Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİMİ PLANLAMA-II.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİMİ PLANLAMA-II."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİMİ PLANLAMA-II

2 BELİRTKE TABLOSU Bir boyutunda davranışların diğer boyutunda içeriğin yer aldığı iki boyutlu ve ağırlıklı bir tablodur.

3 Belirtke Tablosu Kazanımlar Konular Konu 1 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Konu 5
Konular BİLİŞSEL Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Konu 1 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Konu 5 Konu 6

4 İçeriğin Düzenlenmesi
İçerik ; öğrencilerin belirlenen davranışları kazanmalarına kaynaklık edecek konuların sistemli bir şekilde düzenlenmesidir. “ne öğretelim?” içerik düzenlenirken hedeflere uygunluğunun yanı sıra toplumun öğrencinin ve konu alanının ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır. hazırlanan içeriğin öğrencilerin gelişim düzeylerine ve öğrenme-öğretme ilkelerine uygunluğu da dikkate alınmalıdır. içerik hazırlanırken kullanılacak olan dil açık ve anlaşılır olmalı, cümleler devrik olmamalı ve gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Aynı zamanda yeri geldikçe örnekler, şekiller, resimler haritalar gibi anlamaya yardımcı olacak örneklere yer verilmelidir. Her ünitenin sonunda içerikte yer alan kavramların açıklanması, içeriğin özetlenmesi ve hedefler ve kazanımlarla örtüşen sorulara yer verilmesi de düzenlemede dikkat edilmesi gereken noktalardır.

5 Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Öğretimin planlanmasında içeriğin seçiminden sonraki aşama hedeflere uygun olarak seçilmiş ve düzenlenmiş olan içeriğin öğrencilere ne şekilde sunulacağıdır. Etkili öğrenmeyi sağlayacak bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada öğretim stratejileri ve öğrenme etkinlikleri göz önüne alınmalıdır.

6 Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Öğrenme öğretme süreçleri düzenlenirken devletin ve okulun amaçlarına uygun olarak belirlenmiş hedefler,ve bu hedeflerin öğrenci tarafından içselleştirilmesini sağlayacak içeriğin öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Dersin işlenişi sırasında ise öncelikle öğrencinin dikkatinin derse çekilmesi gerekmektedir. İkinci olarak ise öğrencileri derse karşı istekli hale getirme yani öğrencileri güdüleme gelmektedir. Bunun arkasından ise öğrenciler dersin hedeflerinden haberdar edilmelidir.

7 Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Derse geçiş aşamasında ise öğretmen tarafından daha önceden konuya ilişkin olarak hazırlanmış olan çeşitli eğitim materyallerinin ve açıklamalarının sunumu yapılmalıdır. Öğrenciye sorulacak olan sorular ve onlardan beklenen doğru yanıtlar, öğrenciye dersin işlenişi sırasında yardımcı olacak pekiştireçler, ipuçları, dönüt ve düzeltmeler, öğrencinin derse katılımını sağlayacak olan etkinlikler, ilgili araç gereç ve kaynaklar önceden belirlenmeli ve yeri geldiğinde kullanılmalıdır. Hedeflere, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ve işlenecek olan konuya en uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri seçilmelidir.

8 Öğrenme-Öğretme Süreçleri
Yeri geldikçe kısa özetler yapılmalı, dersin sonunda ana nokta vurgulanarak konu özetlenmeli ve öğrencilerle dersin başında dikkat çekme aşamasında kullanılan etkinlikler tekrarlanmalıdır. Son olarak ise öğrencilere kazanımlarla ilgili sorular sorularak öğretme öğrenme süreci tamamlanmalı ve öğrencilerden gelen yanıtlar doğrultusunda sürecin etkililiği gözden geçirilmelidir.

9 Değerlendirme Değerlendirme sonucunda mevcut öğretimin devam edip etmemesine, öğretmenler ve öğrenciler açısından yapılması gereken değişiklikler ve yeniliklerin neler olabileceğine karar verilir. Öğretme öğrenme sürecinin değerlendirilmesinde genel olarak üç farklı yaklaşım kullanılmaktadır. Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme Düzey belirlemeye dönük değerlendirme

10 Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme:
Öğrencilerin önkoşul niteliği taşıyan davranışlarını belirlemek için öğretimin başlangıcında yapılan ve buna bağlı olarak öğretim etkinliklerinin düzenlenmesini sağlayan değerlendirme yaklaşımıdır.

11 Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme:
Öğretimin başlangıcından itibaren öğrencilerin gelişimini izleme amaçlı olarak yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin amacı her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek ve bu belirlemenin arkasından öğrencilere daha iyi öğrenmelerini sağlayacak önerilerde bulunmaktır.

12 Düzey belirlemeye dönük değerlendirme:
Öğretim süreci içerisinde ve özellikle sonunda yapılan öğretimin amacına ulaşma derecesini belirlemeye yönelik eğitim öğretimin sonunda yapılan ve başarı notu verilmesini amaçlayan değerlendirmedir.

13 Değerlendirme Değerlendirme aşamasında bilişsel hedeflerin ölçülmesinde genel olarak akademik başarı testleri, duyuşsal hedeflerin ölçülmesinde tutum ölçekleri, psikomotor hedeflerin ölçülmesinde ise gözleme dayalı performans testleri kullanılmaktadır.

14 Öğretimin Planlanmasında Dikkate Alınması Gereken Öğeler
Öğretimin Planlanması ve Öğretmen Öğretimde Zaman Öğretimde Öğrenci Öğretimin Yapıldığı Yer

15 Öğretimin Planlanması ve Öğretmen
Öğretimin planlanmasında en büyük sorumluluk öğretme ortamlarında öğrencilerle birebir etkileşimde bulunan öğretmenlerdedir. Öğretmenler eğitim programlarının devamlılığını sağlamada, konuların amaçlarla tutarlılığını ve öğrencilerin seviyelerine uygunluğunu denetlemede kilit rol oynamaktadır.

16 Öğretmen eğitim öğretim yılı içerisinde ona yardımcı olacak olan planları hazırlamakla yükümlüdür.
Öğretmenlerin büyük bir kısmı planlamayı bir formalite olarak görmekte ve zaman alıcı olduğunu düşünmektedir. Güncel gelişmeleri takip etmeyen öğretmenler plan hazırlama konusunda sıkıntı yaşamakta, hatta pek çoğu önceden hazırlammış oldukları planları aynen kullanmakta ya da farklı kaynaklardan aldıkları ya da internet üzerinden indirdikleri planları kullanmayı tercih etmektedir

17 Öğretimde Zaman Zaman iki boyuttta ele alınabilir.
Bunların ilki öğretmen tarafından kullanılan öğretme zamanı, diğeri ise öğrencinin öğrenmeye ayırdığı zamandır. Öğretmenlerin kişisel zamanlarını iyi yönetiyor olmaları, kendilerini daha iyi geliştirmelerine ve dolayısıyla sınıf içi zamanlarını verimli kullanmalarına neden olacaktır.

18 Öğretim açısından baktığımızda öğretmenin sınıf içi zamanını iki ana başlıkta incelemek mümkündür.
Öğretmenin sınıf içi zamanında ilk boyut eğitim öğretime hazırlık yaptığı, öğrencilere sınıf kurallarını ve okulla ya da dersle ilgili duyuruları ilettiği zamandır. İkinci boyut ise eğitim öğretim etkinlikleri için ayırdığı zamandır.

19 Öğretimde Öğrenci Öğretim için yapılan her türlü etkinlik aslında “öğrenme için bir plan”dır. Meraklı, girişimci, iletişim kurabilen ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş olan öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur ve bu sorumluluk onu öğretimin planlanmasında etkin bir konuma getirmektedir. Öğrencinin öğretimin planlamasına sağlayacağı katkı derslere katılımına, öğrencilerin gelişim düzeylerine ve yapılacak olan öğretim planlanmasının kapsamına ve karmaşıklığına göre değişecektir.

20 Öğretimin Yapıldığı Yer
Öğretimin yapıldığı öğrenme ortamlarını öğrencilerin ve öğretmenlerin bir konu hakkında karşılıklı iletişimde bulundukları ve eğitim materyalleri ile etkileşime girdikleri sosyal bir çevre olarak tanımlamak mümkündür. Öğrenme ortamları, özellikle sınıflar öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimini sağlayacak ve öğrencilerin kendilerini rahat ve güvenli hissetmelerini sağlayacak biçimde düzenlenmiş olmalıdır.

21 Öğretim Planları Öğretim açısından plan; belirli eğitim amaçlarına ulaşmak için hangi öğretim etkinliklerinin seçileceğinin, bu etkinliklerin nasıl, nerede ve ne zaman işe koşulacağının, etkinlikler gerçekleştirilirken hangi öğretim materyallerinden ne şekilde yararlanılacağının ve elde edilen başarıların ne şekilde değerlendirileceğinin önceden tasarlanıp, yazıya geçirilmesidir.

22 Öğretim Planları Eğitim öğretimin etkin, verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı girmeleri ile mümkündür. Plan yapan ve dersine hazırlıklı olarak giren bir öğretmen içeriği öğrencilere aktarırken mantıklı bir sıra izleyebilecek, hedeflere ve içeriğe en uygun öğrenme yöntem ve tekniklerini seçebilecek, öğrenme öğretme süreçlerini düzenlerken gerekli araç-gereç ve kaynakları seçebilecek ve hedeflerin ölçülmesi için en uygun değerlendirme yöntemini belirleyebilecektir.

23 Plan yapmanın yararları
a. Planlar; örenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. b. Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. c. Öğretimin planlanması, öğrencilerin hangi bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak, ne zaman ve hangi süreler içinde derslerin işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. d. Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışma sağlar.

24 Plan yapmanın yararları
e. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç gereçlerin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. f. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. g. Eğitim öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. h. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. i. Eğitim ve öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

25 İyi Bir Planda Bulunması Gerekenler
planlar hazırlanırken öğrenci merkezli ve disiplinlerarası uygulanabilir etkinliklere dayalı olarak hazırlanmalı, eğitimdeki yeni gelişmeler, çevresel özellikler ve öğrencilerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Planların esnek olmasına dikkat edilmeli, eğitimin ve öğretim kurumlarının amaçları ile tutarlı olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca planlar hazırlanırken kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç ve kaynaklar ve öğrenme etkinlikleri ve öğretimin gerçekleştirileceği süre göz önünde bulundurulmalıdır.

26 Öğretmenlerin Hazırladığı Planlar
Ünitelendirilmiş yıllık plan Günlük planlar Ders planları Gezi-Gözlem planları Deney planları

27 Ünitelendirilmiş yıllık plan
Ünitelendirilmiş yıllık plan, öğretmenin bir ders yılı boyunca ders vermekle yükümlü olduğu sınıflarda işeleyeceği ünite ya da konuları hangi aylarda, hangi sürelerde işeyeceğini gösteren ve ders yılı başında hazırlayarak okul yönetimine onaylattığı çalışma planıdır.

28

29 Günlük planlar Bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konunun ana çizgilerini, bu konuya ilişkin deneyleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç gereçlerini içine alan ve önceden öğretmenlerce hazırlanan planlardır. Ders planları Gezi-Gözlem planları Deney planları

30 Ders planları Ders planı öğretmenin bir ders saati boyunca öğrencilerle hangi etkinlikleri ne şekilde yapacağını gösteren bir yardımcı kaynaktır.

31

32 Gezi-Gözlem planları Öğrencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek ve öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yerinde takip etmelerini sağlamak ve onlara çevrelerindeki sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihi değerleri tanıtmak amacıyla yapılacak geziler için hazırlanan planlara gezi-gözlem planları denilmektedir.

33

34 Deney planları Deney derslerin öğretimi sırasında doğal olaylarının bağlantıları ve yasaları üzerine bilgi edinmek amacıyla ve etmenlerin denetim altında tutularak sınıf ya da laboratuvar ortamında yapılan planlı sınama işlemleridir.

35


"ÖĞRETİMİ PLANLAMA-II." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları