Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu bölüm PPL seviyesinde eğitim için hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu bölüm PPL seviyesinde eğitim için hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1

2 Bu bölüm PPL seviyesinde eğitim için hazırlanmıştır.
HAVA HUKUKU (AIRLAW) Bu bölüm PPL seviyesinde eğitim için hazırlanmıştır.

3 1NCİ BÖLÜM ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ORGANİZASYONU (ICAO)
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO),4 Nisan 1947’de Birleşmiş Milletler kuruluş kararnamesinin 57. Maddesine (uluslararası,eğitim,kültür,sağlık sosyal, ekonomik işbirliği) dayanarak Chicago sözleşmesine katılan 26 ülkenin imzaları ile kurulmuştur. Organizasyonun merkezi Canada / Montreal ‘dir. Ayrıca Paris,Dakar,Cario Bangkok, Mexico ve Lima ‘da resmi büroları vardır .ICAO ya üye olabilmek için Birleşmiş Milletler üyesi olmalıdır.

4 HQ Montreal

5 ICAO ve Hava Taşımacılığı
Chicago sözleşmesinin 44. Maddesine göre, uluslararası hava taşımacılığı tüm yönleri ile ICAO’ nun sorumluluğuna verilmiştir. Dünyanın her yerinde uluslararası sivil havacılığın düzgün gelişmesi için ; 1.Sonuçlara ulaşmanın güçlülüğüne karşı amaçlar doğrultusunda adım atılması, 2.Ekonomik hava taşımacılığı, 3.Aşırı rekabetlerle ekonomik israfı önleme, 4.Durumlar karşısında kaçınmalar, olarak açıklanmıştır.

6 ICAO’nun Amaçları Uluslararası hava taşımacılığını planlama, gelişimini desteklemek , uluslararası hava seyrüseferinin teknik ve kurallarını geliştirmektir. Bunlar; a.Uluslararası sivil havacılığın, dünya çapında emniyetli ve düzenli bir şekilde gelişiminin sağlanması, b.Hava aracı dizayn sanatının ve barışsal amaçlı işletilmesinin teşvik edilmesi, c.Uluslararası sivil havacılık için; havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer kolaylıklarının gelişiminin teşvik edilmesi, d.Dünya insanlarının güvenli, düzenli, etkili ve ekonomik hava ulaşımı ihtiyaçlarının karşılanması, e.Haksız rekabetten dolayı oluşacak ekonomik sorunların önlenmesi, f. Üye ülkelerin haklarına saygı gösterilmesi ve üye ülkelerin uluslararası havayolu işletmeciliğine sahip olmalarının sağlanması, g.Üye ülkeler arasında ayrımcılığın önlenmesi, h.Uluslararası hava seyrüseferinde uçuş güvenliğinin arttırılması, I.Uluslararası sivil havacılığın her branşındaki gelişmelerin arttırılmasıdır.

7 ICAO’nun Yapısı MECLİS KONSEY Meclis (Assembly), Konsey (Council),
Genel Sekreterlik (Secretary General) Komisyon ve Komiteler (Commissions and Commitees) vardır. MECLİS KOMİSYON VE KOMİTELER SEKRETERLİK KONSEY

8 Düzenleme Organizasyonun yapısını Meclis ve konsey oluşturur.
1) Meclis ; ICAO'nun yönetim mekanizmasıdır. 185 üyenin birer oy hakkı ile temsil edilir. 2) Konsey; Üç yıllığına üye ülkelerden 33 tanesinin seçilmesiyle oluşur.Konseyin altında görev yapan 7 komisyon mevcuttur. Bunlar; a.Hava seyrüsefer komisyonu, b.Hava taşımacılık komisyonu, c.Yasal komisyon, d.Personel komisyonu, e.Finans komisyonu, f.Hava seyrüsefer servislerinin ortak kullanım komisyonu, g.Yasadışı olaylar komisyonu

9 Meclis (Assembly) ICAO bünyesinde bulunan Meclis üç yılda en az bir kere olmak üzere Konsey (Council) tarafından toplantıya çağrılır,organizasyonun çalışmalarıyla ilgili detayları gözden geçirir ve üç yıllık bütçeyi oylar .

10 Konsey Organizasyonun görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve arzu edilen güçleri ve otoriteyi temsil etmektedir. Meclise karşı sorumlu, sürekli bir yapı içerir . 

11 Sekreterlik Sekreterlik, bir Genel Sekreter tarafından yönetilir.Sekreterlik 5 genel kısımdan oluşur .Bunlar; 1)Hava Seyrüsefer Bürosu, 2)Hava Taşımacılığı Bürosu, 3)Teknik Yardımlaşma Bürosu, 4)Hukuk Bürosu ve 5)Yönetim ve Hizmetler Bürosudur.

12 Komisyon ve Komiteler a) Hava Seyrüsefer Komisyonu (The Air Navigation Commission); b)Hava Taşmacılığı Komitesi (The Air Transport Committee c) Hukuk Komitesi (The Legal Committee ); d)Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin Ortak Destek Komitesi (The Commitee on joint Support,of Air Navigation Service) e) Finans Komitesi (The Finance Committee); f) Yasadışı Eylemler Komitesi (The Committee on Unlawful Interference ) g) Personel Komitesi (The Personnel Committee) h) Teknik Yardımlaşma Komitesi (The Technical Cooperation Committee )

13 Birinci Bölüm (Hava Taşımacılığında büyük önem taşıyan ülkeler)
Avustralya,Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallıklar ve Birleşik Devletler.

14 Üçüncü Bölüm (Coğrafik bölgeleri temsil eden ülkeler)
İkinci Bölüm (Sivil hava seyrüseferi için kolaylıkların sağlanmasına en büyük katkıyı sağlayacak ülkeler) Arjantin, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan,Meksika, Hollanda Krallığı, Nijerya, Norveç, Suudi Arabistan ve İspanya. Üçüncü Bölüm (Coğrafik bölgeleri temsil eden ülkeler) Cezayir, Bostvana, Kamerun, Küba, Endonezya, Kenya, Lübnan, Pakistan, Panama, Senegal,Slovakya ve Uruguay

15 Bölgesel Yapılar ve Ofisler
Yedi ICAO bölgesel ofisi, Bangkok, Kahire, Dakar, Lima,Mexico City, Nairobi ve Paris'te oluşturulmuş ve her biri, bir grup üye ülkeye hitap etmektedir. Bu ofislerin ana görevi; Hava seyrüsefer planlarının sürdürülmesi, ilerletilmesi, destek sağlanması, yürütülmesi ve geliştirilmesidir .

16 Bölgesel Planlama Grupları
1) NAT (North Atlantic) Sistem Planlama Grubu 2) Avrupa Hava Seyrüsefer Planlama Grubu 3) AFI (Africa) Planlama ve Uygulama Bölgesel Grubu 4) Karayipler / Güney Amerika Bölgesel Planlama ve Uygulama Grubu ve 5) Asya / Pasifik Hava Seyrüsefer Planlama ve Uygulama Bölgesel Grubu

17 Bu grupların ana görevleri
Yenilenmiş hava seyrüsefer planlarının, değişen trafik karakteristikleri, operasyonel gereklilikler ve teknoloji gelişimi göz önüne alınarak devamlılığının sağlanmasıdır.

18 İlgili Görevler (lCAO Yayınları)
1) ICAO gazetesi, 2) Toplantı soru raporları, 3) Kongre ilaveleri, 4) Hava seyrüsefer servisleri için prosedürler (PANS), 5) Bölgesel ilave prosedürler, 6) Manueller, 7) ICAO Genelgeleri.

19 Hava Seyrüseferi ( Birinci Bölüm)
CHICAGO KONVANSİYONU Hava Seyrüseferi ( Birinci Bölüm) Dünya barışının sağlanması, ortaya çıkabilecek sorunların çözümlenebilmesi, Uluslararası Sivil Havacılığın emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, Hava Ulaştırma Birimlerinin sağlam ve ekonomik bir şekilde işletilebilmesi için; devletler,uluslararası işbirliğini teşvik etmek maksadıyla bazı prensip ve düzenlemeler konusunda karar birliğine varmışlar ve bu anlaşmayı imzalamışlardır.

20 Genel Prensipler ve Konvansiyonun Uygulanması ( Birinci Kısım )
Madde 1 : Hakimiyet Akit Devletler, devletlerin ülkeleri üzerinde tam ve paylaşılamayan bir hakimiyete sahip olduklarını kabul ederler. Madde 2: Ülke Bu konvansiyonda belirtilen ülke, devletin hakimiyeti, egemenliği, koruması ve vekaleti altında bulunan kara parçası ve ona bitişik durumdaki karasularıdır .

21 Madde 3 : Sivil Hava Araçları, Devlet Hava Araçları
Bu konvansiyon sadece sivil hava araçlarını kapsamakta,devlet hava araçlarını kapsamamaktadır. Askeri, gümrük ve zabıta hizmetlerinde kullanılan havaaraçları devlet hava aracı olarak kabul edilmektedir . Madde 4: Sivil Havacılığın Suistimali Akit devletlerden her biri sivil havacılığı, bu konvansiyonun amaç ve hedeflerine ters düşen amaçlarla kullanmamayı kabul ederler.

22 Akit Devletlerin Ülkesi Üzerinden Uçuş (İkinci Bölüm)
Madde 5: Tarifesiz Uçuş Hakkı Tarifeli uluslararası servislerde çalışmayan hava araçlarının, konvansiyonun kural ve kaidelerine uymak şartıyla, önceden izin almaksızın, ülkesi dahiline girmek, üzerinden transit geçiş yapmak veya trafik amaçlı olmaksızın iniş gerçekleştirmek hakkını tanırlar. Ülkesi üzerinden uçuş yapılan devletin, iniş talebinde bulunma hakları ve seyrüsefer kolaylıkları olmayan bölgelerde yapılacak uçuşlar için belirlenmiş yolların kullanımını veya özel bir izin alınmasını isteme hakkına sahiptirler. Bu hava araçları, tarifeli uluslararası servislerin dışında, yük, yolcu ve posta taşımak istediğinde, 7. Maddenin şartlarına uymak koşuluyla gerçekleştirilebilirler.

23 Madde 6: Tarifeli Hava Servisleri
Hiçbir tarifeli uluslararası hava servisi, üzerinden uçulan veya inilen ülkenin, devletin özel izni olmaksızın ve bu izinde belirtilen şartlara uyulmaksızın gerçekleştirilemez. Madde 7: Kabotaj Akit devletlerden her biri, kendi ülkeleri içerisinde bir noktadan bir noktaya, bir ücret karşılığı yolcu, yük ve posta taşıma hakkını,bir diğer akit devlete vermeme hakkına sahiptir. Madde 8: Pilotsuz Hava Aracı Hiçbir pilotsuz hava aracı, özel izin olmaksızın ve izinde belirtilen şartlara uymaksızın akit devletlerin ülkesi üzerinde uçamaz.

24 Madde 9: Yasak Sahalar a)Akit devletlerden her biri askeri zorunluluk veya kamu güvenliği açısından, başka devletlerin hava araçlarının, ülkesinin belirli sahalarının üzerinden uçmasını sınırlayabilir veya yasaklayabilir. Fakat bu sınırlama ya da yasaklamayı, diğer devletlerin uçaklarına olduğu kadar kendi tarifeli uluslararası servislerdeki hava araçlarına da aynı şekilde uygulamak zorundadırlar. b)Akit devletlerden her biri özel veya emercensi durumlarda veyahut kamu güvenliği açısından, belirli bölge üzerinden uçuşu o anda uygulamak üzere ve hava araçları arasında ayrım yapmaksızın sınırlama yada yasaklama getirebilme hakkına sahiptirler. c)Akit devletlerden her biri, yukarıda verilen a ve b maddelerini ihlal eden hava araçlarını en kısa zamanda ülkesi dahilindeki bir havalimanına inişe zorlayabilirler.

25 Madde 10: Gümrüklü Havalimanlarına İniş
a) Bütün hava araçları ilgili ülkenin gerekli gördüğü durumlarda, gümrük ve diğer kontrollerin yapılabilmesi için o devlet tarafından ,belirlenmiş bir havalimanına inmek zorundadırlar. b) Bu hava araçlarının bir havalimanından hareket etmesi gerekmektedir.Bu nedenle belirlenmiş bütün havalimanları ile ilgili bilgiler o devlet tarafından yayınlanmalı ve diğer akit devletlere bildirmek üzere uluslararası sivil havacılık teşkilatına bildirilmesi gerekmektedir.

26 Madde 11:Hava Düzenlemelerinin uygulanabilirliği
Bu konvansiyonun amaçlarına uygun düşecek şekilde, akit devletlerden birinin uluslararası hava seyrüseferinde çalışan hava araçlarının, o devletin ülkesine girip çıkılmasına veya ülkesi dahilinde bulunduğu sürece, böyle bir hava aracının işletilmesi seyrüseferiyle ilgili kural ve düzenlemeler, milliyet farklılığı gözetilmeksizin, bütün akit devletlerin hava araçlarına uygulanacak ve bu hava araçları bu ülke içerisinde bulundukları sürece ve iniş kalkışlarında bu kural ve düzenlemelere uyacaklardır.

27 Madde 12 : Hava Kuralları Akit devletlerden her biri ülkesi üzerinden uçan veya ülkesi dahilinde manevra yapan her hava aracıyla, nerede bulunursa bulunsun kendi milliyetine ait hava araçlarının bu kural ve düzenlemelere uyulması için gerekli düzenlemeler yapmayı kabul ederler. Yapılacak bu düzenlemelerin konvansiyonun yaptığı düzenlemelere uygunluk göstermesi gerekmektedir.

28 Madde 13: Giriş Giriş, izin, mülteci servisi, pasaport ve karantina gibi düzenlemeler, üye ülkelerin, yolcu, mürettebat ve kargonun kendi ülkelerine giriş ve çıkışla ilgili kanun ve düzenlemeleri uygulamaları gerekmektedir. Madde 14: Hastalıkların Yayılmasının Önlenmesi Akit devletlerden her biri, kolera, salgın halinde tifo, çiçek, sarı humma, veba ve akit devletlerin ortaklaşa kararla belirledikleri diğer bulaşıcı hastalıkların, hava seyrüseferi yoluyla yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı kabul etmişlerdir.

29 Madde 15: Havalimanı ve Diğer Ücretler a) Akit devletlerden birine ait olup milli hava araçlarının kullanımına açılmış havalimanları 68. maddeye uygun olarak, diğer bütün akit devletlerin hava araçlarına aynı şartlar altında açık bulundurulması gereklidir. b) Aynı kural, bütün akit devletlerin hava araçlarının, radyo ve meteorolojik servislerde dahil, hava seyrüseferinin emniyeti ve hızlı bir şekilde işlemesi bakımından hizmete sunulmuş her türlü hava seyrüsefer kolaylıklarından yararlanmaları konusunda da geçerlidir. c) Bununla ilgili ödenmesi gerekli ücretler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına bildirilmelidir. Ayrıca, akit devletlerden birinin talebi üzerine havalimanları ve diğer kolaylıklardan alınan ücretler, konsey tarafından gözden geçirilir.

30 Madde 16: Hava Araçlarının Aranması
Her bir akit ülkenin yetkili otoritesi, gecikmeye neden olmaksızın, diğer akit devletlerin hava araçlarını, iniş veya kalkışta arama ve konvansiyonca belirlenmiş evrakları ve dokümanları inceleme yetkisine sahiptir .

31 Hava Aracının Milliyeti (Üçüncü Bölüm)
Madde 17 : Hava Araçlarının Milliyeti Hava araçları, tescil edildikleri Devletin Milliyetine sahiptir . Madde 18: Çifte Tescil Bir hava aracının birden fazla devlete tescili mümkün değildir. Fakat tescilin bir devletten diğer bir devlete nakli mümkündür. Madde 19: Tescille İlgili Ulusal Kanunlar Bir hava aracının akit devletlerden herhangi birine tescili veya sicil kayıtlarının devri o devletin kanun ve düzenlemelerine göre yapılır.

32 Madde 20: İşaretlerin Gösterimi
Uluslararası hava seyrüseferi yapan her hava aracı kendi milliyetini ve tescil işaretlerini taşımak zorundadır . Madde 21: Tescilin Bildirilmesi Akit devletlerden her biri, talep üzerine diğer akit devletlerden her birine veya Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına, o devlette tescil edilmiş bulunan herhangi bir hava aracının tescili ve mülkiyeti hakkında gerekli bilgileri sağlamayı kabul eder.

33 Hava Seyrüseferini Kolaylaştırıcı Tedbirler (Dördüncü Bölüm)
Madde 22: Formalitelerin Kolaylaştırılması Akit devletlerden her biri, akit devletlerin ülkeleri arasında hava araçlarıyla yapılan seyrüseferleri kolaylaştırmak ve dolayısıyla, sağlık, karantina,ülkeden çıkış işlemleriyle ilgili kanunların uygulanmasında hava araçlarının mürettebatın, yolcuların ve yükün gereksiz yere gecikmelerine engel olmak için gerekli düzenlemeleri yapmayı kabul ederler.

34 Madde 23: Gümrük ve İltica Prosedürleri
Akit devletlerden her biri gerekli görüldüğü takdirde, uluslararası hava seyrüseferine açık ve bu konvansiyonun kararlarına uygun gümrük ve iltica usulleri tesisini taahhüt ederler.

35 Madde 24: Gümrük İşlemleri
Madde 24: Gümrük İşlemleri Başka bir akit devletin ülkesine veya ülkesinden ya da üzerinden uçan bir hava aracına o ülkenin gümrük düzenlemeleri hakkı saklı kalmak suretiyle, gümrük işlemleri uygulanamaz. Akit devletlerden birine ait bir hava aracı, diğer bir akit devletin ülkesine inişte o hava aracında kalan yakıt, yağ, yedek parça, çeşitli ekipman ve ikram mlz, gümrük işlem ve ücretlerinden muaftır. Akit devletlerden birine ait uluslararası hava seyrüseferi yapan hava aracında, diğer bir akit devletin ülkesinde kullanılmak üzere bulundurulan yedek parça gümrük işlemlerinden ve ücretlerden muaftır .

36 Madde 25: Tehlike İçerisinde Bulunan Hava Aracı
Akit devletlerden her biri ülkesi dahilinde olup tehlike içinde bulunan hava araçlarına karşı mümkün olan bütün yardım tedbirlerini almayı ve kendi otoritelerinin izni saklı kalmak şartıyla, bu durumdaki uçağın tescilli olduğu kişi ya da devletin gerekli yardımları için gerekli müsaadelerin sağlanmasını kabul ederler. Akit devletlerden her biri kaybolan bir hava aracını arayacağı zaman, bu konvansiyonda belirtilen gerekli koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederler.

37 Madde 26: Kazaların İncelenmesi
a) Akit devletlerden birine ait hava aracının diğer bir akit devletin ülkesinde kazaya uğraması ve bu kazanın ölüm veya ağır yaralanma ile neticelenmesi veya hava aracı ile seyrüsefer kolaylıklarındaki ciddi teknik arızaların ortaya çıktığı durumlarda, kazanın meydana geldiği devlet kanunlarının kabul ettiği oranda, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının tavsiye ettiği usullerde kazanın incelenmesini gerçekleştirecektir. b) Hava aracının sicilinde bulunduğu devlete inceleme esnasında bir gözlemci tayin etmesi hakkı tanınacak ve kazayla ilgili tutulan rapor o devlete bildirilecektir .

38 Madde 27: Patent Haklarından Dolayı Ortaya Çıkan Hacizden Muafiyet
Uluslararası hava seyrüseferi gerçekleştiren hava araçlarının diğer bir akit devletin ülkesine izinle girmesi veya izinle iniş yaparak gerekirse iniş yapmayarak transit geçmesi esnasında, hava aracının inşası, makineleri, aksamı, teferruatı ile ilgili olarak patent haklarından dolayı ortaya çıkan haciz durumdan dolayı, yolundan alıkonulması veya işletmecisinden bir depozito talep edilmesi mümkün değildir. Yukarıda ''a''maddesindeki kaideler, bir akit devletin hava aracının başka bir akit devletin ülkesinde tamiri için gerekli yedek parçalar için de geçerlidir. Ayrıca tamir amaçlı getirilen bu tür malzemenin satışı veya pazarlanması yasaktır.

39 Madde 28: Hava Seyrüsefer Kolaylıkları ve Standart Sistemler
Akit devletler uygulaması mümkün oldukça; a) Uluslararası hava seyrüseferini kolaylaştırmak üzere ve bu konvansiyonu takiben zaman zaman tavsiye veya tesisi muhtemel olan standart ve uygulaması mümkün olan, ülkesi dahilinde havalimanları, radyo servisleri, meteorolojik servisler ve diğer hava seyrüsefer kolaylıklarının temini, b) Bu konvansiyonu takiben zaman zaman tavsiye ve tesis mümkün olan haberleşme usullerine, kodlara, işaretlere, ışık ve diğer işletme kural ve kaidelerine ait standart sistemleri kabul etme ve uygulamayı, c) Bu konvansiyonu takiben zaman zaman tavsiye veya tesisi mümkün olan standartlara uygun olarak hava harita ve planlarının yayınlanması için gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt ederler.

40 Hava Aracı Yönünden Yerine Getirilmesi Gerekli Şartlar (Beşinci Bölüm)
Madde 29: Hava Aracında Taşınması Gerekli Dokümanlar Akit devletlerden birine ait olup uluslararası seyrüsefer yapan her hava aracında bu konvansiyonda belirtilen şartlara uygun olarak aşağıdaki dokümanların bulunması zorunludur ; Tescil belgesi, Uçuşa elverişlilik sertifikası, Mürettebattan her birinin lisansı, Bordo jurnali, Radyo teçhizatı sertifikası, Yolcu taşıyorsa, adlar, bindikleri ve inecekleri yerleri gösterir yolcu listesi, Yük taşıyorsa, bir manifesto ve detaylı yük beyannamesi.

41 Madde 30: Hava Aracı Radyo Ekipmanı
Akit devletlerden birine ait bir hava aracı tescil edilmiş bulunduğu devletin yetkili makamları tarafından yayın yapabilen radyo tesisatı kurup kuramayacağına dair verilmiş bir Iisansa sahip olmadıkça diğer akit devletlerin ülkesi dahilinde veya üstünde radyo tesisatı taşıyamaz. Yayın yapabilen radyo cihazları ancak hava aracının sicilinde kayıtlı bulunduğu devletin yetkili makam tarafından bu maksatla verilmiş özel bir lisansa sahip olan uçucu mürettebat tarafından kullanılabilir.

42 Madde 31 : Uçuşa Elverişlilik Sertifikası
Uluslararası seyrüsefer yapan hava aracında, sicilinde kayıtlı bulunduğu devlet tarafından verilmiş ya da geçerliliği onaylanmış bir uçuşa elverişlilik sertifikası bulunması zorunludur.

43 Madde 32: Personel Lisansları
Uluslararası seyrüsefer yapan bir hava aracının pilotu ve operasyonu gerçekleştiren mürettebattan her birinin, hava aracının tescil edilmiş bulunduğu devlet tarafından verilmiş ya da geçerliliği onaylanmış lisansları bulunması zorunludur. Akit devletlerden her biri kendi sınırları içerisinde, diğer akit devletler tarafından verilmiş lisansları, kendi ülkesi üzerindeki uçuşlarda tanımama hakkına sahiptir .

44 Madde 33: Sertifika ve Lisansların Tanınması
Hava araçlarının tescil edilmiş bulunduğu devlet tarafından verilmiş yada geçerliliği onaylanmış bulunan uçuşa elverişlilik sertifikalarıyla lisansları, diğer akit devletlerde geçerli olarak kabul ederler. Bunun tek şartı da bu gibi evrakların konvansiyonun kararlaştırdığı minimum standartlara uygunluk göstermesidir.

45  Madde 34: Bordo Jurnali Uluslararası seyrüsefer yapan her hava aracı için bir bordo jurnali bulundurulacak ve bu jurnale günlük bilgiler, konvansiyonun belirttiği şekilde mürettebat tarafından kaydedilecektir. (Seyir Defteri)

46 Madde 35: Yük Sınırlamaları
a) Bir devlet özel bir şekilde onay vermedikçe, o devletin ülkesine girerken veya ülkesi üstünden uçarken bir hava aracında cephane, silah veya parçaları bulundurulamaz. Her devlet bu şekildeki malzemeleri yapacağı düzenlemelerle tespit ederken Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının kural ve kaidelerine uyumluluk göstereceklerdir. b) Akit devletlerden her biri, kamu yararı ve güvenliği açısından ''a'' maddesinde açıklanan malzemelerin ülkesi dahilinde veya ülkesi üzerinden taşınmasını yasaklama hakkına sahiptirler. Fakat bu hakkı diğer devletlerin hava araçlarına uyguladıkları gibi kendi hava araçlarına da uygulamak zorundadırlar.

47 Madde 36: Fotoğraf Malzemeleri
Akit devletlerden her biri kendi ülkesi üzerinde hava araçlarında fotoğraf aletleri bulunmasını yasaklayabilir veya düzenleyebilir.

48 Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (Altıncı Bölüm)
Madde 37: Uluslararası Standart ve Usullerin Kabulü Akit devletlerden her biri hava aracına, personele, havayollarına ve yardımcı servislerle ilgili uygulandığında hava seyrüseferini düzenleyerek kolaylaştıracak olan bütün hususlara ait düzenlemelere, standartlara ve usullere uyumluluk göstereceklerini taahhüt etmişlerdir .

49 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı bu amaçla gerekli olduğu zamanlarda aşağıdaki konularla ilgili, uluslararası standartlar, tavsiyeler ve uygulamalar belirlemiştir .Bunlar; Yer işaretleri de dahil olmak üzere haberleşme sistemleri ve seyrüsefer yardımcı cihazları, Havalimanları ve pist özellikleri, Uçuş kaideleri ve hava seyrüsefer kontrol usulleri, İşletme ve teknik personel lisansları, Hava araçlarının uçuşa elverişlilikleri, Hava araçlarının tescil ve tanımlanması, Meteorolojik bilgilerin toplanması ve değişimi, Bordo aletleri, Hava harita ve planları, Gümrük ve iltica usulleri, Tehlikede bulunan hava araçları ve kazaların incelenmesi.

50 Madde 38: Uluslararası Standart ve Usullerden Sapma
a) Bu gibi uluslararası standart veya usulleri bütün yönleriyle uygulayamayan veya uyguladığı halde kendi kural ve düzenlemeleriyle uluslararası standart ve usullerle uyumluluk göstermeyen herhangi bir devlet, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatına bu farklılıkları derhal bildirecektir. b) Uluslararası standartlara ilave yapılması halinde aynı ilaveyi kendi kural ve düzenlemelerine uygulamayı kabul etmeyen devlet 60 gün içerisinde konseyi bilgilendirecek ve itiraz ettiği kısımları bildirecektir.

51 Madde 39: Sertifika ve Lisansların Onaylanması
Mevcut uluslararası uçuş elverişlilik veya performans standardına tabi olan bir hava aracı veya bunun bir kısmı, sertifikasını aldığı sırada, herhangi bir bakımdan bu standarda uyum göstermezse sertifikası üzerine veya sertifikaya düzenlenecek ekle uyum sağlayan konular tam olarak belirtilir.

52 Madde 40: Açıklama Verilmiş Sertifika ve Lisansların Geçerliliği
Ülkesine girilen devlet veya devletler müsaade etmiş olmadıkça, verilmiş sertifika veya "lisansla hiçbir hava aracı veya personel uluslar arası hava seyrüseferi gerçekleştiremez. 

53 Madde 41: Mevcut Uçuşa Elverişlilik Standartlarının Tanınması
Uçuşa elverişlilik sertifikası talebi bulunulan ve yapım aşamasındaki hava araçları ve malzemeleri uluslararası standartlara uyum sağlayabilmek için üç sene boyunca bu bölümdeki şartlara tabi değildir . 

54 Madde 42: Personelin Yetkisiyle ilgili Mevcut Standartların Tanınması
Bu bölümdeki şartlar, bir yıllık lisansa sahip olan personele uygulanmaz, ancak beş yıllık bir lisans sahibi olan personele uygulanır.


"Bu bölüm PPL seviyesinde eğitim için hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları