Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan İbrahim ÇELİK Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan İbrahim ÇELİK Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan İbrahim ÇELİK Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
ERMENİ MESELESİ Hazırlayan İbrahim ÇELİK Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

2 GİRİŞ Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları tarih boyunca ev sahipliği yaptığı milletlere büyük bedeller ödetmiştir.Doğunun ve batının ticari, kültürel ve siyasi alanlarında menfaatlerinin çarpıştığı Anadolu yarımadası, üzerinde yaşayanlara çok yönlü ve çok ilişkili politikalar uygulama zorunluluğu kılmıştır. İşte bu bedellerden biri de Ermeni Meselesi ve Asılsız Ermeni Soykırımı iddialarıdır.Konunun daha iyi anlaşılması adına konu “I.Dünya Savaşı’na Kadar Ermeniler”,“I.Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Meselesi” ve son olarak “Asılsız Ermeni Soykırımı İddiaları ve Hedefleri” başlıkları altında incelenmiştir. Meselenin anlaşılması hususunda bir nebze olsun katkı sağlamak dileğiyle…

3 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR ERMENİLER
Ermeniler Osmanlı toplumunda ticaret ve sanayi işleriyle meşgul olan zengin bir sınıfı oluşturmaktaydı. 19.Yüzyılın ortalarına kadar devletin en güvenilir unsuru oldukları için kendilerine “Millet-i Sadıka” denilirdi. General Harbord Amerikan senatosuna sunduğu raporunda Türkler ile Ermenilerin barış içinde yaşadıklarını,hacca giden Müslümanların işlerini ve mallarını Ermenilere teslim ettiklerini,Ermenilerin de seyahate çıktıklarında aynı şeyi yaptıklarını belirtmektedir. Türkler gibi aynı haklara sahip olan Ermenilere batıda “Hıristiyan Türkler” adı verilmiştir.

4 Osmanlı Devleti’nin siyasi çöküşünün hızlandığı bir dönemde batının Osmanlı Devleti üzerindeki hesapları bakımından suni olarak ortaya çıkarılan “Ermeni Meselesi” bilinmelidir ki Avrupa’nın ekonomik ve siyasi menfaatlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle meselenin daha iyi anlaşılması için devrin büyük devletlerinin tarihi politikalarının tespit edilmesi gerekmektedir. Rusya tarih boyunca devlet siyasetini “sıcak denizlere inme” politikası üzerinde geliştirmiştir. Rusya bu hedefine ulaşmak için boğazları ele geçirmek,Panslavizm politikası ile Balkan topraklarına hakim olmak gibi metotlar denemiş ancak başarılı olamamıştır.

5 Tarihi hedefine ulaşmak için her türlü yolu denemekten vazgeçmeyen Rusya bu kez Erzurum-İskenderun hattından Akdeniz’e inmek istemiş ve Osmanlı-Rus Savaşı(93 Harbi) sonrası Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri Osmanlı Devletine karşı kışkırtmaya başlamıştır. Rusya’nın planı Ermenilere iç işlerinde serbest dış politikada kendilerine bağlı bir özerk Ermeni devleti kurdurtarak Ermeniler aracılığıyla sıcak denizlere ulaşmaktı. İngiltere’nin bu mesele hakkında izlediği politika ise Rusya’nın takip ettiği siyasetin ürünü olmuştur.İngiltere 19.Yüzyılda devrin en güçlü devleti haline gelmiş Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmiş büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuş ve siyasetini sömürgeleri ile bağlantı kurduğu Akdeniz’de herhangi bir güçlü devlet yer almasın şeklinde özetlemiştir.

6 Rusya’nın Ermeniler üzerinden sıcak denizlere inmesine çekinen İngiltere insiyatifi Ruslara bırakmamak için Doğu Anadolu’da tam bağımsız bir Ermeni devletini destekleyerek Rusya’nın planını etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır. Devrin diğer önemli devleti Fransa ise Almanya yenilgisi üzerine bu meseleye karışamamıştır. Fransa ancak Mondros Mütarekesi sonrası işgal hareketlerinde Ermenileri kullanacaktır. Görüldüğü gibi Rusya ve İngiltere’nin politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan Ermeni Meselesi, bu süreçten sonra Ermenilerin, bölgede huzuru ve asayişi bozup can güvenliklerinin sağlanamadığı propagandası yapmaları ile devam edecektir.

7 Bağımsızlığa hazırlık olarak da tanımlayabileceğimiz bu süreçte bazen öyle durumlarla karşılaşılmış ki Ermeniler Müslüman kılığına girerek okullarına kiliselerine saldırarak iki toplum arasında kin ve nifak tohumları ekip ayaklanmalara neden olmuşlardır. Bu şekilde Ermeni komitaları Birinci Dünya Savaşına kadar Erzurum,Van,Amasya,Diyarbakır gibi yurdumuzun bir çok yerinde ayaklanmış,İstanbul’da Osmanlı Bankasını basmış,1905’te II.Abdülhamit’e suikast girişiminde bulunmuşlardır.

8 I.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ERMENİ SORUNU
Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra İtilaf Devletleri ile anlaşan Ermeniler önceden hazırlanan plan gereği köyleri basarak akıl almaz mezalimler yapmaya başlamışlardır. Yapılan vahşetin boyutunu göstermesi adına söylemek gerekirse Ermeni çetelerinin yaptığı ihtiyar ve çocukları hanelere doldurup yakma,cami ve türbeleri harap etme,cesetleri parçalama,masumların burunlarını kulaklarını çenelerini kesme,hatta hamile kadınların doğacak çocuklarının cinsiyeti üzerine bahse girip aralarında tartışacak kadar insanı insanlığından utandıracak vahşetlere imza attıkları bilinmektedir. Ermenilerin yaptıkları zulüm ve vahşet belgeleriyle sabit olmasına rağmen bunu dile getirmek bile bizim milli - manevi değerlerimize uymayacağı insanlık haysiyet ve onurumuzu yaralayacağı için ayrıntılarına girmiyorum.

9 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Savaşı ile meşgul olmasını fırsat bilen Ermeni çeteleri mezalimlerini arttırmış Osmanlı Devleti “gerekli görülecek tehlikeli kişilerin ferden veya toplu halde devlet güvenliğini tehdit etmeyen bölgelere zorunlu olarak göç ettirilmesi”ni içeren Tehcir Kanunu’nu çıkarak tedbir almıştır. Tehcir Kanunu’nun metninde bu kanunun sadece Ermenilere uygulanacağına dair bir kayıt yoktur.Hükümet emirlerine itaat etmeyen,silahlı direnmede bulunan,casusluk yapan köy ve kasaba ahalisinin tek tek veya topluca diğer yerlerde iskân edileceği belirtilmiştir.

10 ASILSIZ ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI VE HEDEFLERİ
Tehcir Kanununun çıkartılması gerekçesi ortada iken bazı Ermeni görüşünü savunan yazarlar ve devletler bu göç esnasında Ermenilerin soykırıma tabi tutulduklarını savunmaktadır. Bir kere Tehcir Kanunu Ermeni isyanlarından sonra çıkarılmıştır.Ermeni komitacısı Papasyan’ın açıkça itiraf ettiği gibi göçe Ermenilerin Türk devlet ve milletini yok etmek maksadı ile Ruslar ile işbirliğine girişmeleri neden olmuştur.

11 Soykırımı savunanların iddialarına göre göç esnasında 1,5 milyon Ermeni öldürülmüştür.İddianın mesnetsizliği açısından bakıldığında o devirde Doğu Anadolu’da yaşayan Ermeni sayısı ancak 900 bini bulmaktadır. Ermeni katliamı diye dile dolanan itham vesikasının kaynağı İngilizlerin yayınladığı Mavi Kitap’tır.Bu tarihlerde İngilizler Çanakkale’de yenilmiş,Irak cephesinde İngiliz askerleri esir alınmıştır.İngilizler böyle bir dönemde propaganda amacı ile kamuoyunu kendilerinden yana yönlendirmek için Ermeni Sorunu’nu ortaya atmış, gerçek dışı vesikalarla,dünya kamuoyunu aldatmaya yönelmiştir.

12 Bu arada politik tesirler dışında serbestçe yapılan araştırmalar bir nebze gerçeğe ışık tutmaktadır.Bir Amerikan komisyonu raporunda Rus taarruzu sırasında Ruslar ve Ermenilerin Türk köylerini yaktıkları, Ermenilerin Osmanlı ülkesi içinde hiçbir yerde halkın çoğunluğuna sahip olmadıklarını, göç edenlerin dönseler dahi halkın çoğunluğunu teşkil etmelerinin zor olduğunu ispatlamıştır. İşte günümüzde özellikle Fransa ve ABD’deki güçlü Ermeni lobileri tarihe ışık tutan belgeleri görmezden gelip sahte belgelerle Ermeni soykırımı iddialarında bulunmaktadırlar.Bu iddiayı büyük devletlere kabul ettirip Türkiye üzerinde kurulacak baskı ile kısa vadede tazminat almayı uzun vadede ise Büyük Ermenistan hayaline ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

13 1973 yılında ABD’de iki diplomatımız bir Ermeni tarafından öldürülür
1973 yılında ABD’de iki diplomatımız bir Ermeni tarafından öldürülür.Ermeni yakalandıktan sonra yaptığı savunmada: “1915’te Türkler benim dedemi kesmiş,ben de onların intikamını aldım.” diyordu.Bu olay Ermenilerin nasıl bir hınç ve intikam eğitiminden geçirildiğini göstermektedir. Bizim, gençlerimizi böyle bir saldırı psikolojisine sokmamızın Türk kültür ve inancımızda yeri yoktur.Fakat sözde belgelerle Ermeni soykırımını dile dolayıp iddialarını dünya kamuoyuna kabullendirmeye çalışanlar karşısında meseleyi bütün açıklığı ile ortaya koymaya mutlak ihtiyaç vardır. Şu akıldan çıkartılmamalıdır ki sorunları görmezden gelmek veya çözüm adına ertelemek meseleleri bizim için daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

14 Hele bir de: “ Bu mesele 1915 yılında yaşanmış henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamıştı, sorun bizi değil Osmanlı Devletini ilgilendirir.” yaklaşımında bulunanlar, devekuşu misali kafalarını soktukları kumdan çıkartarak bir an önce kendilerini özeleştiriye tabi tutarak ortaya çıkan sonucun önemini kavramalıdırlar. Bunca yıl Türk-Ermeni ilişkilerinin yalnız bir yönü üzerinde durup devamlı Türk milletinin aleyhine çalışan ilim ahlâkından nasipsiz sözde ilim adamları faaliyetlerini her geçen gün arttırıp kin kusmaya devam etmişlerdir. Türk milletinin haklı insanların vakarı içindeki sûkutu ise adeta suçlu insanların sessiz kalışı gibi gösterilmek istenmiştir.

15 Türk milleti olarak kan davası gütmek, cinayetler işlemek ve intikam almak gibi hareketlere başvurmak, inancımıza da, tarihi şeref ve asaletimize de yaraşmaz. Ancak meseleyi devletimizin karşısına çıkarılan bir realite olarak kabul edip hakikatleri ortaya koymak, okullarımızda gençlerimize, sosyal hayatta karşılaştığımız insanlarımıza, her fırsatta gerçekleri anlatarak toplumumuzu bu sorun karşısında bilinçlendirmek, unutulmamalıdır ki milletini seven her yurttaş için insani bir vazife ve yükümlülüktür. Son olarak Ermeni mezalimini belgelendirmek adına vahşet görüntülerini sunuya ekledim. Bu vesile ile konunun asgari düzeyde de olsa anlaşılması için hazırladığım bu sunuyu takip eden herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

16 14 Nisan'da Diyarbakır'da yapılan aramalarda ele geçirilen bomba, kaçak silah ve patlayıcılar.

17 Amasya'da Ermeniler'den toplanan silahlar.

18 Urfa'da Ermeniler'den alınan silahlar, bombalar, dinamit, dinamit fitilleri ve el bombaları.

19 Diyarbakır'ın Şark nahiyesine bağlı Hızır İlyas köyü Mersani deresi (23 Temmuz 1915). Hono ismindeki ermeninin başında bulunduğu çete tarafından hançer ve kurşunla şehit edilen erkek, kadın ve çocuklar.

20 Mahsenlerde gizlenen ve fişek yapan Ermeniler.

21 Sivas'ta Ermeni çeteleri tarafından yapılan katliamda boğazı kesilerek öldürülen jandarma Mustafa.

22 Balta ile Katliam: İzmit'in Kollar köyünden Ermeniler tarafından balta ile katledilen müslümanlardan bir kısmının olaydan sonra çekilen fotoğrafı; 1- Boşnak Malik 2- Abdulmecid oğlu Ali 3- Ali oğlu Seyid (14 yaşında) 4- Ömer oğlu Abdulgani 5- Abdulgani oğlu Mecid 6- Abdullah oğlu Hüseyin 7- Bekir oğlu Yusuf 8- Osman oğlu İsmail

23 Erzincan'ın Odabaşı bölgesinde, Ermeniler tarafından oyularak katledilen bir Türk.

24 Erzincan'da Ermeniler tarafından katledilen Türk çocukları.

25 Ermeniler tarafından gözleri oyularak öldürülmüş Türk köylüleri.

26 Kars'ta, Ermeniler tarafından başları, bacaklarına bağlanarak vahşice katledilen Türkler.

27 Karnı ve yüzü yakılan bir Türk köylüsü.

28 Ermeniler tarafından yüzleri kesilmiş ve karınları yakılmış şekilde katledilen Türkler.

29 Kolları ve başları kesilerek Ermeniler tarafından katledilen Türkler.

30 25 Nisan 1918'de, Subatan'da Ermeniler tarafından öldürülen Türk çocuklar, kadınlar ve karınları deşilerek bebekleri çıkarılan anneler.

31 Subatan Köyü'nde, Ermeniler tarafından öldürülen kadın ve çocuklar.

32 Ermeniler tarafından gözleri oyularak öldürülmüş bir Türk köylüsü.

33 Erzincan Odabaşı'da, Ermeniler tarafından katledilen Müştak Efendi'nin ailesi.

34 Ermeniler tarafından tablodaki kafataslarının Türkleri'n öldürdüğü Ermenilere ait olduğu iddia edilmiştir. Oysa tablonun (Vereshchagin, ) yapıldığı yıllarda Türklerle Ermeniler arasında hiçbir problem yoktu.

35 Rus devletinin savaşta cesaret gösteren ermenilere verdiği, üstünde "Tanrı Ermenileri korusun" yazılı madalya.

36 Ankara Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı saldırı sonucu 9 Kişinin Ölmesi ve 82 kişinin yaralanmasına neden olan ASALA militanı Levon Ekmekçiyan.

37 Ermeniler tarafından 1915 yılında öldürülen 52 Türk'ün atıldığı su kuyusunun kazılmadan önceki durumu- Hakmehmet Köyü

38 Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün yaptığı kazı sonucu çıkarılan Türkler'e ait kalıntılar.

39 ŞEHİT EDİLEN TÜRK DİPLOMATLARI
ERMENİLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN TÜRK DİPLOMATLARI

40 17 Aralık 1980 Sidney / Avustralya
ŞARIK ARIYAK 17 Aralık 1980 Sidney / Avustralya

41 İSMAİL EREZ 24 Ekim 1975 Paris / Fransa

42 AHMET BENLER 12 Ekim 1979 Lahey / Hollanda

43 27 Ağustos 1982 Ottawa / Kanada
ATİLLA ALTIKAT 27 Ağustos 1982 Ottawa / Kanada

44 BAHADIR DEMİR 27 Ocak 1973 Los Angeles / ABD

45 2 Haziran 1978 Madrit / İspanya
BEŞİR BALCIOĞLU 2 Haziran 1978 Madrit / İspanya

46 9 Eylül 1982 Burgaz / Bulgaristan
BORA SÜELKAN 9 Eylül 1982 Burgaz / Bulgaristan

47 27 Temmuz 1983 Lizbon / Portekiz
CAHİDE MIHÇIOĞLU 27 Temmuz 1983 Lizbon / Portekiz

48 22 Ekim 1975 Viyana / Avusturya
DANİŞ TUNALIGİL 22 Ekim 1975 Viyana / Avusturya

49 14 Temmuz 1983 Brüksel / Belçika DURSUN AKSOY

50 17 Aralık 1980 Sidney / Avustralya
ENGİN SEVER 17 Aralık 1980 Sidney / Avustralya

51 20 Haziran 1984 Viyana / Avusturya
ERDOĞAN ÖZEN 20 Haziran 1984 Viyana / Avusturya

52 7 Haziran 1982 Lizbon / Portekiz
ERKUT AKBAY 7 Haziran 1982 Lizbon / Portekiz

53 19 Kasım 1984 Viyana / Avusturya
EVNER ERGUN 19 Kasım 1984 Viyana / Avusturya

54


"Hazırlayan İbrahim ÇELİK Söğüt Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları