Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI MART 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI MART 2016."— Sunum transkripti:

1 1 ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI MART 2016

2 2 Çalışan Sayıları

3 3 Özel Sözleşmeli Personel Modeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın alt işveren işçilerinin atamalarının yapılabilmesi ve bunlar aracılığıyla yürütülen hizmetlerin aynı şekilde sürdürülmesi amacıyla oluşturulan yeni bir sözleşmeli personel çalıştırılma modelidir. Bu modelde bu kapsamdaki sözleşmeli personelin seçiminde aranacak şartlar ve uygulanacak sınav, ödenecek ücret, üç yılı geçmemek üzere yapılacak sözleşme süreleri, sözleşme usul ve esasları ile diğer hususlar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

4 4 Kapsama Alınan Kamu İdareleri - Genel ve özel bütçeli idareler, - Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, - Sosyal güvenlik kurumları, - ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, - İl özel idareleri ve belediyeler ve bağlı kuruluşları, - Özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşlar.

5 5 Kapsama Alınan Hizmet Alımları Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının kapsama alınması öngörülmektedir.

6 6 Kapsama Dahil Olan İşler - Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında ve asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında’ yer alan asıl ve yardımcı işler. - Süreklilik arz eden (bir yıl- 12 ay) hizmetlere ilişkin işler. - İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği işler.

7 7 Kapsamdaki Kişiler / Aranacak Şartlar - Kurum ve iş açısından kapsamda bulunmak. - Tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibarıyla çalışıyor olmak. - Kapsamdaki idarelerde 1 Kasım itibarıyla da çalışıyor olmak. - Yaş hariç Devlet Memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşımak. - Emekli aylığı almaya hak kazanmamış olmak. - 65 yaşını doldurmamış olmak. - Haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işyerlerinde çalışıyor olmak. - Dava açma dahil her türlü haklarından feragat etmek. - Yapılacak yazılı ve veya sözlü sınavda başarılı olmak. - Devletin güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

8 8 Öngörülen İstihdam Türü - Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacak. - İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek. - Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılacak. - Sözleşme dönemi üçer yıllık periyotlar olarak düzenlenecek. - Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı olacak. - Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakkı bulunacak.

9 9 Öngörülen Mali ve Sosyal Haklar - 1/1/2016 tarihi itibarıyla ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak. - 1/1/2016 tarihi itibarıyla mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde ‘sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı’ kadar artırılarak güncellenecek. - 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacak. - İhale sözleşmesine göre, varsa fazla mesai ücreti ile sosyal hakları dikkate alınmayacak.

10 10 Kamuda İstihdam Süreci - Düzenlemeden itibaren otuz gün içinde çalışılan idareye yazılı olarak başvurulması. - Başvuru süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde idarenin başvuruyu incelemesi ve şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmesi. - Tespiti izleyen üç ay içinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığınca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığınca isim vizesinin yapılması. - Vize işlemi yapılanların bu süreyi izleyen iki ay içinde idarelerince yazılı ve / veya sözlü sınava tabi tutulmaları. - Yapılan sınavlarda başarılı olanların bir ay içinde vize edilen pozisyonlara atanması.

11 11 Belediye ve İl Özel İdareleri ile Bağlı kuruluşları - Halen mahalli idarelerde alt işveren işçisi olarak çalışanlar mahalli idarelere ait şirketlerde işçi olarak istihdam edilecek. - Mahalli idarelerin mevcut şirketlerinde çalışanlar aynen çalışmaya devam edecek. - Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmadan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.

12 12 Diğer Hususlar - Kamuya geçişte ilgili ihaleler öngörülen geçiş sürecinin sonunda feshedilecek. - Fesih dolayısıyla uğranılacak zarar tazmin edilecek (İhale sözleşme bedelinin gerçekleştirilen kısmıyla sözleşme bedelinin %80’i arasındaki farkın %5’i kadar) - Kişisel şartları taşımadığı için kamuya geçişi yapılamayanların, sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra hakları ödenmek suretiyle işlerine son verilecek. - Çalışma süresi, sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almaya hak kazanılan tarihe kadar olacak. - Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kıdem tazminatına esas olacak süreler, iş sonu tazminatına ilişkin süreler ile izin sürelerinde dikkate alınacak. - Herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar otomatik iptal edilecek. - Yer değiştirme imkanı verilmeyecek. - Bu madde kapsamında yer alan kamu idarelerinde personel çalıştırmasına dayalı yeni hizmet alımı yapılamayacak. - Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına imkan sağlayan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılacak.

13 13 Arz olunur.


"1 ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN KAMUDA İSTİHDAMI MART 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları