Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumu geçmiş dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Önceleri okullar için kayıt alanları belirlenir ve çocuk ancak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumu geçmiş dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Önceleri okullar için kayıt alanları belirlenir ve çocuk ancak."— Sunum transkripti:

1

2 Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumu geçmiş dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Önceleri okullar için kayıt alanları belirlenir ve çocuk ancak ikamet ettiği adrese en yakın okula gider,başka okullara nakiller çok özel sebeplerle ancak yapılabilirdi.Günümüzde de bu planlamalar yapılmakla beraber okullar arasındaki nakiller kolaylaşmış,şartlar esnekleştirilmiştir.Bu durum velilere tıpkı hastanede hekim seçme hakkı gibi çocuğuna okul seçme olanağını kazandırmıştır

3 Veliler açısından oldukça pozitif olan bu kazanım okullar için yeni ihtiyacı ön plana çıkarmıştır.Her ne kadar kamu hizmetlerinin sunumunda bir rekabet yokmuş gibi görünse de daha başarıya açık öğrenciler ve daha ilgili veliler tarafından tercih edilme ihtiyacı okullar arasın- da bir çeşit rekabeti gündeme getirmiştir.Bu reka- betin sonucu olarak okullar ;çeşitli yöntemlerle veli ve öğrenci için okulu cazip kılacak bir takım çalışmalar yapmak zorundadırlar.Bu çalışmaların tümüne okul tanıtımı denilmektedir

4 Aynı alana hitap eden iki okuldan birinin aşırı talep edilmesi,diğerinin daha az tercih edil- mesi kurumun başarısı ve çalışanlarının moral motivasyonu bakımından önemli sonuçlar doğu- rur.Bu durumun temel nedeni kurumlarla ilgili algının farklı olmasıdır.Kurum açısında olumlu olan algının pekiştirilmesi veya olumsuz olan algının düzeltilmesi için okullar sürekli strateji- ler geliştirmek ve uygulamak zorundadırlar.

5 Okullarla ilgili algı; eğitim çalışanları, üst ku- rumlar,veliler ve öğrenciler bakımından gelişir.Bu tarafların tümüne hitap edecek bir tanıtım strateji- si geliştirilmeli ve uygun yöntemler kullanılarak adı geçen paydaşlar arasında okulun olumlu bir imaj kazanması sağlanmalıdır.Burada dikkat edil- mesi gereken husus ;bu faaliyetlerin dönem sonuna sıkıştırılmadan tüm yıl boyunca sürdürülmesi ve okulda tüm çalışanların sürece dahil edilmesi dir.Aksi halde kalıcı bir sonuç ortaya çıkmayacaktır

6 Kurumula ilgili olumlu algı oluşturmanın ilk şartı çalışanlar arasında bir aidiyet duygusunun geliş- tirilmesi gerekir. Çalışanların belli niteliklere sahip olmalarının yanında, kendilerini kurumla- rıyla özdeşleştirmeleri ve kurumun başarısı için çaba göstermeleri de önemlidir. Çalışanların bilgili olmaları yanında, kurumlarına bağlılık duymaları ve bireysel niteliklerini kurumun başarısına en fazla katkı sağlayacak şekilde kullanmaya gayret etmeleri gereklidir.

7 Çalışanlar arasında gelişecek olumlu algı,daha kaliteli çalışanların kuruma kazandırılmasını, özve- rili ve başarılı çalışanların kurumda kalmasını ko- laylaştıracak, bu da daha etkin ve başarılı bir eğitim ortamını oluşturacaktır.Etkin,kaliteli ve başarılı eği- tim ortamına sahip okulların veliler ve öğrenciler tarafından tercih edilmesi kaçınılmazdır. Burada esas görev okul idari kadrolarına düşmektedir. İdarenin tutumu çalışanların kurum hakkınada olumlu ya da olumsuz algı edinmelerine yol açar. İdareler yapacak- ları anketlerle çalışanşanların gözünde kurumun sahip olduğu algıyı ölçmeli ve beklentileri tespit ederek gerekli koordineyi sağlamalıdır.

8 Kendi içinde huzurlu ve sorun çıkarmayan okulların üst kurumlarda olumsuz bir algı oluşturması beklenemez.Kurumu temsil etmekle sorumlu kişilerin tutumu,davranışları,okul dışındaki yaşantıları ve işlerinde titizlikleri olumlu veya olumsuz bir imajın oluşmasına yol açar.Bu bakımdan kurumu temsil konumundaki kişilerin kurum çalışanları ve üst kurumlar nezdinde güvenilir,titiz,gayretli ve adil bir yönetici profili çizmeleri gerekir.Kuruma verilen değer yöneticisinin değeriyle doğru orantılıdır

9 Öğrenci ve velilere yönelik çalışmalar için mut- laka bir kurul oluşturulmalıdır.İmkan dahilinde katılımın geniş tutulmasına gayret gösterilmeli ve çalışmalar gönüllülük esasına göre yürütülmelidir. Bu kurul; öğrenci ve veli beklentilerini tespit ede- rek buna uygun bir tanıtım proğramı hazırlamalı- dır. Afişler,el ilanları,tanıtımkatalogları,sunumlar, vb yöntemler arasından uygun olanla seçilmelidir. Yerel medya kullanılarak hedef kitlelere ulaşılmaya çalışılmalıdır.

10 Tanıtımlarda; okulun vizyonu,elde ettiği başa- rılar,eğitim kadrosunun yeterliliği,binasının fiziki yeterlilikleri,öğrenciye sağlanacak imkanlar,sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında ikna edici bilgiler verilmelidir.Veli ve öğrenci üzerinde baskı kurma- maya özen gösterilmelidir.Varsa okuldan mezun olmuş ve herhangi bir alanda başarı kazanmış kişilerin tanıtım etkinliklerinde aktif rol almalrı sağlanmalıdır.

11 HASAN KILIÇ HATTAT HAMDULLAH İMAM HATİP ORTA OKULU SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ AMASYA-2016


"Günümüzde kamu hizmetlerinin sunumu geçmiş dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Önceleri okullar için kayıt alanları belirlenir ve çocuk ancak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları