Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÖF 2016 Vize Eski Türk Edebiyatı 1 Soruları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÖF 2016 Vize Eski Türk Edebiyatı 1 Soruları"— Sunum transkripti:

1 “aa xa xa xa xa… yy; bb xb xb xb xb… zz,...” kafiye düzeniyle yazılmış bir şiirin nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tercî-i benddir. B) Terkîb-i benddir. C) Mersiye türünün en güzel örnekleri bu nazım biçimiyle yazılmıştır. D) Türk edebiyatında çok kullanılmış bir nazım biçimidir. E) Sakinâmeler gibi bazı edebî türlerde de kullanıldığı görülür.

2 Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi’nin ilk dönemine verilen adlardan biridir? A) Osmanlı Türkçesi B) Çağatay C) Harezm-Altınorda D) Oğuzca E) Eski Türkiye Türkçesi

3 Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinde bendlerden oluşan nazım biçimlerinden biri değildir? A) müseddes B) müsemmen C) müsebba’ D) muhammes E) müzdevic

4 Kaside ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Tam bir kaside sekiz bölümden oluşur. B) Övgü şiirleridir. C) Asıl anlamlarından biri “doğru yolda olmak”tır. D) En az on beş beyit uzunluğundaki nazım biçiminin adıdır. E) Arap Edebiyatında doğmuştur.

5 Kafiye düzeni “aaaass, bbbbşş, cccctt, …” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) müzdevic müselles B) müzdevic muhammes C) mütekerrir müsebba’ D) mütekerrir müsemmen E) müzdevic müseddes

6 Işkun odına gönül pervanedür T ȃ k ȃ tüm yoh bilmezem perv ȃ nedür Fursat olınca gönül sen yanadur Âşıkun ȃ yîni budur ya nedür Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tuyuğ B) Kıt’a C) Rübai D) Kaside E) Nazım

7 “aa xa xa xa xa… aa; bb xb xb xb xb… aa,...” kafiye düzeniyle yazılmış bir şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) terkîb-i bend B) tercî-i bend C) tard u rekb D) müseddes E) mu’aşşer

8 Aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli olan nazım biçiminin adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nazım B) Mesnevi C) Metâli’ D) Kıt’a E) Tuyuğ

9 Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirindeki ȃ henk öğelerinden biri değildir? A) Vezin B) Muhteva C) Söz diziminin fasih kelimelerden oluşması D) Söz sanatları E) Kafiye

10 Tasavvuf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Temelde Kur’ân ve sünnet adı verilen iki kaynağa dayanır. B)Tasavvufa göre bütün varlıklar üzerinde hakim olan bir "mutlak güzellik" vardır. C)Divan şiiri dilinin oluşmasında tasavvufun önemli bir rolü vardır. D) Mecazî aşkın önemi yoktur. E) Yaratıcı'ya olan sevgi esas alınır.

11 Terci’-i bend, Türk edebiyatında kaçıncı yüzyıldan itibaren görülen bir nazım biçimidir? A) X. B) XIII. C) XIV. D) XV. E) XVI.

12 Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncesisin gûşe-i dest ȃ r senindir Gel ey gül-i ra’n ȃ Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nazım B) Tuyuğ C) Müstezad D) Kıt’a E) Ziyâde

13 Kafiye düzeni “(a)aaa(a), (b)bbb(a), (c)ccc(a), …” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarkı B) Rübâ’î C) Koşma D) Tahmîs-i mutarraf E) Mütekerrir murabba

14 Kafiye düzeni “aaaA, bbbA, cccA, …” şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müzdevic müselles B) Terbî C) Mütekerrir müseddes D) Mütekerrir murabba E) Müzdevic murabba

15 İslami Dönem Batı Türk Edebiyatı için “Klasik Edebiyat” ve “Klasik Türk Edebiyatı” adlandırmalarını kullanan isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Ömer Seyfettin B) Ali Canip C) Faik Reşad D) Fuat Köprülü E) E. J. W. Gibb

16 Ol şeh-i hûbân ki iklim-i dilün sult ȃ nıdur Her ne dir cân üstine fermân anun fermânıdur Ahmed Paşa’nın yukarıdaki beyti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sevgili, gönül ülkesinin sultanıdır. B) Bütün güç, sevgilinin elindedir. C) Sevgili, ulaşılamaz bir konumdadır. D) Âşık, sevgilinin istiğnasından rahatsızdır. E) Sevgiliden hesap sorulamaz.

17 Şîrler pençe-i kahrumda olurken lerzân Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek Sultan Selim’in yukarıdaki beytinde sevgilinin güzelliği için hangi tabiat unsurundan yararlanılmıştır? A) nahl B) âhû C) peleng D) şîr E) felek


"AÖF 2016 Vize Eski Türk Edebiyatı 1 Soruları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları