Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE ETİK İLKELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE ETİK İLKELER"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE ETİK İLKELER

2 MESLEK ETİĞİ Tanım:Belli bir meslekte hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele alır. Mesleki etik, bütün ilişkilerde dürüstlük, sözünde durmak, doğaya ve insanlara saygılı olmak, adaletli davranmak ve haksızlıklara karşı çıkmayı gerektirir.

3 ÖĞRETMEN YEMİNİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

4 DAVRANIŞIN YARGILANMASI
Karmaşık ve şaşırtıcı olasılıklar arasında karar vermek gerektiğinde etik dışı davranışlardan kaçınmak için kendi kendimize şu soruları sormalıyız;

5 Bu doğru mu? (Başkalarının sana davranmasını istediğin gibi davran)
Bu adil mi? (Karşınızdakinin yerinde olsaydınız ve bu davranış size yapılsaydı, bunun adil olduğunu düşünür müydünüz? Eğer birisi zarar görecekse bu kim? (Kim kazanacak? Bu kişi neyi hakediyor? Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat hisseder miydiniz? Ailenize, akrabalarınıza bunu söyler miydiniz?

6 ÖĞRENCİLER İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
SEVGİ VE SAYGI: Öğretmenin herşeyden önce insanın değerine ve bütünlüğüne saygı duyması gerekir. Bu anlamda öncelikle öğrencinin varlığına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal şiddet, hakaret, isim takma, belli özelliklerinden dolayı aşağılanma gibi öğretmen davranışlarına maruz kalması etik açıdan son derece yanlıştır.

7 Öğretmenlik etiğinde bir başka unsur da; velilere karşı gösterilmesi gereken saygıdır. Velilere başkalarının yanında çocukları ile ilgili olumsuz yorumlarda bulunmak, onları suçlamak ve azarlamak, giyim kuşam ya da konuşmalarından dolayı eleştirmek, küçük düşürmek bu tür olumsuzluklara örnek olarak verilebilir.

8 2.İyi model olma: Öğretmen küçüklere karşı sevginin, büyüklere karşı saygının önemini anlatırken öncelikle kendisi örnek olmalı, öğrenciyi utandıracak, onurunu kıracak söz ve davranışlardan özenle kaçınmalıdır. Söz, davranış ve görüntüsü ile de öğrencilere model olmalı, kötü örnek oluşturacak söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.

9 3.Anlayışlı ve hoşgörülü olma: Eğitimci özellikleri bakımından farklılık gösteren bütün öğrencilere diğerleri gibi anlayış ve hoşgörü ile yaklaşır.

10 4.Adil ve eşit davranma: Eğitimci; mesleğini icra ederken öncelikle insan haklarına saygı duyarak, ırk, dil, din,renk, siyasi görüş ve aile statüsü gözetmeden, öğrencilere eşit davranır. Öğrencilere söz hakkının adil olarak paylaştırılmasından başlayıp, sınıf içi ve dışı etkinliklere katılıma kadar uzayan her türlü etkinlikte adaletin sağlanması son derece önemlidir.

11 5.Öğrencinin Gelişimini Gözetme: Öğrencilerin bedenen ve ruhen sağlıklı, iyi ahlaklı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi yetişmeleri için gerekli çabayı gösterir. Derslerde öğrencilerin kendini rahat bir şekilde ifade etmesi, derse katılımları konusunda onları cesaretlendirir.

12 6.Gizlilik İlkesi: Eğitimci öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eder. Yasal zorunluluklar ve acil durumlar dışında bu gizli bilgileri korur ve kimseyle paylaşmaz. Öğrencinin özel hayatına ait bilgileri ailenin dışında kimseye açıklamaz.

13 7.Olumsuz psikolojik durumları yansıtmama: Eğitimci; kişisel, ailevi ve çevresel nedenlere bağlı olarak yaşadığı olumsuz duyguları öğrencilerine yansıtmamalıdır. Duygu durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamalıdır.

14 8.Yetkili makamlara bildirme: Bir öğrencinin okul içinde ve okul dışında ihmal, istismar, şiddet v.b. durumlara maruz kaldığını öğrendiğinde yetkili makamlara bildirmek durumundadır. Bu yasal bir zorunluluktur.

15 EĞİTİM MESLEĞİNE İLİŞKİN ETİK İLKELER

16 1.Mesleki Yeterlilik: Eğitimci saygın ve onurlu bir mesleğin mensubu olduğu bilinci ile hareket eder. Her türlü bilgiyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.

17 2.Sağlıklı ve güvenli eğitim ortamının sağlanması:
Öğretmenlerin en temel etik sorunlarından biri de; sınıf ortamında düzen ve disiplini sağlayarak, öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek her türlü unsurun ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Örneğin okulda şiddet, çeşitli kazalar, yangın, sel, ya da başka felaketler, bulaşıcı hastalıklar, öğretmenlerin özenle dikkat etmesini gerektiren sağlık ve güvenlik alanlarıdır. Bunun dışında okuldaki temizlik ve hijyen, okul gezileri, oyun alanlarındaki tehlikeler de öğretmenlere özel bir dikkat gereği yüklemektedir.

18 3.Mesai ve ders saatlerine uyma: Eğitimci, mesai ve ders saatlerine titizlikle uyar. Derse geç girerek, dersten erken ayrılarak ya da gerçeğe aykırı mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratmaz. Ders saatlerini etkin ve verimli kullanır. Dersten geç ayrılmak suretiyle öğrencinin dinlenme hakkını engellemez.

19 4.Hediye alma: Eğitimci öğretmenler günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediye kabul etmez.

20 5.Kişisel menfaat sağlama: Eğitimci, mesleki nüfuzunu kullanarak kişisel menfaat sağlamaz. Kurum kaynaklarını, araç ve gereçlerini kişisel amaç için kullanmaz. Yardımcı ders kitabı ve diğer araç gereçleri sadece öğrencilerin gelişimini gözetmek üzere tavsiye eder. Bunun dışında bir gerekçeyle çıkar sağlama amaçlı istek ve yönlendirmelerden kaçınır.

21 6.Özel ders verme: Eğitimci, kanuni istisnalar hariç olmak üzere öğrencilere ücret veya başka bir menfaat karşılığı özel ders veremez.

22 7.Bağış ve yardım talebinde bulunma: Eğitimci, öğrenci ve velilerden bağış, yardım veya başka bir isim altında para ya da eşya talebinde bulunmaz, bunlarla ilgili zorunluluk getirmez.

23 EĞİTİMCİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER

24 Eğitimci; meslektaşları arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz. Meslektaşlarına, öğrencilerle ilgili güven sarsıcı ve ön yargılı yaklaşmalara neden olacak şekilde telkin ve yönlendirmede bulunmaz. Meslektaşları ile ilgili edindiği bilgilerde gizliliğe riayet eder.

25 Öğrencilerin huzurunda ve değişik ortamlarda meslektaşları aleyhine söz söylemez, olumsuz söz ve davranışlardan kaçınır. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için meslektaşları ile işbirliği yapar, bu süreçte karşılaştığı sorunları okul yönetimi ile paylaşır.

26 VELİLER İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER

27 Eğitimci, öğrencilerin sosyal,fiziksel, duygusal, kültürel, ahlaki, manevi ve düşünsel açıdan gelişimlerini sağlamak, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için velilerle iyi iletişim kurar. Çocuklarıyla gerektiği gibi ilgilenmeleri konusunda velileri yönlendirir. Veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz.

28 OKUL YÖNETİMİ VE TOPLUM İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER

29 Eğitimci; öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti almasını sağlamak için okul yönetimi ile işbirliği yapar, bu süreçte karşılaştığı sorunları yetkili birime bildirir. Kurum kaynaklarını etkili, verimli ve tutumlu kullanır. Topluma karşı pozitif ve aktif rol sergiler, sorumluluklarını yerine getirerek örnek olur.

30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN; ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE VELİLER İLE İLİŞKİLERİNDE ETİK İLKELER

31 Okul yöneticileri; eğitim ve öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gereken önlemleri alır. Kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılmasını sağlar. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin okulda yaşanan sorunları açık bir şekilde ifade etmesine imkan verir, sorunlara çözüm üretme konusunda gayret gösterir.

32 Öğrencilerin eğitim-öğretimiyle ilgili olarak velilerle olumlu iletişim kurar. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenler arasında eşitlik, tarafsızlık ve liyakat ilkelerine riayet eder.


"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE ETİK İLKELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları