Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI 5 Mayıs 2011 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI 5 Mayıs 2011 1."— Sunum transkripti:

1 2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI 5 Mayıs 2011 1

2 2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI Uygulama Usul ve Esaslarının Amacı; Sosyal Destek Programının (SODES); uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 2

3 2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI Kapsamı: Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde uygulanan projelere tahsis edilen ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümlerdir. 3

4 GENEL ESASLAR 4

5 Sosyal içerme projeleri, İstihdam projeleri, Kültür, sanat ve spor projeleri, Kurumsal kapasite geliştirme ödeneği. DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ 5

6 SOSYAL İÇERME PROJELERİ İlgili ilde; Yoksulluğun azaltılması, Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, Topluma entegre olmakta zorluk çeken yoksullar, yeni göç etmişler, kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan özellikle kadınlar, çocuklar ve gençler gibi kesimlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, Bu kişilere götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve Toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik projelerdir. 6

7 İSTİHDAM PROJELERİ İlgili ilde; İstihdam edilebilirliğin artırılması, İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve Kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik projelerdir. 7

8 KÜLTÜR, SANAT VE SPOR PROJELERİ İlgili ilde; Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir. 8

9 Proje koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla Müsteşarlık tarafından valiliklere tahsis edilecek ödenek. Ödeneğin tutarı Müsteşarlık tarafından, ilde desteklenmesi uygun görülen projelerin tutarına bağlı olarak belirlenecektir. KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 9

10 PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEK KURULUŞLAR-1 Kamu kuruluşları, İl/ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları. 10

11 PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEK KURULUŞLAR-2 Okul, Halk Eğitim Merkezi, Kütüphane, Huzurevi gibi kamu kuruluşları proje teklifi yapamazlar. Bu kurumlar adına proje teklifi, bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılabilir. 11

12 Valilikler tarafından Müsteşarlığa teklif edilecek projelerin SODES’ten talep edilen katkı tutarlarının en az yüzde 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşmalıdır. PROJE BAŞVURUSU YAPABİLECEK KURULUŞLAR-3 12

13 Projelerin süresi en fazla 1 yıldır. Bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre talep edilebilir. PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ-1 13

14 Teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 20.000 TL’dir. Herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. PROJELERİN SÜRESİ VE BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ - 2 14

15 SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, İlin öncelikleri ve Eşfinansman oranı. DESTEKLENECEK PROJELERİN SEÇİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK KRİTERLER 15

16 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ-1 Hazırlanacak proje teklifleri, http://www.sodes.gov.tr adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 6 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından valiliklere; http://www.sodes.gov.tr 1 Haziran 2011 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Müsteşarlığımıza gönderilecektir. 16

17 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ-2 Valiliklerden DPT’ye iletilen her bir proje; bağımsız uzmanlar ve DPT uzmanları tarafından yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Desteklenecek projeler DPT tarafından hem SODES- BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliklere bildirilecek ve DPT internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır. Desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurulmasından sonra ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanacaktır. 17

18 Valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini bu hesaba aktarır. PROJELERE ÖDENEKLERİN AKTARILMASI-1 18

19 Sözleşmenin imzalanmasından en fazla 15 gün sonra SODES katkısının yüzde 25’i valilik tarafından proje yürütücüsüne ödenir. Projenin kalan ödenekleri, projenin gerçekleşme durumunun SODES-BİS’e girilmesi ve valiliğin girilen bilgileri onaylamasını takiben eşit dilimler halinde Aralık, Nisan, Ağustos ayları sonunda ödenir. PROJELERE ÖDENEKLERİN AKTARILMASI-2 19

20 Valilik SODES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Valilikler tarafından Aralık, Nisan ve Ağustos ayları sonunda SODES-BİS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirilir. Valilik SODES hesabında yıl sonunda kalan tutar, valiliklere bir sonraki yıl SODES projeleri için aktarılacak ödenekten düşülür. PROJELERE ÖDENEKLERİN AKTARILMASI-3 20

21 Proje başvurularının ön incelemelerini yapmak, Proje yürütücüleriyle SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, Projelere yapılacak ödemeleri Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek, Projelerin idari ve mali denetimini yapmak, Projeler ile ilgili her türlü sekretarya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak, SODES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak, VALİLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI-1 21

22 İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak, İlin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve SODES’in tanıtımını yapmak, Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS’e girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Müsteşarlığa bildirmek, SODES hesap bakiyesini SODES-BİS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirmek, Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak. VALİLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI-2 22

23 PROJE HARCAMALARI-1 Projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar; o Personel giderleri, o Mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, o Toplum yararına çalışma programlarında istihdam edilecek kişilere yapılacak ödemeler, o Yolculuk giderleri, o Gündelik giderler, o Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, o Sarf malzemeleri maliyetleri, o Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), 23

24 PROJE HARCAMALARI-2 o Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.); -Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç- o Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.), o Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, o Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, o Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler. 24

25 Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. 50.000 TL ve üzeri projelerde ise en fazla bir koordinatöre aylık en fazla net 400 TL ödeme yapılabilir. PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-1 25

26 Proje koordinatörünün dışında projelerde; Tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, Yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-2 26

27 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-3 Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. Kişi başı en fazla 5.000 TL tutarında ayni sermaye desteği sağlanabilir. Söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. 27

28 Mikro kredi projelerinde, proje hesabında kalan tutar, sadece yeni mikro kredi dağıtımları için kullanılır. Mesleki eğitim kursiyerlerine İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. Toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edilecek kişilere asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücretten ödeme yapılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır. PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-4 28

29 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER-5 Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. Harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. 29

30 o Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. o Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. o Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde valilik yıl içerisinde Müsteşarlığa yeni proje teklifinde bulunabilir. o Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20’sine kadar olan değişiklikler, valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-1 30

31 Projelerde öngörülmeyen giderler için, valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik SODES hesabına aktarılır. Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik SODES hesabına aktarılır. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-2 31

32 PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER-3 Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içinde bildirilir. Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır. 32

33 Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları SODES-BİS aracılığıyla, valilik tarafından onaylandıktan sonra Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının 15’ine kadar Müsteşarlığa bildirilmeli, Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenmeli, Ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilmelidir. PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ-1 33

34 PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ-2 Valilikler projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; Sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına, bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığı denetlenir. Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 34

35 PROJE SONUÇLARININ KULLANIMI Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. 35

36 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-1 İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ve İL ÖZEL İDARELERİ GİBİ girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kuruluşlarla ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilecektir. 36

37 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-2 Mikro Kredi Projelerinde sadece il özel idareleri proje yürütücüsü olabilir. Bu projelerde il özel idareleri sivil toplum kuruluşları ile ortaklık kurabilir. 37

38 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-3 Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. 38

39 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-4 Girişimcilik ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılacak kursiyerlerden başarılı bulunacak ve ilgili alanda iş kurmak isteyecek en fazla üç kişiye ayni sermaye desteği verilebilir. 39

40 PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR-5 Toplum yararına çalışma programlarına katılarak geçici istihdamı sağlanacak kişilerin SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDAN yardım alan kişilerden seçilmesi zorunludur. Toplum yararına çalışma programları; ağaçlandırma, yaşlı ve hasta bakımı, okulların boya/ badana işlerinin yapılması ile yoksulların evlerinin onarımı faaliyetlerini kapsar. 40

41 TEŞEKKÜRLER… 41


"2011 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI 5 Mayıs 2011 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları