Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet."— Sunum transkripti:

1

2 Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet eden bir felsefe dalıdır.İş etiği, insanların yönetimi, adalet, dürüstlük ve eşitlik konuları ile yakından ilişkili bir kavramdır. Başka bir ifadeyle iş etiği, belli bir grup ya da özel bir topluluk için belirlenen, grup ya da özel topluluktaki bireyler tarafından benimsenen ve inanılan davranış kurallarını kapsamaktadır

3 Ahlak, belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan, töresel davranış kurallarının ve ilkelerinin bütünüdür.İş ahlakı, genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanmasıdır.

4 Felsefenin başlangıcından bu yana yaklaşık iki bin yıldır tartışılan bir konu etik. Bazı etkenler ve etkilerinin artmasıyla birlikte 1990’lı yıllardan başlayarak dünya devleri “etik ticaret”le tanıştı. O etkenlere örnek verecek olursak: Artan küreselleşme ve onun getirdiği rekabet Karşı karşıya olduğumuz ciddi çevre sorunları Küresel ısınma Tüketicilerin bilinçlenerek çevreye duyarlı etik şirketleri seçmesi Bu dönemde markaların dünya çapında yaygınlaşmaya başlaması, markalara karşı geliştirilen eylemleri de beraberinde getirdi. 1999 yılında, Haiti’de bir Disney taşeronunun çalışanları, oldukça kötü koşullarda ve yoksulluk sınırında maaşlarla çalıştığı görüntülendi.

5 Bunun sonucunda Disney, sömürücü şirket damgası yedi. Bu anlamda bir örnek de Nike. 2000′li yıllarda ünlü spor markası Nike’ın Pakistan, Vietnam gibi ülkelerde, çocuk işçilerin çalıştırıldığı atölyelerde üretim yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Nike, gerçeği kabul etti ve tüketicilerinden özür diledi. Kime neyi ve nasıl ürettirdiğini denetleme yoluna gitti çünkü markası kirlendikçe ürününü satma şansı azalıyordu. İşte tüm bu marka saldırıları ve sömürücü şirket suçlamalarının sonucunda, şirketler “etik ticaret”le tanışmak zorunda kaldı. Çalışanlarının haklarını koruyan, çalıştıkları 3’üncü parti şirketlerin haklarına saygılı, çevreye duyarlı üretim yapmaya başladılar.

6 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ ETİĞİNİN FONKSİYONU Küreselleşme sonucunda değişik kültürlerden gelen insanların çok uluslu firmalarda çalışması yeni etiksel sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu tür ortamlarda insanları birbirlerini anlamalı ve bir diğerinin kültürüne saygı göstermelidir. Tüm dünyada daha fazla demokrasi ve insan haklarına talep vardır ve iş hayatında da bu ilkeler önemli hale gelmektedir. Etnik köken, dil, din, cinsiyet gibi konularda iş hayatında ayrımcılık yapılmamalıdır. Farklı dinlerin iş dünyasındaki kültür ve değerleri nasıl etkilediği iş etiği disiplini tarafından araştırılmalıdır.

7 İŞ ETİĞİ İLKELERİ İş etiği ilkelerini belirlemiş olmak önemli ve faydalı ise de bu ilkeleri yazmış olmak için yazıp bir kenara bırakmak önemli değildir. Son zamanlarda yapılan bir araştırma göstermiştir ki, iş etiği ilkelerinin varlığı, ahlaki karar vermek için tek başına yeterli değildir. Bu ilkeleri işletmede hayata geçirebilmek için şu unsurlara dikkat etmek gerekir: Ahlaki sorunlara yer veren örnek olaylarla zenginleştirilmiş hizmet içi eğitim programları geliştirmek, Ahlaki olmayan davranışları etkin bir cezalandırma ve dengede tutma sistemiyle önlemeye çalışmak, Ahlaki olmayan davranışlar için verilecek cezaların çalışanlarca bilinmesini sağlamak, İş arkadaşlarının ve üstlerin ahlaki davranış üzerindeki etkisini tespit etmek, Politika ve kuralları oluşturacak bir etik kurul oluşturmak, Ahlaki politika ve ilkeleri içeren bir liste geliştirmek.

8

9  Etik değerlere uygun davranan ve çalışanlarını bu yönde özendiren organizasyonların uzun dönemde elde ettiği üstünlükler belirli bazı başlıklar altında toplanabilir; Verimlilik: Dürüst, etik kurallara uygun iş ilişkileri geliştiren organizasyonlar satışta ve satış sonrası hizmetlerde daha yüksek müşteri memnuniyeti elde ederler. Bunun sonucunda da yüksek motivasyon, yüksek performans ve yüksek iş verimliliği sağlanır. Sorumluluk: Çalışanlar, etik açıdan çelişkili durumlarda kendilerinden beklenenlerin bilincindedirler. İletişim: Çalışanlar, etik açıdan çelişkili durumlarda açık ve dürüst iletişimi tercih ederler. Bu da sorunların kolay çözülmesini, işlerin karışmamasını sağlar.

10 Rekabetçi Üstünlük: Çalışanların etik davranışı, organizasyonun ürün, hizmet, fiyat, bütçe, performans kararlarının ve değerlendirmelerinin doğru olmasını, bu bilgilerin organizasyon içinde kalmasını ve rekabetçi üstünlük sağlayacak şekilde kullanılmasını kolaylaştırır. Olumsuzluklardan Kaçınmak: Etik davranan organizasyonlar; yasal kovuşturmalardan, haksız rekabet suçlamalarından, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi sorunlardan, ayırımcılık, taciz gibi dava konularından, devletin, sendikaların ve çevre örgütlerinin baskılarından kendilerini daha kolay koruyabilirler.

11

12 İŞLETMELERDEKİ ETİK SORUNLAR İşgörenlerden kaynaklanan sorunlar İşletme politikaları ve yöneticilerin tutumundan kaynaklanan sorunlar Ücretleme ve işatamaları ile ilgili sorunlar Performans değerleme ile ilgili sorunlar Disiplin ile ilgili sorunlar Farklılıklarla ilgili sorunlar Cinsel taciz ile ilgili sorunlar Ailevi ve kişisel sorunlar İşgörenin güvenliği ile ilgili sorunlar İşgören azaltma ile ilgili sorunlar İletişim ile ilgili sorunlar Çıkar çatışması ile ilgili sorunlar Ürün güvenliği ile ilgili sorunlar Reklam ile ilgili sorunlar

13

14 a- Takas: Finansal ödeme veya fon transferlerinin yer almadığı bir Tek sözleşme ile gerçekleştirilen, eşit değerde olduğu kabul edilen iki mal grubunun doğrudan ve eşanlı olarak değiştirildiği işlemdir. Takasanl aşmaları aynı müşteri ile uzun vadeli ve düzenli işlemleri değil, genellikle bir defaya mahsus işlemleri (one-off deals) kapsamaktadır. T.C. Merkez Bankası’nın I-M Sayılı Genelgesinin ihracata ilişkin hükümleri takas işlemini özel takas ve bağlı muamele olarak ikiye ayırmıştır. b- Özel takas: Mal ve/veya hizmet ihraç ve ithalinde karşılıklı olarak tarafların aynı gerçek veya tüzel kişiler olması halinde, ihraca ve ithale konu olan malların bedellerinin herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen birbirleriyle takas edilebilmesi olarak tanımlamıştır.

15 c-Bağlı Muamele: Dış Ticarette, ihracata konu malların, hizmetlerin ve teknolojilerin bedellerinin dış ticarette taraf olan ülkeler ve firmalar arasında yapılan anlaşmaya istinaden para yerine geçen diğer mal, hizmet ve teknoloji ithalatıyla karşılanması ve aradaki artı ya da eksi farkların döviz transferleri ile kapatılmasıdır. Gümrük Birliği’ne üye ülkeler dışında üçüncü ülkelerce yapılacak dış ticaret faaliyetlerinde gerektiğinde kullanılmak üzere ithal edilen mal, hizmet ve teknoloji ihracıyla karşıladığı, ithal veya ihraç fazlalığının döviz olarak tediye veya tahsil edildiği bir ödeme şeklidir. d- Kliring (Clearing) Takasın biraz daha geliştirilmiş bir şeklidir. Kliring anlaşması imzalayan ülkelerde ithalatçılar, ithal ettikleri malların bedelini kendi ülkelerinde kliring hesaplarını tutmakla görevlendirilen Merkez Bankası veya Kliring Ofisi gibi bir kuruma ulusal paraları cinsinden öderler. Bu şekilde oluşturulan hesaplar dönem sonunda karşı ülke ithalatçılarının da kendi ilgili kurumuna yatırmış oldukları paralardan oluşan hesaplarla denkleştirilir. Eğer arada bir açık söz konusu ise, bu açık önceden anlaşılan herhangi bir konvertibil döviz ile kapatılır.

16

17  Teminat Mektupları, iki taraf arasında yapılan yazılı bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için bankanın taraflardan biri (lehtar) lehine diğer tarafa (Muhatap) verdiği bir tür garanti metnidir. Burada banka; lehtarın herhangi bir nedenle kontrattaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, gecikmesi ya da başka bir nedenle zarara neden olması halinde, muhataba, ortaya çıkan zararı lehtar adına kayıtsız şartsız ve koşulsuz olarak ödeyeceğini taahhüt eder.

18

19 Lehtar  Teminat mektubu düzenleyen banka tarafından eylemi muhataba karşı garanti edilen kişidir. Lehtar, tüzel veya gerçek kişi olabileceği gibi, birden fazla kişi de olabilir. Muhatabın, lehtarlardan birinin dahi taahhüdü yerine getirilmediğini bildirmesi, tazmin için yeterlidir. Lehtar, aynı zamanda bankaya kontrgaranti diğer bir anlamda teminat veren ve tazmin halinde bankanın başvuracağı kişi olup, bankanın kredili

20  Garanti Veren Banka (Garantör)  Teminat mektubunu düzenleyerek, garanti veren ve muhataba karşı yükümlülük alan taraftır. Lehtar adına taahhütte bulunur ve riski üstlenir.  Garanti Verilen (Muhatap)  Lehine garanti mektubu verilen ve teminat mektubu hükümlerinden yarar sağlayacak taraftır. Teminat mektubu içeriği şartların, lehtar tarafından yerine getirilmemesi halinde teminat mektubunu veren bankaca, borcun zamanında ve eksiksiz olarak muhataba ödeneceği garanti edilir.

21 Yukarda da açklandığı üzere dış ticaretin finansmanında ticari bankaların ve diğer finansman kuruluşlarının oynadığı rol büyüktür. İhracat için mal tedariki ve ihraca hazırlanması zorunluluğu ihracatçı için ciro hızını azaltıcı ve sermayeyi bağlayıcı bir etken olabilmektedir. Ödeme, ithalatçının ülkesinde ibraz edilecek vesaik mukabilinde yapılacaksa, malın sevkedilmesiyle bedelinin tahsili arasında geçecek süre uzayabilir. Satış sözleşmesine göre, sevk edilen malın gönderilmesinden ve gerekli vesaikin ibrazından önce ihracatçıya ödeme yapılmayacak, ancak ihracatçı sattığı malların bedelini alıncaya kadar malların üretilmesi veya satın alınması ve ihracata hazırlanması için muhtelif ödemeler yapacak, bu durum ise ihracatçının krediye olan ihtiyacını artıracaktır. Diğer taraftan, ithalatçı, satın aldığı malların bedelini satıcının ülkesinde ödemek durumunda ise, yapacağı ödeme ile mallarını ülkesine kadar getirilmesi ve satışa sunulması için geçecek süre içinde sermayesi bağlı kalacak ve krediye gereksinim duyacaktır. Bu nedenle alıcı ve satıcı ticari ilişkilerin tamamlanması sürecinde bankalar ile ilişki kurmakla çok yarar sağlarlar. Zira, bankalar taraflara güvence vermelerinin yanısıra, geniş finansman imkanlarına sahiptirler.


"Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları