Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr. Gör.Uzm.Berin BAYRAKLI 1 2 TEKNOLOJİ XBilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. XBilimsel ilkelerin uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr. Gör.Uzm.Berin BAYRAKLI 1 2 TEKNOLOJİ XBilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. XBilimsel ilkelerin uygulanması."— Sunum transkripti:

1

2 Öğr. Gör.Uzm.Berin BAYRAKLI 1

3 2

4 TEKNOLOJİ XBilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. XBilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir. XBilim ile uygulama arasında bir köprüdür. KAVRAMLAR 3

5 Eğitim Teknolojisi Eğitim ile ilgili kuramların en etken ve olumlu uygulamalara dönüştürülmesi için personel araç, gereç, süreç ve yöntemlerden oluşturulmuş bir sistemler bütünüdür. Öğrencileri, eğitim programlarında belirlenmiş olan özel amaçlara ulaştırma süreciyle uğraşan bilim dalıdır. Eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir. 4

6 Öğretim Teknolojisi: İletişim devriminin yarattığı, öğretmen, kitap ve yazı tahtasının yanında öğretimsel amaçlar için kullanılabilecek kitle iletişim araçlarıdır... Öğretim teknolojisini oluşturan araçlar şunları içerir: televizyon, filmler, tepegöz, bilgisayarlar ve diğer donanım ve yazılımlar Daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, öğrenme ve iletişim ile ilgili araştırmalara dayalı, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme süreci bütününün belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir 5

7 Öğretim teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir. Meselâ: “fen öğretimi teknolojisi”, “dil öğretimi teknolojisi. Eğitim teknolojisi: “insanın öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir. 6

8 Eğitim teknolojisinin çağdaş anlamda gelişimi 1960’lı yıllardan sonra olmuştur. Aslında, bir insanın bildiklerini bir başkasına nasıl öğreteceğini kendine sormaya başladığı andan itibaren eğitim teknolojisi gündeme gelmiştir. 7

9 Araç-gereç:Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur. Araç: Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez ögedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon Gereç ise; daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları 8

10 EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLAMA İLKELERİ 1.Basit,sade ve anlaşılabilir olmalı 2.Dersin hedef ve davranışlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalı 3.Dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil önemli ve özet bilgilerle donatılmalı 4. Görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı 5. Yazılı materyaler ve görsel-işitsel öğeler öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun olmalı, ayrıca gerçek hayatla da tutarlılık göstermeli 9

11 10.Tekrar kullanılacağı için dayanaklı olmalı 11.Gerektiğinde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalı 6. Öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalı 7. Gerçek hayatı yansıtmalı 8. Her örencinin erişimine ve kullanımına açık olmalı 9. Öğretmenler kadar öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit olmalı 10

12 Araç-gereçler öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olurlar Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar Okuma,İşitme,Görme Hem görme hem işitme, Söyleme, Yapma ve söyleme Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurlar Öğretimde kullanılan araç ve gereç sayısı arttıkça, her bir öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir öğretim kanalının bulunması ihtimali de artar 11

13 Dikkat çekerler Dikkat çekmek için yarışan tüm uyarıcılara karşın, öğrenenlerin amaçlanan mesaja odaklanmasını sağlamak ancak ilgi çekici uyarıcılar sunarak gerçekleştirilebilir Hatırlamayı kolaylaştırırlar İkili kodlama kuramına göre bilgi uzun süreli bellekte hem sözel hem de görsel olarak kaydedilir. Bu araçlarla kullanılan bilgilerin hatırlanma oranı daha yüksektir. Soyut kavramları somutlaştırırlar Görsel araç ve gereçler sunulan bilgiyi somutlaştırır, özetler ve basite indirger 12

14 Zamandan tasarruf sağlarlar Bir resim bin kelimeye bedeldir Güvenli gözlem yapma imkanı sağlarlar Video film, animasyon ve simülasyon gibi materyaller sayesinde sınıfa getirilmesi imkansız cisim, olgu, olay ve işlemlerin kolayca ve güvenle gözlemlenmesini ve incelenmesini sağlarlar. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar Bir öğretmenin aynı konuyu bir sınıfta farklı diğer bir sınıfta farklı anlatmasını engeller. Hazırlanan materyaller sayesinde farklı zamanlarda dersi alan öğrenciler aynı miktardaki bilgiyi alırlar. Farklı derslerde tekrar kullanılan materyaller öğretmene hem maliyet hem de zaman açısından kazanç sağlarlar Tekrar kullanılabilirler 13

15 14 GÖRME İŞİTME DOKUNMA KOKLAMA TATMA % 83’ü % 11’i % 3.5’u % 1’i 14

16 15  Okuduklarının % 10’unu  İşittiklerinin % 20’sini  Gördüklerinin % 30’unu  Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini  Söylediklerinin % 70’ini  Yapıp söylediklerinin % 90’ını hatırlarlar. 15

17 16  Zamandan ve sözden ekonomi sağlar  Belli bir fikrin gözönünde canlandırılmasına yarar  Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar, öğrenmeyi kolaylaştırır.  Öğretimi canlı ve açık hale getirir, öğretmenin rolünü geliştirir.  Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırır, dikkati sürekli hale getirir  Öğrenme arzusu meydana getirir  Öğretimi zenginleştirir, öğrenmeyi ve verimliliği artırırlar. 16

18 17  Fırsat eşitliğini gerçekleştirir.  Motivasyonu artırır.  Eğitimi bireyselleştirir.  Birinci kaynaktan bilgi sağlar.  Aktif öğrenmeyi sağlar.  Somut öğrenmeyi gerçekleştirir.  Aşamalı öğrenmenin temelini kurar. 17

19  Öğretim araç gereçlerinin seçimini etkileyen faktörler karşılıklı etkileşim içerisinde olup birinin seçim, tasarım, ya da kullanımı diğerinin seçim, tasarım ya da kullanımı doğrudan etkiler, Öğretim hedefleri Araç gereç özellikleri Öğretmenin tutumu, becerisi v.b. Yöntem seçimi Araç gereç seçimi (Son karar) Öğrenen özellikleri Öğrenme stilleri, becerileri v.b Kısıtlamalar bütçe, zaman, v.b. Öğretim ortamı ışıklandırma, büyüklük, Öğrenci sayısı 18

20 Görsel Araçlar *Kitaplar *Yazı Tahtaları *Resimler *Eşyalar/Modeller *Grafikler *Projektörl ü Araçlar İşitsel Araçlar *Radyo *Teyp *Ses Bantları *Ses CD leri Görsel ve İşitsel Araçlar *Film Makin e s i *Kapalı Devre Televizyon *TV+ Video Eğitimde Kullanılan Araçların Sınıflandırılması Teknoloji Destekli Araçlar *Audio Text *Teletext *Telekonferans *Videote xt *Audiokonferans *Bilgisayar+Projeksiyon cihazı *Video konferans 19

21 Kitaplar Ders Kitapları Görsel Araçlar Alıştırma Kitapları Öğretmen Kitapları Kaynak Kitaplar 20

22  Sınıfta kullanılan görsel öğretim araçlarının başında gelir.  Eğitimde kitap kullanmanın amacı bilgiyi duyurmak, aktarmak, yorumlamak, korumaktır.  Yararlanılan kitapları sayarsak:Ders kitapları, yardımcı ders kitapları, alıştırma ve test kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, ünite el kitabı, ansiklopediler, sözlükler, hikaye kitapları gibi. öğretmen kılavuz kitapları, ünite el kitabı, ansiklopediler, sözlükler, hikaye kitapları gibi.  Ders kitabını kullanmayı gerekli kılan nedenler: -organizasyon -organizasyon -ders kitabı bir öğretim aracıdır. -ders kitabı bir öğretim aracıdır. -rahatlık -rahatlık -öğrenci değerlendirmesi -öğrenci değerlendirmesi 21

23 Ders Kitaplarının Yararları Ders Kitaplarının Yararları  Ekonomiktir  Bireysel öğrenmeye elverişlidir  Öğrenmeyi yapısallaştırır  Taşınması kolaydır  Başka araçlarla birlikte kullanılabilir.  Belli bir konuda herkesin anlayabileceği, bir örnek ve ortak bilgi kaynağı oluşturur. 22

24 Ders Kitaplarının sınırlılıkları  Bilgiler kısa sürede eskiyip kullanılmayabilir  Sınıfta tek kaynak olarak kullanılmamalı, çünkü diğer görsel araçlar ihmal edilir.  Nitelikli ders kitabı seçmek zaman alır.  Bilgiler ana hatlarıyla aktarılır.  Öğretimi kendi eksene etrafındadır.  Bilgiler direk olarak sunulmamalı. Aksi taktirde ezbercilik artar ve tek bir kitap izlenmemelidir.  Dar alanda birçok kavram iletilir. 23

25 24 Yazı Tahtaları Kara Tahta Yeşil, Katlanabilir Tahta Görsel Araçlar *Kara/Yeşil Tahta *Manyetik Tahta *Pazen Tahta *Bülten Tahtası 24

26  Sınıflarda en yaygın kullanılan tahtalardır.  Pratiktir, kolay ulaşılabilir öğretim materyalidir.  Doğru kullanılırsa etkili olur. Günümüzde sabit, taşınır, katlanır, değişik renklerde, ebatlarda ve tarzlarda, tebeşirle veya özel keçe uçlu kalemle yazılan yazı tahtaları kullanılmaktadır. 25

27  Kullanıcı sırtını sınıfa dönmesinden dolayı sınıfla iletişim azalır.  Uzun çok sık yazmak öğretmen için yorucudur.  Sürekli yazı yazan öğrenciler monotonluğa alışır.  Zaman planlaması zorlaşır.  Öğretmenin yazdıkları okunaklı olmalı. 26

28  Kapsamlı çizim yada yazıları tahtaya dersten önce hazırlamalı  Tahtaya yazmayı planlanılan ve onların yerleşimi önceden organize edilmeli.  Öğrencilerle göz teması önemlidir.  Değişik sunu teknikleri kullanılmalı.  Yazı ve çizimler temiz, anlaşılır ve düzenli olmalıdır.  Önemli kısımları belirtmek için renkli kalem kullanılmalıdır.  Yazılan şeylerin önü kapanmamalıdır.  Çizimden tasarruf sağlamak ve düzgün çizebilmek için cetvel, pergel gibi araçlar kullanılır. 27

29  Kapsamlı içerik dersten önce hazırlanmalı  Yazı ve yerleşim önceden düzenlenmeli  Önceden yazılanlar kapatılmalı  Konuşurken sınıfa dönülmeli  Değişik sunu teknikleri kullanılmalı  Yazılar temiz ve anlaşılır 28

30 Gerçek eşyalar; Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar Genellemeyi kolaylaştırır Bireysel olarak eğitim sağlar. 29

31  Özellikle ilköğretim öğretmenlerinin en çok yararlandıkları araçlar gerçek eşya ve modellerdir.  Örnekler verirsek - öğretmenler toplama,çıkarma gibi basit işlemlerini öğretiminde fasulye, portakal, - öğretmenler toplama,çıkarma gibi basit işlemlerini öğretiminde fasulye, portakal, elma gibi nesnelerden yararlanırlar. elma gibi nesnelerden yararlanırlar. -insan kulağının iç ve dış yapısını göstermede plastik kulak modeli -insan kulağının iç ve dış yapısını göstermede plastik kulak modeli -resim dersinde çizim alıştırmaları için çiçek,manzara,saksı gibi gerçek eşyalardan -resim dersinde çizim alıştırmaları için çiçek,manzara,saksı gibi gerçek eşyalardan -yapıcı hikayeler yazdırmak için müze veya çevre gezilerinden yararlanılır. -yapıcı hikayeler yazdırmak için müze veya çevre gezilerinden yararlanılır. 30

32  Çevremizde öğretme-öğrenme amaçlı kullanabileceğimiz sayısız nesne var.  Gerçek eşyalar,,öğrencilere somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar.  Öğrenilenlerin genellenmesini kolaylaştırılır  Her bireyin kendi yeteneği ölçüsünde bireysel olarak eğitim görmesini sağlar.  Öğretmeni uzun açıklamalar yapmaktan kurtarır.  Somut,gerçek,kalıcı öğrenmeler sağlar.  Soyut düşünce gelişmemiş küçük yaştaki çoçuklar da etkili olur. 31

33 - -gerçek eşyalar sınıfa getirilemeyecek kadar büyük -gözlenemeyecek kadar küçük -satın alınmayacak kadar pahalı -çok kirli,tehlikeli yada hassas olabilir. -eşyanın gösterilmek istenen özellikleri açık olmayabilir yada bir ilke bazı materyallerle daha iyi öğretilebilir.  Bu durumlarda ise model yada resim,şema,grafik gibi görsel materyallerin kullanımı öğretme- öğrenme açısından daha pratik ve anlamlıdır.  Modeller, bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsilleridir.  Asıl cisimden daha büyük,daha küçük olabildiği gibi temsil ettiği eşya ile aynı büyüklükte olabilir. 32

34 Tepegöz projektörleri; metin, çizim, grafik ve resim gibi önceden saydam bir materyal üzerine renkli ya da siyah - beyaz olarak hazırlanmış bilgilerin ekrana büyütülerek yansıtılması için ya da ders sırasında doğrudan üzerine yazılıp çizilerek ve gerektiğinde silinerek saydam bir yazı tahtası gibi kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. 33

35  Göze hitap eden tepegöz bir materyal üzerindeki görüntüyü büyüterek perdeye yansıtma temel işlevi üzerine yapılandırılmıştır.  Tepegöz, üzerinde cam bir tabla bulunan bir kasa ve bu kasaya monte edilmiş,bir grup mercekle aynayı taşıyan bir başlık kutusundan oluşur. 34

36  Sunuya içeriği gösteren bir saydamla başlanmalıdır.  Saydamı tepegöze doğru yerleştirmeye dikkat edilmelidir.  Perde kullanılmıyorsa görüntünün yansıtıldığı alan pürüzsüz olmalıdır.  Saydam değiştirirken açık bırakılmamalıdır.  Sunucunun yüzü ekrana değil,öğrencilere dönük olmalıdır.  Görüntü her öğrenci tarafından iyi görülebilmelidir.  Görüntünün yansıya 90 derecelik açıyla gelmesi sağlanmalıdır.  Yansıtılan görüntünün alt sınırının,izleyicilerin baş hizasından yukarı olmasına dikkat edilmelidir. 35

37 Tepegöz - Avantajlar 1. Parlaklık 2. Göz teması 3. Kolay kullanım 4. Düzenlenebilir 5. Erişilebilirlik 6. Kolay hazırlama 7. Detaylı bir içeriği sunma 8. Davranışlara etkisi 9. Organizasyon ve tartışma 36

38 Tepegöz – Dezavantajlar  Önceden programlanamaz  Bireysel kullanım için uygun değildir  Hazırlık için süre gerektirir  Görüntü yüksekliği faktörü 37

39 Tepegöz Yansıları Yansıtılacak olan resim, grafik, tablo ve metinler  Özel asetat kalemi ile yazılıp-çizilebilir, veya  Bilgisayarda hazırlanıp direkt çıktısı alınarak kullanılabilir. Ya da bilgisayarda hazırlanan materyalin kağıda alınan çıktısı fotokopi yoluyla saydama aktarılabilir 38

40 39 Yansıların Hazırlanması Yansılar yatay olarak hazırlanmalıdır. 39

41 40 Yansıların Hazırlanması Her yansıda tek bir kavram sunulmalıdır. yarıçap 40

42 41 Yansıların Hazırlanması Türkiye’de Bilgisayar Okur-Yazarı Oranları Türkiye’de bilgisayar okur-yazarı oranları; 1998’ de %15, 1999’da %18, 2000’de %22 ve 2001 yılında ise %32 olarak tespit edilmiştir. 41

43 42 Her bir gösterimde, bireysel olarak yerleştirilmiş, ufak, fotografik saydamların gösterimini sağlayan cihazdır. Slayt Makinası 42

44 43 Slayt Makinası – Avantajlar  Sıralama  Otomatik odaklama  Otomatik gösterim  Koleksiyon oluşturma  Bireysel kullanım 43

45 44 Slayt Makinası – Dezavantajları  Slaytların iyi organize edilmemiş olması  Sıkışık & kalabalık slaytlar  Kolay hasar görebilmesi  Maliyet 44

46 45 Slayt Makinası – Uygulamalar Genellikle her düzeyde ve her konuda kullanılabilir. Çoğunlukla,  resim/sanat,  coğrafya,  biyoloji gibi derslerde kullanılır. 45

47 46 Dijital Kamera  Çekilen filmler kolayca bilgisayara aktarılabilir.  Filmler bir diskette, hafızada veya akıllı bir kartta saklanır. 46

48 47 Dijital Kamera Avantajlar  Filmlerin dijital olması  Film saklama kapasitesi  Yakınlaştırma özelliği  Kolay kullanım Dijital Kamera Uygulamalar  Doğa resimleri  Öğretim metodlarının sınıf içinde görüntülenmesi  Bir okulun tanıtımı 47

49 48 Projeksiyon Cihazı  Elektronik bir tepegöz olarak nitelenebilir. Grafiksel yazılımları sunmak amacı ile tasarlanmıştır 48

50 49 Projeksiyon Cihazı Avantajlar  Monitor yansısı  Bilgisayar kapasitesi  Etkileşim Projeksiyon Cihazı Dezavantajlar  Karanlık bir ortam gerektirir  Çözünürlük sorun olabilir  Maliyet yüksektir 49

51 50 Projeksiyon Cihazı Uygulamalar  Yazılımların gösterimi  Elektronik bir ansiklopedinin taranması  Internet bağlantısı  Animasyonların gösterimi 50

52 51 Opak Projektör Şeffaf olmayan materyallerin çok kuvvetli bir ışık kaynağı (~1000 watt) yardımı ile büyütülerek yansıtılmasını sağlayan cihazdır. 51

53 52 Opak Projektör  Karanlık bir ortam gerektirir  Hacim olarak büyüktür  Çabuk ısınabilir 52

54  Audio text, kullanıcı kişinin ulaşmak istediği bilgilerin daha önceden ses kaydı biçiminde depolanmış olduğu bir bilgisayarla telefon aracılığıyla mesaj alışverişi yapabilmesini sağlayan bir sistemdir  Kulanın kolaylıyı ve maliyetinin düşük olması avantajlarıdır  Sınırlı iletişim ve kullanım darlığı ise dezavantajlarıdır. 53

55  Teletext,doğrudan yayın ya da uydu yayını yoluyla yayınladıkları metin ya da hareketsiz grafik biçimindeki bilgiler içinden kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda seçtiklerini uygun donanımlı televizyon ekranına çağırabilmesini sağlayan bir sistemdir.  Güncel bilgilere anında ulaşma ve maliyet düşüklüğü avantajlarındandır  Tek yönlü iletişim ve zaman alıcı olması ise dezavantajlarıdır. 54

56  Video tex t, kullanıcı kişinin önceden bilgisayara depolanmış metin, hareketsiz ve hareketli grafik biçiminde olabilen bilgilere telefon hattı, kablo ya da uydu üzerinden modem ve klavye bağlantılı bir televizyon ekranı, bir kişisel bilgisayar ya da özel olarak 55

57 Üretilmiş bir terminalden herhangi birisi aracılığıyla ulaşabilmesini sağlayan sistemlerin genel adıdır.  Güncel bilgilere anında erişim ve başka ortamlara aktarılabilme avantajlarıdır.  Maliyetinin yüksek olması ise dezavantajıdır. 56

58 57

59 Telekonferans sistemleri birçok ülkede uzaktan eğitim uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, örneğin, hastalığı ya da sakatlığı nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin Evlerinden derslere katılabilmelerini ya da belirli bir dersi verecek öğretmenin, bulunmadığı durumlarda öğrencilerin başka bir okulda o dersi veren öğretmenin derslerini izleyebilmelerini sağlamak üzere telekonferans sistemlerinden örgün eğitim uygulamaları içinde de yararlanmak olanaklı olmakta. 58

60 Ancak, ülkemizde örgün ya da uzaktan eğitimde bu sistemlerin kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır  Telekonferans sistemleri, coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerde bulunan kişi yada gruplar arasında çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla iletişim kurulmasını sağlamaktadır. 59

61 Bu sistemlerden yalnızca ses iletimine dayalı olanı "audio telekonferans",ses ve hareketsiz grafik iletimine dayalı olanı "audio-grafik telekonferans", ses ve hareketli görüntü iletimine dayalı olanı ise "video telekonferans" adını almaktadır. 60

62 Offices, Smaller Areas Offices, Smaller Areas Team Products Group Systems SoundStation EX SoundStation SoundStation Premier SoundStation Premier EX with Satellite SoundPoint Pro VoiceStation 100 61

63 Audio konferans ses yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi, aoudiografik konferansta olduğu gibi görüntü yada bilgi aktarımı yoluyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla yerleşim birimindeki insanlar arasındaki bağlantıyı sağlamak için genel telefon sisteminden faydalanılır. 62

64 63

65 64

66 Kurulumu, çalıştırılması ve bakımının sağlanması diğerlerine göre daha ucuzdur, Telefon teknolojisini kullandığı için bütün öğrencilere ulaşabilir. Öğrenci ve öğretmen ortama aşinadır. Bu yüzden, kullanımı diğerlerine göre daha kolaydır, 65

67 Öğrenci ve öğretmenin direkt katılımını sağlayan etkileşimli bir ortamdır, Yazılı materyal, video ve bilgisayar ile kullanıldığında daha etkili olabilir. 66

68  Öğretilecek olan bilgilerin görsel yanı önem kazanıyorsa sınırlamalarla karşılaşılır.  Kullanıcı, başlangıçta eğitim aracını tanıyana kadar bir takım sınırlamalarla karşılaşabilir 67

69  Etkileşime ve geri bildirime fırsat verebilmek için konu 10-15 dakikalık bloklar halinde sunulmalıdır,  Öğrencinin katılımı ve etkileşimine göre dersin yapısı değiştirilmelidir,  İşitsel ders içeriği görsel (resim,slayt) efektlerle zenginleştirilmelidir. Daha sonra bu bilgiler elektronik posta ve benzeri elektronik ortamlarla kullanıcılara dağıtılabilir. 68

70 Uluslar arası haberleşme standartlarını kullanarak, güvenli bir şekilde ve yüksek performansla ses, görüntü ve bilgi aktarımını eş zamanlı olarak gerçekleştirebilen profesyonel sistemlerdir. 69

71  Aynı anda birden çok yerde olabilmenizi sağlar,  Meslektaşlarınızla, öğrencilerinizle, ofis dışına çıkmadan kesintisiz, sık ve güvenli iletişim kurmanızı sağlar,  Bedensel olarak bulunmadığınız ortamlarda sesiniz ve görüntünüzle sanki bedenen de ordaymış olduğunuz hissini verir ve iletişim için göz göze kontak kurabilme imkanı sağlayarak iletişimi güçlendirir,  Zamanı, kaynakları ve parayı etkili kullanma imkanı verdiği için yapılan eğitimin niteliğini artırır, 70

72  Verimliliği artırır,  Karar alma sürecini hızlandırır, gerektiğinde işinde uzman kişilere bağlanarak konuyla ilgili kesin bilgilere ulaşılmasını kolaylaştırır,  Ulaşımda harcanan zamanı, stresi ve maliyeti azaltır,  Riskleri ortadan kaldırır. 71

73  Maliyet yüksekliği  Teknik alt yapıya bağımlı olma  Öğretmen eğitimi zorunluluğu  Program hazırlama zorluğu  Yönetimin öğretmenden yapımcıya geçmesi 72

74 73

75 Kaynaklar;  Varol B. Eğitimde ve Teknoloji ve materyal kullanımı.Hayat Yayınları,2004  Varol B. Derste Eğitim Teknolojisi Kullanımı.Nobel Yayın Dağıtım,2002  Seferoğlu S.S.Eğitim Teknolojileri ve Materyal tasarımı.Pegem Yayıncılık,2009 74


"Öğr. Gör.Uzm.Berin BAYRAKLI 1 2 TEKNOLOJİ XBilimin; üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. XBilimsel ilkelerin uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları