Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İHALELERİ SÖZLEŞME HUKUKU Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri SEMİNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İHALELERİ SÖZLEŞME HUKUKU Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri SEMİNER."— Sunum transkripti:

1 KAMU İHALELERİ SÖZLEŞME HUKUKU Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri SEMİNER

2 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ Hakediş konusunda Sözleşme Tasarısındaki Düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesi Madde 9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, 2- (…)

3 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ Hakediş konusunda Sözleşme Tasarısındaki Düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesi Madde 12.1 12.1. Sözleşme bedeli (Değişik ibare:RG-3/7/2009-27277)..........................................................’de ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: (Ödeme planı ve şartları, Genel Şartnamenin “Hakedişler ve Ödeme” başlıklı Yedinci Bölümünde birim fiyat / götürü bedel sözleşmeler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işin niteliğine göre İdarece belirlenecektir.)

4 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ Hakediş konusunda Sözleşme Tasarısındaki Düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesi Madde 13. Avans verilmesi, şartları ve miktarı 13.6. İdare; iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya ….. gün içinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, ….. 13.7. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır. 13.7.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının yüzde …. fazlasıdır. 13.7.2. Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hak ediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir… 13.7.3. Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. …

5 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ Hakediş konusunda Sözleşme Tasarısındaki Düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesi Madde 16. Cezalar ve sözleşmenin feshi ……. 16.2. (Değişik 3/7/2009 – 27277 R.G. / 49. md.) Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

6 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞMELERİ Hakediş konusunda Sözleşme Tasarısındaki Düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Tip Sözleşmesi Madde 27. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih ……. 27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

7 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Öneminin Bilinmesi Kontrol Teşkilatı - Yüklenici - İdare arasında bir köprü vazifesi görür. Kontrol Teşkilatınca Yüklenicinin yaptığı işlerin nasıl kontrol edileceği, tarafların görev ve sorumlulukları en açık şekilde izah eder İdare ile Yüklenici arasında anlaşmazlık veya sözleşme maddelerinin uygulanmasında tereddüt olursa öncelikle Hizmet İşleri Genel Şartnamesi dikkate alınır.

8 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Hakedişi İlgilendiren Maddeler Alt yüklenici çalıştırılması (Md.18) İş ve İşyerlerinin korunması ve sigortalanması (Md.19) İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması (Md.22) İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması (Md.22) Kontrol teşkilatı ve yetkileri (Md.26) Hatalı, kusurlu ve eksik işler (Md.32) Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları(Md.33) İlgili kayıtlar (Md.34) Çalışanların özlük hakları (Md.38) Hakediş ödemeleri (Md.42)

9 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Hakedişi İlgilendiren Maddeler Hakedişlerin düzeltilmesi (Md.43) Kesin hesap raporu (Md.50) Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi (Md.54) Yüklenicinin ölümü (Md.55) Yüklenicinin iflası (Md.56) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya hükümlülük hali (Md.57) Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya hükümlülük hali (Md.57) Kontrol teşkilatı ile Yüklenici arasındaki anlaşmazlıklar (Md.59) Kontrol teşkilatı ile Yüklenici arasındaki anlaşmazlıklar (Md.59)

10 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? KONU BAŞLIKLARI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ o Puantaj Cetvelleri o Hakedişe Esas Miktar Hesapları o Eksik Gün Hesabı o Eksik Yol ve Yemek Hesabı o Fiyat Farkı Hesabı o Madde 6’ya göre Örnek Bir Fiyat Farkı Hesabı  KONU BAŞLIKLARI

11 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ? KONU BAŞLIKLARI HAKEDİŞ ÖDEMELERİ o Engelli İşçi Çalıştırılması o Emekli İşçi Çalıştırılması o Eksik Gün Hesabının yapılması o İstirahat raporu, doğum izni, yıllık izin ve diğer yasal izinlerde uygulama  KONU BAŞLIKLARI

12 Hakediş ve Fiyat Farkı Ödemeleri

13 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HAKEDİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR. Hakediş Hesaplarında Dikkat Edilecek Önemli Noktalar  Puantaj Gün Sayıları Hesapları  Eksik Gün Hesabı  Eksik Yol-Yemek Hesabı  Fiyat Farkı Hesabı  Fiyat Farkı Kesinti Hesabı

14 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HAKEDİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR  Engelli İşçi Çalıştırılması Durumu  Emekli İşçi Çalıştırılması Durumu  Yeni Birim Fiyat Tespiti  İş Artışı ve İş Eksilişleri  Hakediş Arka Kapak (Ödeme Cetveli)  Fiyat Farkı Ek Kesin Teminatı  Diğer Kesintiler ve İşlemler

15 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  PUANTAJ Puantaj Cetveli Ne Kadar Önemli? İşçilerin çalıştığı günlerin tespitinde ve ücretlerinin ödenmesinde kanıtlayıcı belgedir. Yükleniciye ödenecek hakedişlerde, puantaj cetvelleri üzerinden hesaplanan miktarlar esas alınır. Puantaj cetvelinde yer almayan iş ve işçiler için hakediş ödemesi yapılamaz.

16 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  PUANTAJ Personel çalıştırılmasına dayalı olan tüm işlerde puantaj cetveli (veya benzeri imza tutanaklarının, kayıtların) tutulması zorunludur. Puantaj belgeleri hukuki açıdan mahkemelerde delil sözleşmesi (ispat açısından kesin delil) hükmündedir. Bu nedenle Puantaj belgeleri okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Üzerinde kazıntı silinti olmamalıdır.

17 1 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  PUANTAJ Hakediş ödemesine esas miktarlar (yapılan işin miktarı) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde-42 uyarınca Yüklenici ve Kontrol Teşkilatı ile birlikte hesaplanır. Bu nedenle miktarları gösteren Puantaj Cetvellerinin de taraflarca düzenlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.

18 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI İŞLER (HİGŞ) İLGİLİ KAYITLAR Madde 34: (…) Bu kayıtlarda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı ….kontrol teşkilatı tarafından belirtilir. Bu kayıtlar hakediş ödemelerinde, kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde, Sayıştay incelemelerinde ve Mahkemelerde hukuki dayanak olarak esas alınır.

19 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  YEMEK VE YOL KESİNTİSİ Hakedişlerdeki Yemek ve Yol Ücreti Kesintileri Nasıl Yapılmalıdır? İşçinin işe gelmediği herhangi bir gün için (Raporlu, Yıllık izinli, Resmi tatil günü…) yemek ve yol ücreti kesilmeli midir?

20 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  YEMEK VE YOL KESİNTİSİ Yemek ve Yol Kesintisi Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karara göre yemek ve yol işe gelinen günün karşılığıdır. İşe gelinmeyen günlerde yemek ve yol bedelinin ödenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle sözleşmede aksi bir hüküm belirtilmemişse, hakediş ödemelerinde işe gelinmeyen günler için yemek ve yol bedelinin kesilmesi gerekmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.01.1999 tarih ve 1998/18371 E. ve 1999/615 K. nolu kararında şu ifadeler yer almaktadır: “Davalı işveren aynı şekilde yaz aylarında okulun tatil olduğunu bu nedenle öğle yemeği verilmediğini bildirmiş ve bilirkişi raporunda Ağustos ayı için böyle bir varsayımdan sözedilmiş olduğuna göre bu konunun da gereği şekilde tahkik edilerek davacının izinli ve tatilde olduğu günler için öğle yemeği verilmesi sözkonusu olmadığından hesaplamanın buna göre yapılarak hüküm kurulması, gerçek durumun ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. Yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA”

21 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  YEMEK VE YOL KESİNTİSİ YEMEK VE YOL KESİNTİSİNİN KONTROLÜ İdari Şartnamede nakdi olarak ödenecek 1 Günlük Brüt Yemek Bedeli 10 TL olarak belirtilmişse. Yüklenici hakedişinden ne tutarda kesinti yapılır?

22 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  YEMEK VE YOL KESİNTİSİ BRÜT YOL VE YEMEK BEDELİNE DAHİL OLAN VE OLMAYAN KESİNTİLER NELERDİR? Brüt tutar içinde (1) SGK İşçi Primi % 15, (2) Gelir Vergisi % 15 ve (3) Damga Vergisi Binde 7,59 dahildir. Brüt tutara İşveren SGK Primi % 22.5 dahil değildir!!! KİK İşçilik modülüne yazılan yemek-yol bedeli üzerine ayrıca % 22.5 SGK işveren payı dahil edilir. Asgari işçilik maliyeti ve Yüklenicinin teklif fiyatına işveren maliyeti dahil olduğundan ötürü, kesinti tutarı: 12.25 TL olmalıdır.

23 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  NET YEMEK VE YOL BEDELİ HESABI ÖRNEK: BRÜT’TEN NET’E YEMEK VE YOL HESAPLAMA (10 TL Brüt Yemek ve 10 TL Brüt Yol Bedellerinin Net Hesabı)

24 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  NET YEMEK VE YOL BEDELİ HESABI Hakedişlerde Yemek – Yol ve Kesinti Günlerini Hesaplama OCAK AYI ÖRNEĞİ

25 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  NET YEMEK VE YOL BEDELİ HESABI Hakedişlerde Yemek – Yol ve Kesinti Günlerini Hesaplama ŞUBAT AYI ÖRNEĞİ

26 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  NET YEMEK VE YOL BEDELİ HESABI Hakedişlerde Yemek – Yol ve Kesinti Günlerini Hesaplama MART AYI ÖRNEĞİ

27 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  31 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Ocak Ayında (Tam çalışma)

28 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  31 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Ocak Ayında (Eksik çalışma varsa)

29 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  29 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Şubat Ayında (TAM Çalışma)

30 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  29 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Şubat Ayında (Eksik çalışma varsa)

31 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  30 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Nisan Ayında (TAM çalışma)

32 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  30 Gün süren Aylarda Bordro Hazırlanması Örnek:2016 Nisan Ayında (Eksik çalışma)

33 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  İşçilerin Maaşları Bankaya yatan Rakamın Kontrolü Son olarak Bankaya Yatan Rakam ile Bordrodaki tutarın aynı olup olmadığına bakılır. Bu işlemler Kontrol Teşkilatı tarafından aylık olarak yapılacak olup HİGŞ Madde 38 Uygulanmış olacaktır.

34 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı Hesabı «4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar» 31.08.2013 tarihli 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İhale ilan tarihi 29.11.2013‘den sonra olan işler için yürürlükteki Fiyat Farkı Esasları uygulanacaktır.

35 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı (Madde 6) Asgari Ücret Değişiminden Kaynaklı İşveren Brüt Maliyet Hesabı  Esaslara göre bir çalışanın ihale Tarihindeki İşverene olan brüt Maliyeti ile Uygulama ayındaki brüt Maliyet arasındaki fark fiyat farkı tutarıdır.  Fiyat Farkı, Normal İşçi, Engelli işçi,Emekli İşçi, Fazla Mesai ve Tatil Günü çalışmaları için ayrı ayrı hesap edilmelidir. (Kalem Bazında ayrı ayrı)

36 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı (Madde 6) Asgari Ücret Değişiminden kaynaklı İşverene Brüt Maliyet Hesabı  Engelli ve Emekli işçilerin İşverene maliyeti normal işçiden farklıdır. Eğer bu işçiler Normal işçi gibi hesaplanıyorsa Fiyat Farkı ödemesi hatalıdır!

37 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı Hesabı için Gerekli Bilgiler  İhale ve Uygulama Tarihindeki Brüt Asgari Ücret  Birim Fiyat cetvelindeki işçilik kalemleri «% fazla» ücreti  İhale ve Uygulama ayındaki Brüt Yemek ve Yol Bedeli  Yemek Prim İstisna Tutarı (Yemek bedeli varsa)  SGK İşveren Prim Oranları (%11+%7.5+%2+%2)  Engelli İşçi Prim İstisnası  Emekli İşçi Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP)  Hakedişteki Eksik Gün ve Eksik Yemek Günü Sayıları

38 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK FİYAT FARKI HESABI Temizlik İşçisi (%30 Fazlası) İhale Tarihi: Aralık-2014 (Asgari Ücret 1.134 TL) Uygulama Ayı: Temmuz-2015 (Asgari Ücret 1.273,50 TL) Nakdi Yemek: 10 TL (26 gün üzerinden) Nakdi Yol: 4,5 TL (26 gün üzerinden) (Yemek bedeli ayni veriliyorsa yada hiç verilmiyorsa hesapta dikkate alınmaz. Yol bedeli sözleşme süresince sabit kalacaksa hesapta dikkate alınmaz)

39 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI ÖRNEK FİYAT FARKI HESABI İhale Tarihindeki Asgari Ücret: 1.134,00 TL Asgari Ücretin % 30 fazlası: 1.474,20 TL Uygulama Ayındaki Asgari Ücret: 1.273,50 TL Uygulama Ayı Asg.Ücr. % 30 fazlası 1.655,55 TL Brüt Yemek: 260 TL (26x10TL) Brüt Yol: 117 TL (26x4,5 TL)

40 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Madde 6’ya göre Örnek Fiyat Farkı Hesabının Yapılması Yemek Bedeli nakdi veriliyor ise Yemek İstisna Tutarı Hesaplanır. 1 Günlük Asgari Ücretin %6’sı kadar tutar SGK primi matrahından düşülür. ÖRNEK: Yemek Bedeli 10 TL ve 26 gün ödeniyor (260 TL) Yemek İstisna Tutarı (1): 1134/30*0.06*26=58.97 TL Yemek İstisna Tutarı (2): 1273,5/30*0.06*26=66.22 TL

41 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Madde 6’ya göre Örnek Fiyat Farkı Hesabının Yapılması SGK İşveren Prim Matrahı bulunur Brüt Ücret (1) : 1.474,20 TL Brüt Ücret (2) : 1.655,55 TL Yol Bedeli (1): 117,00 TLYol Bedeli (2): 117,00 TLYemek Bedeli (1): 260,00 TL Yemek İstisnası (1): -58.97 TL Yemek İstisnası (2): -66.22 TL SGK Matrahı (1): 1.792,23 TL SGK Matrahı (2): 1.966,33 TL

42 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Madde 6’ya göre Örnek Fiyat Farkı Hesabının Yapılması SGK İşveren Prim Tutarı hesaplanır.  1.792,23 * %11 = 197,15 TL (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm)  1.792,23 * %7.5= 134,42 TL ( Genel Sağlık Sigortası)  1.792,23 * % 2 = 35,84 TL (Kısa Vadeli Risk )  1.792,23 * % 2 = 34,84 TL (İşveren İşsizlik) Toplam: 403,25 TL İhale tarihindeki SGK Prim İşveren Payı 403,25 TL olarak hesaplanmış olur.

43 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Madde 6’ya göre Örnek Fiyat Farkı Hesabının Yapılması SGK İşveren Prim Tutarı hesaplanır.  1.966,33 * %11 = 216,30 TL (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm)  1.966,33 * %7.5= 147,47 TL ( Genel Sağlık Sigortası)  1.966,33 * % 2 = 39,33 TL (Kısa Vadeli Risk )  1.966,33 * % 2 = 39,33 TL (İşveren İşsizlik) Toplam: 442,43 TL Uygulama ayındaki SGK Prim İşveren Payı 442,43 TL olarak hesaplanmış olur.

44 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Madde 6’ya göre Örnek Fiyat Farkı Hesabının Yapılması 1 İşçinin İşverene Olan Brüt Maliyeti İhale Tarihi İtibariyle: 1.474,20 TL + 260 TL + 117 TL + 403,25 TL = 2.254,45 TL Uygulama Ayı İtibariyle: 1.655,55 TL + 260 TL + 117 TL + 442,43 TL = 2.474,98 TL Fiyat Farkı Tutarı 2.474,98 – 2.254,45= 220,53 TL (1 işçi)

45 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  ENGELL İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Engelli İşçi Çalıştırılması İdareler 50 İşçiyi geçen ihalelerinde % 3 oranında Engelli İşçi çalıştırılması durumunu öngörerek birim fiyat teklif cetvellerini buna uygun olarak hazırlayacaktır. Örneğin toplam 100 işçi çalışacaksa 97+3 olarak ihaleye çıkılacaktır. NOT: %3 oranının hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.

46 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Maliye Bakanlığı tarafından Engelli İşçilere verilen Teşvik 4857 Sayılı Kanunun 30. Maddesi Kapsamında çalışan engelli işçilerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamı hazine tarafından karşılanır. Prime esas kazanç alt sınırı asgari ücret sınırıdır

47 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Engelli İşçi Teşvik Kapsamı Asgari ücretin üzerindeki ücretler, yol ve yemek ücretleri ile varsa diğer ek ücretler teşvik kapsamında olmayıp, prime tabidir. Bu durum fiyat farkı hesabında mutlaka dikkate alınmalıdır. (SGK 2008/77 Genelge Madde 3.5 Uyarınca % 2 işveren İşsizlik primi teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

48 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Emekli Çalıştırılması 01/10/2008’den önce emekli olmuş ve ihale kapsamında çalışan işçiler için… Normal işçinin brüt maaşından yapılan Prim kesintisi (%14+%1) % 15’dir. Emeklide bu oran % 7.5’dir. Yani net ücreti daha fazladır. Normal İşçinin İşveren Primleri toplamı % 22.5’dir. Emeklide % 24.5’dir. Yani işveren maliyeti daha yüksektir.

49 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI Emekli Çalıştırılması Emekli personelin Sosyal Güvenlik Destekleme Primi %30’dur. Bunun ¾’ü İşveren Payı, ¼’ü İşçi Payıdır. Ayrıca İşveren Payına Kısa Vadeli Sigorta Primi % 2 eklenir. Emeklinin İşverene Maliyeti: %30/4= %22,5 + %2 = %24,5 ‘dir.

50 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı Kesintisi Fiyat Farkı Tutarı uygulama ayındaki çalışılan günün (yapılan işin) karşılığıdır. Uygulama ayındaki eksik çalışma varsa fiyat farkı tutarından da kesinti yapılır.

51 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Eksik gün için Fiyat Farkı Kesintisi Nasıl Yapılmalıdır? Bir işçi için hesaplanan fiyat farkı 1 aylık tutardır. Bu tutar 30’a bölünerek 1 günlük fiyat farkı tutarı bulunur. Hesaplanan bu tutar uygulama ayındaki İşe gelinmeyen gün sayısı x 1 günlük F.F. Tutarı şeklinde fiyat farkı kesinti tutarı hesaplanır.

52 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  MADDE 6 FİYAT FARKI HESABI Fiyat Farkı Kesintisinin Dayanağı: Fiyat farkı ödemesi o hakedişte yapılan işin miktarına göre ödenir. Eksik gün veya eksik çalışma ödenecek hakediş bedelini aşağıya çeker. Bu durumda ödenecek fiyat farkı tutarı da aynı oranda azalır.

53 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI İşe Gelinmeyen Günlerde Yapılacak Kesinti Sözleşmesi 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında 1 yıl süreyle ihale edilen bir işte, 1 günlük çalışmanın bedeli sözleşme bedelini 360’a bölünmesiyle mi bulunur? Yoksa 365’e bölünmesiyle mi bulunur?

54 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI Eksik Gün Hesabı Süreklilik arz eden hizmet alımlarında; işin süresi İhale dokümanında şöyle belirtilir: 9.1. İşe başlama tarihi 01/01/2015; işi bitirme tarihi 31/12/2015 ’dir. 9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır Kontrol Teşkilatı HİGŞ uyarınca işin İhale Dokümanına Uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Eksik kusur varsa kayıt altına alır.

55 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI Eksik Gün İçin Yapılacak Kesinti Hesabı Sözleşme Bedelinin/Sözleşme Gün Sayısına 365’e bölünmesi doğru bir yaklaşımdır Yılın 360 gün kabul edileceği yönünde Hakediş ve Sözleşme mevzuatında özel bir düzenleme bulunmamaktadır

56 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI Eksik Gün Hesabı Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Md.42 (…)İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır… Kontrol teşkilatı İşin İhale Dokümanına Uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder. İşe gelmeyen işçi tespit edilirse, ilgili tutanak ve puantajlarda bu durum gösterilir.

57 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI İŞLER/ EKSİK GÜN HESABI

58 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI Yerine İşçi (Joker İşçi) Uygulaması Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde, İhale dokümanında belirtilmesi durumunda Yüklenici Sağlık Raporu vb. durumlarda çalışmayan işçinin yerine bir başka işçiyi temin etmekle yükümlüdür. Diğer durumlarda İdarenin yazılı talebiyle mümkündür.

59 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  EKSİK GÜN HESABI Yerine Çalışmalara Dikkat!!!

60 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  SAĞLIK RAPORU KESİNTİSİ Sağlık Raporu Alınması İşçi 5 günlük Sağlık raporu getirdiğinde ücretinden kaç gün kesinti yapılmalıdır? A)Hiç kesinti yapılmaz B)3 gün kesinti yapılır C)5 gün kesinti yapılır

61 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  SAĞLIK RAPORU Sağlık Raporu İdarelerce ihale dokümanında ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa, Raporlu olunan günlerde (ilk 2 gün dahil) puantaj kayıtlarına göre eksik çalışma yapılmış kabul edilir ve yüklenici hakedişinden kesinti yapılır. (Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde 34)

62 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  SAĞLIK RAPORU SGK İşçiye Ne Öder? İş kazası, meslek hastalığı ve analık halleri durumunda raporlu günleri ilk gününden itibaren TAM öder. Diğer hallerde rapor tarihinin 3. (üçüncü) gününden başlamak üzere öder.

63 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  SAĞLIK RAPORU İş Kanunu ve SGK mevzuatı açısından da genel uygulama; eğer sözleşmesinde özel bir hüküm yoksa işçiye raporlu olduğu ilk 2 gün için, Yüklenici tarafından ödeme yapılması zorunlu değildir.

64 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ (ARKA KAPAK) 123456

65  HAKEDİŞ ÖDEME CETVELİ Tahakkuk Tutarı Bilgi olarak gösterilir Yüklenicinin Keseceği Fatura Örnek

66 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  Hazine İşveren Prim Desteği 2016 Yılında Hazinece Karşılanan SGK İşveren Primleri 6661 sayılı Kanunun 17. Maddesi uyarınca 2016 Ocak - Aralık aylarında uygulanmak üzere, belli şartları sağlayan İşverenlerin SGK primlerinin günlük 3,33 TL’lik kısmı (aylık 99,90 TL) Hazine tarafından karşılanacaktır. Hizmet alımı ihalelerinin hakediş ödemeleri yapılırken, Hazinece karşılanan bu tutarlar ise hakedişlerden kesilecektir.

67 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  Hazine İşveren Prim Desteği SGK’nın 05/02/2016 Tarihli Duyurusu

68 6552 SAYILI TORBA KANUN NELER GETİRİYOR? 11 Eylül 2014 tarih 29116 sayılı RG ‘de yayınlandı. MEVZUATTA NELER DEĞİŞTİ?  6552 SAYILI TORBA KANUN  Hazine İşveren Prim Desteği SGK’nın 05/02/2016 Tarihli Duyurusu


"KAMU İHALELERİ SÖZLEŞME HUKUKU Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri Hizmet Alımı Hakediş Ödemeleri SEMİNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları