Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İ STANBUL VAL İ L İ Ğ İ İ STANBUL M İ LL İ E Ğ İ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü MESLEK İ E Ğ İ T İ M BÖLÜMÜ "OKUL-SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ " 30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İ STANBUL VAL İ L İ Ğ İ İ STANBUL M İ LL İ E Ğ İ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü MESLEK İ E Ğ İ T İ M BÖLÜMÜ "OKUL-SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ " 30."— Sunum transkripti:

1 T.C. İ STANBUL VAL İ L İ Ğ İ İ STANBUL M İ LL İ E Ğ İ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü MESLEK İ E Ğ İ T İ M BÖLÜMÜ "OKUL-SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ " 30 N İ SAN 2016 "TÜRK İ YE'DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M"

2 Sayılarla Mesleki ve Teknik E ğ itim TÜRK İ YE İ STANBUL YÜZDE (%) Okul Sayısı 3.2903209,73 Ö ğ retmen Sayısı 131.79921.63216,41 Ö ğ renci Sayısı 1.754.539331.37018,89

3 Çözüm Nedir ?

4 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Mesleki ve Teknik E ğ itim sisteminin yapısının, ekonomik ve insan kaynaklarına dayalı gereksinimlerinin giderilmesini ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının verimli bir şekilde karşılanmasını sa ğ layacaktır.

5 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Özel sektör meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve di ğ er meslek örgütleri ile Valilik ve İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü koordinasyonunda İ stanbul ilindeki Mesleki E ğ itim Kurumlarının ilgili sektörlerdeki firmalar ile eşleştirilerek her bir kurum için hami sektör oluşturulması yöntemi öngörülmektedir.

6 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Teknolojik İ şbirli ğ i Okullardaki laboratuvar ve atölyeler ile buralarda bulunan donanım, teknolojik altyapıyı oluşturmaktadır. Teknolojik altyapı ihtiyaçları konusunda yapılacak işbirli ğ inin, sektöre nitelikli teknik eleman yetiştiren ö ğ retmenlere ve sektöre kazandırılması öngörülen ö ğ rencilere güncel olanaklarla daha iyi bir e ğ itim – ö ğ retim ortamı sa ğ laması beklenmektedir.

7 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Deneyim Paylaşımı İ şletmelerin, okula giderek ya da iş yerinde ö ğ retmen ve ö ğ rencilere, ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimlerini paylaşmasını, alan tanıtım, konferans, saha inceleme, fuar vb. organizasyonlarda okul ile yapaca ğ ı işbirli ğ ini içerir. Böylelikle, güncel uygulamalar ve yenilikler konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır

8 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli İ stihdam Odaklı İ şbirli ğ i Ö ğ rencilere, formal e ğ itimle sa ğ lanan teorik bilgilerin uygulamaya taşınması ve uygulamaların gözlemlenmesi amacıyla paylaşılan işyeri deneyimlerinin işletmelerin istihdam politikalarında etkili olması beklenmektedir. İ şletmenin, staj döneminde, kendi şekillendirdi ğ i ö ğ renciyi mezuniyetini takiben istihdam etme oranının arttırılması hedeflenmektedir

9 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Kazanımlar Okulun Kazanımları E ğ itim güncel bilgi ve teknolojiyle yapılır Toplumsal algı olumlu yönde de ğ işir Ö ğ retmen nitelikleri artar Ö ğ renci nitelikleri artar

10 Okul-Sanayi İ şbirli ğ i İ stanbul Modeli Kazanımlar İ şletmenin Kazanımları Nitelikli insan gücüne ulaşır İ nsan kayna ğ ı oluşturma maliyetleri azalır Üretim maliyeti azalır Rekabet gücü artar Marka de ğ eri yükselir Kurumsal kültüre katkı sa ğ lar

11 64.HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANI 1 YIL İ ÇER İ S İ DE GERÇEKLEŞT İ R İ LECEK İ CRAATLAR BÖLÜMÜ

12 “OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ ” “OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ ” PROTOKOLÜ İ MZALANDI PROTOKOLÜ İ MZALANDI 9 Ekim 2015

13 KOORDİNASYON İSTANBUL MEM İŞKUR İSTANBUL SANAYİ ODASIİŞLETME  Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İstanbul MEM Müdür Yardımcısı, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kuruluna başkanlık eder.  İşbirliği yapılan okul müdürü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon kurulu nezdinde Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İstanbul MEM Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.  Destek sağlanacak meslek alanlarını ve işbirliği yapılacak okulları, İSO ve İŞKUR ile birlikte belirler.  İşsizlere yönelik olarak okullarda yapılan eğitimlerde yürürlükteki İŞKUR mevzuatı gereğince istihdam taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip eder.  İşletme – okul eşleştirmesini İSO ve İŞKUR ile birlikte gerçekleştirir.  İşbirliği yapılan okul, işletme ile iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlar.  İzleme, değerlendirme ve koordinasyon kuruluna kendisini temsilen 1 üye görevlendirir.  Yılda en az iki defa yapılan işgücü piyasası anket sonuçları kapsamında İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon kuruluna bilgi aktarır.  İzleme, değerlendirme ve koordinasyon kuruluna kendisini temsilen 1 üye görevlendirir.  Belirlenen meslek alanlarında işbirliği yapılacak işletmeleri tespit eder.  İşletme – okul eşleştirmesini İstanbul MEM ve İŞKUR ile birlikte gerçekleştirir.  İşletmenin kendi bünyesinden görevlendireceği 1 kişi, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu nezdinde meslek örgütü temsilcisine karşı sorumludur. İŞBİRLİĞİ ALANLARI TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ Okullardaki laboratuvar ve atölyeler ile buralarda bulunan donanım, teknolojik altyapıyı oluşturmaktadır. Teknolojik altyapı ihtiyaçları konusunda yapılacak işbirliğinin, sektöre nitelikli teknik eleman yetiştiren öğretmenlere ve sektöre kazandırılması öngörülen öğrencilere güncel olanaklarla daha iyi bir eğitim – öğretim ortamı sağlaması beklenmektedir.  İşbirliği yapılan okul, laboratuvar, atölye, teçhizat vb. teknolojik altyapı ihtiyacını işletme ile birlikte tespit eder.  Tespit edilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik yol haritasında kendisine düşen sorumluluğu yerine getirir.  İşbirliği yapılan okul, işletmenin sağladığı teknolojik altyapı desteğine ilişkin kazanımlarını raporlaştırarak izleme, değerlendirme ve koordinasyon kuruluna bildirir.  Teknolojik altyapı desteği verilecek meslek alanlarıyla ilgili yönlendirmede bulunur.  Teknolojik altyapı işbirliği sürecini takip eder.  Gerektiğinde, üçüncü parti paydaşlar nezdinde kolaylaştırıcı fonksiyon üstlenir.  Laboratuvar, atölye, teçhizat vb. teknolojik altyapı ihtiyacını işbirliği yapılan okul ile birlikte tespit eder.  Tespit edilen ihtiyaçların giderilmesine yönelik yol haritası belirler ve okul ile paylaşır.  Tespit edilen laboratuvar, atölye, teçhizat vb. teknolojik altyapı ihtiyacını belirlenen yol haritası doğrultusunda giderir.  Protokol geçerlilik süresi boyunca teknolojik altyapının güncel tutulması için düzenli olarak izleme gerçekleştirir. DENEYİM PAYLAŞIMI İşletmelerin, okula giderek ya da iş yerinde öğretmen ve öğrencilere, ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimlerini paylaşmasını, alan tanıtım, konferans, saha inceleme, fuar vb. organizasyonlarda okul ile yapacağı işbirliğini içerir. Böylelikle, güncel uygulamalar ve yenilikler konusunda birinci elden, iş üzerinde bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.  İşbirliği yapılan okul, deneyimlerin paylaşılması kapsamında okulda ya da işyerinde verilmesi planlanan eğitim konularını, işletme ile birlikte belirler.  İşbirliği yapılan okul, işletmenin yönlendirmesi doğrultusunda eğitim takvimini oluşturur.  İşbirliği yapılan okul, işletme temsilcisinin öğrenci ve öğretmenlere meslek alanındaki güncel uygulamalara dair vereceği eğitimler için uygun ortam hazırlar.  İşbirliği yapılan okul, yapılan eğitimlerden edinilen kazanımları rapor halinde izleme, değerlendirme ve koordinasyon kuruluna bildirir.  Ağır ve tehlikeli işlerde, işletmelerin çalıştırmış olduğu işgücünün okullarda eğitilmesi durumunda, işletmeye maliyet çıkartmaksızın yürürlükteki İŞKUR mevzuatı gereğince eğitici ücretlerini öder.  İşbirliği yapılan okullarda okuyan öğrencilere; İş ve Meslek Danışmanları tarafından, iş arama becerileri, görüşme ve mülakat teknikleri, CV doldurma, vb. alanlarda danışmanlık hizmetleri verilmesini sağlar.  İşletmelere ve öğrencilere, İŞKUR hizmetleri hakkında bilgi sunar.  Deneyim paylaşımı ile ilgili olası destek taleplerini karşılar.  Gerekli durumlarda MEM ve işletme arasında hızlandırıcı koordinasyon sağlar.  Deneyimlerin paylaşılması kapsamında okulda ya da işyerinde verilmesi planlanan eğitim konularını, işbirliği yapılan okul ile birlikte belirler.  İşbirliği yapılan okul ile birlikte eğitim takvimini oluşturur.  İşyerinde vereceği eğitimler için uygun ortam hazırlar.  Verilecek eğitimlere uygun, konusunda yetkin kişi ya da kişileri görevlendirir.  Meslek alanındaki öğrenci ve öğretmenlere alan tanıtımı ve saha inceleme faaliyetleri için olanak sağlar.  Meslek alanıyla ilgili konferans, fuar, vb. organizasyonlara öğretmen ve öğrencilerin katılımı konusunda okullarla işbirliği yapar. İSTİHDAM ODAKLI İŞBİRLİĞİ Öğrencilere, formal eğitimle sağlanan teorik bilgilerin uygulamaya taşınması ve uygulamaların gözlemlenmesi amacıyla paylaşılan işyeri deneyimlerinin işletmelerin istihdam politikalarında etkili olması beklenmektedir. İşletmenin, staj döneminde, kendi şekillendirdiği öğrenciyi mezuniyetini takiben istihdam etme oranının arttırılması hedeflenmektedir.  İşbirliği yapılan okul, işletmenin stajyer olarak işe alacağı öğrencileri tespit edebilmesi için gerekli kolaylığı sağlar.  İşbirliği yapılan okul, işletme tarafından staja kabul edilen öğrencilerle ilgili resmi iş ve işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütür.  İşbirliği yapılan okul, işbirliği yapılan işletmede staj gören öğrencilerin edindiği kazanımları; bu öğrenciler içerisinden mezuniyet sonrası işletmede istihdam edilenler hakkındaki istatistiki verileri raporlaştırarak izleme, değerlendirme ve koordinasyon kuruluna bildirir.  İşbirliği yapılan okul, işsizlere yönelik olarak okullarda yapılan eğitimlerde yürürlükteki İŞKUR mevzuatı gereğince istihdam taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlar.  İşbirliği yapılan okullardan mezun olan kişilerin, İşbaşı Eğitim Programından yararlanmasına öncelik verir, İşbaşı eğitim programı süresince yürürlükteki İŞKUR mevzuatı gereğince katılımcının zaruri giderini, Genel Sağlık Sigortasını ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigorta primini öder, programdan yararlanan kişiye, işletme kadrosunda işe aldığında yürürlükteki mevzuat kapsamında işveren payı sigorta prim desteği sağlar.  İşbirliği yapılan okullarda; işverenlerin talepleri doğrultusunda, işsizlere yönelik meslek edindirme eğitimleri yapıldığında, eğitici ücretleri, kursiyer cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve İş kazası meslek hastalığı sigorta primlerini öder.  Staj/beceri eğitimi ile ilgili olası destek taleplerini karşılar.  İşbirliği yapılan okullardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi konusunda işletmelere yönlendirilmesini sağlar.  Eğitim alan ve/veya işbaşı eğitim programına katılan kişilerin yürürlükteki İŞKUR mevzuatı kapsamında istihdam edilmeleri ile ilgili süreçleri takip eder.  Belirleyeceği ölçütlere göre staja kabul edeceği öğrencilerin seçimini gerçekleştirir.  Stajyer öğrencilerin, müfredatla tespit edilmiş kazanımların en az %80’ini edinmesi için gerekli tedbirleri alır.  Stajyer öğrencilerin, ilgili alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi için gereken hassasiyeti gösterir.  Bünyesinde staj yapan öğrencilerin istihdamında pozitif ayrımcılık yapar.  İşletme bünyesinde yapılacak mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarında yürürlükteki İŞKUR mevzuatı gereğince istihdam taahhütlerini yerine getirir. “OKUL-SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ ” MATR İ S İ

14 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL- SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 1 BRİSA-BRİDGESTONE LASTİK SANAYİ BAŞAKŞEHİR BORSA İSTANBUL MTAL İmzalandı 2 ALTINBOĞA MAKİNABAĞCILAR MTALİmzalandı 3 SARTENSİLİVRİ MTALİmzalandı 4 PAGDERBAYRAMPAŞA İNÖNÜ MTALİmzalandı 5TAHA TEKSTİL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI İMKB MTAL İmzalandı

15 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL- SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 6 METE PLASTİKBAYRAMPAŞA İNÖNÜ MTALİmzalandı 7 TRİSADZEYTİNBURNU TRİSAD MTALİmzalandı 8 YILMAZ REDÜKTÖRAVCILAR MTALİmzalandı 9 ÇAĞ KABARASİLİVRİ MTALİmzalandı 10GELİŞİM TEKSTİL BÜYÜKÇEKMECE DOÇ.DR.BURHAN BAHRİYELİ MTAL İmzalandı

16 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 11 ORTADOĞU ENERJİBEŞİKTAŞ ZİYA KALKAVAN MTALİmzalandı 12 DALGAKIRAN MAKİNA KARTAL ŞEHİT ÖĞRETMEN HÜSEYİN AĞIRMAN MTAL İmzalandı 13 VİKOSANCAKTEP EYÜP SULTAN MTALİmzalandı 14 YELKEN KALIPÇATALCA ARİF NİHAT ASYA MTALİmzalandı 15GÜLAS MAKİNE ZEYTİNBURNU ŞEHİT BÜYÜKELÇİ GALİP BALKAR MTAL İmzalandı

17 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 16 DERBY KONVEYÖRSİLİVRİ ŞERİFE BALDÖKTÜ MTALİmzalandı 17 BTA UNLU MAMÜLLERSİLİVRİ SELİMPAŞA İMKB MTALİmzalandı 18 YILDIRIM KUYUMCULUK KÜÇÜKÇEKMECE İSMET AKTAR MTAL İmzalandı 19 GLENGO TEKNOLOJİÜMRANİYE HALİDE EDİP MTALİmzalandı 20 BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU BEYKOZ AKBABA MTALİmzalandı

18 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 21 SANAT S-O TASARI TANITIMKADIKÖY MTALİmzalandı 22 ISPE –TÜRKİYE SAĞLK BİLİMLERİ DERNEĞİ EYÜP KADIRGA MTALİmzalandı 23 ARTİSTİK KUAFÖRLER DERNEĞİ ÜSKÜDAR İMKB MTALİmzalandı 24 IBM TÜRKİYEMAÇKA AKİF TUNCEL MTALİmzalandı 25 GİSBİR-TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ TUZLA PİRİ REİS MTALİmzalandı

19 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 26 ASLANDAĞ AHŞAP – ARTELLA KAPI KARTAL YAKACIK MTALİmzalandı 27 ARTİSTİK KUAFÖRLER DERNEĞİ ŞİŞLİ NİŞANTAŞI RÜŞTÜ UZEL MTAL İmzalandı 28 AĞ YÖNETİCİLERİ DERNEĞİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİmzalandı 29 VAKIF EMEKLİLİK A.Ş.İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İmzalandı Kadıköy Göztepe MTAL Şişli Ahi Evran MTAL 30 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİmzalandı

20 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 31 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİmzalandı 32 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULUİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİmzalandı 33 SODEXO SANCAKTEPE FEHMİ YILMAZ MTAL İmzalandı 34CASPER BİLGİSAYARÜMRANİYE MTAL İmza Aşamasında 35LOGOSOFTİL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİmza Aşamasında

21 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İSO "OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOFİRMAOKULDURUM 36 UMURSAN UNLU MAMÜLLERFATİH SELÇUK MTALİmza Aşamasında 37 38 39 40

22 İ stanbul İ l Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü - İ ŞKUR - İ stanbul Ticaret Odası “OKUL SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ ” PROTOKOLÜ İ MZA AŞAMASINDA

23 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İTO "OKUL- SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOHAMİOKULALAN 1 MUSTAFA BÜYÜKDEDE BÜYÜKÇEKMECE ROSVİTA-TİMUR İMRAĞ MTAL Endüstriyel Otomasyon Otomotiv 2 ADİL NALBANT DOÇ.DR.BURHAN BAHRİYELİ MTAL Giyim Üretim Tek. Ulaştırma 3 ENDER YAZICIOĞLUKÜÇÜKÇEKMECE TASEV MTALAyakkabıcılık 4AYHAN ETYEMEZBAYRAMPAŞA İNÖNÜ MTAL Makine Metal Elektrik - Mobilya 5 AYHAN ETYEMEZ MEHMET AKİF ÖZYURT ÜSKÜDAR HAYDARPAŞA MTAL Endüstriyel Kalıp Endüstriyel Otomasyon

24 Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü Tarafından Yürütülen Proje/Protokoller MEB İŞKUR İTO "OKUL- SANAYİ İŞBİRLİĞİ İSTANBUL MODELİ"NOHAMİOKULALAN 6 ERGUN KONT BAĞCILAR ABDURRAHMAN NERMİN BİLİMLİ MTAL Bilişim 7 MUSTAFA SABRİ EROLPENDİK İMKB MTALAğaç işleme 8 AHMET KARADEMİRZEYTİNBURNU İTO MTALMatbaa 9 AHMET KARADEMİREYÜP HAYDAR AKÇELİK MTAL İnşaat Tek. Giyim Üretim Tek. 10

25 M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I M İ LL İ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I MESLEK İ ve TEKN İ K E Ğİ T İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü MESLEK İ ve TEKN İ K E Ğİ T İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü YAZISI 1 Mart 2016

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 İ stanbul İ l Milli E ğ itim Müdür Yardımcısı (Mesleki ve Teknik E ğ itim Bölümü) Serkan GÜR TEŞEKKÜRLER


"T.C. İ STANBUL VAL İ L İ Ğ İ İ STANBUL M İ LL İ E Ğ İ T İ M MÜDÜRLÜ Ğ Ü MESLEK İ E Ğ İ T İ M BÖLÜMÜ "OKUL-SANAY İ İ ŞB İ RL İ Ğ İ İ STANBUL MODEL İ " 30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları