte daha sık kullanılacak  Isı enerjisi ile regüle edilmiş gen tedavileri; HIFU aracılığıyla kullanılacak  Lokal HIFU-ısı enerjisi yoluyla doku permeabilitesi artışı ile ilaç absorbsiyonun arttırılması


"HIFU/FUS DR. MEHMET SERKAN GÜR İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KLİNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları