Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Büyük Fasulye Yarı şı Ünite Ürün Dosyası Sunumu. Ünite Özeti Büyük Fasülye Yarışı devam etmektedir! En uzun fasülyeyi yetiştirme yarışı farklı okullardaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Büyük Fasulye Yarı şı Ünite Ürün Dosyası Sunumu. Ünite Özeti Büyük Fasülye Yarışı devam etmektedir! En uzun fasülyeyi yetiştirme yarışı farklı okullardaki."— Sunum transkripti:

1 Büyük Fasulye Yarı şı Ünite Ürün Dosyası Sunumu

2 Ünite Özeti Büyük Fasülye Yarışı devam etmektedir! En uzun fasülyeyi yetiştirme yarışı farklı okullardaki öğrenci takımları arasında yapılmaktadır. Yedi ya da sekiz takım fasulyenin yetişmesi için en uygun koşulları belirlemeye çalışmaktadırlar. Takımların çalışmaları bir bültende paylaşmaktadırlar. Bu bültente öğrenciler projelerini tanımlamakta, fasulye yetiştirme planlarını açıklamaktada ve fasulyeler hakkında bilgi vermektedirler.

3 Ö ğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Olanaksızı fethetmek mümkün müdür? Ünite Soruları Bir fasulye bitkisinin yeti ş mesi Için en uygun ko ş ullar nelerdir? Bitkiler bizim için neden önemlidir? İ çerik Soruları Bitkinin ana parçaları nelerdir? Bir bitkinin ya ş aması için neye gereksinim duyar? Farklı bitki yapılarının i ş levleri nelerdir? Fotosentez nedir?

4 Fasulye Yarı şı Projesi Bu proje ö ğ rencilerim 21. Yüzyıl Becerileri geli ş tirmesine a ş a ğ ıdaki yollarla yardımcı olacak: Akranlarla i ş birli ğ i Fasulye bitkilerine ili ş kin verileri analiz etmek ve Ünite Sorularını cevaplamaya yönlik sonuçlar çıkarmak Deneyleri hakkında sorunları çözmek ve kararlar almak Bülten aracılı ğ ıyla ba ş kalarıyla ileti ş im kurmak

5 Ö ğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı Amaç Ö ğ rencilerin bitki yeti ş tirmeye yönelik ne bildiklerine ve ne ölçüde bu konuya ilgi duyduklarına ili ş kin veri taplamak Ö ğ rencilerimden ne ö ğ renmek isterim? Ö ğ rencilerimin Ünite Soruları konusunda hali hazırda ne bildiklerini ve dneey tasarımı konusunda neler bildiklerini ö ğ renmek isterim. Üst düzey dü ş ünmeyi özendirmek için neler denedim? Yeti ş en bitkiler hakkında ili ş kiler bulmalarını ve sonuçlar çıkarmalarını isterim. De ğ erlendirme sonunda elde etti ğ im veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Nasıl deney tasarımlanır konusunda eksik ya da yanlı ş anlayanlara destek sa ğ layabilirim. Bitkilerin önemini farklı düzeylerde algılamı ş larsa de ğ i ş ik kaynaklar sunabilirim. Bu de ğ erlendirme aracını ünite boyunca belirli aralıklarla tekrar kullanarak ö ğ rencilerin geli ş imlerini görmeye çalı ş aca ğ ım. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Sanırım üst düzey dü ş ünmeyi geli ş tirme konusunda daha fazla yardıma ihityacım var. Öğrenci hazırbulunuşluğu ölçme aracı için nesneye çift tıklayınız.

6 Ö ğ rencilerimin fen bilimine daha fazla merak duymasını sa ğ layacak yollar bulmak Ö ğ rencilerimin ve kendimin kullanabilece ğ i farklı teknolojileri ö ğ renmek Ba ş ka ö ğ retmenlere görü ş alı ş veri ş inde bulunmak Kursa ili ş kin hedeflerim

7 Ö ğ rencilerimin Hedefleri Bilim insanlarının verileri nasıl topladıklarını ve dü ş ündüklerini ö ğ renmek Daha ba ğ ımsız ö ğ renen olmak


"Büyük Fasulye Yarı şı Ünite Ürün Dosyası Sunumu. Ünite Özeti Büyük Fasülye Yarışı devam etmektedir! En uzun fasülyeyi yetiştirme yarışı farklı okullardaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları