Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNETMELİKLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-29.12.2012 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNETMELİKLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-29.12.2012 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin."— Sunum transkripti:

1

2 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNETMELİKLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-29.12.2012 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik-24.2.2013 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik-18.01.2013 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-29.12.2012 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki Ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-29.12.2012 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik-18.06.2013 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-20.07.2013 TEBLİĞLER İş sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği- 26.12.2012 6331 Sayılı İSG Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları

3 Amaç İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, İşveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

4 Kapsam ve İstisnalar Kapsam: Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İstisnalar: a)Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

5 Tanımlar-1 İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye etkili çalışanı,

6 Tanımlar-2 İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

7 Tanımlar-3 İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis,mimar,teknik eleman, İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

8 Tanımlar-4 Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,

9 Tanımlar-5 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

10 İşverenin Genel Yükümlülüğü 50 den fazla çalışanı olan işyerleri; Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldırmak. Acil Durum Eylem planını hazırlamak. Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak. Çalışan Temsilcisini belirlemek. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli edinmek. Sağlık Gözetimi yaptırmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu kurmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kayıtların teftiş anında sunulabilmesi için defter tutmak ve kayıtlarının bulunduğu dosyayı bulundurmak zorundadır.

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Eğitimler; İşe başlamadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde ilave eğitimi verilir. Değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

12 Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durumların belirlenmesi Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi Çok tehlikeli işyerlerinde 30 çalışana, Tehlikeli işyerlerinde 40 çalışana, Az Tehlikeli işyerlerinde 50 çalışana; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, Konularında uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir

13 Acil Durum Planının Yenilenmesi ve Tatbikat Dokümantasyon, tatbikat,Acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. İşyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, Acil Durum Planı işyerlerinde; Çok tehlikeli işyerlerinde 2yılda, Tehlikeli işyerlerinde 4 yılda, Az Tehlikeli işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

14 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Etkin Kayıt Dönemi Yeni dönemde iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. İş kazaları kazadan sonraki, meslek hastalıkları ise öğrenildikten sonraki üç işgünü içinde işveren tarafından, SGK’ya bildirilecek. İşyeri hekimi tarafından meslek hastalığı ön tanısı konulan vakalar, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk edilecek. Sağlık kuruluşları kendilerine intikal eden iş kazalarını, sağlık hizmeti sunucuları ise tanı koydukları meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK bildirir. İşyerlerinde meydana gelen ramak kala olaylar da, işveren tarafından kayıt altına alınacak

15 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İşveren: Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Gerekli araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

16 Kamuda İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirmesi Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında,belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

17 İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Çalışma Alanları Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı, Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimleri her tehlike sınıfında çalışabilir.

18 İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

19 İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika. her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika. her 1500 çalışan için tamgün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika. her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

20 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme İşveren: Çalışanları arasından işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir. Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

21 İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Rehberlik; Risk değerlendirmesi; Çalışma ortamı gözetimi; Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İlgili birimlerle işbirliği;

22 İşyeri Hekimlerinin Görevleri Rehberlik; Risk değerlendirmesi; Sağlık gözetimi; Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İlgili birimlerle işbirliği;

23 İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; Hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

24 Risk Kontrol Adımları İşyerlerinde; Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

25 Risk Değerlendirmesi Ekibinde Kimler Olacak İşveren veya işveren vekili. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. Çalışan temsilcileri. Destek elemanları. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.(Formen)

26 Asıl İşveren ve Alt-İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: Her alt işveren kendi risk değerlendirmesini yapar Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen çalışmaları denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

27 Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma İşverenler, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk değerlendirmesi yaptıracak. Bu çalışmalara işveren ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımı sağlanacak. İşyerlerinde sürekli iyileştirmenin sağlanması amacıyla risk değerlendirmesi çalışması güncel halde tutulacak. Risk değerlendirmesi çalışması, işyerlerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenecek.

28 Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi Çok Tehlikeli sınıfta 2 yıl, Tehlikeli sınıfta 4yıl ve Az Tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenir. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. İşyerinde teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler, Üretim yönteminde değişiklikler, İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olayı, Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği, Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre, İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması. Durumunda, risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

29 Çalışan Temsilcisi İşveren; çalışanlar arasından seçimle veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini seçer. İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir. Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. Yüz Bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurul oluşturulur. Asıl işveren alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. İşbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

31 Kurul Kimlerden Oluşur İşveren veya işveren vekili,(Başkan) İş güvenliği uzmanı, (Kurulun Sekreteryası) İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, (İGU tam süreli değilse Sekreterya) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi 1 baş temsilci.

32 Kurul nasıl çalışır Çok tehlikeli işyerlerinde ayda en az bir kere, Tehlike işyerlerinde 2 ay, Az tehlikeli işyerlerinde ise 3 ay olarak belirleyebilir. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. (Kurul başkanı veya sekreterine teklifle) Kurul toplantılarının, günlük mesai saatlerinde toplanır.

33 Kurulun Görev ve Yetkileri-1 İşyerine uygun İSG İç Yönerge Taslağı hazırlamak, işveren onayına sunmak ve Yönergenin takibini izlemek, raporlamak, tedbirleri belirlemek, gündeme almak İSG konularında çalışanlara yol göstermek İSG tehlikeleri ve tedbirleri belirlemek, işverene bildirmek İşyerindeki her iş kazasında, işyeri/iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olaylarda, meslek hastalığında inceleme yapmak, tedbirleri raporla işverene vermek

34 Kurulun Görev ve Yetkileri-2 İSG eğitimlerini planlamak, işveren onayına sunmak İşyerinde bakım ve onarım çalışmalarında güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirleri kontrol etmek İşyerinde yangın, doğal afet vb. için tedbirleri izlemek İşyeri İSG yıllık raporu hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek. İSGK gereği, çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek İşyerinde tutarlı ve genel bir önleme politikası çalışmaları yapmak.

35 İdari Yaptırımlar Etkinleştiriliyor Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar 2014 YILINDA UYGULANAC AK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 26/1-a 4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.1562.240 Türk Lirası / her yükümlülük için 26/1-a 4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.1562.240 Türk Lirası / her yükümlülük için MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 26/1-ç10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.4.8515.041 Türk Lirası / her ay (Aykırılığın devamı halinde) 26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.6171.680 Türk Lirası

36 Sonuç İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım, iş kazası ve meslek hastalığına yol açan tehlike unsurlarının, tehlike ortaya çıkmadan kaynağında tespit edilerek ortadan kaldırılması ilkesine dayanmaktadır. Bu bakımdan, yeni İSG mevzuatı cezai yaptırımlar Risk değerlendirmesinin yapılması, Denetim sistemlerinin kurulması, Teknik gelişmelerden yararlanılması, çalışan katılımının sağlanması, Önleyici sağlık-güvenlik hizmetlerini kapsamaktadır. İşveren ve çalışanlarda iş güvenlik kültürünü geliştirmek, Yasal zorunluluklardan öte, insani ve vicdani sorumlulukları üst noktada tutmaya gayret göstermektir.

37 Tel:5872090


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNETMELİKLER İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği-29.12.2012 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları