Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU
Dr. Gülnar Şensoy

2 Tüberküloz Enfeksiyöz nedenlerle ölümün ikinci ana nedeni
Dünyada her yıl > 8 milyon yeni tüberküloz olgusu gelişiyor ve yaklaşık 2 milyon kişi tüberküloz nedeniyle ölüyor Her yıl yaklaşık 1.3 milyon tüberkülozlu çocuk olgu görülüyor ve çocuk ölüyor Dünya nüfusunun %30 kadarı Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) ile enfektedir. 20. yüzyılın son 10 yılında tüm dünyada yeni tanı tüberküloz olguları arttı

3 Dünyada tüberküloz insidansı 2013
TB olgularının %95’i gelişmekte olan ülkelerde gelişir. Türkiye’nin 2014 yılı tahmini TB insidansı: Yüz binde 18

4 Etiyoloji Mycobacterium tuberculosis kompleksde 5 mikobakteri vardır:
M. tuberculosis: İnsanlarda hastalığın en sık nedeni M. bovis M africanum M. microti M. canetti Tüberkül basili: Sporsuz, hareketsiz, zayıf gram-pozitif boyanan basiller Zorunlu aerob Karakteristik özellikleri aside dirençli olmaları Yavaş ürerler, yarılanma ömürleri: saat Solid vasatlarda klinik örneklerden üreme zamanı genellikle 3-6 hafta sürer. TB basili dış ortamda 9 saat kadar canlı kalabilir.

5 Çocuk tüberkülozunun evreleri
Untreated infants with LTBI have up to a 40% likelihood of developing tuberculosis TDT: Tüberkülin deri testi

6 AC TB’lu bir erişkin tanı alana dek her yıl 8-15 kişiyi infekte eder
AC TB’lu bir erişkin tanı alana dek her yıl 8-15 kişiyi infekte eder. TB enfeksiyonunda erişkinde hastalık gelişme riski yaşam boyu % Bir yaşından küçük çocuklarda ise 9 ay içinde hastalık gelişme riski %40.

7 Enfeksiyondan sonra hastalık gelişme riski
AC TB’lu bir erişkin tanı alana dek 8-15 kişiyi infekte eder. Cruz TA, Starke JR. Pediatrics in Review 2010; 31: 13-26

8 Bulaş Hava yolu damlacık çekirdeği (M. tuberculosis içeren 1-5 µm partiküller) Nadiren enfekte akıntı veya kontamine eşyalarla direk temas Bulaş şansını arttıran faktörler: Balgamda ARB pozitif olması Yaygın üst lob infiltrasyonu Kavite Bol balgam üretimi Şiddetli ve güçlü öksürük Kötü hava sirkülasyonu gibi çevresel faktörler Young children with tuberculosis rarerly infect other children and adults (Tubercle bacilli are sparse in the endobronchial secretions of children, and cough is often absent or lacks the tussive force required to suspend infectious particles of the correct size). Children and adolescents with adult type cavitary or endobronchial pulmonary TB can transmit the organisms.

9 Patogenez Figure 1: TB basili içeren damlacık çekirdeği inhale edilir, AC’lere girer, alveollere gider. Figure 2: TB basili alveollerin içinde çoğalır. Figure 3: Az miktarda basil kan akımına girer ve vücutta yayılır. Vücudun herhangi bir yerine ulaşabilir. TB hastalığının en çok geliştiği yerler: AC’ler, böbrekler, beyin veya kemik dahil Figure 4: 2-10 hafta içinde immün sistem makrofaj denilen, TB basilini çevreleyen özel immün hücreleri üretir. Hücreler sert bir kabuk oluşturur. Bu kabuk basili sınırlar ve kontrol altında tutar (TB inf.). Figure 5: İmmün sistem basili kontrol altında tutamazsa basil hızla çoğalmaya başlar. Bu proçes vücutta farklı yerlerde m. gelebilir, AC’ler, böbrekler, beyin ve kemik gibi.

10 Klinik bulgular Pulmoner TB Primer pulmoner hastalık
Progresif primer pulmoner hastalık Reaktivasyon TB Ekstrapulmoner TB: Çocuklarda %25-30 Plevral effüzyon Perikardial hastalık Lenfohematojen (dissemine) hastalık Üst solunum yolu TB TB lenfadenit Santral sinir sistemi TB Kutanöz TB Kemik eklem TB Abdominal ve GİS TB Genitoüriner TB Hastalığın spektrumu çocuklarda farklıdır. Paucibacillary lenfadenit veya sınırlı intratorasik hastalıktan şiddetli dissemine hastalığa dek değişir.

11 •Enfeksiyondan 10 yıl kadar sonra
Başlangıç enfeksiyon ile klinik olarak görünür hastalık arasındaki zaman periyodu Disseminate TB Meningeal TB 2-6 ay TB lenfadenit Endobronşial TB 3-9 ay Kemik-eklem TB Birkaç yıl Renal TB •Enfeksiyondan 10 yıl kadar sonra

12 Primer pulmoner hastalık
Primer kompleks: Parankimal pulmoner odak ve bölgesel lenf nodu AC’lerdeki odakların %70 kadarı subplevraldir. Karakteristik özellik: Bölgesel lenf nodunun başlangıç pulmoner odağa göre rölatif olarak büyük boyutlu olmasıdır. Figure 2: Calsified ghon complex Primer kompleksin parankimal kısmında kazeöz nekroz ve kapsül geliştikten sonra sıklıkla fibrozis veya kalsifikasyonla iyileşir.

13 Primer pulmoner TB semptom ve bulguları
Süt çocuklarında en sık semptom ve bulgular: Kuru öksürük Hafif dispne Ateş Gece terlemeleri İştahsızlık Kilo alamama Gelişme geriliği Aktivitede azalma Pulmoner bulgular daha azdır Bronşial obstrüksiyon: Lokalize wheezing veya AC seslerinde azalma, takipne, nadiren solunum sıkıntısı The symptoms and physical signs of primary pulmonary TB in children are surprisingly meager 2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılmalıdır. Radyolojik olarak orta ya da şiddetli tüberküloz olan bebek ve çocukların %50 kadarında fizik muayenede bulgu olmaz. 2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti ve akciğer bulguları AB tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılmalıdır.

14 Radyolojik bulgular Lenfadenit
Büyümüş lenf nodları Bölgesel bronşlara bası Lober pnömoni Plevral effüzyon Kavite Milier infiltrasyon Endobronşial TB Abse Kalsifikasyon: En az 6-12 aydır olan lezyonlarda All lobar segments of the lung are at equal risk for initial infection. Formation of thin-walled cavity

15 Primer pulmoner hastalık
Resim1. Paratrakeal ve hiler lenf nodu Resim 2. Hiler lenf nodu Paratrakeal ve hiler LAP Hiler LAP

16 Primer pulmoner hastalık
Perihiler LAP, Sağ AC’de havalanma artışı Hiler LAP ve kollaps- konsolidasyon lezyonu

17 Lobar konsolidasyonu olan bir süt çocuğu ve dedesinde kaviteli AC TB

18 Progresif primer pulmoner hastalık
Primer odak sürekli büyürse ve büyük kazeöz bir lezyon gelişirse progresif primer pulmoner hastalık meydana gelir. Kazeifikasyon yoğun olursa lezyonun ortası likefiye olur ve rezidüel bir kavite bırakarak komşu bronşa boşalabilir. Semptom ve bulgular: Yüksek ateş Balgamlı öksürük Kilo kaybı Gece terlemeleri Solunum seslerinde azalma Raller Uygun tedavi ile yavaş ancak tam iyileşme olur.

19 AC CT: Sağ AC’de kavite içeren konsolidasyon
Celil Kodalak 5/12 y. Erkek Öykü: Ateş ve öksürük Baba: AC TB AC CT: Sağ AC’de kavite içeren konsolidasyon AMS kültürü: M. tuberculosis

20 Reaktivasyon TB Genellikle vücutta daha önce gelişmiş olan bir TB enf.nu alanından endojen reaktivas. Çocukluk çağında nadir, ama adölesan dönemde gelişebilir. Semptom ve bulgular: Ateş İştahsızlık Keyifsizlik Kilo kaybı Gece terlemeleri Prodüktif öksürük Hemoptezi Göğüs ağrısı Fizik muayene bulguları genellikle yok veya azdır. En sık radyolojik bulgular: Yaygın infiltrasyon Üst loblarda kalın duvarlı kaviteler It is more common in those who acquire the initial infection at >7 yr of age Reaktivasyon TB özellikle O2 tension ve kan akışının en yüksek olduğu üst lobların apeksinde infiltrasyon ve kavite oluşumu şeklinde görülür. Reaktivasyon TB genellikle AC’lerde lokalize kalır. Oluşmuş olan immün cevap daha fazla ekstra pulmoner yayılımı önler.

21 Reaktivasyon TB Sağ üst lobda yaygın infiltrasyon
Yaygın infiltrasyon, kalın duvarlı kaviteler

22 12 yaş kız YG Ateş, öksürük, balgam, kilo kaybı Dedesi, dayılarında TB
Yaygın krepitan raller ARB:++++ PCR:+ Kültür:+ sekonder

23 YG Sağ AC üst lobda ve alt lob superiorunda kavitasyon içeren
Sağ ac üst lob-alt lob sup kavitasyon içeren konsolide alan, bronkoalveoler tutulum, Sağ AC üst lobda ve alt lob superiorunda kavitasyon içeren konsolide alan

24 Plevral effüzyon Lokal veya yaygın Genellikle unilateral
<6 y. çocuklarda sık değil Tüberkülin cilt testi %70-80’inde pozitif Klinik bulgular: Sıklıkla ani başlangıç Ateş Derin inspirasyonda göğüs ağrısı AC seslerinde azalma Plevral sıvı: Genellikle sarı Gravite: Protein düzeyi: 2-4 g/dL Glukoz: Gn.le düşük-normal Hücre: Birkaç yüz-birkaç bin BK/mm3 erken dönemde PMNL, sonra lenfosit hakimiyeti ARB nadiren (+) Kültür pozitifliği: Olguların %30’dan azında Often the radiologic abnormality is more extensive than would be suggested by physical findings or symptoms

25 DG-11 yaş erkek-2011 10 gündür nefes almada güçlük. Solunum sesleri az alınıyor. Babası ve kardeşinde TB (+). BCG: (+) PPD: 25 mm INH, RIF, PZN, ETB, steroid (başlangıçta) Tedavinin başındaki ve 1 ay sonraki AC grafisi

26 DG Tedavinin 3.5 ayındaki ve 9. ayındaki AC grafileri

27 Tüberküloz lenfadenit
Skrofulo: Yüzeyel lenf nodları tüberkülozu En sık anterior servikal, submandibular, sup-raklavikular lenf nodları Ayrı, hassas olmayan, sert lenf nodları Genellikle alttaki dokuya fikse Sıklıkla tek taraflı TCT genellikle pozitif AC grafisi: Vakaların %70’inde normal Üstteki dokuya drene olabilir Tanı: Biopsi-kültür The most common form of extra pulmonary TB

28 Santral sinir sistemi tüberkülozu
The most serious complication of TB and fatal without prompt and appropriate treatment. Brain stem is often the site of greatest involvement, which accounts for the commonly associated dysfunction of cranial nerves III, VI and VII. The exudate interferes with the normal flow of CSF in and out of the ventricular system at the level of the basilar cisterns, leading to a communicating hydrocephalus. The combination of vasculitis, infarction, cerebral edema and hydrocephalus results in the severe damage. Also abnormalities in electrolyte metabolism due to salt wasting or ISADH can contribute to the patophysiology.

29 1.5 yaş E, ateş, konvulziyon, bilinç kaybı
İlk resim: T1 ağırlıklı transfer kranial MRI: Hidrosefaliye ek olarak sol lentiform nükleus ve sağ globus pallidusda hipodens lezyon (infarkt) İkinci resim: Bazal sisternlerde yoğun kontrast tutulumu ve hidrosefali 1.5 yaş E, ateş, konvulziyon, bilinç kaybı Sol fasial ve sağ abdusens paralizisi. Ailede TB (+) Motor-mental retarde 5 yaş K 2 haftadır ateş, başağrısı, bilinç bulanıklığı, konvulziyon, ES (+) Sağ fasial, bilateral abdusens paralizi

30 3.5 y. E; 2 aydır düzelmeyen AC enfeksiyonu, iki gündür fokal konvulziyon
Kontrastlı kranial MRI’da sağ temporoparietal bölgede kitle etkisi yapan, çevresi ödemli lezyon. İkinci grafi anti TB tedavinin 4. ayında etrafında halka şeklinde kontrast tutan çok sayıda nodüler lezyon

31 Perinatal hastalık Konjenital TB semptom ve bulguları genellikle yaşamın 2-3. haftasına dek başlar. En sık semptom ve bulgular: Solunum sıkıntısı Ateş Hepatosplenomegali Lenfadenopati Abdominal distansiyon Gelişme geriliği Kulak akıntısı Cilt lezyonları AC grafisi: Sıklıkla milier infiltrasyon Jeneralize LAP ve menenjit: Hastaların %30-50’sinde Ayırıcı tanı: Bakteriyel sepsis Diğer konjenital enf.lar Tanıda en önemli ipucu: Annede veya ailede TB öyküsü TCT: Başlangıçta negatif Symptoms may be present at birth

32 Tanı Tüberküloz hastalığı ile uyumlu semptom ve bulguları olan çocuklarda tanıda altın standart: Tüberkülozlu hasta ile yakın temas Temaslıların taranması Pozitif TCT Fizik veya radyolojik bulguların varlığı Mikrobiolojik testler

33 Tüberkülin cilt testi 0.1 mL purifiye protein derivesinin intradermal injeksiyonu 48-72 saat sonra endurasyonun ölçümü Tüberkülin sensitivitesi organizmaların inhalasyonundan 3 hafta-3 ay sonra gelişir (en sık 4-8 hafta sonra) Yalancı-pozitif reaksiyonlar: Non-tüberküloz mikobakteriler Daha önce BCG ile aşılanmış olmak Yalancı-negatif reaksiyonlar: Çok küçük bebekler Malnutrisyon Hastalık veya ilaçlarla immünsupresyon Viral enfeksiyonlar (kızamık, kabakulak, varisella…) Canlı virus aşıları ile aşılanma TB’li çocukların %10 kadarı başlangıçta TCT’ne reak. vermez TB menenjit veya dissemine hastalıklı çocukların %50 kadarında (-) olur Teknik hata, yanlış okuma Doğumda BCG yapılan bebeklerin yarıdan azında 9-12 ayda PPD pozitif bulunur ve çoğunluğu 5 yaşa dek nonreaktif olur. PPD yaklaşık 200 antijen içerir. Bunların bir kısmı M. bovis ve NTM’lerde de vardır.

34 Tüberküloz cilt testi yapılması önerilen sütçocukları, çocuklar ve adölesanlar
Hemen TCT yapılması gereken çocuklar: Kesin ya da şüpheli bulaşıcı tüberkülozu olan insanlarla temas edenler TB hastalığı düşündüren klinik ya da radyolojik bulguları olan çocuklar Endemik bölgelerden (Asya, orta-doğu, Afrika, Latin Amerika, eski Sovyet Rusya ülkeleri ) göç eden çocuklar Endemik bölgelere seyahat eden ve bu bölge yerlileri ile temas eden çocuklar Yıllık TCT yapılması gereken çocuklar: HIV infekte çocuklar Hapise giren adölesanlar

35 Tüberkülin cilt testi uygulanması

36 Tüberkülin cilt testinin ölçülmesi

37 *TDM: Tüberküloz dışı mikobakteri
Tüberkülin Deri Testinin Değerlendirilmesi BCG’lilerde 0-5 mm Negatif kabul edilir 6-14 mm BCG’ye ya da *TDM’lere bağlı olabilir 15 mm ve üzeri Pozitif kabul edilir BCG’sizlerde 6-9 mm TDM’lere bağlı olabilir 10 mm ve üzeri Bağışıklığı baskılanmış kişilerde 5 mm ve üzeri pozitif kabul edilir. ≥5 mm: HIV infeksiyonu veya diğer İY durumları TB ile uyumlu klinik ve AC grafi bulguları İnfeksiyöz vaka ile temas *TDM: Tüberküloz dışı mikobakteri

38 Interferon-γ salınım testleri (IGRA)
Spesifik M. tuberculosis antijenlerine (ESAT-6, CFP-10 ve TB7.7) karşı hastanın T hücreleri tarafından IFN-γ üretiminin saptanması QantiFERON-TB test: Tam kanda IFN- γ konsantrasyonu ölçümü T-SPOT test: IFN- γ üreten lenfositlerin sayısının ölçümü Bu test antijenleri M. bovis ve M. avium compleks’de bulunmaz. Fewer fals-positive results Lack of cross reaction with BCG vaccination

39 Uzun süreli steroid tedavisi, tümör nekrozis faktör-alfa antagonistleri gibi immünosupresif tedavileri alacak çocuklara tedavi başlamadan önce TCT veya IGRA yapılmalıdır.

40 Mikobakteriyoloji Klinik örneklerde aside dirençli basil arama Kültür
Ziehl-Neelsen boyası Fluorochrome boyalar Kinyoun boyalar Kültür Lowenstein-Jensen vasatı Basil yavaş ürediği için 4-8 hafta sürer Radiometrik kültür vasatı (Bactec…) ARB(+)’liği için 10000/mm3 basil gerekirken kültürde üreme için 10/mm3 basil yeterli. AMS örneklerinde basili gösterme olasılığı %5-10; kültürde basil üretme olasılığı %30-40.

41 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
Biopsi Granülomlar Kazeifikasyon nekrozu Dev hücre oluşumu gibi epiteloid hücre değişiklikleri TB basili Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) Nükleik asit amplifikasyonu GeneXpert MTB/RIF: hızlı bir gen amplifikasyon testi: İki saat içinde klinik örneklerde M. tuberculosis varlığını ve rifam direncini saptıyor. Duyarlılık %66, özgüllük %98 Rifam direncini saptamada duyarlılık %86 Langhans tipi dev hücreler: Epiteloid makrofajlardan oluşur.

42 OMÜ Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kasım 2007-Kasım 2015
100 TB olgusu

43 Ekstrapulmoner TB olguları

44 TB olgularımızın yaş gruplarına göre karşılaştırılması
12 yaş ve üstü Hasta sayısı 12 50 38 İzole pulmoner 9 (%75) 20 (%40) 21 (%55.3) Ekstrapulmoner - 8 (%21) Pulmoner + ekstrapulmoner 3 (%25) 10 (%20) 9 (%23.7) ARB 2 (%16.6) 7 (%14) 7 (%18.4) PCR 4 (%33) 11 (%28.9) Kültür 7 (%58.3) 9 (%18) 15 (%39.5) Kaviter lezyon 1 (%8.3) 1 (%2) 14 ( %37)

45 16 yaş E (CÇ) Öksürük, kanlı balgam, kilo kaybı
Temas öyküsü yok, ancak yurtta kalıyor Ronküsler+ ARB:++ PCR:+ Kültür:+ Primer ?, sekonder?

46 Mediastende paratrakeal alanda, subkarinal ve sağ hiler bölgede en büyüğü yaklaşık 2x1,5 cm boyutlara ulaşan, santral kesimleri nekrotik bazılarında milimetrik kalsifiye odaklar bulunan multiple lenf nodları izlenmiştir. Kesitler parankim penceresinde değerlendirildiğinde ; sağ akciğer alt lobda belirgin olmak üzere, her iki akciğerde yer yer birbirleri ile birleşme eğiliminde, bazıları tomurcuklu dal görünümünde, asiner yoğunluk artışları ve yine her iki akciğerde yer yer lobule konturlu, kalın duvarlı,en büyüğü sağ akciğer alt lob superiorda yaklaşık 36x30 mm boyutlarda kaviter lezyonlar izlenmiştir.

47 14 yaş E (VD) Öksürük, kanlı balgam, sırt ağrısı, kilo kaybı
Anne, babada TB öyküsü+, baba bu yıl reaktivasyon TB, ARB+, PCR+, Kültür + Sağ ac alt lob superior kavite, bilateral bronkoalveoler tutulumlar

48 VD

49 16 y 8 ay OŞ Ağustos 2013 Yakınma: 1 aydır halsizlik, kilo kaybı, 10 gündür ateş Anne 24 yıl önce TB geçirmiş. FM: Sol AC’de solunum sesleri az Torasentez 1000 cc saman sarısı mayi, ADA: 180 (N: 0-40) PPD: (-); BCG:++; Quantiferon (+) ARB: (-), PCR: (-) Balgam kültürü: M. Tbc

50 13 yaş kız BS 4 aydır öksürük, balgam, kilo kaybı,
Mediastende tüm alanlarda en büyüğü üst paratrakeal alanda 18 mm çapa ulaşan multiple patolojik görünümlü lenf nodları izlendi. Sağ akciğer üst lobu tama yakın tutan, alt lob superiorda ve sol akciğer üst lob anteriorda daha küçük boyutlarda, içerisinde geniş kaviter alanlar bulunan hava bronkogramlarının eşlik ettiği konsolide görünümler izlenmiştir. 4 aydır öksürük, balgam, kilo kaybı, Terleme. Yurtta kalıyor. BCG: (+), PPD: 23 mm Balgam: ARB (+), PCR (+), TB kültür (+)

51 ET 14 yaş kız 2 aydır öksürük, non-spesifik tedaviye cevap yok.
Halada TB (+) AC CT: Sağ akciğer üst lobda içersinde hava bronkogramları bulunan konsolidasyon alanı periferal kısımda kavite, sol üst lob anterior segmentte nonspesifik infilt. Mediasten sağ paratrakeal, subkarinal lenf nodları BCG: (-), PPD: 30 mm TB PCR (+), Kültür (+)

52 <1 yaş TB olguları

53 9 aylık kız hasta-MDR TB 2 aydır boynun sağ kısmında şişlik ve sağ ön kolda drene olan lezyon Non-spesifik AB: cevap yok. İştahsızlık, kilo alamama Soygeçmişde: Hasta 4 aylık iken amcada TB saptanmış BCG:+, PPD: 23 mm AMS ve LAP eksuda: ARB (+), TB PCR (+), TB kültür (+) Izoniazid, pirazinamid, amikasin,levofloksasin, sikloserin, klofazimin, linezolid

54 AK 8 aylık erkek - MDR-TB 1 aydır ateş, öksürük
Anne 2 yıl TB tedavisi almış. BCG: (-), PPD: 15 mm AC grafisi: Sağ AC alt zonda konsolide alan, sağda plevral sıvı, hiler LAP AMS: ARB (-), TB PCR: (+) TB kültür: (+)

55 Tedavi Tüberküloz tedavisinde temel prensip:
Hızlı kür elde etmek ve tedavi sırasında sekonder ilaç direnci gelişimini önlemek için çoklu ilaç kullanılır. İlaç rejiminin seçimi şunlara bağlıdır: Tüberküloz hastalığının yaygınlığı Konak İlaç direnç olasılığı INH: En güçlü bakterisidal anti-TB ilaç RİF: TB lezyonlarındaki basillerin çoğunu hızla öldürür. Sterilizan etkisi ile persistan basilleri de öldürerek rölapsları önler.

56 Tüberküloz tedavisinde kullanılacak ilk hat ilaçlar
Günlük dozaj Yan etkiler İzoniazid 10-15 mg/kg (mak: 300 mg/g) KC enzimlerinde hafif yükselme, hepatit, periferik nörit, hipersensitivite Rifampisin (mak: 600 mg/g) İdrar veya sekresyonlarda portakal rengi renk değişikliği, kontakt lenslerde boyanma, kusma, hepatit, influenza-benzeri reaksiyon, trombositopeni, kaşıntı; oral kontraseptifler etkisiz olabilir Pirazinamide 20-40 mg/kg (mak: 2 gr/g) Hepatotoksik etkiler, hiperürisemi, artralji, GİS yakınmaları Etambutol 20 mg/kg (mak: 2.5 gr/g) Optik nörit (genellikle reversible), kırmızı-yeşil renk ayırımında bozukluk, GİS rahatsızlıkları, hipersensitivite Streptomisin (mak: 1 gr/g IM) İşitme ve vestibular toksik etkiler, nefrotoksik etkiler, döküntü Piridoksin: B6 vitamini 10 mg/gün. Malnutrisyonlu çocuklar, DM, KBY, epilepsisi olanlar, gebe veya emziren ergenler

57 Tüberküloz tedavisinde ikinci hat ilaçlar
Günlük dozaj, mg/kg Yan etkiler Amikasin (IV-IM) İşitme ve vestibular toksik etkiler, nefrotoksik etkiler Kapreomisin (IM) Kanamisin Sikloserin (2 dozda) Psikoz, kişilik değişiklikleri, konvulziyonlar, döküntü Levofloksasin Teorik olarak büyüyen kıkırdağa toksik etkiler, GİS yakınmaları, döküntü, başağrısı huzursuzluk, konfüzyon Etionamid (2-3 dozda) GİS yakınmaları, hepatotoksik etkiler, hipersensitivite reaksiyonları, hipotiroidizm Para-aminosalisilik asid (PAS)

58 İntrensek ilaç duyarlılıkları farklı en az iki bakteriyal subpopulasyon olduğu düşünülüyor. Bir subpopulasyon tedavi ile hızla ölüyor. Diğeri daha yavaş cevap veriyor. Bunlar persistant bakteriler. Bu bakterilerin metabolik durumları ilaçlarla öldürülmeye daha az duyarlı yapıyor.

59 Çocuklarda TB hastalığı tedavisi

60 Kortikosteroidler TB menenjit Endobronşial TB Perikardiyal effüzyon
Plevral effüzyon ve mediastinumda şift Milier TB CS are useful in treating some children with TB

61 Kemoproflaksi Latent M. tuberculosis enfeksiyonu (LTBI):
İzoniazid: 6-9 ay Son zamanlarda aktif tüberkülozlu erişkinle temas: İzoniazid 2-3 ay sonra TCT tekrarı İkinci TCT de negatif ve genel durum iyi ise izoniazid kesilebilir TCT pozitifleşirse AC grafisi tekrarı ve TB yönünden değerlendirme, hastalık yoksa LTBI için tedavi Bulaştırıcı TB hastası temaslısı ve 35 yaşından daha genç olanlar; 15 yaşından küçük TDT pozitifliği saptanan çocuklar; TDT konversiyonu olanlar (son iki yılda BCG yapılmama koşuluyla 6 mm’den fazla artış ve pozitifleşme); TB riskini arttıran bağışıklığı baskılanmış ve TDT pozitif kişiler (HIV pozitifliği, AIDS, KBY, uzun süre yüksek doz kortikosteroid almak, diğer bağışıklığı baskılayan tedavi almak, retiküloendotelyal sistem malignitesi olanlar)

62 Önleme TB düşündüren semptomları olan tüm çocuk ve erişkinler
Enfeksiyöz pulmoner TB şüphesi olan erişkinlerle yakın teması olanlar Tüberküloz enfeksiyonu için test edilmeli (TST, IGRA) Enfeksiyöz vaka ile ev içi teması olanların ortalama %30-50’si enfektedir ve temaslıların %1’i zaten hastadır. Temaslı taramasında çocuklara özellikle de küçük çocuklara öncelik verilmelidir. Küçük çocuklarda enfeksiyon riski yüksektir Küçük çocuklarda şiddetli TB formları daha hızlı gelişir. Bacille Calmette-Guérin (BCG) aşısı: Attenüe M. bovis suşu Bulaştırıcı TB hastası ile sekiz saatlik uçak yolculuğu yapanlar da temaslı kabul edilir, taranır.

63 TEŞEKKÜRLER…


"ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları