Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN NEVŞEHİR 2016 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN NEVŞEHİR 2016 2016."— Sunum transkripti:

1 1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN NEVŞEHİR 2016 2016

2 2  Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi  Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması  Vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesi  Matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmaması  Stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi  Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması AMAÇ

3 3 KANUNA GENEL BAKIŞ 3 MADDEİÇERİK 1. MaddeKapsam ve tanımlar 2. MaddeKesinleşmiş alacaklar 3. MaddeKesinleşmemiş veya dava safhasında bulunanlar 4. Maddeİnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler 5. MaddeMatrah ve vergi artırımı 6. Maddeİşletme kayıtlarının düzeltilmesi 7. MaddeBazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması 8 ve 9. MaddelerSosyal Güvenlik Kurumu alacakları 10. MaddeOrtak hükümler 11. MaddeTerkin ve çeşitli kurum alacakları

4 4  Maliye Bakanlığına  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına  Sosyal Güvenlik Kurumuna  İl özel idarelerine  Belediyelere  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına  Orman Genel Müdürlüğüne  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Birliği  TÜRMOB  Türkiye Barolar Birliği’ne Olan borçlar Kanun kapsamında yapılandırılacak KAPSAM (I): Alacaklı İdare Açısından

5 5 KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından  VERGİLER  Gelir vergisi  Kurumlar vergisi  Katma değer vergisi  Özel tüketim vergisi  Motorlu taşıtlar vergisi  Emlak vergisi  Çevre temizlik vergisi  Gümrük vergisi  Diğer vergiler  VERGİ CEZALARI  Vergi cezaları, faizleri ve gecikme zamları  Gümrük idari para cezaları

6 6  Trafik Para Cezaları  Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları  Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları  Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları  RTÜK idari para cezaları KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından

7 7  Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları  Ecrimisiller  Haksız alınan destekleme ödemeleri  Kaynak kullanımı destekleme fonu  Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından

8 8 Kanun kapsamı 30 Haziran 2016 tarihi esas alınarak düzenlenmiştir. Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir. Beyannameli mükellefiyetlerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannameler kapsama alınmıştır. 2016 yılına ilişkin 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler kapsamdadır. 2016 yılı Temmuz ayında ödenecek gelir vergisi 2. taksiti, Emlak vergisinin 2. taksiti Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti kapsamda değildir. Vergilerde Dönem

9 9 30.06.2016 tarihinden önceki tespitlere dayanılarak kesilen/kesilmesi gereken  Usulsüzlük Cezaları  Özel usulsüzlük cezaları 30.06.2016 tarihinden önce verilen  Trafik Para Cezaları  Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları  Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları  Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları  RTÜK idari para cezaları Cezalarda Dönem

10 10 Diğer Alacaklarda Dönem vade tarihi Vergi, vergi cezaları ve kapsama giren idari para cezaları dışında kalan amme alacaklarında dönem yerine vade tarihi esasına dayanan düzenleme yapılmıştır. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemişKanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan; vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen asli ve fer’i amme alacakları kapsamdadır.

11 11 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (I)  Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında; Alacak asıllarının (vergiler, diğer alacaklar) tamamı, Gecikme faizi, gecikme zammı ve cezai faiz gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE tutarı, ödenecektir. Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının, Gecikme faizi, gecikme zammı ve cezai faiz gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir.

12 12 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)  Vergi aslına bağlı olmayan  Usulsüzlük cezaları  Özel usulsüzlük cezalarının YARISI ödenecek, kalanının tahsilinden vazgeçilecektir.  Trafik, seçim, askerlik, nüfus para cezaları ile köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler için kesilen para cezaları ile RTÜK para cezalarının tamamı, faizleri yerine Yİ-ÜFE tutarı ödenecek, faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

13 13 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (ÖRNEK) ÖRNEK: 2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25/3/2012 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2011 dönemi için 33.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.070,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 13/3/2013 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 12/4/2013 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. Gelir Vergisi33.000,00 TL Vergi Ziyaı Cezası33.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası1.070,00 TL Gecikme Faizi4.620,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı18.110,47 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı18.110,47 TL TOPLAM 107.910,94 TL GT.8

14 14 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (ÖRNEK) Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır. ÖDENECEK TUTAR: ÖDENECEK TUTAR: Gelir Vergisi33.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.070 x %50=)535,00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)699,60 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine)7.283,76 TL TOPLAM 41.518,36 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR: Vergi Ziyaı Cezası33.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.070 x %50=)535,00 TL Gecikme Faizi4.620,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı18.110,47 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı18.110,47 TL TOPLAM74.375,94 TL Yan tarafta belirtilen şekilde hesaplanan 41.518,36 TL amme alacağının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde mükellefimizin (107.910,94- 41.518,36=) 66.392,58TL avantajı olacaktır.

15 15 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(I) İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına göre yapılandırılıyor  İhtilaf vergi mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise; Vergi aslının % 50’sinin Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarının, ödenmesi halinde, Kalan % 50 vergi aslından, Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamından, Gecikme faizi ve gecikme zammından,vazgeçilecek.

16 16 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(ÖRNEK-1) Örnek-1 : Mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2013 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda, mükellef adına 150.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 21/6/2015 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir. Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefin, vergi aslının %50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarını, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi hâlinde, verginin kalan %50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezası ile bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

17 17 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(ÖRNEK-1) ÖDENECEK TUTAR Katma Değer Vergisi (150.000*%50=)75.000,00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)13.627,50 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine)2.937,00 TL TOPLAM91.564,50 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR Katma Değer Vergisi (150.000*%50=)75.000,00 TL Gecikme Faizi52.500,00 TL Vergi Ziyaı Cezası150.000,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı25.061,40 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı25.061,40 TL TOPLAM327.622,80 TL Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 91.564,50 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, toplam 327.622,80 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir. GT.30-31

18 18 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(II) İHTİLAF, DANIŞTAY VEYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE İSE VERİLEN EN SON KARARA BAKILACAKTIR. Vergi Mahkemesi  Vergiyi terkin(Vergi ilk derece mahkamesince kaldırılmış) etmiş ise; Vergi asıllarının % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı ödenecek.  Vergiyi tasdik ya da tadilen tasdik(kısmen kabul kısmen red) etmiş ise; Tasdik edilen(ödenmesi gerektiğine karar verilen) vergi asıllarının tamamı Terkin edilen(mahkemece kaldırılan) kısmın % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı ödenecek.  Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

19 19 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLAR (Örnek) Örnek 2- Örnek 1’de vergi mahkemesince davanın kabul edilerek tarhiyatın terkinine karar verildiği ve 21/3/2016 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal eden karara karşı temyiz yoluna gidildiği ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce temyiz talebine ilişkin herhangi bir kararın verilmediği kabul edildiğinde ise yapılandırılan alacak tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihte verilmiş en son karar tarhiyatın terkinine ilişkin olduğundan ödenecek vergi aslı ilk tarhiyata esas olan vergi aslının %20’si olacak ve Kanun hükmü gereği bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Yapılandırılan bu alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, verginin %80’i ile gecikme zammı ve gecikme faizi ile vergi ziyaı cezası ve bu cezaya uygulanan gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

20 20 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLAR (Örnek-2) ÖDENECEK TUTAR Katma Değer Vergisi (150.000*%20=) 30.000,00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)5.451,00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine)1.174,80 TL TOPLAM36.625,80 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR Katma Değer Vergisi (150.000*%80=) 120.000,00 TL Gecikme Faizi52.500,00 TL Vergi Ziyaı Cezası150.000,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı25.061,40 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı25.061,40 TL TOPLAM372.622,80 TL Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 36.625,80 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, toplam 372.622,80 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir. GT.32

21 21 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(III) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına açılan dava;  Vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın % 25’i,  Vergi mahkemesinde karar verilmişse Tasdik edilen(Onaylanan) cezanın %50’si Terkin edilen(kaldırılan) kısmın %10’u ödenecek, Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

22 22 İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI (Örnek) Örnek 3- 31.12.2015 tarihinde re’sen terk ettirilen X Ltd.Şti 2015 takvim yılında vermesi gereken 12 adet K.D.V. Beyannamesi, 4 Adet Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ve 12 Dönem Form B(a)-B(s) Bildirimlerini vermemiştir. Mükellefe 12 Dönem KDV Beyanı için(1.300*12=) 15.600,00TL; 4 Adet Kurum Geçici Vergi Beyannamesi için(1.300*4=) 5.200,00TL; 12 Adet Form B(a)-B(s) beyanı için (1.300*12=)15.600,00TL olmak üzere toplam 36.400,00TL Özel Usulsüzlük Cezası Kesilerek 21/5/2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, kesilen özel usulsüzlük cezasına vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir. Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefin, Özel Usulsüzlük Cezalarının %25’inin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi hâlinde, cezaların kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir. Bu durumda ödenmesi gereken ceza ile tahsilinden vazgeçilen ceza aşağıdaki gibi olacaktır. Beyanname-Bildirim Türü Dönem Sayısı Özel Usulsüzlük CezasıTutar Ödenmesi Gereken (%25) Tahsilinden Vazgeçilen (%75) KDV Beyannamesi12 1.300,00 TL 15.600,00 TL 3.900,00TL 11.700,00TL Kurum Geçici Vergi Bey.4 1.300,00 TL 5.200,00 TL 1.300,00TL 3.900,00TL Form Ba-Bs12 1.300,00 TL 15.600,00 TL 3.900,00TL 11.700,00TL GENEL TOPLAM 36.400,00 TL 36.400,00 TL 9.100,00TL 9.100,00TL 27.300,00TL 27.300,00TL

23 23 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI  İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.  Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; Verginin % 50’si, Gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için gecikme faizi, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i ödenecek, Kalan vergi asılları, vergi cezaları ve gecikme faizi silinecek. GT.35

24 24 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI  İncelemeler Kanunun yayımından sonra tamamlanacağı için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.  Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.  Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında incelemeler Kanunun yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde tamamlanacaktır. YAŞAYAN MADDE

25 25 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI - Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden incelemeye başlanılmış ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da bulunulmamıştır. İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 4/5/2017 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına 2.500.000,00 TL katma değer vergisi tarh edildiği, 2.500.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 14/6/2017 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef Kanunun 4 üncü maddesinden aşağıda belirtilen şekilde yararlanabilecektir. Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunacaktır. Bu durumda, mükellefin Kanuna göre ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. ÖDENMESİ GEREKENÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİ ASLI 2.500.000,00 TL 1.250.000,00 TL VERGİ ZİYAI CEZASI 2.500.000,00 TL - TL 2.500.000,00 TL Yİ-ÜFE TUTARI (%9,59)0 119.875,00 TL - TL GECİKME FAİZİ (%14) 175.000,00 TL 1.330.000,00 TL TOPLAM 5.175.000,00 TL 1.544.875,00 TL 5.080.000,00 TL 5.080.000,00 TL

26 26 VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK BEYANLARI  Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin beyanları üzerine tahakkuk eden; Vergilerin tamamının, Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının, ödenmesi halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecek. GT.38

27 27 VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK BEYANLARI GVK 64  Basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar,  Özel hizmetlerdeki şoförler  Özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri  Kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışan diğer ücret geliri elde eden mükellefler 2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 2 ay içinde vergilerini tarh ettirebilecek. Bu takdirde geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacak. GT.40

28 28 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI Mükelleflerin 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir/Kurum Stopaj Vergisi Katma Değer Vergisi matrahlarını / vergilerini, Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, Belli bir oranda vergi ödemeleri halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

29 29 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) MATRAH ARTIRIM VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (İŞLETME H.) ASGARİ ARTIRIM TUTARI (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2011% 359.500 14.000 % 20 2012% 309.890 14.820 % 20 2013% 2510.490 15.740 % 20 2014% 2011.160 16.740 % 20 2015% 1512.650 18.970 % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında ödemiş uyumlu mükellefler için vergi oranı %15 olacak GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) GT.43

30 30 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II) ASGARİ ARTIRIM TUTARLARI (TL) YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ 2011 1.4002.800 2012 1.4822.964 2013 1.5743.148 2014 1.6743.348 2015 1.8973.794  Kira geliri elde eden mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir.  Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. GT.46

31 31 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (III) Gelirleri; ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükellefleri de matrah artırımı yapabilecektir.

32 32 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) ASGARİ ARTIRIM TUTARLARI (TL) YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI VERGİ ORANI 2011% 3528.000% 20 2012% 3029.650% 20 2013% 2531.490% 20 2014% 2033.470% 20 2015% 1537.940% 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında ödemiş uyumlu mükellefler için vergi oranı %15 olacak. GT.48

33 33 YATIRIM İND.İST.STOPAJI MATRAH ARTIRIMI (II)  Kurumlar vergisi mükellefleri, yatırım indirimi istisnası stopajı nedeniyle, matrah artırımından yararlanabilecek.  Bunun için daha önce stopaj yoluyla ödenen vergileri, artırarak ödeyecekler. kurumlar vergisi  Bu kapsamda artırımda bulunanlar kurumlar vergisi yönünden de matrah artıracak. GT.49

34 34 GT.49 ÖRNEK - ÖRNEK - (K) A.Ş.’nin 2013 yılına ilişkin olarak vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği kazanç 800.000 TL’dir. Kurum aynı yılda, 400.000 TL yatırım indirimi istisnasından yararlanmış olduğundan kurumlar vergisi matrahı olarak 400.000 TL beyan etmiştir. Şirket, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre de tevkif ettiği (400.000 x %19,8=) 79.200 TL vergiyi, muhtasar beyanname ile beyan ederek zamanında ödemiştir. Bu şirketin 2013 yılına ilişkin kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi yönünden başvuru süresi içinde matrah artırımında bulunmak istemesi hâlinde, artırım dolayısıyla ödeyeceği vergiler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Kurumlar Vergisinin Hesabı Yıl Beyan edilen matrah tutarı (TL) (1) Artırım oranı (2) Artırılan matrah tutarı (TL) (1*2) (3) uygulanacak vergi oranı (4) Ödenecek vergi (TL) (3*4) (5) 2013400.000 TL25%100.000 TL20%20.000 TL YılDaha önce beyan edilen gelir (stopaj) vergisi tutarı (TL) (1) Artırım oranı (2) Ödenecek vergi (TL) (1 x 2) 2013 79.200 TL25% 19.800 TL YATIRIM İND.İST.STOPAJI MATRAH ARTIRIMI (II)

35 35 GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  Artırımda bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecek.  Yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuş mükellefler,  Daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler, matrah artırımında bulunabilecek.

36 36 GELİR (STOPAJ) ve KURUMLAR (STOPAJ)VERGİSİ ARTIRIMI Yaptıkları ödemeler üzerinden stopaj yapmak durumunda olan mükellefler,  2011 ila 2015 yılları arasında Ücret ödemeleri, Serbest meslek ödemeleri, Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, Kira ödemeleri, Çiftçilere yaptıkları ödemeler, Vergiden muaf esnafa yaptıkları ödemeler, üzerinden, beyan ettikleri stopajları da artırılabilecek. GT.53-54

37 37 YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2011% 6 2012% 5 2013% 4 2014% 3 2015% 2  İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler, asgari işçi sayıları ve asgari ücret tutarlarına göre artırım yapabilecek.  Ücret ödemelerinin yıllık toplamı üzerinden, aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılacak. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI GT.54

38 38 SERBEST MESLEK ve KİRA STOPAJINDA ARTIRIM GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2011% 6 2012% 5 2013% 4 2014% 3 2015% 2  Serbest meslek ve kira ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda stopaj artırımı yapılabilecek. GT.56

39 39 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİ STOPAJINDA ARTIRIM Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler  Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden % 1 oranında artırım yapılacak.  2011 ila 2015 yılları için artırım oranı aynı belirlendi. GT.57

40 40 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI  Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yapılan ödemeler üzerinden, ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının 1/4’ü oranında artırım yapılacak. Yıllar İmalata ilişkin hizmet bedeli, hurda alımlarına ilişkin ödemeler GVK 94/13-(a) ve (b) Diğer mal alımlarına ilişkin ödemeler GVK 94/13-(c) Diğer hizmet alımlarına ilişkin yapılan ödemeler GVK 94/13-(d) 2011% 0,5% 1,25% 2,5 2012% 0,5% 1,25% 2,5 2013% 0,5% 1,25% 2,5 2014% 0,5% 1,25% 2,5 2015% 0,5% 1,25% 2,5 GT.58

41 41 ZİRAİ MAHSUL VE HİZMETLER İÇİN ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI  Zirai mahsul ve hizmetler için çiftçilere yapılan ödemeler üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının 1/4’ü oranında artırım yapılacak. Yıllar Borsaya tescilli hayvan alımına ilişkin yapılan ödemeler Borsaya tescilli olmayan hayvan alımına, borsaya tescilli olan diğer mahsullerin alımına ve bazı zirai hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler Borsaya tescilli olmayan diğer mahsullerin alımına ve diğer zirai hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler 2011% 0,25% 0,50% 1 2012% 0,25% 0,50% 1 2013% 0,25% 0,50% 1 2014% 0,25% 0,50% 1 2015% 0,25% 0,50% 1 GT.57

42 42 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI Katma değer vergisi mükellefleri; hesaplanan katma değer vergisininyıllık toplamı  Her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için 3,5 2012 yılı için 3 2013 yılı için 2,5 2014 yılı için 2 2015 yılı için 1,5 oranlarında katma değer vergisi artırımı yapacaklar.  Artırımın yıllık yapılması gereklidir.  İlgili yıllarda katma değer vergisi beyannamesi vermemiş mükellefler; Önce gelir/kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak, artırılan matrahlar üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi ödeyerek maddeden yararlanacak. GT.60

43 43 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 2  Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı 2 kat olarak uygulanacak.  Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemelerin 1 ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecek.  Matrah/vergi artırımdan aşağıdaki kişiler yararlanamayacak; Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler GT.66

44 44 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN KIYMETLER  Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların deftere kaydına imkan veriliyor. Genel orana tabi kıymetlerde % 10 oranında, İndirimli orana tabi olanlarda ise kıymetlerin tabi olduğu KDV oranlarının yarısı oranında hesaplanacak katma değer vergisi ödenecek. ödenen  Sadece emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecek.  Beyan edilen kıymetler için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.  Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır. GT.69

45 45 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA  Mükellefler, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini(Form Bs DAHİL) yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek.  Bu kapsamda ödenmesi gereken KDV, 3 taksitte ödenecek. maliyet  Eczaneler, stoklarında bulunmayan ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyecek ve % 4 oranında KDV ödeyecek.  Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak. GT.72

46 46 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR  Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan Kasa mevcudu ve Ortaklardan alacakları ile Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini gerçek duruma uygun hale getirmelerine imkan veriliyor.  Bu kapsamda; 31/12/2015 tarihli bilanço esas alınacak Beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi ödenecek. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacak. Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacak. GT.74

47 47 YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BEYANI (I)  Kapsama giren varlıklar; Para Altın, Döviz, Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ( hisse senetleri, hisse senedi türevleri, tahviller, tahvil türevleri, tahvil faiz kuponları, hazine bonoları, banka bonoları, finansman bonoları, banka garantili bonolar, gayrimenkul sertifikaları, gelir ortaklığı senetleri, yeni pay alma kuponları, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, geçici ilmühaberler, varlığa dayalı menkul kıymetler, borsa yatırım fonu katılma belgeleri )  Bu varlıkların 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi öngörülmekte. GT.78

48 48 YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN BEYANI (II)  Yurt dışından getirilen varlıkların kanuni defterlere kaydedilmesi ihtiyari.  Söz konusu varlıklar işletmelerce; Sermayeye ilave edilebilir. Özel fon hesabında tutulabilir. Yurt dışı kaynaklı kredilerin kapatılmasında kullanılabilir.  Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak.  Yurt dışı varlıklar Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecek.  Kayıtlarda yer alan sermaye avansları, yurt dışından Kanunun yürürlüğe girmesinden önce getirilmiş olan varlıklarla kapatılabilecek. GT.78

49 49 YURT İÇİ VARLIKLARIN BEYANI  Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecek. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. İşletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak. GT.79

50 50 VARLIK BEYANI ORTAK HÜKÜMLER  Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle ya da  Yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak.

51 51 KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI  Açılan davalardan vazgeçilmesi  Yazılı başvuruda bulunulması  Ödemelerin süresinde yapılması  Taksit ödeme süresince verilen beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir/kurumlar vergisini gelir/kurum stopaj vergisini katma değer vergisini özel tüketim vergisini zamanında ödenmesi (Çok zor durum halinde olan borçlular için bu şart aranılmayacaktır)

52 52 BAŞVURU posta yoluyla internet adresi Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir. davalar bulunması hâlindeayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır. Elektronik ortamda Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması hâlinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır. bulunduklarımotorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. ayrı ayrı Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. toplam borç Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.  Başvurular, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar (31 EKİM 2016) YAPILACAK…

53 53 ÖDEME SÜRESİ  Ödemeler, Maliye, Gümrük, il özel idareleri ve belediyelere Kanunun yayımını izleyen 3. ay (30 KASIM 2016) SGK’ya Kanunun yayımını izleyen 4. ay (31 ARALIK 2016) Peşin ödeme - taksitle ödeme seçeneği  Peşin ödeme avantajları, Peşin ödeyenlerden Yİ-ÜFE tutarının yarısı alınmayacak. Peşin ödeyenler katsayı ödemeyecek.

54 54 PEŞİN ÖDEME AVANTAJI TAKSİTLİ ÖDEME PEŞİN ÖDEME Gelir Vergisi33.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası (1.070 x %50=)535,00 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)699,60 TL349,80 TL Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine)7.283,76 TL3.641,88 TL TOPLAM41.518,36 TL37.526,68 TL Katsayı Farkı (18 ay=1,15)6.227,75 TL0,00 TL GENEL TOPLAM47.746,11 TL37.526,68 TL PEŞİN ÖDEME-18 TAKSİTTE ÖDEME FARKI10.219,43 TL ÖRNEK : ÖRNEK : Önceki bölümde verdiğimiz örnekteki mükellefin peşin ödeme seçeneğini tercih etmesi ile 18 eşit taksit seçeneğini tercih etmesi durumunda oluşan tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

55 55 TAKSİTLİ ÖDEMELER  TAKSİT SAYISI 6, 9, 12, 18 taksit Taksitler iki ayda bir İl özel idareleri ve Spor kulüpleri azami 36 taksit Belediyeler aylık olmak üzere azami 144 taksit  Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesi imkanı  Başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden biri seçilecek ve taksitli ödeme seçeneği tercih edilmişse, yapılandırılmış tutar belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecek  KATSAYILAR 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15  Belediyelerin taksitleri genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan kesinti suretiyle tahsil edilecek.

56 56 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER iki  İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şart.  Bir takvim yılında en fazla 2 taksit ödenmeyebilir.  Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile ödenebilir. 2  Cari dönem ödeme şartında da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir.

57 57 DİĞER HUSUSLAR  6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam edenler de yeni düzenlemeden yararlanabilecek.  Vadesi 31/12/2011’den önce olan küçük tutarlı alacaklar tahsil edilmeyecek.

58 58 Teşekkürler


"1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN NEVŞEHİR 2016 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları