Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağlama ve Kapsam Kavramları BSM208 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ (Hafta7) 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağlama ve Kapsam Kavramları BSM208 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ (Hafta7) 1."— Sunum transkripti:

1 Bağlama ve Kapsam Kavramları BSM208 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ (Hafta7) 1

2 İçerik Ba ğ lama Kavramı – Ba ğ lama zamanı, – Tip ba ğ lama, Bellek ba ğ lama İ sim Kapsamları – Dura ğ an Kapsam Ba ğ lama – Dinamik Kapsam Ba ğ lama konuları 2

3 Bağlama(Binding)  Bir özellikle bir program elemanı arasında ilişki kurulmasına ba ğ lama (binding) denir. 3

4  Çeşitli programlama dilleri, özelliklerin program elemanlarına ba ğ lanma zamanı ve bu özelliklerin dura ğ an (static) veya dinamik (dynamic) olması açısından farklılıklar göstermektedir. 4

5 Bağlama Zamanı  Bir programlama dilinde çeşitli ba ğ lamalar farklı zamanlarda gerçekleşebilir. int hesap; … hesap=hesap+10; Hesap için olası tiplerDilin tasarım zamanında Hesap değişkeninin tipiDilin derlenmesi zamanında Hesap değişkeninin olası değerleriDerleyici tasarım zamanı Hesabın değeriBu deyimin yürütülmesi zamanında + işlemcisinin muhtemel anlamlarıDilin tanımlanması zamanında + işlemcisinin bu deyimdeki anlamıDerlenme süreci 10 literalinin ara gösterimiDerleyici tasarımı zamanında Hesap değişkeninin alacağı son değerÇalışma zamanında 5

6 Tip Bağlama  Bir tanımlayıcı (id) bir tip bilgisi, ilişkilendirilince o tiple ba ğ lanmış olur.  Bir programlama dilinde bir de ğ işken kullanılmadan önce isimlendirilmeli, bir tip ile ba ğ lanmalıdır.  Böylece o de ğ işkenin hangi de ğ erleri alabilece ğ i ve üzerinde hangi işlemlerin yapılabilece ğ i belirlenmiş olur.  Semantik anlam analizi için bu çok önemlidir. 6

7 Bağlama Zamanı Dura ğ an Tip Ba ğ lamaDinamik Tip Ba ğ lama Derleme Zamanındabir de ğ işkenin tipi çalışma zamanında, de ğ işkenin ba ğ landı ğ ı de ğ er ile belirleniyorsa bir de ğ işken, integer tipi ile ba ğ lanmışsabir de ğ işken, atama sembolünün sa ğ tarafında bulunan de ğ erin, de ğ işkenin veya ifadenin tipine ba ğ lanır ve de ğ işkenin tipi, çalışma zamanında de ğ işkenin yeni de ğ erler alması ile de ğ iştirilir. A=1.5 A=14 Avantaj:Esneklik (örne ğ in sıralama ) FORTRAN, Pascal, C ve C++'da bir de ğ işkenin tip ba ğ laması dura ğ an olarak gerçekleşir ve çalışma süresince de ğ iştirilemez. APL, LISP, SMALLTALK, SNOBOL4 derleyici, tip hatalarını, program çalıştırılmadan önce yakalar. Derleyicinin hata yakalama yetene ğ i zayıftır. Statik tip kontrolü yapılamaz Yorumlayıcı kullanırlar 7

8 Örtülü ( implicit ) ve Dışsal ( explicit ) FORTRAN’da bir değişenin ismi I,J, K, L, M, N harflerinden biri ile başlıyorsa bu değişken örtülü olarak INTEGER tipi ile aksi hallerde REAL tipi ile bağlanır. BASIC:son karakteri $ ola değişkenler karakter tipi ile bağlanır. Tanımlama deyimleri kullanılmaz ve değişkenlerin tipleri, varsayılan (default) kurallar ile belirlenir Yazım yanlışlığı hataların derleme sırasında yakalanması engellenebilir. Programlama dilinin güvenilirliğini azaltırlar. Örnek: PL/I, BASIC, PERL ve FORTRAN Değişkene, programda yer alan bir tanımlama deyimi ile bir tip ile bağlanır. { int t=a; a=b; b=t; } procedure D; var n: char; begin n:= “D” ; W; end; Durağan Tip Bağlaması iki türlüdür 8

9 Bellek Bağlama  (allocation) (deallocation) lifetime etkinlik (activation) kaydı aynı bellek bölümünün yeniden kullanılabilmesi Pascal-disposeJava-otomatik Doğrudan adresleme Statik değişkenler, programın yürütülmesi başlamadan bellek hücrelerine bağlanırlar ve bellek hücreleri ile programın çalışması sonlanıncaya kadar bağlı kalırlar. FORTRAN I, II ve FORTRAN IV’de hepsi statik. C, C++ ve Java static anahtarını kullanır. ALGOL 60 ve bu çizgideki diller yığıt dinamik değişkenleri tanımlamaktadır. FORTRAN77 ve FORTRAN90 yerel olarak yığıt dinamik değişkenlere izin vermektedir. Pascal, C ve C++'da, lokal değişkenler, varsayılan olarak yığıt_dinamik değişkenlerdir. Dışsal yığın dinamik değişkenlerin bellek yeri bağlaması çalışma zamanında gerçekleşir. Ne kadar bellek gerektiği önceden bilinmez. Çalışma zamanında veriler oldukça belleğe atanır ve bellek yeri yığın bellekten alınır ve daha sonra yığın belleğe iade edilir. Bu verilere sadece işaretçi (pointer) değişkenler aracılığıyla ulaşılabilir. Bu değişkenlerin tip bağlaması derleme zamanında, bellek yeri bağlaması ise çalışma zamanında gerçekleşir. C'deki malloc fonksiyonu C++ 'daki new işlemcisi 9

10 StatikStackHeap Ada Lokal değişkenler, altprogram parametreleri implicit: local değişkenler; explicit: new (garbage collection) C global değişkenler; statik local değişkenler Lokal değişkenler, altprogram parametreleri explicit : malloc ve free C++ C ile aynı, static sınıf üyeleri C ile aynıExplicit: new ve delete Java Sadece ilkel tipli local değişkenler Implicit: her sınıf(garbage collection) Fortran7 7 global değişkenler(bloklar), lokal değişkenler ve altprogram parametreleri (implementation dependent); SAVE, static bellek atamasını düzenler Lokal değişkenler, altprogram parametreleri (implementation dependent) Pascal global değişkenler(compiler bağımlı) global değişkenler(compiler dependent), local değişkenler altprogram parametreleri Explicit: new ve dispose 10

11 İsim Kapsamları (Name Scope)  Belirli isim tanımlarının etkin oldu ğ u bir program alanına isim kapsamı denir. 11

12 Statik isim kapsamDinamik Kapsam De ğ işkenlerin kapsamları, programın metinsel düzenine göre, fiziksel yakınlı ğ a göre, belirlenir. Bir ismin kapsamının, altprogramların fiziksel yakınlıklarına göre de ğ il, altprogramların ça ğ rılma sırasına göre çalışma zamanında belirlenmesi dinamik kapsam ba ğ lama olarak adlandırılır. ALGOL 60'ı izleyen çok sayıda dilde tanımlıdır. Altprogramlar iç içe yuvalanabilir. (C++ ve FORTRAN hariç) LISP, APL dillerinin ilk sürümleri 1.Altprogramların yuvalanması sonucu gere ğ inden fazla genel de ğ işken kullanımı olabilir. 2. Bir programda genel olarak tanımlanan de ğ işkenler tüm altprogramlara görünebilir olacakları için güvenilirlik azalmaktadır. 1.Bir altprogramda bir de ğ işkene yapılan başvuru, deyimin her çalışmasında farklı de ğ işkenleri gösterebilir. 2. Programların anlaşılabilirli ğ ini azaltmaktadır 12

13 13

14 LLLL LDLD Dinamik kapsam bağlama kuralına göre statik kapsam bağlama kuralına göre ÖRNEK 14

15 15

16 Özet  Bu hafta  Programlama elemanlarıyla çeşitli özelliklerinin ilişkilendirilmesini sa ğ layan ba ğ lama konusu, dura ğ an- dinamik tip, bellek ve isim kapsamı ba ğ lama yönüyle incelenmiştir.  İ sim kapsamlarının dura ğ an kapsam ba ğ lama ve dinamik kapsam ba ğ lama seçenekleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 16


"Bağlama ve Kapsam Kavramları BSM208 PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PRENSİPLERİ (Hafta7) 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları