Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRA İ LLE YAZI KISALTMA S İ STEM İ Alt Başlık. KISALTMA S İ STEM İ N İ N GEREKL İ L İĞİ Braille yazının çok yer kaplaması ve maliyetin yüksek olu ş u.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRA İ LLE YAZI KISALTMA S İ STEM İ Alt Başlık. KISALTMA S İ STEM İ N İ N GEREKL İ L İĞİ Braille yazının çok yer kaplaması ve maliyetin yüksek olu ş u."— Sunum transkripti:

1 BRA İ LLE YAZI KISALTMA S İ STEM İ Alt Başlık

2 KISALTMA S İ STEM İ N İ N GEREKL İ L İĞİ Braille yazının çok yer kaplaması ve maliyetin yüksek olu ş u Okuma hızının, görenlere oranla çok dü ş ük olması Kısaltma sistemi, bir dilde çok sık kullanılan kelimelerin, hecelerin ve eklerin belli harflerle ve i ş aretlerle kısaltılması demektir.

3 KISALTMA Ö Ğ RET İ M İ Kısaltma ö ğ retimi belli bir düzen içerisinde verilmelidir. Metin içerisinde verilerek okuma çalı ş ması yapılmalıdır. Cümleler yazdırılarak kısaltmaları kullanması sa ğ lanır.

4 TÜRKÇE BRA İ LLE KISALTMA S İ STEM İ Türkçe Braille Yazı Sistemi’nde be ş tip kısaltma kullanılmaktadır. Bu kısaltmalar: Bir harfle gösterilen kelime kısaltmaları İ ki harfle gösterilen kelime kısaltmaları Kelime yapılarında yer alan hece kısaltmaları Kelime kökü kısaltmaları Kelime parçası kısaltmal arı

5 B İ R HARFL İ KISALTMALAR

6 Kullanılı ş ları: 1. Yalnız ba ş larına kullanıldıkları zaman varsa noktalama i ş aretleri konulur; noktalama i ş areti dı ş ında ise ba ş ka bir i ş aret almadan yazılır.

7 Kullanılı ş ları: 2. Sonlarına ek aldı ğ ı zaman üçüncü nokta ile ayrılırlar.

8 Kullanılı ş ları: 3. Bir harfli kısaltmalardan sonra kelime parçası kısaltmaları kullanıldı ğ ı zaman da kısaltma, üçüncü nokta ile ayrılır.

9

10 İ ki Harfli Kısaltmalar

11

12

13 Kurallar

14

15 Hece Kısaltmaları

16 UYARILAR Noktalama i ş areti sembolleri ta ş ıyan heceler, kelime sonunda kullanılmaz. 2. Hece kısaltmalarının ö ğ retimi yapılırken, kısaltma sembolünü tek ba ş ına yazmak yerine, her hecenin ba ş ına altı nokta yazarak ö ğ retim yapılmalıdır.

17 KURALLAR

18 Hecelerin Kelime İ çinde Kullanılı ş ı ‘ba, be, bu, ha, ka’ hece kısaltmaları kelimenin başında ve ortasında kullanılır, kelimenin sonunda kullanılmaz. - kullanılmaz Ki hecesi kelimenin başında, ortasında ve sonunda kullanılır. Ancak tek başına kullanılmaz. - kullanılmaz Bunların dışındaki hece kısaltmaları kelimenin başında, ortasında ve sonunda kullanılır.

19 KEL İ ME KÖKÜ KISALTMALARI

20

21

22

23 Kelime Parçası Kısaltmaları

24 Kurallar


"BRA İ LLE YAZI KISALTMA S İ STEM İ Alt Başlık. KISALTMA S İ STEM İ N İ N GEREKL İ L İĞİ Braille yazının çok yer kaplaması ve maliyetin yüksek olu ş u." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları