Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI"— Sunum transkripti:

1 YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI
SINAV II

2 A) Kapalı göğüs drenajı B) Gözlem ve O2 desteği C) İğne aspirasyonu
1. Onsekiz yaşında hasta. Üç ay önce solda primer spontan pnömotoraks nedeniyle kapalı göğüs drenajı uygulanan hastada sağda minimal pnömotoraks saptandı. Göğüs ağrısı dışında klinik semptomu olmayan hastanın toraks CT’si normal idi. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı ne olabilir? A) Kapalı göğüs drenajı B) Gözlem ve O2 desteği C) İğne aspirasyonu D) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi E) Torakotomi

3 D) Endotrakeal entübasyon E) Rijit bronkoskopi
2. Aşağıdakilerden hangisinin trakeobronşiyal yabancı cisimlerine acil yaklaşımda kesinlikle yeri yoktur ? A) Heimlich manevrası B) Trakeostomi C) Postural drenaj D) Endotrakeal entübasyon E) Rijit bronkoskopi

4 3. Kosta fraktürlerinin tedavi yaklaşımında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur ?
A) Ağrı kesici B) Erken mobilizasyon C) Gelişebilecek komplikasyonlar konusunda dikkatli olmak D) Hastanın derin inspirasyonu, sıkça öksürtülmesi E) Fraktürlü kısmın bandajı

5 4. Which is usually not included in the table flail chest?
A) Paradoxical breathing B) Traumatic asfixi C) Pulmonary contusion D) Costal fractures E) The need for mechanical ventilation

6 B) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi C) Laparotomi
5. Bir yıl önce ağaçtan düşen bir hastada sağda diyafram rüptürü ve herniyasyon saptandı. Doğru tedavi yaklaşımı ne olmalıdır? A) Torakotomi B) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi C) Laparotomi D) Laparoskopik cerrahi E) Median sternotomi

7 C) Diyafram evantrasyonu D) Sliding hiyatal herni
6. Preoperatif (üstte) ve postoperatif radyografileri verilen hastada VATS eşliğinde mini torakotomi ile işlem uygulanmıştır. Tanı ne olabilir? A) Bochdalek hernisi B) Morgagni hernisi C) Diyafram evantrasyonu D) Sliding hiyatal herni E) Paraözofageal hiyatal herni

8 7. Lung cancer in which organs / structures metastases are very rare?
A) The prostate gland B) Adrenal gland C) Bone D) Brain E) Liver

9 8. Göğüs Cerrahisinde enükleasyon hangi patolojilerde cerrahi tedavi yöntemi olarak kullanılmaz?
A) Hamartom B) Bronkojenik kist C) Özofagus leiomyomu D) Akciğer hidatik kisti E) Akciğerde metastatik nodül

10 9. Which of the followings can be told regarding the picture seen above?
A) The patient was intubated with a high volume low pressure cuffed endotracheal tube B) Permanent treatment of this pathology can be achieved by buccal mucosa covering of the inner surface of the stenotic segment C) The ventilation pressure was too high for a long time D) This pathology could be prevented by using a longer endotracheal tube E) Hypotensive low perfusion is the leading cause in postintubation stenosis

11 10. Özofagus leiomyomunu özofagus kanserinden ayıran en önemli bulgu hangisidir ?
A) Progressiv disfaji B) Endoskopide özofagus mukozasının normal olması C) Paradoksal disfaji D) Hastanın Doğu Anadolu’da antik ‘İpek yolu’ dışındaki bir şehirde yaşaması E) Sigara ve alkol kullanmak

12 11. Göğüs Cerrahisi’nde kullanılan girişimlerin invaziv olması açısından azdan çoğa doğru sıralaması hangi şıkta bozulmuştur? A) Torasentez B) Plörekan kateter kapalı göğüs drenajı C) Tüp torakostomi ile kapalı göğüs drenajı D) Torakotomi E) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi

13 A) Bronkoskopi B) PET-CT C) Transtorasik İİAB D) VATS E) Beyin MR
12. Toraks CT’sinde lezyon görülen hastada kronik öksürük şikayeti var. Hasta 35 yaşında ve 20 yıl günde 1 paket sigara içiyor. Tanı ve evreleme için bu aşamadan sonra hangisine en az ihtiyaç duyulur? A) Bronkoskopi B) PET-CT C) Transtorasik İİAB D) VATS E) Beyin MR

14 13. Hastanede personelin biri size doğrudan aşağıdaki akciğer grafisini gösteriyor. Radyolojiyi nasıl tanımlarsınız ? Hemotoraks B) Pnömotoraks C) Hidropnömotoraks D) Tansiyon pnömotoraks E) Hemopnömotoraks

15 C) Kapalı göğüs drenajı D) VATS E) Bilgisayarlı tomografi
soruda, elinizde sadece akciğer grafisi olan vaka için tanıda öncelikle ne yaparsınız? A) Torasentez  B) Anamnez  C) Kapalı göğüs drenajı  D) VATS  E) Bilgisayarlı tomografi

16 A) P-L-S-W B) S-W-L-P C) W-S-L-P D) P-S-L-W E) W-L-S-P
15. Aşağıdaki hangi şıkta akciğer rezeksiyonları küçükten büyüğe doğru şekilde sıralanmıştır? Lobektomi (L), Wedge rezeksiyon (W), Pnömonektomi (P), Segmentektomi (S) A) P-L-S-W B) S-W-L-P C) W-S-L-P D) P-S-L-W E) W-L-S-P

17 16. Ön mediastende kitlesi olan hastaya aşağıdaki kesi ile yaklaşım uygulanmıştır. Bu yaklaşımın adı nedir? A) Median sternotomi B) Sağ torakotomi C) Sol torakotomi D) Torakoabdominal kesi E) Bilateral transvers torakosternotomi

18 A) Metastaz B) Hidatik kist C) Kanser D) Hamartom E) Tüberkülom
17. Aşağıda P-A akciğer grafisi görülen vaka için aşağıdaki ön tanılardan hangisi en az ihtimal dahilindedir? A) Metastaz B) Hidatik kist C) Kanser D) Hamartom E) Tüberkülom

19 18. Göğüs duvarı patolojilerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ewing sarkom, en sık görülen malign göğüs duvarı tümörüdür B) Pektus ekskavatumda düzeltme için genellikle Nuss yöntemi tercih edilir C) Pektus karinatum, halk arasında güvercin göğsü olarak da bilinir D) Osteokondrom, benign göğüs duvarı tümörleri içinde en sık görülenidir E) Pektus ekskavatum en sık görülen göğüs deformitesidir

20 19. Aşağıdakilerden hangisi Göğüs Hastalıkları’nın tanısında günümüzde önemini hemen hemen tümüyle yitirmiştir? A) İnspeksiyon B) Palpasyon C) Perküsyon D) Oskültasyon E) Anamnez

21 20. Hangi insizyon mediasten patolojilerinde kullanılmaz?
A) Torakotomi B) Video-yardımlı torakoskopik cerrahi C) Median sternotomi D) Mediastinotomi E) Transaksiller kesi

22 21. Göğüs Cerrahisi’nde tıbbi girişimlerle ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) İnterkostal aralıktan yapılan girişimler kostanın üst kenarından yapılır B) Parasternal alanda internal mammarian arter yaralanabilir C) Göğüs tüpü takarken meme başı hizasının altına indikçe diyafram altına girme riski artar D) Torasentezde pnömotoraks ve/veya hemotoraks komplikasyon gelişme ihtimali vardır E) Solunumu arresti gelişen hastada acilen trakeostomi açılıp mekanik ventilatöre bağlanır

23 A) Trakeobronşiyal yabancı cisim B) Özofagus leiomyomu
22. Göğüs Cerrahisinin ilgi alanında olup da Göğüs Hastalıkları’na hemen hiç başvurmayan hasta grubu hangisidir? A) Trakeobronşiyal yabancı cisim B) Özofagus leiomyomu C) Hiperhidrozis D) Göğüs deformitesi E) Nörojenik tümör

24 23. Aşağıdaki patolojilerden hangisinde cerrahi dışı yöntemlerin kesinlikle yeri yoktur?
A) Bronşektazi B) Akciğer hidatik kisti C) Akciğer kanseri D) Nörojenik tümör E) Malign mezotelyoma

25 24. Sleeve rezeksiyon, Göğüs Cerrahisi’nde genellikle hangi iki patolojide kullanılır ?
A) Akciğer kanseri & Karsinoid tümör B) Malign mezotelyoma & Akciğer kanseri C) Özofagus kanseri & Akciğer kanseri D) Karsinoid tümör & Nörojenik tümör E) Özofagus kanseri & Karsinoid tümör

26 25. Hangi şıktaki tedbir, diğer tüm hastalıklar gibi göğüs hastalıkları ve cerrahisine ait hastalıkların da azaltılması/önlenmesinde daha az etkilidir? A) Temel sağlık hizmetlerinin bütün toplumu kapsayacak şekilde düzenlenmesi B) Eğitim yoluyla halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi C) Ülkenin içinde bulunduğu sosyoekonomik koşulların düzeltilmesi D) Tıp fakültelerinin sayı ve kontenjanlarının arttırılması, çok yatak kapasiteli dev hastanelerin yapılması E) Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelenmesi ve gereken önemin verilmesi

27 GEÇMİŞ OLSUN

28 “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN
FACEBOOK “STAJ SONU TOPLU FOTOĞRAFI ve diğer fotoğrafları EDİNMEK İÇİN” “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN


"YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları