Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Beyhan Ceylaner Bıçakcı. Baş–Boyun Tümörleri  Larenks, Hipofarenks  Oral kavite: alt ve üst dudak ve gingiva gingivo-bukkal sulcus buccal mukoza,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Beyhan Ceylaner Bıçakcı. Baş–Boyun Tümörleri  Larenks, Hipofarenks  Oral kavite: alt ve üst dudak ve gingiva gingivo-bukkal sulcus buccal mukoza,"— Sunum transkripti:

1 Dr. Beyhan Ceylaner Bıçakcı

2 Baş–Boyun Tümörleri  Larenks, Hipofarenks  Oral kavite: alt ve üst dudak ve gingiva gingivo-bukkal sulcus buccal mukoza, sert damak retromolar trigone, ağız tabanı dilin 2/3 ön kısmı  Orofarinks: yumuşak damak tonsiller, tonsiller pilar, dil kökü, farengeal duvar  Nazofarinks  Nazal kavite ve paranazal sinüsler  Göz,kulak, tükrük bezi, yumuşak doku…

3 Baş Boyun Tümörleri  %90 skuamöz hücreli ca (SCC)  Lenf nodu (LN) >3cm: Rekürrens riski %75 Uzak metastaz olasılığı artar  Bilateral lenf nodu met: kötü prognoz  Alt servikal lenf nodu (+): kötü prognoz

4 Baş Boyun Tümörleri Prognozu Etkileyen Faktörler  Anatomik yerleşim  Klinik evre : TNM Evresi, Ekstra kapsüler yayılım, Kartilaj-yumuşak doku invazyonu, Peri nöral yayılım  Histoloji  Grade  CS+

5 Patoloji Raporu  T evrelemesi  Grade  Cerrahi rezeksiyon sınırı  Ekstrakapsüler yayılım  Lenf nodu tutulumu  Perinöral invazyon

6

7 BAŞ -BOYUN BÖLGESİ LENFATİK DRENAJ SAHALARI  Submental (Ia): Ağız Tabanı,dil  Submandibuler (Ib): Tükrük Bezi  Üst Juguler (II): NF,paranazal Sinüs,tonsil  Orta Juguler (III): Hipofarenks, Ağız Tabanı  Alt Juguler (IV): Tiroid, Hipofarenks  Post Servikal (V): NF  Prelarengeal (VI): Larenks, Tiroid  Supraklavikuler : Akciğer, Tiroid

8 Baş- Boyun Tümörleri Yayılım Bölgeleri  Larenks Ca  Level 2-3-4 (subglottik→ Level 6)  Oral kavite  Level 1-2-3  Hipofarenks  Level 2-3-4, retrofarengeal ln  Orofarenks  Level 2-3-4  Nazofarenks  Level 2-5-3

9 Baş-Boyun Tümörleri N0N1N2N3 T1ERKEN T2aEVRE T2b T3 T4

10 Baş –Boyun Tümörleri BÖLGESEL LENF NODU(nazofarens dışı)  N0: bölgesel lenf nodu met yok  N1: ipsilateral, tek, < 3 cm  N2: ipsilateral, tek, 3-6cm; ipsilat multiple < 6cm/ kontralat < 6cm  N3: > 6 cm

11 Baş- Boyun Tümörleri UZAK METASTAZ  MX: uzak met değerlendirilemedi  M0: uzak met yok  M1: uzak met mevcut

12 Baş-boyun kanserinde tedavi yaklaşımı ERKEN EVRE  T1-T2a,N0-N1: nüks az  Radyoterapi (RT) veya cerrahi İLERİ EVRE  T2b-T3-T4, N2-N3 : nüks fazla  Kombine tedavi

13 NAZOFARENKS KANSERİ  Erkek cinsiyet  Bimodal yaş dağılımı : 15-25 ve 50-60 yaşta pik,  EBV ile ilişkili  Endemik bölgelerde bimodal dağılım yok  Coğrafik dağılım : Çin ve Güneydoğu Asya %18, Kuzey - Orta Afrika’da çocuklarda sık %10-%20)  En sık yerleşim yeri: NF tavan ve lateral duvarı

14 Nazofarenks Kanseri Histolojisi  TİP1: Keratinize SCC (%25) (Çin ve bizde %10) RT kötü cevap - kötü prognoz  TİP2: Nonkeratinize SCC (%15) RT değişken - prognoz orta  TİP3: İndifferansiye Karsinom (%60) RT iyi cevap - prognoz iyi

15 Nazofarenks Kanseri Yayılım  Lenf nodu metastazı  En sık üst juguler  Lokal invazyon-Direkt komşuluk  kafa tabanı prognoz kötü  Uzak metastaz (akciğer,kemik,karaciğer)

16 Nazofarenks Kanseri Lenfatik Drenaj  1.Lateral retrofarengeal lenfatikler  üst jugulere  2.Direkt: jugulodigastirik  3.Posterior üçgen  Olgularda %80 lenf nodu(+) %50 bilateral

17 Nazofarenks Kanseri T Evresi  T1: tümör nazofarenkse sınırlı  T2: tümörün yumuşak dokulara yayılımı + T2a: parafarengeal yayılım yok T2b: parafarengeal yayılım var  T3: kemik ve/veya paranazal sinüsleri invaze  T4: intrakranial, kranial sinirlere yayılım, hipofarenks, orbital yayılım, mastiktör boşluk

18 Nazofarenks kanseri N evresi TÜM BOYUN  N0: lenf met yok  N1: ipsilat,tek,  3 cm  N2a: ipsilateral,tek, 36 cm NAZOFARENKS CA  N0: lenf met yok  N1: ipsilateral LN  6 cm  N2: bilateral LN  6 cm  N3: N3a: LN>6 cm (Supra dışı) N3b: Supra bölgesinde LN

19 Nazofarenks Kanseri Tedavi  Primer tedavi modalitesi RADYOTERAPİ Nazofarenks,maks. sinüs arka1/2,orbita arka1/2,kafatabanı  T1-2aN0(I-IIA) sadece RT  T2b-4N3(IIB-IVB) konkomitant RTKT  M1(IVC) Cisplatin bazlı KT

20 Nazofarenks Kanseri Tedavi  RT + KT birlikte uygulanımı radyoduyarlılığı ↑↑ → lokal kontrol artar  Brakiterapi  Rekürren hastalık: 2. seri RT tek tedavi

21

22 LARENKS KANSERİ  Tüm baş-boyun kanserlerinin %25’i (ABD)  Erkeklerde 5 kat sık  Sigara, alkol, çevre, HPV  Glottik,supraglottik,infraglottik  Yayılım: en sık bölgesel lenf nodlarına, çevre dokular,uzak metastaz

23 GLOTTİK LARENKS KANSERİ  %60-65  Erken klinik  İyi prognoz  Lenfatik drenaj yok  Gerçek vokal kord

24 SUPRAGLOTTİK LARENKS CA  %30-35  Çoğunlukla epiglot yerleşimli  Bilateral lenf nodu tutulumu sık  Lenfatik drenajı Level 2-3  Kartilaj invazyonu nadir

25 SUBGLOTTİK LARENKS CA  %5’den az  Kötü prognoz  Paratrakeal yayılım  Tanı anında genelde ileri evre  Sıklıkla Level 4-6 ve üst mediastinal lenfatik

26 T EVRESİ GLOTTİK  T1= VK’da (vokal kord hareketli)  T1a= Tümör bir VK’da sınırlı  T1b= tümör her iki VK tutmuş  T2= VK hareketi azalmış, tm infra-supra glottik yayılım  T3= VK fikse, tm larenkste  T4= tm çevre dokuda

27 T EVRESİ SUPRAGLOTTİK  T1= supraglottik bir anatomik bölgede sınırlı tümör  T2= supraglottik komşu iki bölgede (dil kökü, priform sinüs,vs)  T3= VK fikse  T4= Çevre dokuda

28 ERKEN EVRE LARENKS CA TEDAVİ GLOTTİK  Cerrahi = RT (ses kalitesi ORGAN KORUYUCU YAKLAŞIM nedeniyle RT tercih edilmeli)  T1= 63Gy (2.25Gy x 28 fraksiyon) 66Gy (2Gy x 33 fraksiyon)  T2= 70 Gy(2 Gy x 35 fraksiyon)  ALAN= üst sınır tiroid çentik, alt sınır krikoid altı, arka farenks duvarı (karşılıklı iki alan)

29 ERKEN EVRE LARENKS CA TEDAVİ SUPRAGLOTTİK  Cerrahi = RT  İleri yaş  supraglottik larenjektomi  aspirasyon riski  RT tercih et  Larenks ve üst boyun alınır.  Lenfatik drenaj bölgesi = 50 Gy  Tm loju = 70 Gy

30 LOKAL İLERİ EVRE LARENKS CA TEDAVİ Glottik-Supraglottik Larenks Ca:  Total larenjektomi>Radyoterapi  Organ koruyucu:Primer kemoradyoterapi  Başlangıçta N2-N3 olan her olgu boyun disseksiyonu için değerlenddirilmeli

31 LOKAL İLERİ EVRE LARENKS CA TEDAVİ  Konkomitant RT+KT (cisp 100mg\m2) RT (organ koruyucu) ve KT (lokal kontrol)  DOZ Boyun= 50Gy Primer tm= 70Gy (50 Gy’de LK sağlanamazsa total larenjektomi)  Primer tm yanıtı iyi, lenf nodu + ise  postRT boyun diseksiyonu

32 Total larenjektomi sonrası radyoterapi endikasyonları:  - Tüm T3-4 tümörler  -Cerrahi sınır (+)  -Boyun diseksiyonu sonrası (+) lenf nodu  -Perinöral yayılım?, Grade III tümörler (tek başına RT endikasyonu için yeterli değildir)  -Yüksek risk kriterleri: Perikapüler yayılım (+) Cerrahi sınır

33 LARENKS KANSERİ KEMOTERAPİ  Lenf nodu +  CS+  Ekstra kapsüler yayılım  Eşzamanlı cisplatin (100mg\m 2 )

34 HİPOFARENKS CA  T1-T2: RT veya cerrahi (parsiyel farengolarenjektomi+ipsilateral BD)  T3-T4: Rezektabl → Cerrahi veya organ koruyucu RTKT Unrezektabl-medikal inop  RT (70 Gy) veya RTKT

35 ORAL KAVİTE – OROFARENKS KANSERLERİ  T1-T2, N0: Cerrahi veya RT  T3-T4, N+: Cerrahi + RT + KT  DOZ: Konvansiyonel, 50-70Gy, brakiterapi

36 DUDAK KANSERİ  2 cm altı: cerrahi veya RT  2-4cm: cerrahi veya RT  CS+ veya perinöral invazyon→postop RT  4 cm üstü: RT  Doz 60Gy veya 70 Gy

37 DİL KANSERİ  T1-T2: cerrahi = RT Küçük,iyi sınırlı,dil ucu,anterolateralindeki tm  cerrahi Küçük,kötü sınırlı,posterior ve yüzeyel,egzofitik  RT  T3: RT+KT (kurtarma cerrahisi)  T4: cerrahi+RT+KT  N1-N2-N3: boyun dis, postop RT

38 AĞIZ TABANI KANSERLERİ  External RT=45-54 Gy  İleri evrede KT ekle  Cisplatin( 100mg/m2 )

39 POSTOP RT ENDİKASYONLARI  T3-T4 tm  CS+  Bilateral boyun diseksiyonu yapılmamış; yapılmış ve LN+  Perinöral yayılım(tek başına RT için yetersiz)  Grade 3 tm (tek başına yetersiz)  Yüksek risk: CS+, ekstrakapsüler yayılım

40 BAŞ – BOYUN RT KOMPLİKASYONLARI  Oral mukozit  Kserostomi  Tat kaybı  Trismus  Yumuşak doku – kemik nekrozu  Nörotoksisite  Cilt reaksiyonu

41 TAKİP  PRİMER TEDAVİ: 1.yıl: 1-1,5 ayda bir 2.yıl: 2 ayda bir 3.yıl: 3-4 ayda bir 3-5yıl: 6 ayda bir 5yıldan sonra: yılda bir İlk iki yıl: 3-6 ay, daha sonra yılda bir  POSTOP TAKİP: İlk 2 yıl: 3 ayda bir 3.yıl: 4 ayda bir Sonra yılda bir


"Dr. Beyhan Ceylaner Bıçakcı. Baş–Boyun Tümörleri  Larenks, Hipofarenks  Oral kavite: alt ve üst dudak ve gingiva gingivo-bukkal sulcus buccal mukoza," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları