Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Bilginin en büyük dü ş manı bilgisizlik de ğ ildir, bildi ğ ini zannetmektir,” der Stephen Hawking.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Bilginin en büyük dü ş manı bilgisizlik de ğ ildir, bildi ğ ini zannetmektir,” der Stephen Hawking."— Sunum transkripti:

1 “Bilginin en büyük dü ş manı bilgisizlik de ğ ildir, bildi ğ ini zannetmektir,” der Stephen Hawking

2  Günümüzde sanayi devrimi sonrası mal/hizmet üretiminde çe ş itlilik artmı ş arzda fazlalık ortaya çıkmı ş tır. Arzda ortaya çıkan fazla mal/hizmet üretimi birçok satı ş tekniklerini gündeme getirmi ş pazarlamadan reklamlara birçok yöntem uygulayarak tüketimi artırmı ş tır. Satı ş ve pazarlama teknikleri kar ş ısında bilinçli tüketici olmanın önemi ortaya çıkmı ş tır

3  Birçok ki ş i bilinçli bir tüketici oldu ğ unu dü ş ünür ancak, almı ş oldu ğ umuz mal/hizmetin arızalanması ile birlikte ne yapaca ğ ını bilemez ve ara ş tırmaya ba ş lar haklarının neler oldu ğ unu ö ğ renmeye çalı ş ır. Bazen de tüketicinin, bilinçsizce satın aldı ğ ı, mal/hizmette ortaya çıkan arızanın hak aramada uzun yolculu ğ un yorucu ve sonuç alamadan bitkin dü ş mesine neden olur

4  Bilinçli bir tüketici olmak için neler yapmalıyız? Bir atasözümüz vardır “sütten a ğ zı yanan yo ğ urdu üfleyerek yer” bizler a ğ zımız yanmadan öne tüketici haklarımızı bilme gayreti içinde olmalıyız. Haklarımız konusunda çaba içerisinde olana tüketici derneklerinden danı ş manlık hizmeti almalıyız. Peki, bilinçli bir tüketici nasıl olunur?

5  Bilinçli tüketicinin önceli ğ i ihtiyaç tespiti yapar.  Bilinçli tüketici tüketimi amaç de ğ il araç olarak görür  Bilinçli tüketici, temel gereksinimlerini ön planda tutarak,  Bilinçli tüketici yerli malı kullanmaya özen gösterir  Bilinçli tüketici alaca ğ ı mal/hizmetin kalitesi, güvenirlili ğ i, sa ğ lıklı ve fiyatı ile ilgili piyasa ara ş tırması yapar.  Bilinçli bir tüketici satın alaca ğ ı malın bütçesine uygun olup olmadı ğ ını dü ş ünerek hareket eder.  Bilinçli tüketici firmaların güvenilir ve tüketici haklarına saygılı olanını tercih eder.  Bilinçli tüketici, mal/hizmet alırken, reklâmları de ğ il ihtiyacını önde tutar.

6  Bilinçli tüketici satın aldı ğ ı mal/hizmetlerin kullanım ömrü uzun olanını tercih eder  Bilinçli tüketici mal/hizmet satın alırken fi ş ya da fatura almaya özen gösterir.  Bilinçli tüketici mal/hizmet satın alırken CE ve TSE damgasının olmasına dikkat eder.  Bilinçli tüketici sanayi mallarının garanti kapsamında oldu ğ unu bilir ve garanti belgesini alır.  Bilinçli tüketici, satın aldı ğ ı mal/hizmetlerde satı ş sonrası yetkili servis ve yedek parçasının oldu ğ una dikkat eder.

7

8

9  HAZIRLAYANLAR  DÜRDANE ÇET İ N 251  S İ BEL CAN 199 10-A 10-A


"“Bilginin en büyük dü ş manı bilgisizlik de ğ ildir, bildi ğ ini zannetmektir,” der Stephen Hawking." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları