Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEPEB PROJET No 2014-1-FR01-KA200-0086666 CREATION D’UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EUROPEENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 04 Mai 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEPEB PROJET No 2014-1-FR01-KA200-0086666 CREATION D’UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EUROPEENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 04 Mai 2015."— Sunum transkripti:

1 TEPEB PROJET No 2014-1-FR01-KA200-0086666 CREATION D’UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EUROPEENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 04 Mai 2015 - 05 Mai 2015

2 Sunum Planı  Tekniker düzeyinde on adet modülün ayrıntılı fişleri  Mühendis düzeyinde üç adet modülün fişleri  Ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje toplantısı  Genel değerlendirme – Soru- Görüş ve Öneriler

3  Ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje toplantısı PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES P ROJET N ° / P ROJECT N ° : TEPEB № 2014-1-FR01-KA200-008666

4  TEBEP- “İnşaat Sektöründe Enerji Performans Teknisyeni Avrupa Sertifikası” adlı AB projesi kapsamında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda proje ile ilgili süreç ve hazırlanacak eğitim modülleri hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

5 Ulusal düzeyde gerçekleştirilen toplantının sonunda mühendis /mimar düzeyinde üç modül ve tekniker düzeyinde on modülün hazırlanması için görev paylaşımında bulunulmuştur.

6  Mühendis düzeyinde üç adet modülün fişleri PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES P ROJET N ° / P ROJECT N ° : TEPEB № 2014-1-FR01-KA200-008666

7 6 BVSL Dimensions du développement durable Le développement durable et l’économie verte/développement vert, La législation Européenne dans la perspective de changement climatique et de transition économique. La législation européenne sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments et les certificats Etudes et maîtres d’œuvre (Ingénieur-architecte) L’émergence du concept de développement durable, les dimensions sociales, environnementales et économiques, Economie/développement vert(e)s et les énergies renouvelables, Cadre pour 2030 en matière de climat et d’énergie-présentation générale, Les recommandations du cadre pour 2030 concernant la gouvernance de la performance énergétique dans les bâtiments, Le directif européen de l’efficacité énergétique, Le directif européen de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, Les certificats européens sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments La législation turque, Les différences avec les pays européens en matière de législation et de pratiques professionnelles 1 jour FOAD Distanciel asynchrone et présentiel 26/03/2015 BAŞLIK/AMAÇLAR Sürdürülebilir Büyümenin Ortaya Koyduğu Sorunlar Bina tasarımı ve yapımında kullanmak üzere enerji ve iklim konusunda Avrupa çerçevesini tanır ve sorunların çözümüne ilişkin görüşler oluşturur. Sürdürülebilir Büyümenin Ortaya Koyduğu Sorunlar Mühendis/Mimar HEDEF KİTLE ALANLAR İÇERİK Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi/yeşil büyüme, Enerji ve iklim değişikliği çerçevesinde AB mevzuatı, Binalarda enerji verimliliği, Sertifikalar, Türkiye Mevzuatı, AB ülkeleri ile mesleki ve mevzuata dayalı farklılıklar, ilgili meslek elemanlarının işbirliği süreçleri, Bina ve Enerji Sertifikaları, Standartlar, Yönetmelikler ve Teşvikler. S Ü RE 1 g ü n PEDAGOJİK YÖNTEMLER Yüz yüze ve uzaktan eğitim

8 BVSL6 Connaitre les règles d’hygiène et les nouvelles possibilités d’automatisation lors de la conception ou la rénovation de système de climatisation de bâtiment Le chauffage, l’aération, le refroidissement Etudes et maîtres d’œuvre (Ingénieur-architecte) Le besoin d’air extérieur dans l’aération, les choix des canaux d’aération, le système hygiénique et son choix, les principes de mise en œuvre, les risques liés à la mise en œuvre, l’isolation du système, l’automatisation de la climatisation et son contrôle. 3 jours FOAD Distanciel asynchrone et présentiel 26/03/2015 ALANLAR Isıtma, havalandırma, soğutma BAŞLIK/AMAÇLAR Havanın İşlenmesi/ Bina iklimlendirme sistemlerinin yapılması ya da yenilenmesi esnasında hijyen kuralları bilir yeni otomasyon olasılıklarını öğrenir HEDEF KİTLE Mühendis/Mimar İÇERİK Havalandırmada dış hava gereksinimi, hava kanalları seçimi, hijyenik sistemler ve seçimi, kurulum esasları, kurulum hatalarına bağlı riskler, sistem yalıtımı, iklimlendirme otomasyonu ve kontrolü. PEDAGOJİK YÖNTEMLER Yüz yüze eğitim ve saha çalışması S Ü RE 3 gün

9 6BVSL Connaitre les systèmes de chauffage d’habitation économes en énergie ou utilisant des énergies renouvelables pour les proposer dans la conception du bâtiment ou la rénovation. Les nouveaux bâtiments ou les bâtiments en restauration. Etudes et maîtres d’œuvre (Ingénieur-architecte) Le choix et la conception des systèmes renouvelables selon les sources, la comparaison des différent systèmes d’aération selon leurs avantages et leurs inconvénients, les combustibles, les économies d’énergie, l’automatisation et le contrôle des énergies renouvelables, les nouvelles technologies 2-3 jours Présentiel 26/03/2015 BAŞLIK AMAÇLAR Yenilenebilir enerji kullanan ısıtma ve klima sistemleri/ Binanın yapım ya da restorasyon aşamasında kullanılmak üzere ekonomik ya da yenilenebilir enerji kullanan ev ısıtma sistemlerini tanır. ALANLAR Yeni ve restorasyon uygulanan binalar HEDEF KİTLE Mühendis/mimar İÇERİK Yenilenebilir sistemlerin kaynağına göre seçimi ve tasarımı, farklı iklimlendirme sistemlerinin avantajları ve dezavantajları açısından karşılaştırılması, yakıtlar, yenilenebilir enerji otomasyonu, yeni teknolojiler. SÜRE 2-3 gün PEDAGOJİK YÖNTEMLER Yüz yüze eğitim ve saha çalışması

10  Mühendislik düzeyinde üç adet modülün ayrıntılı fişleri PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES P ROJET N ° / P ROJECT N ° : TEPEB № 2014-1-FR01-KA200-008666

11 Modül-1

12

13 Modül-2

14

15

16 Modül-3

17

18  Tekniker düzeyinde on adet modülün ayrıntılı fişleri PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES P ROJET N ° / P ROJECT N ° : TEPEB № 2014-1-FR01-KA200-008666

19 O1A2 4BVsOL Les enjeux du développement durable Metteurs en œuvre/ Maitres d’œuvre Aucun Permettre aux participants d’acquérir un changement dans la réalisation de leur métier apporté par le développement durable, de connaitre le contenu du développement durable et sa relation avec l’efficacité énergétique, de comprendre comment l’efficacité énergétique dans les bâtiments est régie dans l’Union européenne et en Turquie et ainsi de développer leur perspective professionnelle. Sürdürülebilir kalkınmanın boyutları Sürdürülebilir kalkınma ve enerji verimliliği arasındaki bağlantı Avrupa Birliği ve Türkiye’de konuyla ilgili düzenlemeler İnşaat işçisi/teknisyen Gerekmemektedir Eğitime katılacak kişilerin, sürdürülebilir kalkınmanın günlük yaşamdan iş yapma biçimlerine getirdiği bakış açısı değişikliğini ; sürdürülebilir enerji anlayışının içeriği ve binalarda enerji verimliliği ile bağlantısını ; binalarda enerji verimliliğinin Avrupa Birliği ve Türkiye’de nasıl düzenlendiğini kavramaları ve bu çerçevede mesleki perspektiflerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

20 1. Le contenu du concept de développement durable et ses dimensions sociale, environnementale et économique 2. L’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique 3. La directive européenne relative à l’efficacité énergétique 4. La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments et les certificats d’efficacité énergétique 5. La législation sur l’efficacité énergétique en Turquie 1 heure 2 heures Présentiel Présentation Présentation powerpoint Présentation powerpoint et document de synthèse 4 heures QCM 26/04/2015 1. Sürdürülebilir kalkınma kavramının içeriği ve sosyal, çevresel, ekonomik boyutları 2. Sürdürülebilir enerji ve enerji verimliliği 3. Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi 4. Avrupa Birliği Binalarda Enerji Verimliliği Direktifi ve enerji verimliği sertifikaları 5. Türkiye’de enerji verimliliği mevzuatı Yüzyüze eğitim Sunum Powerpoint sunumu, 4 Saat Sunum Powerpoint sunumu ve sentez dokümanı 4 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

21 O1 A2 4 BVsOL Profiter des labels incitatifs en matière d’économies d’énergies pour développer son activité Les enjeux du développement durable Metteurs en œuvre/Maitre d’ouvrage Aucun Permettre aux participants d’acquérir la connaissance sur les mesures incitatives pour leur projet à but d’économie d’énergie Enerji Tasarrufu Alanında Teşvik Edici Etiketlerden Yararlanma Enerji Tasarrufu Alnında Teşvik Edici Etiketlerden Yararlanma İnşaat işçisi/ İnşaat şefi Bu eğitime katılmak için herhangi bir önkoşul gerekmemektedir. Eğitime katılacak kişilere; enerji tasarrufu için yapacakları projeler ve iyileştirmeler ile ilgili yararlanabilecekleri teşvikler hakkında bilgilendirilmelerin i sağlamak.

22 Les labels dans le domaine des énergies renouvelables, le soutien pour les projets qui augmentent l’efficacité et les incitations, l’état de l’énergie dans le monde et en Turquie, les travaux sur l’efficacité énergétique, le regard sur le secteur énergétique, les types d’énergie et les réserves, les demandes d’énergie dans le monde et en Turquie, l’efficacité énergétique, la consommation d’énergie dans le monde et en Turquie, les concepts de l’efficacité énergétique, les méthodes d’analyse économique, le calcul des projets qui en augmentent l’efficacité 1 jour FOAD Distanciel asynchrone FOADPrésentation powerpoint 1 jour QCM 26/04/2015 Yenilenebilir enerji alanındaki etiketler, Verimlilik Arttıran Projelerin Desteklenmesi ve Teşvikler. Dünyada ve Türkiye de Genel Enerji Durumu, Enerji Verimliliği Çalışmaları, Enerji Sektörüne Bakış, Enerji Türleri ve Rezervleri, Dünya da ve Ülkemizde Enerji Talebi, Enerji Verimliliği, Dünya da ve Ülkemizde Enerji Tüketimleri, Enerji Verimliliği Kavramları, Ekonomik Analiz Metotları, Verimlilik Arttıran Projelerin Hesaplanması. Uzaktan, herkese açık ve eşzamanlı olmayan eğitim Uzaktan sürekli eğitim Powerpoint sunum 1 Gün Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

23 Proposer des améliorations énergétiques en rénovation avec l’aide d’un outil d’aide à l’évaluation thermique Isolation thermique et matériaux Metteurs en œuvre Les personnes qui vont prendre ce module doivent avoir les connaissances de base sur l’isolation Permettre aux participants de connaitre les outils d’évaluation thermique et les solutions d’isolation thermique, l’importance de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, de trouver les meilleures solutions et de pouvoir intervenir en cas de problème Isı değerlendirmesi yapan bir araç yardımı ile restorasyon esnasında enerji alanında iyileştirmeler önermek. Isı yalıtımı ve bu alanda kullanılan malzemeler İnşaat işçisi Bu modülü alacak kişilerin en temel seviyede yalıtım bilgisi sahibi olmaları gerekmektedir Eğitime katılacak kişilere; ısı değerleme araçlarının ve ısı yalıtım çözümlerinin tanıtılması, binalarda enerji verimliliğinin önemi, en uygun çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunlara müdahale edebilme kabiliyeti kazandırmak.

24 1. La présentation d’un programme informatique qui fait l’évaluation thermique, ses besoins et ses bénéfices 2. Le besoin de l’efficacité énergétique dans les bâtiments et ses stratégies 3. La détermination des possibles points de perte de chaleur dans les bâtiments, les matériaux d’isolation thermique et les types d’application 4. Les façons d’augmenter l’efficacité énergétique en utilisant les sources d’énergie renouvelable et les matériaux recyclables 5. La définition des systèmes énergétiques intégrés dans les bâtiments 6. L’utilisation des systèmes énergétiques intégrés dans les bâtiments dans les bâtiments anciens pour un gain énergétique 7. Les problèmes que l’on peut rencontrer dans les applications de l’efficacité énergétique et leurs solutions 8. Etudes de cas 2 heures 1 heures 2 heures 3 heures Présentiel FOAD Présentation Etude de cas Présentation powerpoint Etude de cas 14 heures 2 heures QCM 26/04/2015 Isı değerlemesi yapan bilgisayar programlarını n tanıtılması, gereksinimleri ve faydaları Binalarda enerji verimliliği gereksinimleri ve stratejileri Binalarda muhtemel ısı kayıp yerlerinin ve oranlarının belirlenmesi, ısı yalıtım malzemeleri ve uygulama çeşitleri Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve geri dönüşümlü malzemeler kullanarak enerji verimliliğini artırma yöntemleri Bina bütünleşik aktif enerji sistemlerinin tanımlanması Tarihi binalarda uygulanan enerji kazancı sağlayan bina bütünleşik aktif sistemlerin uygulaması Enerji verimliliği uygulamaların da karşılaşılabile cek bazı sorunlar ve çözüm önerileri Vaka Çalışmaları Yüz yüze eğitimUzaktan sürekli eğitimSunum PowerPoint sunumu 14 Saat Mesleki durum uygulaması Vaka incelemesi 2 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

25 Les bases d’une enveloppe énergétiquement performante et les risques de détérioration Etanchéité à l’air Metteurs en œuvre Les personnes qui vont prendre ce module doivent avoir les bases dans les techniques du bâtiment Permettre aux participants d’avoir une formation sur les matériaux d’isolation, la comparaison de ces derniers et leur application. Enerji açısından verimli bir örtünün temelleri ve yıpranma riskleri ve ömrü Bina yalıtım sistemleri İnşaat işçisi Bu modülü alacak kişilerin en temel seviyede inşaat işleri konusunda çalışmış olmaları gerekmektedir. Eğitime katılacak kişilere; binalarda yalıtım malzemeleri yalıtım malzemelerinin karşılaştırılması.v e uygulaması konusunda eğitileceklerdir.

26 1. Expliquer les zones de pertes de chaleur dans les bâtiments 2. Les ponts de chaleur dans les bâtiments et les techniques d’isolation sans ces ponts 3. Les caractéristiques, la résistance et la rentabilité des matériaux d’isolation 4. Les méthodes d’application des matériaux d’isolation 5. L’isolation dans les bâtiments pour les autres facteurs 6. La formation pratique sur les matériaux d’isolation 2 heures 3 heures 2 heures 4 heures FOAD, formation labo PrésentationPrésentation powerpoint 10 heures Formation laboPratique labo6 heures QCM 26/04/2015 1. Binalarda ısı kaybı meydana gelen bölgelerin açıklanması 2.Binalarda ısı köprüleri ve ısı köprüsü olmadan yalıtım yapma teknikleri 3. Yalıtım malzemeleri özellikleri,dayanımları,ve karlılıkları. 4. Yalıtım malzemeleri uygulama yöntemleri. 5.Binalarda ısı yalıtımından başka diğer dış etmelere karşı yalıtım yapılması. 6.yalıtım malzemeleri uygulama eğitimi Uzaktan eğitim / Labaratuar Eğitim Uzaktan eğitim Powerpoint sunumu, 10 Saat Laboratuar eğitimi Labaratuar uygulama 6 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır

27 Etanchéité à l’air Comment intervenir sur l’enveloppe tout en préservant la performance énergétique Option 1 spécialistes des enveloppes Couvreurs, gros œuvre, plaquistes Les personnes qui vont prendre cette formation doivent prendre préalablement le module 4 Permettre aux participants de réparer les matériaux d’isolation endommagés en préservant la performance énergétique Enerji performansını koruyarak örtüye müdahale,Örtü (mantolama, vs. ) uzmanları seçeneği Bina yalıtım malzemelerine müdahale yöntemleri İnşaat işçisi Çatı ustası Alçıpancı Bu modülü alacak kişilerin MODUL 4 eğitimini alması gerekmektedir. Eğitime katılacak kişilere; binalarda zarar gören yalıtım malzemelerinin enereji performansını koruyarak tamir edilmesi.

28 1. Le présentation des dommages possibles dans l’enveloppe 2. Comment préserver l’enveloppe contre les facteurs externes ? 3. L’état de l’endroit où il y a une intervention dans l’enveloppe, la sécurité au travail. 4. Le choix des équipements et des matériaux selon le type d’enveloppe 5. Les méthodes d’intervention sur l’enveloppe 6. Etude de terrain (Pratique) 4 heures 2 heures 4 heures 2 heures 4 heures 8 heures Présentiel, formation labo Présentation powerpointPrésentation16 heures Formation laboPratique labo8 heures QCM 26/04/2015 1. Binalarda yaltım örtüsünde meydana gelebilecek hasarların tanıtımı, 2.Binalarda yalıtım örtüsünün dış etmenlere karşı korunması 3. Örtüye müdahale edilecek yerin durumu, iş güvenliğinin alınması, 4. Örtünün cinsine göre ekipman ve malzeme temini 5.Örtüye müdahale yöntemleri. 6. Saha çalışması (Uygulama). Yüzyüze eğitim, laboratuar eğitimi. Sunum Powerpoint sunumu, 16 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır. Laboratuar eğitimi Labaratuar uygulama 8 Saat

29 Comment intervenir sur l’enveloppe tout en préservant la performance énergétique Option 2 spécialistes des « fluides » Etanchéité à l’air Plombiers, électriciens, thermiciens Les personnes qui vont prendre cette formation doivent avoir une connaissance basique sur l’isolation. Permettre aux participants d’acquérir les compétences sur les choix d’isolation, la préservation de la performance énergétique et la capacité à intervenir face aux problèmes pendant la pratique. Enerji performansını koruyarak örtüye müdahale; Akışkanlar üzerine uzmanlar seçeneği 2 Hava ve su geçirmezlik İnşaat işçisi, Elektrik tesisatçısı, ısı teknisyeni Bu modülü alacak kişilerin en temel seviyede yalıtım bilgisi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitime katılacak kişilere; yalıtım çözümlerinin tanıtılması, enerji performansının korunması ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunlara müdahale edebilme kabiliyeti kazandırmak.

30 FOAD/ Mise en situation Présentation (FOAD)Présentation powerpoint8 heures Mise en situationTravaux pratiques16 heures QCM 26/04/2015 1. La définition de l’isolation 2. La définition des matériaux d’isolation (l’enveloppe) et leurs types 3. Les endroits où l’isolation hydraulique et thermique est utilisée, les pratiques 4. Les points à surveiller dans la pratique d’isolation thermique et quelques recommandations pratiques 5. Les erreurs dans la pratique d’isolation 6. La phase pratique avec mise en œuvre d’une intervention avec une phase d’autocontrôle et d’analyse d’impact 2 heures 1 heures 16 heures Yalıtımın tanımlanması Yalıtım malzemelerinin (örtünün) tanımlanması ve çeşitleri Su ve kullanıldığı yerler, uygulamalarıısı yalıtımlarının Isı yalıtım uygulamasında binalarda dikkat edilmesi gerekli hususlar ve bazı pratik öneriler Yalıtım uygulamalarınd a yapılan hatalar Özdenetim ve etki analizi aşamalarını içeren bir müdahale ile gerçekleştirilen pratik çalışma Uzaktan eğitim / Mesleki durum uygulaması Uzaktan eğitim PowerPoint sunumu 8 Saat Mesleki durum uygulaması Pratik çalışma 16Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

31 Préserver la qualité d’air dans une installation Traitement de l’air Gestion intelligente des énergies et des fluides Metteurs en œuvre Aucun Permettre aux participants d’acquérir la connaissance sur les fondements des systèmes d’aération, la qualité de l’air intérieur et l’utilisation hygiénique de l’air Havalandırma,Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde hava kalitesini korumak Hava Kalitesi İnşaat işçisi Bu eğitime katılmak için herhangi bir önkoşul gerekmemektedir. Havalandırma Sistemlerinin esasları,iç hava kalitesi ve havanın hijyenik olarak kullanılması amaçlanmaktadır.

32 Les fondements des systèmes d’aération, les systèmes d’aération mécanique et naturel, la qualité de l’air intérieure, les quantités d’aération. 1) Les fondements d’aération 2) La qualité de l’air intérieure 3) La circulation de l’air dans la pièce et dans le bâtiment 4) L’aération naturelle 5) L’aération mécanique 6) Le syndrome du bâtiment malade 7) Les quantités d’aération 8) Les mesures à prendre pour augmenter la qualité de l’air intérieure La projection d’une vidéo sur les systèmes d’aération 24 heures Présentiel FOAD PrésentationPrésentation powerpoint22 heures FOADVidéo 2 heures QCM 26/04/2015 Havalandırma Sistemlerinin Esasları, Mekanik ve Doğal Havalandırma Sistemleri, İç Hava Kalitesi,Havalandırma Miktarları Havalandırma Esasları İç Hava Kalitesi Bina ve Oda İçindeki Hava Hareketleri Doğal Havalandırma Mekanik Havalandırma İç Hava Kalitesi Hasta Bina Sendromu Havalandırma Miktarları İç Hava Kalitesinin Arttırılması için gerekli önlemler Havalandırma sistemleri ile ilgili video gösterimi Yüzyüze eğitim Uzaktan Sürekli Eğitim Sunum Powerpoint sunumu 22 Saat Uzaktan Sürekli Eğitim Video 2 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır

33 Energie renouvelable et technologies associées Option systèmes thermiques et climatiques Systèmes thermiques et climatiques Metteurs en œuvre Aucun Permettre aux participants d’apprendre l’utilisation des sources d’énergie renouvelable dans le cadre des systèmes thermiques et climatiques et l’élargissement de son domaine d’utilisation pour les nouveaux systèmes et les anciens systèmes à rénover Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji ve buna bağlı teknolojilerin kullanımını sağlamak Isıtma Soğutma Sistemlerinde Yenilenebilir enerji teknolojileri İnşaat işçisi Bu eğitime katılmak için herhangi bir önkoşul gerekmemekte dir. Eğitime katılacak kişilere; Isıtma Soğutma Teknolojileirn de yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımın öğretilmesi ve yeni oluşturulacak sistemlerde ve dönüşüm yapılacak sistemlerde kullanım alanlarının genişletilmesi amaçlanmakta dır.

34 L’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie géothermale, l’énergie hydraulique, la biomasse, les pompes à chaleur, les domaines d’utilisation des systèmes de VRF et le développement des méthodes de solution 1) L’énergie éolienne a) La carte éolienne de la Turquie et les conditions de climatiques b) L’installation des systèmes éoliens et la production d’électricité c)Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec l’énergie éolienne d) Etude de cas 2) L’énergie solaire a) La carte solaire de la Turquie et les conditions de climatiques b) L’installation des systèmes solaires c) Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec l’énergie solaire d) Etude de cas 3) L’énergie géothermale a) La carte de l’énergie géothermale de la Turquie b) L’installation des systèmes géothermiques c) Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec l’énergie solaire d) Etude de cas 4) L’énergie hydraulique a) Qu’est-ce que les systèmes d’énergie hydraulique ? b) L’installation des systèmes hydrauliques c) Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec l’énergie hydraulique d) Etude de cas 5) La biomasse a)Qu’est-ce que l’énergie bio ? b) L’installation des systèmes bio c) Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec l’énergie bio d) Etude de cas 6) Les pompes à chaleur a) Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur ? b) La pompe à chaleur de l’air à l’eau, de l’eau à l’eau et les pompes à chaleur issues de terre c) Les systèmes de pompes à chaleur et les domaines d’application d) Les systèmes thermiques et climatiques fonctionnant avec les pompes à chaleur e) Etude de cas 7) Les systèmes VRF et DX a)L’introduction aux systèmes VRF b) Les concepts de COP EER ESEER et les labels d’énergie c) Heat Pump, Heat Recovery, Water source HP et HR et les systèmes tropicaux d) Etude de cas sur les systèmes VRF 8 heures Rüzgar Enerjisi,Güneş Enerjisi,Jeotermal Enerji,Hidrolik Enerji,Biyokütle,Isı Pompaları,VRF Sistemlerinin kullanım alanları ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi Rüzgar Enerjisi 1)Türkiye Rüzgar Haritası ve Projelendirme İklim Şartları 2)Rüzgar Enerjisi Sistemlerinin Kurulumu ve Elektrik Üretimi 3)Rüzgar Enerjisi ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 4)Örnek Proje Çalışması Güneş Enerjisi 1)Türkiye Güneş Haritası ve Projelendirme İklim Şartları 2)Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kurulumu 3)Güneş Enerjisi ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 4)Örnek Proje Çalışması Jeotermal Enerji 1)Türkiye Jeotermal Enerji Haritası 2)Jeotermal Enerji Sistemlerinin Kurulumu 3)Jeotermal Enerji ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 4)Örnek Proje Çalışması Hidrolik Enerji 1)Hidrolik Enerji Sistemleri nedir ? 2)Hidrolik Enerji Sistemlerinin Kurulumu 3)Hidrolik Enerji ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 4)Örnek Proje Çalışması Bio Kütle 1)Bio Enerji Nedir ? 2)Bio Enerji Sistemlerinin Kurulumu 3)Bio Enerji ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 4)Örnek Proje Çalışması Isı Pompaları 1)Isı Pompası Nedir ? 2)Havadan suya Isı Pompası,Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sudan Suya Isı Pompası 3)Isı Pompası Sistemleri ve Uygulama Alanları 4)Isı Pompası ile çalışan ısıtma soğutma sistemleri 5)Örnek Proje Çalışması VRF ve DX Sistemler 1)VRF Sistemlere Giriş 2)COP EER ESEER Kavramları ve Enerji Etiketleri 3)Heat Pump,Heat Recovery,Water Source HP ve HR,Tropical Sistemler 4)VRF Sistemler Örnek Proje Çalışması

35 Présentiel PrésentationPrésentation powerpoint8 heures QCM 26/04/2015 Yüzyüze eğitim Sunum Powerpoint sunumu 8 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

36 Energie renouvelable et technologies associées Option Système électrique et distribution Système électrique et distribution Metteurs en œuvre Les personnes qui vont prendre ce module doivent avoir les bases de l’électricité Permettre aux participants d’acquérir la compétence sur les systèmes renouvelables, leur intégration aux systèmes existants, les problèmes potentiels et l’intervention sur ces problèmes Yenilenebilir enerji ve buna bağlı teknolojiler Elektrik sistemleri ve dağıtımı seçeneği Elektrik sistemleri ve dağıtımı İnşaat işçisi (Elektrikçi) Bu modülü alacak kişilerin en temel seviyede elektrik bilgisi sahibi olmaları gerekmektedir. Eğitime katılacak kişilere; yenilenebilir sistemlerin tanıtılması, mevcut sistemler ile entegrasyonu, çıkabilecek sorunlar ve sorunlara müdahale edebilme kabiliyeti kazandırmak.

37 26/04/2015 QCM PrésentationPrésentation powerpoint8 heures Présentiel 1 heure 2 heure 1 heure 2 heure 1 heure 1. Les systèmes d’énergie renouvelable, leur zone d’utilisation 2. Les panneaux solaires et les batteries et leur utilisation (Utilisation à l’extérieur, dans les bâtiments) 3. L‘utilisation des éoliennes pour les bâtiments 4. Le stockage de l’électricité acquise par le biais des énergies renouvelables, les systèmes, les types de stockage et les schémas d’installation électrique 5. L’automation et la distribution des systèmes d’énergie renouvelable 6. Les pannes et les méthodes d’interventions sur les systèmes d’énergie renouvelable 1. Yenilenebilir enerji sistemleri, gereksinimler i kullanım yerleri 2. Güneş panelleri, pilleri ve uygulamaları, (açık alan uygulamaları, yapılarda uygulamaları) 3. Binalar için rüzgar Türbinleri uygulamaları 4. Yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik enerjisinin depolanması, depolama sistemleri, çeşitleri, bağlantı şemaları. 5. Yenilenebilir enerji sistemlerinin otomasyonu ve dağıtımı 6.Yenilenebili r enerji sistemlerinde meydana gelen arızalar ve müdahale yöntemleri Yüzyüze eğitim Sunum Powerpoint sunumu 8 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

38 Optimiser la consommation dans les locaux collectifs tertiaire Gestion intelligente des énergies et des fluides Metteurs en œuvre Aucun Permettre aux participants d’acquérir la compétence pour faire une analyse de situation dans le domaine de la gestion de l’énergie et de choisir la bonne solution. Akıllı Binalarda Enerjinin Etkin Kullanılmasını Sağlamak Enerjilerin ve Akışkanların Akıllı Yönetimi İnşaat işçisi Bu eğitime katılmak için herhangi bir önkoşul gerekmemektedir. Eğitime katılacak kişilere; enerji yönetimi konusunda durum analizi yapma ve doğru çözümleri seçme kabiliyeti kazandırmak.

39 Les notions de l’efficacité énergétique, les techniques de la consommation d’énergie- les précautions, les équipements et les techniques de mesure, les méthodes d’analyse d’énergie (économique), les systèmes d’automation et l’optimisation, l’utilisation efficace des fluides dans les bâtiments et l’économie d’énergie (électricité, eau, chaleur) 37 heures Présentiel FOAD Présentation FOAD Présentation powerpoint Serious game Vidéo QCM 24 heures 8 heures 3 heures 2 heures QCM 26/04/2015 Enerji verimliliği kavramları, enerji tüketimi hesap yöntemleri- önlemler, ölçüm ekipmanları-ölçüm teknikleri, enerji (ekonomik) analiz yöntemleri, otomasyon sistemleri ve optimizasyon, binalarda akışkanların verimli kullanılması ve tasarrufu (elektrik,su,ısı) Yüzyüze eğitim Uzaktan Sürekli Eğitim Sunum Powerpoint sunumu 24 Saat Uzaktan Eğitim Serious Game 8 Saat Uzaktan Eğitim Video 3 Saat Uzaktan Eğitim Çoktan seçmeli test 2 Saat Çoktan seçmeli test yapılacaktır.

40  Genel değerlendirme – Soru- Görüş ve Öneriler PROGRAMME ERASMUS+ / PARTENARIATS STRATEGIQUES P ROJET N ° / P ROJECT N ° : TEPEB № 2014-1-FR01-KA200-008666

41 İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç.Dr. Baki Aksu bakiaksu@beykoz.edu.tr Doç.Dr. Caner Aküner akuner@marmara.edu.tr Öğr.Gör. Aslıhan Bekaroğlu aslıhanbekaroglu@beykoz.edu.tr


"TEPEB PROJET No 2014-1-FR01-KA200-0086666 CREATION D’UNE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE EUROPEENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 04 Mai 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları