Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan YÖNETİM- ÖRGÜT TEORİLERİ KLASİK EKOL: Henri Fayol ve Yönetim Süreci 1916.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan YÖNETİM- ÖRGÜT TEORİLERİ KLASİK EKOL: Henri Fayol ve Yönetim Süreci 1916."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan YÖNETİM- ÖRGÜT TEORİLERİ KLASİK EKOL: Henri Fayol ve Yönetim Süreci 1916

2 Fransız mühendis, 58 yıllık deneyim, 30 yıllık genel müdürlük Yönetim devrimi esnasında (1900ler) konferanslar ve yazılar Bilimsel yönetim mikro; yönetsel teori makro (meso?) Aslında bilimsel yönetimin üst kademelere uygulanması

3 İ yi bir örgüt tasarımı ve yönetimin ilkeleri Bu tip ilkelerden Luther Gulick, L. Urwick, M.P. Follet, James Mooney, A. Reiley de bahsetmi ş. Yönetim sürecinin esası Ekonomik etkinlik ve rasyonellik “e ğ er bu ilkeleri izlersen ba ş arılı olursun”; «En iyi ve etkin örgütlenme» (T. Koçel) Fayol: «…yönetimde hiçbir ş ey kat’i ve mutlak de ğ ildir, yönetim bir ölçü ve kıyas meselesidir…., benzer ş artlarda bile aynı ilke nadiren uygulanır…, uygulamada farklı ve de ğ i ş en ş artların dikkate alınması gerekir… bunları kullanmasını bilmek gerekir ki bu da güç bir sanattır…»

4 İş letmenin faaliyetleri Teknik (üretim) Ticari (alım,satım) Finansal Muhasebe Güvenlik Yönetim

5 Yönetimin unsurları (kavramsal çatı) Basiret- uzak görü ş - Planlama: tahminleme ve faaliyet programı hazırlama Kaynaklara, i ş in niteli ğ ine ve beklenmeyen faktörlere ba ğ lı Katılım önemli: kaynakların ihmal edilmemesi, yönetsel ilginin artması Birlik, devamlılık, do ğ ruluk, esneklik ko ş ulları Örgütleme: kurulu ş un maddi ve be ş eri yapısını meydana getirme; maddi ve be ş eri örgütün i ş letmenin amaç kaynak ve ihtiyaçları ile uyum halinde olması Personel tedarik ve e ğ itimi de içeriyor Emir-komuta (yürütme): personelin faaliyetlerinde devamlılık sa ğ lama

6 Yönetimin unsurları (kavramsal çatı)(dvm) Koordinasyon: tüm faaliyet ve gayretleri birle ş tirme ve uyumla ş tırma Ahenk: masraflar-kaynaklar, üretim araçları-üretim ihtiyaçları, hammadde- tüketim, satı ş -üretim arasında Birlikte hareket, beklentilerin açık olması, Kontrol: belirlenen kural ve hedeflere, ilkelere göre gerçekle ş en durumun de ğ erlendirilmesi - Tekrar planlama

7 Kritik kavram Formalle ş me: ki ş ilerin görev ve yetki tanımlarının ve örgütün yapısının açık biçimde tanımlanması. Burada kritik birim pozisyon

8 Yönetimin ilkeleri Örgüt yapısı ile ilgili ilkeler İş bölümü İş lerin (jobs)ve görevlerin (tasks)uzmanla ş maya imkan verecek ş ekilde bölünmesi (kaliteli üretim, kolay e ğ itim) (verimlilik artı ş ı) Do ğ ada mevcut, büyüklü ğ ün bir fonksiyonu Yetki sorumluluk denkli ğ i Yetki: emir verme hakkı, itaat ettirme gücü Biçimsel yetki, ki ş isel yetki Bir i ş i yapma zorunlulu ğ u olanlar bu i ş in gerektirdi ğ i kararları verme yetkisine de sahip olmalıdır. (emir-komuta yetkisi, kurmay yetki, fonksiyonel yetki) Yönetim birli ğ i Aynı amaca hizmet eden faaliyetlerin bir yönetici tarafından yürütülmesi Örgütün ve ilgili birimlerin amaçları açık olarak belirlenmeli, birbirleriyle uyum içinde olmalı.

9 Örgüt yapısı ile ilgili ilkeler (dvm) Hiyerar ş ik yapı (scalar principle) i ş ler ve pozisyonlar hiyerar ş ik bir yapıda örgütlenmeli, i ş leri yapanlar için emir-komuta birli ğ i geçerli olmalı (ileti ş im?) Kademeler fazla ise yava ş lı ğ a neden olabilir (Fayol Zinciri) Yöneticilerin yetersizli ğ i nedeniyle Fayol Zinciri (geçit) kullanılmıyor Merkezi yönetim Do ğ al bir ilke Merkezilik ile ademimerkezilik optimum olmalı Kontrol alanı: bir üste kaç sayıda ast ba ğ lanabilece ğ i (astlarla ili ş ki açısından kritik) Departmanla ş ma: belirli i ş lerin bir araya getirilmesi ile departmanların olu ş turulması

10 Süreçler İ le İ lgili İ lkeler Emir-komuta Birli ğ i her ast sadece bir üstten emir almalı ve bir üste kar ş ı sorumlu olmalıdır (kar ş ı örnekler: matris yapı; fonksiyonel ustaba ş ılık) Çatı ş maların, anla ş mazlıkların kayna ğ ı Disiplin Liderlik ve disiplin birlikte Adil ve e ş it muamele Personelin ödüllendirilmesi ve ücretlendirme Genel çıkarların ki ş isel çıkarlara üstünlü ğ ü

11 Sonuçlar ile ilgili ilkeler Düzen ve istikrar Görev süresinin önemi; i ş ten ayrılma oranının dü ş ük olması önemli Personelin devamlılı ğ ı İ nsiyatif-yetki devri örgütte gerekli ölçüde yetki devri olmalıdır, ancak yetkisini devreden üst, sorumlulu ğ unu da devredemez. (kar ş ı örnekler: gerçekte hangisi devrediliyor?) Birlik ve beraberlik/ekip ruhu


"Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan YÖNETİM- ÖRGÜT TEORİLERİ KLASİK EKOL: Henri Fayol ve Yönetim Süreci 1916." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları