Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ AHMET ARSLAN 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI (1876 – 1909) Saltanat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ AHMET ARSLAN 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI (1876 – 1909) Saltanat."— Sunum transkripti:

1

2 II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ AHMET ARSLAN

3 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI (1876 – 1909) Saltanat Süresi

4 Abdülmecit öldükten sonra başa geçen Abdülaziz, Genç Osmanlılar tarafından tahttan indirildi ve yerine 5.Murat padişah oldu. (1861-1876)(1839-1861)(1876’da 93 gün) 2.Mahmut’un oğlu Abdülmecit’in oğlu Tanzimat döneminde Batı’yı daha yakından tanıyan Osmanlı aydınları yetişti. Avrupa’da eğitim gören, Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerden etkilenen bu aydınlar Genç Osmanlılar (Jön Türkler) olarak adlandırılır.

5 V.Murat’ın akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca Meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren kardeşi II.Abdülhamit tahta çıkarıldı. (1876 – 1909)

6 Osmanlı – Rus savaşı (1877-78) (93 Harbi) 1) Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü destekleyen Fransa’nın Almanya’ya yenilmesiyle güçler dengesinin bozulması 2) Rusya’nın Paris antlaşması’ndaki, Karadeniz’de donanma bulundurmamasıyla ilgili maddeyi tanımadığını belirtmesi. Rûmi Takvime göre 1293 yılında yapıldığı için “93 Harbi” denilmiştir. Rusya, Osmanlı’yı ağır bir yenilgiye uğrattı. Osmanlı’nın ateşkes istemesi üzerine Ayastefanos Antlaşması imzalandı (3 Mart 1878).

7 AYASTEFANOS ANTLAŞMASI (3 Mart 1878) 1) Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacak bu krallığa asıl Bulgaristan ile Makedonya ve Doğu Rumeli eyaletleri bağlanacak, 2) Bosna ve Hersek’e özerklik verilecek, 3) Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak, 4) Osmanlı Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek, 5) Girit ve Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahatlar yapılacak. Ermeni sorunu ilk kez uluslar arası bir belgede yer aldı. Bu antlaşmayla Rusya’nın Balkanlardaki konumu güçlendiği için İngiltere, Fransa, Avusturya ve Almanya antlaşmanın uygulanmasına engel oldu. Bunun üzerine Berlin Antlaşması imzalandı.

8 Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) 1) Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. 2) Bulgaristan’a özerklik verildi. 3) Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya; Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. 4) Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılacak ancak yönetimi,geçici olarak Avusturya’ya bırakılacaktır 5) Girit ve Ermenilerin oturdukları yerde ıslahatlar yapılacaktır. İngiltere, Berlin Antlaşması’ndan sonra Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koruma Politikasından vazgeçti. Bu antlaşma ile Osmanlı’nın dağılması hızlandı. Almanya’ya yakınlaşma süreci başladı ve “Ermeni Sorunu” ilk kez ortaya çıktı.

9 Diğer Siyasi Gelişmeler İngiltere Doğu Akdeniz’deki güvenliği için Kıbrıs’ı işgal etti. (1878) Fransa Cezayir’in güvenliğini sağlamak için Tunus’u işgal etti. (1881) İngiltere Mısır’ı işgal etti. (1882) Yunanlılar Girit’i işgal etti ve Girit’e özerklik verildi.(1897) Bosna-Hersek Avusturya’ya bağlandı(1908) Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.(1908)

10 II. Abdülhamit Dönemi Demokratikleşme Hareketleri I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876) (1876 – 1909) Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlamento idaresine Meşrutiyet (Meşruti Krallık) denir.

11 19. yüzyıl Osmanlı’da azınlık ayaklanmalarının arttığı ve Avrupalı devletlerin Osmanlı’yı kapitülasyonlar sayesinde sömürgeleştirmeye çalıştığı bir dönemdir.

12 Bu dönemde Avrupa’da eğitim görmüş “Genç Osmanlılar”(Jön Türkler) diye anılan bir grup, Osmanlı Devleti’nin bu olumsuz durumdan ancak Meşruti yönetime geçerek kurtulabileceğini savunmaktaydı. Mithat Paşa Ali SuaviNamık KemalŞinasi Ziya Paşa

13 Genç Osmanlılar’ın desteğiyle, Meşrutiyet’i ilan edeceğine söz veren II.Abdülhamit tahta çıkarıldı. II.Abdülhamit

14 II.Abdülhamit, Genç Osmanlılar hareketini destekleyen Mithat Paşa’yı sadrazamlığa getirdi ve onun başkanlığında bir komisyon “Kanunuesasi’yi hazırladı. Bu anayasa padişah tarafından yürürlüğe kondu.(23 Aralık 1876) Kanunuesasi Osmanlı’nın ilk yazılı anayasasıdır. Mithat Paşa I. Meşrutiyet ile; Devletin yönetim şekli değişti. Halk ilk kez yönetime katıldı. Anayasal yönetime geçildi. Çift meclis sistemi uygulandı.

15 I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan temel fikir akımı “Osmanlıcılık” tır. Osmanlıcılık; Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri hürriyet, adalet, eşitlik ölçüleri içinde bir arada tutup, Osmanlılık duygusu ile “Osmanlı toplumu”nu oluşturmaktır. Bu düşünce Balkan milletlerinin isyan ederek ayrılmasıyla geçerliliğini kaybetmiştir.

16 KANUNUESASİ YASAMAYÜRÜTME YARGI Mebusan Meclisi (Halk tarafından seçilen milletvekilleri) Ayan Meclisi (Padişah tarafından belirlenen milletvekilleri) 1) Padişah 2) Bakanlar Kurulu Mahkemeler

17 Mebusan Meclisi’nin Açılışı (19 Mart 1877)

18 Kanunuesasi’nin Amacı 1) Azınlıkları yönetime katarak azınlık ayaklanmalarını ve Rusya’nın panislavizm çabalarını engellemek, 2) Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmak, 3) Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın iç işlerine karışmasını önlemektir. Panislavizm, Rusya’nın Balkanlardaki tüm Slav ırkını bir çatı altında toplama düşüncesidir.

19 Kanunuesasi’ye Göre; Yasama yetkisi Mebusan ve Ayan meclisine aittir. Yürütme yetkisi padişah ve bakanlar kuruluna aittir. Bakanlar kurulu padişaha karşı sorumludur. Padişah meclisi açma ve kapama yetkisine sahiptir. II. Abdülhamit Osmanlı-Rus savaşını gerekçe göstererek anayasanın kendisine verdiği hakkı kullanıp Mebusan Meclisi’ni süresiz kapattı.(14 Şubat 1878)

20 İstibdat Dönemi II. Abdülhamit mutlak otoritesini güçlendirmek için 1877-78 Osmanlı-Rus savaşını gerekçe göstererek parlamentoyu kapattı ve Kanunuesasi’yi yürürlükten kaldırdı. II.Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen döneme “İstibdat Dönemi” denir.

21 Bu Dönemde; Osmanlı büyük toprak kayıplarına uğradı. 1881’de Duyunuumumiye (Genel Borçlar İdaresi) kurularak Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale getirildi.

22 II.Meşrutiyet ve 31 Mart Olayı II.Abdülhamit’in İstibdat dönemine son vermek isteyen aydınlar “İttihat ve Terakki Cemiyeti”ni kurdular (1889). Bu cemiyet aynı zamanda Osmanlı’yı dağılmaktan kurtarmayı ve Osmanlı içindeki bütün halkı birleştirmeyi amaçlıyordu.

23 İngiltere ve Rusya’nın Reval’de yaptıkları bir görüşmede Makedonya’yı Osmanlı’dan ayırmaları İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni harekete geçirdi. 24 Temmuz 1908’de Kanunuesasi yeniden yürürlüğe kondu. II.Meşrutiyet ile; İlk kez çok partili hayata geçildi. Padişahın yetkileri kısıtlandı ve meclis ön plana çıktı. Cemiyet, sendika ve parti kurma hakları getirildi. II. Meşrutiyet 24 Temmuz 1908’de ilan edildi. Kanunuesasi yürürlüğe kondu. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’yla imparatorluğun yıkılmasına kadar sürmüş, 1922’de İstanbul Hükümeti’nin resmen ortadan kalkmasına kadar da sadece şeklen ve hukuken devam etmiştir. Bu dönemde İttihat ve Terakki Partisi Osmanlıcılık düşüncesini terk ederek Türkçülük akımını benimsemiştir. Türkçülük; Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletleri arasına sokmayı amaç edinir. Dili, dini, soyu ve idealleri bir olan topluma dayanan devlet kalıcı olabilir. Dilde Türkçülük parolasıyla hareket ederek Türk tarihini, uygarlığını geliştirip dünyaya duyurmak temel düşüncedir. Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin bu akımın temsilcileridir.

24 II.Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan karışıklıktan faydalanan; 2.Abdülhamit Avusturya-Macaristan Bosna Hersek’i topraklarına kattı. Yunanistan Girit’i topraklarına kattı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bu toprak kayıpları Meşrutiyet karşıtlarını cesaretlendirdi ve 31 Mart ayaklanması çıktı.

25 Ayaklanma, Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Meclis toplanarak II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesine ve yerine kardeşi V. Mehmet Reşat’ın geçirilmesine karar verdi. Mahmut Şevket Paşa Ordu komutanı Mustafa Kemal Kurmay Başkanı 31 Mart ayaklanması, Osmanlı’da siyasal rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyandır. Eski düzeni getirmeyi amaçladığı için irticai bir harekettir. Osmanlı’nın kullandığı Rûmi takvime göre 31 Mart tarihi, Miladi takvime göre 13 Nisan’a karşılık gelmektedir. 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbul’da meydana gelen ayaklanma, Rumeli’de oluşturulan ve Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, kurmay başkanlığını ise Mustafa Kemal’in üstlendiği Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır.

26 31 Mart Olayı sonunda Kanunuesasi’de bazı değişiklikler yapıldı.Bu değişiklikler; Hükümet padişaha karşı değil, Meclisimebusan’a karşı sorumlu hale geldi. Padişah’ın meclisi açma ve kapama yetkisi kaldırıldı. Sansür yasası kaldırıldı ve basın özgürlüğü güvence altına alındı. Parti, dernek ve sendika kurma hakları getirildi. Uluslar arası antlaşmaların meclis tarafından onaylanmasına karar verildi.

27 1) İlk kez çok partili hayata geçildi (İttihat ve Terakki Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Ahrar Fırkası kuruldu.), II.Meşrutiyet’in Özellikleri 2) Kanunuesasi daha da demokratik hale getirildi.

28 İkinci Meşrutiyet dönemi ağırlıklı olarak İttihat ve Terakki hükümetlerinin yönetiminde geçti. Devlet yönetiminde İttihat önderleri Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa etkili oldular. Bu dönemde Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı, I. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı’na girdi. Enver PaşaTalat PaşaCemal Paşa

29 DAĞILMA DÖNEMİ (19.Yüzyıl) ISLAHAT HAREKETLERİ ANAYASACILIK TANZİMAT FERMANI (1839) ISLAHAT FERMANI (1856) ANAYASA I. MEŞRUTİYET (1876) II. MEŞRUTİYET 1908)

30 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Faydalı olması dileğiyle…


"II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ AHMET ARSLAN 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI VE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI (1876 – 1909) Saltanat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları