Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İ smail GÜLEÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İ smail GÜLEÇ."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İ smail GÜLEÇ

2 Hipotez/denence/faraziyye Bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerdir. Olaylar arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik bilimsel bir öneri, bir önermedir.  Tahmin yürütme  Derinlemesine düşünme  De ğ işkenler arasında ilişki kurmaya yardımcı olur. Geniş zaman kullanılır.

3 İ yi bir hipotez  Kuramsal bir temele dayanmalıdır.  Bilinenlerle önemli bir çelişki içinde olmamalı  De ğ işkenler arası ilişkiyi iyi tanımlamalı  Sınanabilir olmalı  Sınırlı olmalı (zaman-mekan-imkan)  Açık, sade, basit, anlaşılabilir ifade edilmeli yardımcı olur.

4 Hipotez; Sıfır hipotez: Çocukların internet kullanım süreleri akademik başarılarını etkilemez. Alternatif hipotez: Çocukların internet kullanım süresi akademik başarılarını etkiler. İ nternet kullanımı arttıkça başarı azalır. İ nternet kullanım arttıkça başarı da artar.

5 Amaç Araştırmanın amacını belirlemek önemlidir. Genel amaç: Çözülmek istenen sorun. Alt amaç: Gerçekleştirilmesi düşünülen genel amaç dışındaki amaçlar. Düz cümle, soru cümlesi, hipotez/denence olabilir.

6 Alt amaçlar soru cümlesi olarak: Betimsel: Durumu belirlemek için sorulur. Ö ğ retmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyi nedir? Korelasyonel: De ğ işkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Türkçe dersindeki başarısında ö ğ renme yönteminin etkisi var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplara göre Türkçe derslerindeki başarıda cinsiyetin etkisi var mıdır?

7 Önem: Araştırmacının kendi amacını ortaya koymasıdır. Araştırmanın amacı ile araştırmacının amacı aynı de ğ ildir. Problemle iç içedir. Araştırma şu sorulara cevap vermeli; Kime Neye Hangi oranda katkı sa ğ lar. İ lgili alana katkısı nedir? Sorunun önemi nedir?

8 Varsayım/Sayıltı Do ğ rulu ğ unın ispatlanmasının gerekli olmadı ğ ı önerme. Denenmeyen yargı. Bununla birlikte do ğ rulu ğ u kabul edilir. Herkesin kabul etti ğ i do ğ rular Kimsenin yalanlamadı ğ ı haberler Sayıltı çok olursa araştırmanın güvenirli ğ ine zarar verir.

9 Sınırlılıklar Araştırmalar sonsuz de ğ ildir. Bu sınırlama; 1. Evren ve örneklem: Sakarya ve Gazi Ortaokulu 2. Kuramsal boyutlarda: Portfolyö ve performans de ğ erlendirme ile sınırlamak 3. Veri toplama araçlarına yönelik: Anket veya gözlem vs.

10 Tanımlar Çalışmamızda sıkça kullandı ğ ımız temel kavramları mutlaka bu bölümde tanımlamalıyız. Çok fazla bilinmeyen, Tartışılan konularda mutlaka tanım yapılmalıdır.


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hipotez, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar İ smail GÜLEÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları