Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okulda rehberlik hizmetlerini yürütebilmek için rehber öğretmenin odası değil Rehberlik Servisi vardır. (Sınıf rehber öğretmenin sınıfı neyse Rehberlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okulda rehberlik hizmetlerini yürütebilmek için rehber öğretmenin odası değil Rehberlik Servisi vardır. (Sınıf rehber öğretmenin sınıfı neyse Rehberlik."— Sunum transkripti:

1

2 Okulda rehberlik hizmetlerini yürütebilmek için rehber öğretmenin odası değil Rehberlik Servisi vardır. (Sınıf rehber öğretmenin sınıfı neyse Rehberlik servisi de Reh. Ve Psk. Dan.için çalışmalarını yürüttüğü yerdir. )

3 Bunlar verilmiş imtiyazlar değildir. Öğrenciler tarafından otorite ve kontrol unsuru olarak algılanması, danışma sürecini olumsuz etkileyeceğinden bu görevlerde bulunmaz.

4 Sınıf öğretmeninin, uygulanması ve değerlendirilmesi uzmanlık gerektirmeyen testleri uygulamak, değerlendirmek ve genel bir sonuca ulaşmak için raporlandırarak sonuçların rehberlik servisine iletilmesi gerekmektedir.(RH Yön.) c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar..(RH Yön.)

5  Öğrenci ile ilişkisi olan HERKES öğrenciyi tanımalıdır. (anne, baba, öğretmen, yönetici, sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni vb.)  Bunların içinde öğrencide davranış değişikliği meydana getirmede en önemli ve işlevsel görevi üstlenen 1-4 sınıf öğretmenin ve 5-8 sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyi tüm yönleri ile tanımasında zorunluluk vardır.  Çocuğun gereksinimleri bilinmezse, ona hayatında gerekli olan bilgiler verilemez.  Rehberlik servisi tarafından hazırlanan ve sınıf rehber öğretmenlerine verilen birçok evrak yadırganabilir.  Rehberlikte evrak işi çok fazla ne olacak diye düşünebilirsiniz.  Gerek sınıf rehber öğretmenin gerekse okul rehberlik servisinin sınıf ve okuldaki öğrencileri daha yakından tanıması için birçok anket, bilgi toplama formları ve öğrenci tanıma fişleri hazırlanıp doldurulmaktadır.  Bu evraklar rehberlik servisi tarafından titizlikle incelenmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

6 Disiplinde rehber öğretmenin rolü

7  Okul Rehberlik servisi problem yaşayan tüm öğrencilerin sorunlarını çözer diye düşünmemek gerekmektedir.  Sınıf içerisinde zaman zaman yaşanan ders huzurunu bozan davranışlar gösteren bireylerin sınıfa uyumunda sınıf rehber öğretmenini etkisi daha önemli olup bu öğrencilerin rehberlik servisine cezalandırılmak veya azarlanmak amacı ile öğrenci gönderilmesi bir başka yanlış anlayıştır.  Rehberlik servisi öğrencileri disipline eden ceza veren bir birim değildir.

8 PDR her türlü sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Sonuca ulaşılabilmesi için, bireyin değişime açık olması gerekir. Değişime hazır ve istekli olmayan birey için yardım sonuç vermeyebilir. Bu süreçte birey, aile, öğretmen, yönetici işbirliği bir zorunluluktur.

9 İlk önce Okul müdürü sorumludur çünkü okuldaki rehberlik hizmetlerinin başı okul müdürüdür. Rehberlik hizmetleri; okul idarecileri, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu, öğretmenler ve aile işbirliği içerisinde, herkesin üzerine düşen görevi yürüttüğü bir faaliyettir.

10 MD. YARDIMCILARI MD. YARDIMCILARI SINIF REHBER ÖĞRETMENİ Her Sınıf Düzeyinde 1 Tem. SINIF REHBER ÖĞRETMENİ Her Sınıf Düzeyinde 1 Tem. Psk.DAN. ve REH.ÖĞ. Psk.DAN. ve REH.ÖĞ. O. AİLE BŞK. DİSİPLİN K. ÜYESİ DİSİPLİN K. ÜYESİ ÖĞR. TEM. OKUL MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜRÜ

11 Birinci öncelikli öğrenciden ; Sınıf rehber öğretmeni sorumludur.

12 Değildir. Özel eğitim uzmanlık gerektiren bir alandır. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini rehberlik ve araştırma merkezi iş birliği yaparak verir.

13 Rehberlik saati bir ders saati olmayıp, kazanımların etkinliklerle paylaşıldığı ortak uygulama saatidir. Rehberlik faaliyetleri bu ders saati ile sınırlı değildir.

14 Rehber öğretmen, psikolojik danışma süreci içerisinde öğrenciden edindiği kişisel bilgileri gizlilik ilkesi doğrultusunda her zaman sınıf rehber öğretmeniyle paylaşmak zorunda değildir.

15 Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerinin yaş, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.(RH Yön.) Öğrenciden aldığı bilgileri servisle paylaşmaları gerekir.

16 Kontrol ve takip okul müdüründedir Okul müdürü,Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir. (RH Yön.)

17 Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.(RH Yön) Öğrenci ile bireysel görüşmelerden edinilen bilgilere özen gösterilmedir. Öğrencinin notları veya aile bilgileri bile gizlilik kapsamındadır. Öğrenciye ait bilgiler onun izni alınmaksızın başkalarıyla paylaşılmaz. Hayati önem taşıyan bilgiler kapsam dışıdır. (madde kullanımı, intihar düşüncesi, zarar verici davranış, cinsel istismar, adli vaka)

18 Psikolojik Danışmanın Görevleri

19 g) Sınıflarda yürütülen eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerinden, uygulanması rehberlik ve psikolojik danışma alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygular. h) Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar. I) Öğrencinin mezun olacağı dönemde, önerilerini içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlar.

20 Psikolojik Danışmanın Görevleri

21 n) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. o) Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. p) Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. r) Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar. (Mebsis okul modülünden ram veri girişinde rehberlik hizmetleri yılsonu raporunu doldurur.)

22 Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51- Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar: a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini RPDHS e verir. b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, RPDHS nin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür. c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar. d) Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını RPDHS ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir. e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur. f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde RPDHS ne iletir. g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar. h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

23  Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.  Bu komisyon, ders yılı birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır.Ayrıca ders yılı içinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde toplanabilir.  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşturulur. a) Müdür Yardımcıları, b) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Psikolojik Danışmanları, c) Sınıf Rehber Öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az bir temsilci, d) Disiplin kurulundan bir temsilci, e) Okul-Aile birliği ve okul koruma derneğinden bir temsilci, f) Okul Öğrenci Temsilcisi.

24 1-Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan yıllık program ve yürütme planını inceler, bu konudaki görüşlerini bildirir. Uygulaması için gerekli önlemleri karara bağlar. 2-Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler, değerlendirir ve bunların çözümüne ilişkin önlemleri belirler. 3-Eğitim ortamında;öğrenciler,aileler, yöneticiler,öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arsında sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak çalışmaları belirler. 4-Yönlendirmeye ilişkin eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarında ve öğrencileri yönlendirmede,okuldaki eğitim-öğretim etkinlikleri ile eğitsel etkinliklerden karşılıklı olarak yararlanabilmesi için gerekli önlemleri ve çalışmaları belirler. 5-Yapılacak çalışmalarda birey,aile,ilgili kurum-kuruluşlara yönelik iletişim ve işbirliğine ilişkin önlemleri belirler.

25  Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için,hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç-gereci sağlar.  Rehberlik ve psikoloji danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder.  Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulamasını izler.  Okul psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belirler ve bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili bölümlerine verir.  Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Zorunlu olmadıkça sınıf rehber öğretmenlerini sınıftaki öğrencilerin mezuniyetine kadar değiştirmez.  Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu konudaki programın verimli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerekli özeni gösterir.  Öğrencilerin yönlendirme çalışmalarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti servisi elamanları, öğrenciler veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulmasını sağlar.  Başka eğitim-öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir.  Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme planının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine iletir.

26 1-Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletir. 2-Rehberlik ve psikolojik danışma komisyonu toplantılarına katılır. 3-Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapar.

27

28 Rehberlikte Hizmet Alanları Yöneltme ve yerleştirme İzleme ve Degerlendirme Araştırma ve Geliştirme Müşavirlik (Konsültasyon) Bireyi Tanıma Çevre /Veli ile İlişkiler Oryantasyon Psikolojik Dan. Bilgi Toplama ve Yayma

29  Psikolojik Danışma;bireyin kendini daha iyi tanıması, sorunlarının kaynaklarının farkına varması, sorunlarıyla baş etme becerisi kazanması, kendisi için daha gerçekçi kararlar alabilmesi ve sağlıklı bir kişisel gelişim sürdürebilmesi amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

30 Çoğunlukla öğretim yılı başında ve okula yeni başlayan öğrencilere verilen hizmettir.Bu hizmet kapsamında; a)Okulun kısa tarihçesi;(Okulun kuruluşu,gelişimi, öğretmen-öğrenci durumu, uygulanan programlar vb) b)Okulun fiziki durumu ve olanakları hakkında bilgi verme;(Okuldaki derslikler,laboratuar,atölyeler,kütüphane, spor salonu, kantin, müdür ve müdür yardımcılarının odaları,rehberlik servisi,öğrencilerin yararlanabilecekleri diğer fiziksel alanların yeri ve işlevlerinin tanıtılması) c)Okulun bulunduğun yakın çevrenin tanıtılması. d) Okulun Eğitim programları hakkında bilgi verilmesi(Okul içindeki çeşitli programlar,bölümler, zorunlu ve seçmeli dersler,özel kurslar, okulun çalışma programı hakkında bilgi verme) e)Okulun kuralları hakkında bilgi verilmesi(ders geçme ve sınıf geçme ile ilgili yönetmelikler, okul ve sınıf içinde uyulması gereken kurallar,disiplin yönetmeliği,ödüllendirmeler ve cezalandırma ile ilgili uygulamalar) f)Okullardaki ÖKH ve PDR hizmetleri hakkında bilgi verme.

31 Öğrenciyi tanımak neden önemli ve gereklidir? -Tanıma hizmetleri sayesinde öğrenci kendisini daha iyi tanıyacak özelliklerinin, farkına varacak, daha gerçekçi ve isabetli yönelimlerde bulunacaktır. Bunun için öğrenci hakkında toplanacak bilgilerin mutlaka öğrenciyle paylaşılması gerekir. -Yöneticiler tanıma hizmetlerinden faydalanarak, okulda daha gerçekçi planlama ve düzenleme yapabilirler. -Öğretmenler öğrenciyi tanıyarak, öğrencilerine akademik, sosyal, duygusal yönlerden daha fazla yardımcı olabilirler. -Veliler çocukları hakkında edinmiş oldukları bu bilgiler sayesinde çocuklarına daha fazla yardım edebileceklerdir. -Rehberlik hizmetlerinde de tanıma hizmetleri, doğrudan öğrenciye dönük bilgilendirme, yöneltme ve yerleştirme, izleme ve psikolojik danışma hizmetlerinin ön koşuludur. -Öğrencileri hangi yönlerini tanımalıyız? -Öğrenciyi fiziksel, zihinsel, duygusal sosyal, psiko-motor,Sosyo-ekonomik yönlerini, ilgilerini yeteneklerini,değerlerini benlik tasarımını vb. özelliklerini tanımaya çalışmalıyız. -Öğrenciyi tanımak amacıyla çeşitli testlerden(yetenek,başarı,ilgi, kişilik,tutum) ve test dışı (anket, görüşme, gözlem,sosyometri,otobiyografi vb.) tekniklerden yararlanılır.

32 Bu hizmet alanı öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiyi toplayarak öğrencilerle paylaşma şeklinde yürütülen çalışmaları kapsar.Bu bilgileri üç grupta toplamak mümkündür;Eğitsel, mesleki ve kişisel gelişime yönelik bilgiler. Gerek bilgi toplarken gerekse bilgilendirme hizmetlerinde okul personelinin işbirliği içerisinde olması gerekir.

33  Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek, ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okullara, programlara,iş ve meslek alanlarına, sosyal,kültürel ve eğitsel etkinliklere yöneltilmeleri ve yerleştirilmeleri amacıyla yapılan çalışmaları kapsar.

34  Okuldaki rehberlik uzmanıyla öğrencinin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili bir ya da daha fazla sayıda kişinin (öğretmen-yönetici-veli-uzman) işbirliği içinde,öğrencinin gelişmesine yönelik olarak kurdukları yardım ilişkisidir.  Okuldaki rehberlik uzmanının, kendi alanında sahip olduğu bilgi ve becerilerini öğretmen ve yöneticilerin hizmetine sunması, onların bu konuda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olması, ortak ve yeterli rehberlik anlayışının gelişmesine çaba harcaması müşavirlik hizmetlerinin kapsamına girer.

35 Öğrenciye sunulan tüm rehberlik hizmetlerinin (psikolojik danışma, okula ve mesleğe yöneltme, oryantasyon vb.) ne derecede etkili olduğunu öğrenmeye yönelik yapılan çalışmalardır. Amaç verilen hizmetlerin ne ölçüde işe yaradığı ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalara ışık tutmaktır. 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

36 Potansiyel bilincine sahip öğretmen Sorumluluklarının farkında İletişimi güçlü Öğrenci merkezli Kendisi ile barışık Gelişime açık Sevgi dolu Öğretmen Öğrenci İlişkisinde Potansiyel Bilinci Potansiyel bilincine sahip olmayan öğretmen Sorumluluklarının farkında olmayan İletişimi zayıf Ben merkezli Kendisi ile barışık olmayan Gelişime kapalı Sevgi cimrisi

37 Öğrenciler arasındaki farkları ortaya çıkarmak ve böylece her öğrencinin sahip olduğu nitelikleriyle bütün halinde gelişmesine, karşılaştığı problemlerin çözümünde ona sistematik olarak yardım edebilmek, geleceğe yönelik gerçekçi kararlar vermesine ve kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunabilmektir.

38  Aile ve çevre yaşantıları  Bireyin gelişimi ve sağlık durumu  Akademik özgeçmişi ve başarı durumu  Genel ve özel yetenekleri  İlgi alanları ve boş zaman etkinlikleri  Bireyin benlik algısı, uyumu ve kişilik özellikleri  Bireyin geleceğe yönelik hedefleri ve planları

39  Ünite Etkinliklerini planlamak, ders etkinliklerini düzenlemek, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine uygun yöntem ve teknikleri seçmek  Öğrencilerin bireysel farklarına ve gizil güçlerine uygun olarak en üst düzeyde gelişimlerine yardım edebilmek  Öğrenciyi tanıyarak çevresine aktif uyum sağlamasına yardımcı olmak  Problem çözme becerisini kazandırmak  Öğrencinin kendisine en uygun öğrenim dalını ve mesleği seçmesine yardımcı olmak  Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek

40


"Okulda rehberlik hizmetlerini yürütebilmek için rehber öğretmenin odası değil Rehberlik Servisi vardır. (Sınıf rehber öğretmenin sınıfı neyse Rehberlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları