Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir,"— Sunum transkripti:

1 1 Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir, ve Ç. Turhan, 5. Baskı, Ada Matbaacılık Ltd. Şti., 2013 kitabındaki problemlerdendir.

2 Örnek 1: 2 Yukarıda verilen isim sabitlerini ve de ğ işken tanımlarını kullanarak aşa ğ ıdaki de ğ işkenlere atanan de ğ erleri bulunuz. #define DEGER 100 #define ALFA 2.3... float s,t=6.2; int n=12,m; m=n+DEGER; m=DEGER/n; m=DEGER%12; m=n*ALFA; s=t+ALFA; s=t*(n+1); S=DEGER+20; s=1.0*n; 112 8 8 4 4 27 8.5 80.6 120.0 12.0

3 Örnek 2: 3 Aşa ğ ıdaki işlemlerin sonuçlarını operatörlerin öncelik sırasını kullanarak bulunuz. 8/12*26-45*2+10/3 88.0-42%4+(75+32/12-13*(-1)) int a=5,b=4,c=-2,f=3,s; s=(a*f-3.1)*(a-b/c)+27; int a=5,b=4,c=-2,f=3,s; s=(a*f-3.1)*(a-b/c)+27; double a=10; int z=-4,s; S=12/21-43/a-((-1)*z)/1.1; double a=10; int z=-4,s; S=12/21-43/a-((-1)*z)/1.1; -87 176.0 110 -7

4 Örnek 3: 4 Aşa ğ ıdaki printf() fonsiyonlarının çıktıları nedir? printf(“a=%d□ve□b=%d”,23,678); printf(“a=%d□ve□b=%f”,23+45/2,6.0+21/2.0+78); printf(“a=%8.3f□ve□b=%12.4e”, 23.45,678.12); printf(“Tunc%8c”,’a’); a=23□ve□b=678 a=45□ve□b=94.500000 a= □□23.450□ve□b=□6.7812e+002 Tunc□□□□□□□a NOT: □ boşluk anlamında kullanılmıştır. NOT: □ boşluk anlamında kullanılmıştır.

5 Örnek 4: 5 Aşa ğ ıdaki printf() fonsiyonlarının çıktıları nedir? Not: ‘A’ karakterinin ASCII kodu 65’dir. 0 rakamının ASCII kodu 48’dir. Aşa ğ ıdaki printf() fonsiyonlarının çıktıları nedir? Not: ‘A’ karakterinin ASCII kodu 65’dir. 0 rakamının ASCII kodu 48’dir. int a=5; double b=3.86; printf(“%s:%4d,□%0.3f\n”,”a□ve□b□sayilari”,a,b); int a=5; double b=3.86; printf(“%s:%4d,□%0.3f\n”,”a□ve□b□sayilari”,a,b); int x=86; double z; z=(double) x; printf(“z□degeri:□%9.3e”,z); int x=86; double z; z=(double) x; printf(“z□degeri:□%9.3e”,z); int x=86; double y=7.2,z; z=(int) (y+x); printf(“z□degeri:□%9.3e”,z); int x=86; double y=7.2,z; z=(int) (y+x); printf(“z□degeri:□%9.3e”,z); char s=‘F’; int t; t=(int) s-22; printf(“t=%d\n”,t); printf(“(char)t=%c ”,(char) t); char s=‘F’; int t; t=(int) s-22; printf(“t=%d\n”,t); printf(“(char)t=%c ”,(char) t); a□ve□b□sayilari:□□□5,□3.860 z□degeri:□8.600e+001 z□degeri:□9.300e+001 t=48 (char)t=0 t=48 (char)t=0 NOT: □ boşluk anlamında kullanılmıştır. NOT: □ boşluk anlamında kullanılmıştır.

6 Örnek 5: 6 Aşa ğ ıdaki tanımlamalarda verilen de ğ işkenlere scanf() fonksiyonu ile de ğ er okunmasını sa ğ layan komutu yazınız. Not: Her bölüm için sadece bir adet scanf() fonksiyonu kullanınız. Aşa ğ ıdaki tanımlamalarda verilen de ğ işkenlere scanf() fonksiyonu ile de ğ er okunmasını sa ğ layan komutu yazınız. Not: Her bölüm için sadece bir adet scanf() fonksiyonu kullanınız. int num; double deger; char ca; double y,b; char ca; double y,b; float a; int x; char harf1,harf2; float a; int x; char harf1,harf2; scanf(“%d”,&num); scanf(“%lf”,°er); scanf(“%c%lf%lf”,&ca,&y,&b); scanf(“%f%d%c%c”,&a,&x,&harf1,&harf2);

7 Örnek 6: 7 5923 de ğ eri okundu ğ unda, aşa ğ ıdaki programın çıktısı ne olur? #include int main (void) { int sayi; int hane_birler,hane_onlar; printf(“Pozitif bir sayi giriniz: ”); scanf(“%d”, &sayi); hane_birler=sayi%10; hane_onlar=sayi%100/10; printf(“Birler basamagi: %d\n”, hane_birler); printf(“Onlar basamagi: %d\n”, hane_onlar); return (0); } Pozitif bir sayi giriniz: 5923 Birler basamagi: 3 Onlar basamagi: 2 Pozitif bir sayi giriniz: 5923 Birler basamagi: 3 Onlar basamagi: 2

8 Örnek 7: 8 Aşa ğ ıdaki C programındaki boşlukları doldurunuz. Bu program bir karenin kenar uzunlu ğ unu girdi olarak almakta, alanını ve çevre uzunlu ğ unu bulup çıktı olarak vermektedir. Aşa ğ ıda bir örnek çıktı verilmiştir. #include int main ( ) { double kenar,alan,cevre; printf(“Karenin kenar uzunlugu: ”); scanf( ); printf(“ ”); alan= cevre= printf( ); return (0); } Bir örnek çıktı: Karenin kenar uzunlugu: 8.0 Alani Cevresi -------------------- 64.0 32.00 Bir örnek çıktı: Karenin kenar uzunlugu: 8.0 Alani Cevresi -------------------- 64.0 32.00 void “%lf”,&kenar Alani Cevresi\n --------------------\n kenar*kenar; 4*kenar; “%.1f %.2f\n”,alan,cevre

9 Örnek 8: 9 Bir aile evlerinin salonunu halıyla döşemek istemektedirler. Döşenecek halının metrekaresi 35 TL’dir. Ayrıca halıcı salonu döşemek için ekstra 100 TL döşeme parası almaktadır. Salonun metrekaresini girdi olarak alan ve ailenin halıcıya ödemesi gereken toplam tutarı hesaplayan bir C programı yazınız. Programınızda halının metrekaresini ve ekstra alınan döşeme ücretini isim sabitleri olarak tanımlayınız. Bir örnek çıktı aşa ğ ıda verilmiştir. #include #define BIRIMFIYATI 35 #define DOSEME 100 int main(void) { float metrekare,ucret; printf(“Salonun metrekaresini giriniz: ”); scanf(“%f”,&metrekare); ucret=metrekare*BIRIMFIYAT+DOSEME; printf(“Odenmesi gereken ucret: %.2f TL”,ucret); return (0); } Bir örnek çıktı: Salonun metrekaresini giriniz: 33.5 Odenmesi gereken ucret: 1272.50 TL Bir örnek çıktı: Salonun metrekaresini giriniz: 33.5 Odenmesi gereken ucret: 1272.50 TL

10 Örnek 9: 10 Kullanıcıdan dört reel sayıyı girdi olarak alan ve girilen sayıların aritmetik ortalamasını hesaplayan bir C programı yazınız. Bir örnek çıktı aşa ğ ıda verilmiştir. #include int main(void) { double a,b,c,d; printf(“Dort reel sayi giriniz: ”); scanf(“%lf%lf%lf%lf”,&a,&b,&c,&d); printf(“Ortalama: %0.4f”,(a+b+c+d)/4.0); return (0); } Bir örnek çıktı: Dort reel sayi giriniz: 5.5 43.0 12.2 23.0 Ortalama: 20.9250 Bir örnek çıktı: Dort reel sayi giriniz: 5.5 43.0 12.2 23.0 Ortalama: 20.9250

11 Örnek 10: 11 Tek haneli üç sayı olan a, b ve c’yi girdi olarak alan ve yüzler basama ğ ı a,onlar basama ğ ı b ve birler basama ğ ı c olan n sayısını (yani, n=100*a+10*b+c) hesaplayan bir C programı yazınız. #include int main(void) { int a,b,c,n; printf(“Yuzler basamagi: ”); scanf(“%d”,&a); printf(“Onlar basamagi: ”); scanf(“%d”,&b); printf(“Birler basamagi: ”); scanf(“%d”,&c); n=100*a+10*b+c; printf(“n sayisi: %d”,n); return (0); } Bir örnek çıktı: Yuzler basamagi: 1 Onlar basamagi: 0 Birler basamagi: 1 n sayisi: 101 Bir örnek çıktı: Yuzler basamagi: 1 Onlar basamagi: 0 Birler basamagi: 1 n sayisi: 101


"1 Bölüm 3 Atama ve Girdi/Çıktı Komutları Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları