Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K. TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K NED İ R? Toplumsal hareketlilik, bir bireyin ya da grubun aynı tabaka içerisinde ya da bir tabakadan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K. TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K NED İ R? Toplumsal hareketlilik, bir bireyin ya da grubun aynı tabaka içerisinde ya da bir tabakadan."— Sunum transkripti:

1 TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K

2 TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K NED İ R? Toplumsal hareketlilik, bir bireyin ya da grubun aynı tabaka içerisinde ya da bir tabakadan di ğ erine do ğ ru hareketidir. Toplumsal hareketlilik toplumsal statü de ğ i ş melerini içine alır.

3 TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K T İ PLER İ Yatay ve Dikey olarak iki çe ş ittir. A. Yatay Toplumsal Hareketlilik 1)Yer De ğ i ş tirme (Co ğ rafi Alanda) 2) İş de ğ i ş tirme ( Sosyal Alanda) B. Dikey Hareketlilik a. Yukarı do ğ ru hareketlilik b. A ş a ğ ı do ğ ru hareketlilik

4 A. Yatay Toplumsal Hareketlilik Bireylerin ya da grupların benzer sosyal ve ekonomik konumlar arasındaki hareketlili ğ ine yatay hareketlilik denilmektedir. Di ğ er bir ifadeyle yatay hareketlilik, bireylerin ya da grupların toplumsal statü, saygınlık ve gelir açısından bir toplumsal konumdan yine benzer bir ba ş ka konuma geçmesi demektir. ÖRNE Ğİ N: marangoz atölyesinde çalı ş an bir i ş çinin ba ş ka bir fabrikada yine i ş çi olarak çalı ş maya ba ş laması, ya da bir bireyin i ş letti ğ i bakkal dükkânını kapatarak onun yerine bir kasap dükkânı i ş letmeye ba ş laması yatay hareketlili ğ e birer örnek olarak verilebilir.

5

6 1)Yer De ğ i ş tirme (Co ğ rafi Alanda) Bireylerin statülerinde önemli bir de ğ i ş iklik olmadan;geçici(tatil,gezi),dönemli (atanma,ö ğ renim) veya sürekli (köyden kente,kentten ba ş ka bir kente göç) olarak yaptıkları yer de ğ i ş itirmelerine denir.

7 2) İş de ğ i ş tirme ( Sosyal Alanda) Bireylerin prestij yönünden farklı statüler arasında geçi ş yapmasına denir. ÖRNE Ğİ N:Belediyede memur olarak çalı ş an birinin bankada memurlu ğ a geçmesi *Bir ö ğ retmenin okulunda müdür yardımcısı olması

8 B. Dikey Hareketlilik Bu kavram da, bireylerin ya da grupların farklı sosyal ve ekonomik konumlar arasındaki hareketlili ğ ini ifade etmede kullanılmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse, dikey hareketlilik bireylerin ya da grupların toplumsal statü, saygınlık ve gelir açısından daha a ş a ğ ıdaki veya daha yukarıdaki bir toplumsal konuma geçmeleri demektir. Bu ba ğ lamda, dikey hareketlilik yukarı do ğ ru olabilece ğ i gibi a ş a ğ ı do ğ ru da olabilir.

9

10 a) Yukarı Do ğ ru Hareketlilik İş çilerin çe ş itli toplumlarda yukarı sınıfa geçi ş leri söz konusu olmaktadır. Bu durum onların yukarı do ğ ru grupsal olarak yükselmelerini ifade etmektedir.. Fabrikada i ş çi olarak çalı ş an bir bireyin aynı ya da ba ş ka bir i ş yerinde ş ef olarak çalı ş maya ba ş laması, ya da bakkal dükkânı i ş leten bir bireyin bir süpermarket i ş letmeye ba ş laması yukarı do ğ ru hareketlili ğ e birer örnek olarak verilebilir.

11 b. A ş a ğ ı do ğ ru hareketlilik A ş a ğ ı do ğ ru hareketlilik bir felâket olarak nitelendirilir. Örne ğ in ya ş lı, istikrarlı bir aile kurmu ş bir birey, bir i ş yerini açtıktan bir süre sonra i ş leri iyi gitmeyebilir ya da bir ekonomik durgunluk sonucu iflas edebilir. Bu aile, bir süre eski serveti ile ya ş am biçimini koruyabilir. Fakat zamanla, ilk durumunu (Toplumsal sınıfını) kaybederek toplumsal sınıfı de ğ i ş ir. Bu örnekte ekonomik bir sebeple a ş a ğ ı do ğ ru hareketlilik söz konusudur. ÖRNE Ğİ N:Süpermarket i ş leten bir bireyin bakkal dükkânı i ş letmeye ba ş laması, ya da fabrikada ş ef olarak çalı ş an bir bireyin i ş çi olarak çalı ş maya ba ş laması ise a ş a ğ ı do ğ ru hareketlili ğ e birer örnek olarak verilebilir.


"TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K. TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K NED İ R? Toplumsal hareketlilik, bir bireyin ya da grubun aynı tabaka içerisinde ya da bir tabakadan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları