Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan Planlama. Plan? Tahmin? Örgüt için uygun amaçlar ve bunları gerçekle ş tirecek eylemler belirleme süreci ne, kim tarafından,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan Planlama. Plan? Tahmin? Örgüt için uygun amaçlar ve bunları gerçekle ş tirecek eylemler belirleme süreci ne, kim tarafından,"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan Planlama

2 Plan? Tahmin? Örgüt için uygun amaçlar ve bunları gerçekle ş tirecek eylemler belirleme süreci ne, kim tarafından, ne zaman, nasıl, hangi kaynaklarla? Amaç belirleme+ strateji Strateji: bir örgütü uzun dönemde üst amaçlarına ta ş ıyacak kararlar ve eylemler grubu Özellikleri Gelece ğ e dönük olması Risk, amaç ve varsayımlarla ili ş kisi

3 Planların Özellikleri Bilinçli bir seçim ve tercih Kapsamlı (bütün kademelerde) Gelece ğ e dönük Kararlar toplamı Belirli bir süreyi kapsama (ne çok uzun, ne çok kısa) Amaçların özellikleri Konu belirlenmelidir (çalı ş anların yo ğ unla ş abilmesi açısından önemli) Ula ş ılabilir olmalıdır İ lerlemeler ölçülebilir olmalıdır (ki hangi araçların kullanılaca ğ ına karar verilebilsin) Biti ş zamanı belirlenmelidir

4 Planlama süreci Misyon ve Vizyon açıklamaları Amaç ve hedeflerin olu ş turulması Hedefe kilitlenmek (kararlılık: katılımcılık, mantıkilik, payla ş ım, üst yönetimin deste ğ i) Ba ş armaya yönelik denetleme (denetlemenin süreklili ğ i)

5 Bir işletme planının yapısı İş letmenin tanıtımı Misyon, vizyon Temel inançları ve i ş yapma anlayı ş ı Örgütsel kimli ğ i Ş u anki durumu Güçlü yönler Zayıf yönler Nereye ula ş ılmak isteniyor? Sorunlar Hedef ve amaçlar Varsayımlar,tahminler Yöntem Stratejiler Uygulama (aksiyon) programları Zaman Genel zamanlama Faaliyet bazlı zamanlama Termin belirleme Sorumluluklar Ki ş ilere verilen özel sorumluluklar İş da ğ ılımı Maliyetler

6 Vizyon, misyon örnekleri Koç Holding: “Gücümüzü aldı ğ ımız Türk ekonomisine, güç katmayı hedef alırız”. Yıldız holding: “B İ Z 70 yıldır mutluluk üretmek için çalı ş ıyoruz”. HBS “We educate leaders who make a difference in the world”. SAÜ “ İ nsanlı ğ a de ğ er katan giri ş imci bireyler yeti ş tirmek ve evrensel nitelikte bilgi, teknoloji ve hizmet üretmektir.” (M İ SYON) “Üretti ğ i evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile Türkiye ve dünyada payda ş larının gelece ğ ine yön veren bir üniversite olmaktır.”(V İ ZYON)

7 Vizyon, misyon örnekleri SABANCI Üniv Vizyon Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılı ğ a saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm payda ş larımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir e ğ itim altyapısı ile, öncülü ğ e yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sa ğ layan, ara ş tırma ve e ğ itim alanındaki yaratıcılı ğ ı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir. Misyon "Birlikte Yaratmak ve Geli ş tirmek" Her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve ba ğ ımsız dü ş ünce yetene ğ i ile donanmı ş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yeti ş tirmek; Bilim ve teknolojik geli ş melere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmak.

8 Değerler.. SAÜ Bilimin evrenselli ğ ine inanmak Akademik özgürlü ğ ü desteklemek Yöneti ş imi hakim kılmak Sürekli iyile ş tirmeyi benimsemek Etik ilkelere uymak Apple Values Environment: true innovation must consider everything Environment Supplier Responsibility Accessibility Privacy Inclusion and Diversity Education

9 Planların sınıflandırılması Planlama düzeyleri açısından Üst yönetim Vizyon: ne üretmek istiyoruz; en genel amaçlar; gelece ğ e ili ş kin payla ş ılan resim Misyon: varlık sebebi; vizyona ula ş manın aracı; örgütü di ğ erlerinden ayıran uzun dönemli amaç Orta kademe Taktik planlar, amaçlara göre yönetim Alt düzey yönetim Operasyonel planlar, daimi planlar, tek kullanımlık planlar

10 Zaman açısından uzun dönemli: 5 yıl kısa dönemli: 1-5 yıl orta vadeli planlar: 1 yıla kadar; eylem planı, farklı durumlara tepkiler Bir ara ş tırma bulgularına göre Üdy en fazla 3-4 yıl ufuklu planlarla Oky en fazla 3-6 ay ufuklu planlarla Aky en fazla 1 hafta ufuklu planlarla

11 Kullanılma seçenekleri açısından Sürekli (daimi) planlar Politika: yön belirtir, sınırları çizer (üretim p., satı ş p., personel p., fiyat p. vb) Prosedür: yoruma gerek bırakmayan, adım adım açıklayıcı, detaylı plan. Kural: özel, somut sınırlar Tek kullanımlık planlar Program: yapılacak i ş ve kaynak tahsisini içerir (e ğ itim p. Gibi) Bütçe: muhasebe kısmı Proje


"Yrd. Doç. Dr. Ş ule Aydın Turan Planlama. Plan? Tahmin? Örgüt için uygun amaçlar ve bunları gerçekle ş tirecek eylemler belirleme süreci ne, kim tarafından," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları