Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR Derslerin, ö ğ retim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekle ş tirildi ğ i, hedeflenen amaçlara/kazanımlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR Derslerin, ö ğ retim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekle ş tirildi ğ i, hedeflenen amaçlara/kazanımlara."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR Derslerin, ö ğ retim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekle ş tirildi ğ i, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ula ş ılmasında ne gibi sorunlarla kar ş ıla ş ıldı ğ ının müzakere edilmesi.

2 Eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri, kuşkusuz öğretim programlarıdır. Yaşamın başarılı bir biçimde sürdürülmesini sağlayacak becerilerin öğrencilere kazandırılmasında, öğretim programları kılavuzluk etmelidir.

3 Bir öğretim programı, hedeflediği alanda, kişinin kısa ve uzun vadede sahip olması gereken becerileri öngörebilmeli, bu becerilerin kişilere kazandırılmasının geçerli yollarını öğretmenlere sunabilmelidir.

4 Öğretim programı, yaşamda ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve becerileri öngörerek, bunları belirli sürelerde öğrencilere kazandırmayı hedefler.

5 Öğretim programı, okullardaki eğitim-öğretim etkinliklerinin belirleyicisidir. “Toplumsal dinamizm eğitim programlarının da dinamik olmasını gerektirmektedir.”

6

7 HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROGRAMI Hayat bilgisi dersi, Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için toplu öğretim yaklaşımına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir.

8 Öğrenmekten keyif alan, Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, Mutlu bireyler yetiştirmektir.

9 Programdaki tema adları Okul Heyecanım Benim Eşsiz Yuvam Dün, Bugün, Yarın

10 Hayat Bilgisi Dersi Programında temalar seçilmesinde rol oynayan unsurlar şunlardır: 1.Bireysel farklılıkları olan öğrenciler için motivasyon kaynağı olup, öğrencilerin çalışmalarına olan ilgi ve kendilerine olan güvenlerinin diğer derslere de yansımasına yardımcı olmaktadır. 2. Öğrencilerin, başkalarının bakış açısını daha iyi anlamalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamaktadır. 3. Öğrencilerin yaşadıkları çevreyle olan bağlarını ve farkındalıklarını artırmaktadır. 4. Öğrencilerin etkinliklere katılarak değişik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktadır. 5. Öğrencilerde ekip ruhu geliştirmektedir. 6. Öğrencilerin tutumlarında ve çalışma alışkanlıklarında iyileşme sağlamaktadır. 7. Öğrencilerin okula yönelik tutumlarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

11 Hayat bilgisi dersi programında insan, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle “birey”, “toplum” ve “doğa” olmak üzere üç ana öğrenme alanı belirlenmiş, değişim de bütün bu öğrenme alanlarını kuşatan daha genel bir boyut olarak düşünülmüştür.

12 Program ile öğrencilerin şu becerileri kazanmalarına yardımcı olunacaktır Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme Araştırma İletişim Problem çözme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma Karar verme Kaynakları etkili kullanma Öz yönetim Bilimin temel kavramlarını tanıma

13 TÜRKÇE DERSi PROGRAMI Türkçe Dersi Öğretim Programında Yapılandırıcı yaklaşım, öğrenci merkezli öğrenmeyi temel almakta, öğrenme sürecine öğrenci katılımının sağlanmasına, iş birliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesine ve öğrenme öğretme sürecinde öğretmenin rehberliğine önem vermektedir.

14 Öğretim Programı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanan, Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, Haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, şartlandırmaya karşı duyarlı, Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan, Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğine yön veren bireylerden oluşan bir toplum hedeflenmektedir.

15 MATEMATİK DERSi PROGRAMI Matematik programı, “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesine dayanmaktadır. Bu derste; temel kavram ve beceriler kazanılmasının yanı sıra düşünmeyi, problem çözme stratejileri kavramayı ve matematiğin gerçek yasamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir.

16 PROGRAMIN AMACI Hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, öz güven duyabilen ve olumlu tutum geliştiren bireyler yetiştirmektir.

17 KAZANIMLAR, “öğretim süreci içerisinde planlanmış yaşantılarla öğrencide görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerdir”

18 Eğitim öğretimde önceleri öğretmen merkezli yaklaşım ağırlıklı iken son yıllarda öğrenci merkezli yaklaşıma dönülmüştür. Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretmen ne öğreteceğine, nasıl öğreteceğine, nasıl değerlendireceğine karar vermekte, ders tanımları öğrencinin kazanacaklarına odaklı olarak değil içeriğe bağlı olarak yapılmaktaydı. Oysa öğrenci merkezli yaklaşım; programında öğrencilerin kendilerinden beklenilen yeterliliklerden neleri yapabildikleri ile ilgilenmektedir. Bundan dolayı bu yaklaşıma çoğunlukla “kazanım merkezli yaklaşım” denilmektedir.

19 Öğretmen Merkezli Yaklaşım öğretmene odaklanan ve önem veren bir yaklaşım iken, Kazanım Merkezli Yaklaşım öğrenciye odaklanan ve önem veren bir yaklaşımdır.

20  Öğrenme kazanımları ile öğretimin değerlendirilmesi arasında ilişki kurmak öğrenim deneyimini öğrenciler için daha şeffaf ve anlamlı kılmaktadır.  Öğrenciler o ders için kendilerinden göstermeleri umulan beklentilerin farkında olurlarsa başarıları artmaktadır.  Değerlendirme teknik ve ölçütlerin açıkça belirlenmesi öğrencilerin öğrenme kazanımlarını anlayabilmesinde yardımcı olacak en etkili yoldur.  Öğrenme kazanımlarını bilmek öğrencinin öğrenme sorumluluğunu arttırmaktadır.

21 HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARINI  ÖZ SAYGI  ÖZ GÜVEN  TOPLUMSALLIK  SABIR  HOŞGÖRÜ  SEVGİ  SAYGI BARIŞ  YARDIMSEVERLİK  DOĞRULUK  DÜRÜSTLÜK  YENİLİĞE AÇIKLIK  ADALET  VATANSEVERLİK  KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA ve GELİŞTİRME  Ana başlıklarıyla sıralayabiliriz

22 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI Dinleme Öğrenme Alanı Konuşma Öğrenme Alanı Okuma Öğrenme Alanı Yazma Öğrenme Alanı Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanı Ana başlıklarıyla sıralayabiliriz

23 MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARINI Zihinden hesaplamalar yapabilme.Dört işlemi yapabilme. Problem kurabilme,çözebilme.Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık kesin fikirler kazanabilme. Geometrik şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme. Çevredeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme.Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanmabilme.Çalışmalarda; düzenli dikkatli, sabırlı olabilme. Araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme. Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme. Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme. Estetik duygular geliştirebilme olarak sıralayabiliriz.

24

25 Çıkmamış sorular ve cevapları…

26 1.Sınıflarda 60 - 72 aylık öğrencilerin aynı sınıfta bulunmaları sorun yaratmakta; aynı müfredatın farklı seviyedeki iki gruba uygulanması pedagojik olarak bilimsel verilerle çelişmektedir.

27 Çözüm: Kurumda oluşturulacak komisyon nezaretinde; seviye/yaş gruplarına göre sınıfların yeniden oluşturulması, Yaş grupları ayrılma imkânı olmayan okullarda seviye/yaş grupları oluşturularak ileri düzeydekilere okuma yazma çalışmalarına ağırlık verilerek çalışılması.

28 Okullarda ki tuvalet lavabo ve musluklarının özellikle 60 aylık çocukların boylarına göre düzenlenmemiş olması sorunlar oluşturmaktadır.

29 Çözüm Lavabo ve muslukların çocukların boylarına uygun hale getirilmesi için İlkokullara ödenek ayrılmalı.

30 1.Sınıf öğrencileri 5. saatten sonra (5. ve 6. saatlerde) yoruluyorlar, ders ve etkinliklere katılmakta zorlanıyorlar.

31 Çözüm: Sınıf öğrenci sayılarının özellikle uyum süresince oyunlaştırılmış etkinliklerin uygulanmasına yönelik olarak 10 -20 arasında sınırlandırılması, etkinliklere ve öğrencinin yaşına uygun oyun köşe ve materyallerinin sağlanması programın uygulanmasında ve öğrencinin etkinliklere katılmasında etkili olacaktır. · Ya da; sınıftan ayrı olarak oluşturulacak gerekli donanımı sağlanmış oyun sınıf/alan/birimlerin öğrenci etkinliklerinin uygulamasında yararlanılması veya fiziki olarak uygun şartların bulunması durumunda okul öncesi sınıflardan/birimlerden 1. sınıfların yararlanmalarının sağlanması.

32 Okullarda ihtiyaca cevap verecek sayı ve yeterlilikte yardımcı personel bulunmamaktadır. Çözüm: Her kademedeki okullara yeterli sayı ve özellikte yardımcı personel istihdam edilmesi veya hizmet alımı için yeterli ödeneğin sağlanması.

33 Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin uygulanmasında, özellikle Toplum Hizmeti' çalışmalarında ders saatlerinin ve sürenin yetersizliğinden uygulanması mümkün olmamaktadır.

34 Çözüm: 1. ve 4. Sınıflar ile ara sınıflarda ders saatlerinin dışında yapılması gereken Toplum Hizmeti ve Kulüp çalışmalarında yönetmelik hükümlerinin uygulanması ülkemizin şartları, kurumların fiziki durumu ve ilgili mevzuatlara göre uygulanamadığı gerçeğimden hareketle; yönetmelik hükümlerinin uygulanabilir ve ülke gerçekleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Uygulanamadığı halde uygulanıyormuş gibi yapılması kendimizi kandırmaktan öteye gitmemektedir.

35 Sınıflarda Rehberlik ve Sosyal Etkinlik Yönetmeliğinin uygulanması mevzuatlardaki çelişki nedeniyle uygulanamamakta, farklı uygulamalar ise sorunları çözmediği gibi okul idaresi ve öğretmenlere sorumluluk yüklemektedir.

36 Çözüm: Klüp/Sosyal Etkinlik çalışmalarının uygulanması okulların imkânları, fiziki yetersizlik vb. sebeplerle bağlı olarak uygulamada sorunlara neden olmaktadır. Klüp/Sosyal Etkinlik çalışmalarının uygulanabilir olması için düzenlemelerin en kısa zamanda yapılması gerekmektedir.

37 SONUÇ OLARAK Öğretim programının hedefleri ne kadar iyi tanımlanmıştır? Kazanımlar genel hedeflerle uyumlu mudur? Kazanımlara ulaşmak için önerilen öğretim yöntem ve etkinlikleri yeterli midir?

38 Öğretim programlarının çağdaş öğretim programlarına göre gözden geçirilmesi, Kazanımların azaltılarak, düşünme süreçleri boyutunda vurgulanması ve programların genel çerçevesinde tanımlanan düşünme süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi, Kazanım - etkinlik örneklerinin uyumunun sağlanması, Değerlendirme soru örneklerinin kazanımlarla ve etkinliklerle uyumlu hale getirilmesi, Etkinliklerin soru formatından çıkarılarak düşünme süreçlerine yönelik sınıf içi çalışmalar olarak tasarlanması,

39 Öğretim programlarındaki sarmal ve gelişimsel yapının vurgulanması ve öğretmenler tarafından anlaşılmasının sağlanması, Öğretim etkinliklerinin yalnızca konu öğretmek boyutundan ibaret olmadığının anlaşılmasının sağlanması, Kazanımların geçerli ve güvenilir yöntemlerle ölçülmesi, Gelişimsel takibin oluşması için standart ölçme araçlarının kullanılması, Öğretmenlerin gerçek anlamda referans olarak kullanacakları nitelikte ders kitaplarının, öğretmen rehber kitaplarının hazırlanması ya da var olan kitapların yeniden ele alınarak bu anlamda düzenlenmesi GEREKMEKTEDİR.

40


"ÖĞRETİM PROGRAMI VE KAZANIMLAR Derslerin, ö ğ retim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekle ş tirildi ğ i, hedeflenen amaçlara/kazanımlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları