Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RET İ M TEKNOLOJ İ LER İ VE MATERYAL TASARIM DERS İ PROJEM İ Z.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RET İ M TEKNOLOJ İ LER İ VE MATERYAL TASARIM DERS İ PROJEM İ Z."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ RET İ M TEKNOLOJ İ LER İ VE MATERYAL TASARIM DERS İ PROJEM İ Z

2 PROJEN İ N YAPIM AŞAMALARI Projenin Nasıl Gerçekleştirildi ğ iyle İ lgili Süreçler: -Öncelikle grubumuzun 4 kişilik bir ekipten oluşaca ğ ını belirledik.Grup üyelerimiz: İ sa ASLAN,Ahmet YILDIZ,Hüseyin ÇET İ NKAYA ve İ sa YEKEN adlı şahıslardan oluşmaktadır.

3 Çalışaca ğ ımız proje konusu “Haritalar” ve grup üyelerinin kimlerden teşekkül etti ğ ini belirtmek üzere e-mail’i Ahmet YILDIZ arkadaşımız hocamıza iletti. Proje konumuz ve grubumuz hocamızın onayından sonra resmen kurulmuş oldu. Çalışaca ğ ımız proje konusu “Haritalar” olarak belirlendi

4 Projenin hayata da geçirilmesi için’’7’’haftalık bir zamana ihtiyacımız oldu ğ unu aramızda kararlaştırdık. Projeyi tamamlamak için gerekli insan kaynakları ve maliyeti analiz ettik. PROJEM İ Z İ N MAL İ YET ANAL İ Z İ Maliyet Analizi: Bir işletmedeki mal ve hizmet maliyetlerinin sistematik olarak toplanılmasını,sınıflandırılmasını ve incelenmesini sa ğ layan ekonomik bir hesaplama ve de ğ erlendirme yöntemidir.

5 Bu ba ğ lamda biz grupça gerçekleştirece ğ imiz projenin maliyet analizini rasyonel bir şekilde planlamak mecburiyetindeyiz. Bizim projemizi hayata geçirebilmek için dikkat etti ğ imiz en önemli hususlardan biri;projemizin bütçemizi aşmayacak şekilde tasarlanmasıdır. Yani bir iş veya proje gerçekleştirece ğ imiz zaman; bizim temel hareket noktamızı şu görüşlerin yönlendirdi ğ ini ifade etmekte yarar görüyoruz:

6 Bir işi,projeyi,en kısa zamanda en az maliyetle en fazla sayıda kişiye ve hızlı bir şekilde ulaştırmaktır. Projemiz için kullanaca ğ ımız malzemeleri şu şekilde belirledik: -) Grup klasör dosyamız -)Mavi dosya - )2 adet yapıştırıcı -)16 elektrik dü ğ mesi -)5 tane pil yuvası

7 -)1 tane kraket -)5 adet elektrik güç kayna ğ ı -)4 adet süsleme malzemesi -)2 adet mukavva -)1 adet koli bandı -)Renkli bilgisayar çıktısı -)Mıknatıslı kartonlar 14 adet -) Renkli led ışıklar Bu gerekli malzemelere dayanarak projemiz için gerekli mali kayna ğ ın 75 TL oldu ğ unu saptadık.

8 Kısıtlı zaman ve mali kayna ğ ımızın çok fazla olmaması hasebi ile yapaca ğ ımız her çalışmanın rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesine azami derecede hassasiyet gösterdik. Bir proje veya işi hayata geçirebilmenin en önemli noktasının bu işi en kısa zamanda,en az maliyetle ve en çok kitleye en hızlı biçimde ulaştırabilmemiz “tezi” temel hareket noktamız olmuştur.

9 Yani çok iyi bir proje planlamış oluruz,ancak çok uzun süre gerektirebilir ya da çok maliyetli olabilir. Bizim ne projemizi hayata geçirebilmemiz için çok fazla zamanımız var ne de çok fazla mali kayna ğ a sahibiz. Bunun için gerçekleştirece ğ imiz projenin kısa zaman zarfında ve azami maliyetle ve de kaliteli olmasına çok dikkat etmeye çalıştık.

10 -Projeyi gerçekleştirebilmek için çok fazla parametreyi dikkate almak zorunda kaldık (zaman,maliyet.iş gücü) gibi. - 25.03.2016 tarihinde görev da ğ ılımı yapmaya karar verdik. - İ sa ASLAN arkadaşımızı grup kararı ile raporları tutması için yazman olarak belirledik. - Projenin mali gelir gider tablosunu tutması için İ sa YEKEN arkadaşımızı bu göreve tayin ettik.

11 -Gruptaki di ğ er arkadaşlarımıza nazaran daha kabiliyetli olması hasebiyle de teknik donanım bölümüne Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımızı görevlendirdik.Projenin teknik anlamda her şeyi ile bu arkadaşımız tam anlamı ile görevlendirilmiş oldu. - Ahmet YILDIZ arkadaşımızı da projenin el işi becerileri gerektiren bölümü ile görevlendirmiş olduk. Projenin her türlü el işi becerilerinin sorumlulu ğ unu da Ahmet YILDIZ arkadaşımıza yüklemiş olduk.

12 -Böylece görev da ğ ılımını da resmileştirdik. - Aynı zamanda 25.03.2016 tarihinde grup klasör dosyamız İ sa ve Ahmet arkadaşlarımız tarafından cüzi bir miktarla (5 TL)Güven kırtasiyeden temin edildi - 25.03.2016 tarihinde dikkat çeken bir di ğ er ayrıntı da: Zihnimizde proje ile ilgili var olan şekli görsel bir şema haline getirerek ka ğ ıda döktük.

13 -08.04.2016 tarihin de şu çalışmaları gerçekleştirdik: Bugün proje konumuz olan haritalarla ilgili olarak İ sa YEKEN arkadaşımız tarafından kavram haritaları ile ilgili hazırlanan slayt’ı hocamıza sunduk. Hocamız sunumumuzu be ğ enmişti.Bugün çeşitli materyaller üzerinde tartışmıştık.Bugün aldı ğ ımız bazı kararlar şunlardır. - İ sa ASLAN arkadaşımız bilgi haritaları ile ilgili teorik bilgi bulup dosyaya yerleştirecektik.

14 -Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımız ise materyal örneklerini inceleyecekti ve zihin haritası ile ilgili bilgiler elde edip bize sunacaktı. -Ahmet YILDIZ arkadaşımız da haritalarla ilgili görsel dokümanları bulup bizlerle paylaşacaktı. Bu haftada daha çok teorik bilgileri elde etme çabasına girmiştik.

15 -15.04.2016 tarihli toplantımızda şu çalışmaları yapmaya gayret ettik. Materyalimizde kullanaca ğ ımız malzeme üzerinde konuştuk. -Kullanılacak malzemeler: (Mukavva, fon karton, elektrik güç kayna ğ ı, ledd ışıklar,makas,yapıştırıcı, kontrol kalemi tornavida,maket bıça ğ ı, koli bandı, mıknatıslı kartonlar, para bandı, ışık dü ğ mesi) gibi malzemelerin gerekti ğ i üzerinde uzlaştık.

16 - Hitap edece ğ imiz kitlenin kaçıncı sınıf oldu ğ unu tespit ettik. Öncelikle 12 kişilik özel e ğ itim kurumunda kendimize bir kitle belirledik. Ancak bu görüşümüzü hocamız onaylamadı.Daha sonra 30 kişilik 9. sınıflara yönelik bir kitleye hitap edece ğ imizi kararlaştırdık. - Tasarım modeli olarak hangisine göre çalışaca ğ ımıza karar vermeye çalıştık. Öncelikle tasarım modeli olarak (ARCS) modeli üzerinde uzlaştık.

17 Ancak hocamıza bu görüşümüzü sundu ğ umuzda hocamız pek olumlu karşılamadı.Gerekçesi ise bu modelde ö ğ rencinin gelişim durumu dikkate alınmıyormuş. Bu gibi durumlardan dolayı(HANNAF İ N PECK) modelinde karar kıldık. Hannafin peck modelinin ilk aşaması olan ihtiyaçların belirlenmesi aşaması üzerinde durduk. Bu aşamada ö ğ renci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk.projemiz Hannafin peck modeline göre tasarlanacaktı.

18 HANNAF İ N PECK MODEL İ N İ N AŞAMALARI 1.Aşama: İ htiyaçların belirlenmesi 2.Aşama: Tasarım 3.Aşama: Geliştirme ve uygulama 4.Aşama: De ğ erlendirme ve gözden geçirme.

19 15.04.2016 tarihli buluşmamızda ise kazanımlarımızı belirlemeye çalıştık. Bu tarihte kavram haritasının kazanımlarını,bilgi haritasının kazanımlarını ve zihin haritasının kazanımlarını belirledik.

20 HEDEF DAVRANIŞLAR Kavram Haritaları İ le İ lgili Kazanımlar - Kavram haritalarının tanımını yazar. -Kavram haritasının teorisyenini söyler. - Dikkat edilmesi gereken nesne ve duruma odaklanır. - Haritalar(kavram,zihin,bilgi) farkları yazar. - Kavram haritalarının aşamalarını yazar. - Kavramlar arasındaki ilişkileri söyler. - Haritaların (kavram,zihin,bilgi)olumlu olumsuz özelliklerini yazar.

21 Bilgi Haritası İ le İ lgili Kazanımlar - Bilgi haritasının nasıl hazırlandı ğ ını söyler. - Bilgiyi kendi cümleleriyle yazar - Parçalara ayırma, parçalar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri söyler. - Karmaşık olarak verilen bilgileri belli bir düzene göre yazar.

22 Zihin Haritası İ le İ lgili Kazanımlar - Zihin haritasının tanımını yazar. - Zihin haritasının özelliklerini söyler. -Zihin haritasının aşamalarını çizer. - Zihin haritasının avantajlarını yazar. - Zihin haritasının kim tarafından geliştirildi ğ ini söyler. - Zihin haritası tekni ğ inin bilişsel yararlarını yazar.

23 -22.04.2016 tarihli buluşmamızın ortaya çıkardı ğ ı sonuçlar: - Bu tarihte İ sa ASLAN arkadaşımız tarafından bilgi haritasıyla ilgili teorik bilgi hazırlanmış olup grup ürün dosyamıza yerleştirildi. - İ sa YEKEN kavram haritalarıyla ilgili hazırlamış oldu ğ u slaydın çıktısını alıp dosyaya yerleştirecekti.

24 - Hüseyin ÇET İ NKAYA da zihin haritasıyla ilgili teorik bilgileri elde edecekti. - Ahmet YILDIZ ise haritalarla ilgili görsel dokümanlar elde edecekti.

25 -29.04.2016 tarihli buluşmamızda: - Artık projeyi tamamlamak için az zamanımızın kaldı ğ ının bilincindeydik. - Bu tarihte Ahmet YILDIZ arkadaşımız haritalarla ilgili görsel dokümanlar temin etmişti. - İ sa YEKEN arkadaşımız da kavram haritasıyla ilgili daha önceden hazırlamış oldu ğ u teorik bilgileri bir çıktı halinde getirmişti ve böylece bu dokümanı da grup dosyamıza eklemiş olduk.

26 - Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımızda zihin haritasıyla ilgili teorik bilgiler hazırlamıştı ancak ne olduysa bir aksilik gerçekleşmişti ve bu bilgiler kaybolmuştu.Arkadaşımızda bu bilgileri daha sonra getirece ğ ine dair bize söz verdi. - İ sa ASLAN arkadaşımızda bu tarihte grup dosyasını hocaya teslim edece ğ imizi düşünmüş ve grup dosyasını temin etmek için güven kırtasiyesine gidip 1.5 TL ye satın almıştı.

27 Bugün gerçekleşen olaylardan biri de şöyleydi : İ sa YEKEN arkadaşımız haritalarla ilgili bilgileri biz tablo halinde yapaca ğ ız ancak hepsini oraya sı ğ dıramayaca ğ ız dedi.Bir kısım bilgileri de slaytla desteklemek istedi ğ imizi söyledi.

28 Ancak hocamız bu görüşümüzü kabul etmedi.Gerekçesiyse şöyleydi:Madem öyle bir şey yapacaksınız neden sadece slayt sunusu halinde materyalinizi gerçekleştirmiyorsunuz dedi.Mecburen hocamızın görüşünü dikkate aldık ve görüşümüzden vazgeçmek zorunda kaldık.

29 -Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımız bu tarihte şöyle bir fikir öne sürmüştü. Kartonun üstüne kavram,zihin,bilgi haritalarının özelliklerini,yararlarını,yapılış şekillerini kendisine uygun renkli ışıklarla belirtilerek gerçekleştirmek istedi ğ imizi ifade etmişti.Grupça bu görüşü olumlu karşıladık ve son olarak bu materyali yapmaya karar verdik.

30 -05.05.2016 tarihli istişaremizde şu faaliyetleri gerçekleştirdik.Bu tarihte projeyi somut hale getirmek için İ sa YEKEN arkadaşımızın evinde grupça toplandık. - Ahmet YILDIZ arkadaşımız bugünkü toplantımızda kullanılmak üzere bir bilgisayar temin etmişti. - İ sa ASLAN arkadaşımızda bu toplantımızda kullanmamız hasebiyle grup ürün dosyasını beraberinde getirmişti.Çünkü yapaca ğ ımız her çalışmayı bilimsel bir temele oturtmak istiyorduk.

31

32 -Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımız bugünkü toplantımızda projemizle ilgili gerekli bilgiler hakkında bilgisayar üzerinde bir takım çalışmalar yaptı. - İ sa ASLAN ve Ahmet YILDIZ arkadaşlarımız tarafından haritalarla ilgili projemizde yer alacak olan özellikler tespit edilmeye çalışıldı.Bu özellikler Ahmet YILDIZ ve İ sa ASLAN arkadaşlarımız tarafından bilgisayarda yazılmaya çalışıldı.

33

34 Aynı zamanda Hüseyin ÇET İ NKAYA ve İ sa YEKEN arkadaşlarımız önceden planlamış oldu ğ umuz üzere projede yer alacak olan led ışıklar üzerinde daha detaylı bilgiler elde etmeye çalıştılar.Daha sonra Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımız piyasada var olan led ışıkların maliyet tespiti ve kalite kontrolü yapmak için aramızdan ayrıldı ve çarşı-pazarda faaliyetlerde bulundu.

35 07.05.2016 tarihli istişaremizde şu faaliyetleri gerçekleştirdik: Saat 09:00 gibi İ sa YEKEN arkadaşımızın evinde tekrar toplandık.Malzemeleri temin etmek için kırtasiyeye gittik. Kırtasiyeden;mukavva, fon karton,makas yapıştırıcı,mıknatıslı karton aldık.Hüseyin ÇET İ NKAYA arkadaşımız led ışıkları satın aldı.Di ğ er arkadaşlarımız elektrikçiye gidip elektrik dü ğ mesi,güç kayna ğ ı,pil yuvası,vb. malzemeleri temin ettik.

36

37 Projenin Gider Tablosu Projenin Gider Tablosu Malzemelerin Fiyat Listesi -Grup klasör dosyası:5tl -Mavi dosya+poşet dosya:1.5tl 2 adet yapıştırıcı:6tl 16 adet elektrik dü ğ mesi:16tl 5 adet pil yuvası:7.5tl 1 adet kravet:1tl 5 adet elektrik güç kayna ğ ı:15tl

38 4 adet süsleme:4tl 2 adet mukavva:3tl 1 adet koli bandı:1tl Renkli çıktı:4tl 14 adet mıknatıslı kartonlar:14tl Renkli led ışıklar:2.5tl Genel toplam:80.5tl NOT:kontrol kalemi, tornavida,maket bıça ğ i,makas gibi malzemeler önceden var oldu ğ u için bunlara para harcamadık.

39 Malzemeleri temin ettikten sonra tekrar İ sa YEKEN arkadaşımızın evine döndük. Ancak eve geldi ğ imizde malzemeleri kullanmak için çalışma alanına getirdi ğ imizde bir karışıklık gerçekleşmişti. Malzemelerden birini yanlış temin etmiştik. Ahmet YILDIZ arkadaşımız fedakarca davranıp kırtasiyeye geri döndü ve do ğ ru malzemeyi getirdi.

40

41 Önümüze çıkan bu küçük pürüzü de hallettikten sonra artık projeyi oluşturmak için kolları sıvadık.Hummalı bir şekilde projeyi gerçekleştirmek için çalıştık. Herkes bir işle meşgul oluyordu.Hüseyin ÇET İ NKAYA ve İ sa YEKEN arkadaşlarımız elektrik tesisatını oluşturmaya çalışıyorlardı.Çok zahmetli bir işti.Kablolar kopuyordu lambalar yerinden çıkıyordu vs. problemler yaşadık.

42

43 Ancak önümüze çıkan her türlü problemi aşmak konusunda oldukça kararlıydık bundan dolayı çalışmalarımıza pes etmeden devam ediyorduk. Arkadaşlarımız uzun u ğ raşlar sonucu projenin elektrik kısmıyla ilgili çalışmalarını bitirdiler.Bu esnada İ sa ASLAN ve Ahmet YILDIZ arkadaşlarımız da mukavvanın üzerine gri fon kartonunu yapıştırmaya çalışıyorlardı.

44

45 Gri fon kartonunu zeminde kullanmamızın amacı;gri renginin her şeyin altına gitmesi ve her renge uyumlu kullanılıyor olmasıdır. Burada bir tasarım ilkesini göz önüne almış olduk. Projemizde yer alacak olan haritalarla ilgili özelliklerin yazılı oldu ğ u ka ğ ıt parçalarını kesip kartonumuza yapıştırıyorduk.Bu arada Hüseyin arkadaşımız elektrik ba ğ lantısını yanlış gerçekleştirdi ğ imizin farkına vardı.

46

47 Tesisatımızda yanlış ba ğ lantı gerçekleştirmiştik.Tabi bu sorunu aşmamız sanıldı ğ ı kadar kolay olmadı.Çünkü grup üyelerimiz arasında elektrik alanıyla ilgili ihtisasa sahip arkadaşlarımız yoktu.Ancak gruptaki di ğ er arkadaşlarımıza nazaran elektrik konusuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olan Hüseyin arkadaşımız bu sorunu çözmek için farklı alternatifler geliştirmeye çalışıyordu.

48

49 Uzun deneme-yanılma çalışmalarından sonra Hüseyin arkadaşımız bu sorunu nasıl halledebilece ğ imizi ifade etti. Biz ba ğ lantıyı seri ba ğ lamıştık bundan dolayı elektrik lambaların hepsine gidiyor dedi.Bu sorunu farklı alternatifler geliştirerek gidermeye çalıştık.Böylece işin büyük bir kısmını halletmiş olup,”08.05.2016” tarihinde tekrar bir araya gelmek üzere bir karar aldık ve evlerimize da ğ ıldık.

50

51 Ahmet Yıldız arkadaşımız led ışıkların monte edilece ğ i yerleri oluşturmak için mukavvamızı bir kırtasiyeye götürdü ve zımbayla deldirdi.Projemizde led ışıklara yer vermemizin amacı;ilgi çekici olması ve materyalimizi dikkat çekici bir mahiyete büründürmektir.Böylece yavaş yavaş dü ğ meleri ve led ışıkları zemine monte ettik.

52 “ 08.05.2016” tarihinde artık projeyi tamamlayabilmek adına son kez bir araya geldik.Bu tarihte şu icraatlara imza attık: İ sa Yeken ve İ sa Aslan arkadaşlarımız tarafından projemizin zeminine bir mukavva daha eklenmiştir.Amaç;projeyi tekrar tekrar kullanabilmek adına dayanıklılı ğ ını arttırmaktır. Hüseyin arkadaşımız projemizde yer alacak bilgilerin renkli çıktısını aldı.Projede renkli çıktı kullanmamızın sebebi materyalimizin dikkat çekici bir özellik kazanmasıdır.

53 Daha sa ğ lam durmaları için aradaki ba ğ lantıları para bandıyla yapıştırdık. Tabi bu işlemler sırasında da birtakım aksilikler yaşandı. Kablo ba ğ lantıları dü ğ meden koptu.Hüseyin arkadaşımız bu ba ğ lantıları tekrar oluşturdu. İ sa Aslan,Ahmet Yıldız ve İ sa Yeken arkadaşlarımız da bu arada etkinlik uygulamasını düzgünce kesip,mukavvaya yapıştırdılar.

54 Projemizde etkinlik uygulamasına yer vermemizin de tabi ki bir amacı vardı:Ö ğ renciye yaparak-yaşayarak ö ğ renme fırsatı sunup daha kalıcı ö ğ renmeler gerçekleştirmektir.

55 Etkinlik uygulamasının da mukavvaya yapıştırılmasından sonra süsleme işlemini gerçekleştirdik ve uzun u ğ raşlar sonucu projemizi sa ğ -salim tamamladık. Projenin işleyiş ve yapım aşamasında desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Sayın Mustafa Nuri URAL hocamıza, Ahmet YILDIZ, İ sa ASLAN, Hüseyin ÇET İ NKAYA ve İ sa YEKEN arkadaşlarımıza ve tabi ki her zaman maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen sevgili ailelerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

56

57

58 Needs Assess: İ htiyaçların belirlenmesi Design: Tasarım Develop/implement:Geliştirme uygulama Evaluation and revision:De ğ erlendirme ve düzeltme

59 De ğ erlendirme Materyalimizde yapabilece ğ imiz halde yapamadı ğ ımız şeyler oldu. Lehim yapmak istedik ama olmadı ğ ı için klevent kullandık. Ses eklemek istedik fakat maliyeti bize uymadı.Ürünümüze çerçeve yaptırmak istedik fakat Gümüşhane marangozları kabul etmedi ğ i için yapamadık.Ancak bu kadar imkansızlıklar olmasına ra ğ men başarılı bir şekilde materyalimizi hazırladı ğ ımızı düşünüyoruz…

60 Yine materyalimizdeki ışıkları daha iyi şekilde bulamadı ğ ımız için üzerini beyaz şekilde kaplayarak tasarımımıza uygun hale getirebildik.Aslında daha güzel işler yapabilirdik fakat küçük bir şehir olması bizi etkiledi ve tam istedi ğ imiz materyali yapamadık.

61 Umarız ki genç ö ğ retmenler olarak tasarladı ğ ımız bu proje bizim izimizden gelecek yeni ö ğ retmen arkadaşlarımızın yetişmesine bir vesile olur ve bu anlamda onlara bir ufuk açması temennilerimizle…! “ Sevgi ve Saygılarımızla”

62 HAZIRLAYANLAR İ SA YEKEN AHMET YILDIZ HÜSEY İ N ÇET İ NKAYA İ SA ASLAN


"Ö Ğ RET İ M TEKNOLOJ İ LER İ VE MATERYAL TASARIM DERS İ PROJEM İ Z." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları