Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE HAVZASI İZLEME PROGRAMI 26 Ağustos 2014 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne’de yapılan Ergene.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE HAVZASI İZLEME PROGRAMI 26 Ağustos 2014 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne’de yapılan Ergene."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE HAVZASI İZLEME PROGRAMI 26 Ağustos 2014 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne’de yapılan Ergene Havzası İzleme Programı Paydaş Toplantısı 1

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Su Çerçeve Direktifi  Su Çerçeve Direktifi ve İzleme  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  Risk Analizi  Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, – Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü – Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, – Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü – Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, – Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR 3

4  Sağlık Bakanlığı, – Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler – Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 KURUMLARIN HAVZALARDA ÇAKIŞAN İZLEME NOKTALARI

7 7 SÇD’ye Göre İzlenen ParametrelerSÇD’ye Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNE GÖRE KURUMLARIN İZLEDİĞİ PARAMETRELER

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 10 SYGM GÖREVLERİ - I

11 11 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

12 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 12 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

13 MEVZUAT  Amaç Ülke genelindeki bütün miktar, kalite ve yüzeysel sular ve yeraltı suları hidromorfoloji Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılması 13  28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

14 Yönetmelik Konuları Görevli Birimler Yüzeysel su kütlelerinin belirlenmesi ve haritalanması Bakanlık Yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi DSİ Yüzeysel su kütleleri için tipolojilerin belirlenmesi Bakanlık Referans şartlar, maksimum ekolojik potansiyel ve referans noktaların belirlenmesi Bakanlık Yüzeysel sularda baskı ve etkilerin analizi ve risk analizi SYGM’ce gerekli tüm bilgi, belge ve envanter ilgili kurumlardan sağlanarak hazırlanır/hazırlatılır. Genel amaçlı ve operasyonel izleme noktalarının belirlenmesi Bakanlığın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenir. İzleme noktalarının gösterildiği haritaların hazırlanması/hazırlattırılması Bakanlık

15 15 Yüzeysel sularda izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bakanlıkça belirlenir. Yeraltı suyu İzleme programlarının yapılması DSİ tarafından SYGM’nin görüşünü alınarak yapılacaktır. Genel amaçlı izleme programlarının değiştirilmesi İlgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yeraltı suyunun miktar ve kalite açısından izlenmesi DSİ Yeraltı suyu izleme ağının kurulması DSİ tarafından SYGM’nin görüşü alınarak yapılacaktır Yeraltı sularında izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığının belirlenmesi Bakanlık İçme suyu elde edilen yüzeysel su ve yeraltı su kütlelerinin izlenmesi Büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlükleri, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise DSİ tarafından izlenir ve izleme neticeleri Bakanlığa bildirilir. Ulusal biyolojik indekslerin belirlenmesi Bakanlıkça belirlenir veya belirlenmesi temin edilir. Bütün yüzeysel ve yeraltı sularını içeren Ulusal İzleme Ağı’nın kurulması Bakanlığın koordinasyonunda izleme faaliyeti yürüten bütün ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak Çalışma Grupları tarafından belirlenir ve kurulur. İzleme Programlarının hazırlanması Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanır.

16 16 Biyolojik izlemenin yapılması Bakanlık yapar veya yaptırır. Hidrolojik izlemenin yapılması DSİ Hidromorfolojik izlemenin yapılması Bakanlık ve DSİ Hidromorfolojik indekslerin oluşturulması Bakanlık Gerçek zamanlı izleme noktalarının tespiti Bakanlık tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak tespit edilir. Laboratuvarların standardizasyona uygunluğunun denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

17 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Su Çerçeve Direktifi (200/60/EC) AB’nin su kalitesi ile ilgili en kapsamlı şemsiye direktifidir. Tüm yüzey (kıyı ve geçiş suları dahil) ve yeraltı su kütlelerini kapsamaktadır. 17 Yüzme Suyu Direktifi Tehlikeli Maddeler Direktifi Tatlısu Balıkları Direktifi Kabuklu Su Ürünleri Direktifi

18 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)  Direktifin amacı su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kalitedeki kötüye gidişin engellenmesidir.  Direktifin ana hedefi Yüzeysel tüm su kütlelerinin statülerinde kötüye gidişin engellenmesi ve 2015 yılı itibari ile tüm su kütlelerinde “iyi su durum”una ulaşılabilmesidir. Yüzeysel sular için “iyi durum”, “iyi ekolojik durum” ve “iyi kimyasal durum”a ulaşılabilmesi ile sağlanır. Direktif yüzey ve yeraltı suları olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını ve 1 deniz miline kadar olan kıyı sularını içeren tüm su kütlelerini kapsar.

19 MEVZUAT 19  Yüzeysel Su Kalitesi  Yeraltı Suları Kalitesi SÇD 2000/60/EC Madde 8 /Ek-5 İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum Miktar Kalite

20 20 İZLEME KAMU İLE PAYLAŞMA RAPORLAMA KARAKTERİZASYON DURUMRİSKLER UYGULAMA ÖNLEMLER PROGRAMI SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANLARI (NHYP)

21 21 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC) Direktif, hedeflerine ulaşmak için havza bazında yönetim esasını benimsemiştir. Üye ülkeler NHYP çerçevesinde;  Direktifin gereklilikleri ile uyumlu ve havzalardaki su durumu hakkında tutarlı ve kapsamlı genel bilgi sağlayacak İzleme ağını oluşturmak,  Su kütlelerinin mevcut statüsünü belirlemek ve hedefe ulaşılabilmesi için önlemler programını oluşturmak,  İzleme sonuçlarına göre mevcut su kütlelerinin statüsünün gösterildiği bir harita hazırlamak zorundadır.

22 22 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME MADDE 8 Yüzey Suyu İzleme (ekolojik ve kimyasal durum ve ekolojik potansiyel) Yeraltısuyu İzleme (miktar ve kimyasal durum) Korunan Alanlar (içme suyu, kuş ve habitat direktifi) EK V.1 – YÜZEY SUYU DURUMU Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Kalite Elementleri Ekolojik Durum Sınıflandırması İçin Normatif Tanımlar İzleme, Sınıflandırma ve Ekolojik ve Kimyasal Durumunun Sunulmas ı EK V.2 – YERALTISUYU DURUMU Miktar Durumu ve Kalite İzleme Kimyasal Durum, İzleme, Sınıflandırma ve Yeraltısuyu Durumunun Sunulması

23 23 MADDE 8 ve EK V https://circabc.europa.eu SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ (2000/60/EC)

24 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME EK V’e göre yüzey sularının izlenmesine ilişkin bilgiler;  Su durumunun sınıflandırılması  Gelecekteki izleme programlarının etkili ve verimli bir şekilde tasarlanması  Doğal koşullardan ve antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerin değerlendirilmesi  Önlemler programının etkinliğinin değerlendirilmesi  Kaza ile oluşan kirliliğin boyut ve etkilerinin belirlenmesi  İnterkalibrasyon çalışmalarında kullanılması  Referans koşulların belirlenmesi 24

25 SÇD’YE GÖRE İZLEME TÜRLERİ 25 Korunan alan…..

26 Gözetimsel İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 26 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

27 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 27 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

28 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Araştırmacı İzlemede; Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. 28 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME

29 29 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE İZLEME KORUNAN ALANLARIN İZLENMESİ Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI Korunan alanların tayin edildiği mevzuatın gerekliliklerini yerine getirme konusunda SÇD programları yeterli olduğu için ek bir izleme yapmaya gerek yoktur.

30 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 30

31 31 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SÇD’YE GÖRE SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

32 SÇD’YE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 32 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

33 33

34 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 34 SÇD’NE GÖRE SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

35 35

36 SÇD’YE GÖRE TİPLERİN BELİRLENMESİ 36 Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır. SÇD EK II SİSTEM –A Ekobölgeler Sistem A Kriterleri SİSTEM –B Zorunlu Faktörler Opsiyonel Faktörler

37 SÇD’YE GÖRE TİPLERİN BELİRLENMESİ 37 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

38 38 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

39 39 RİSK ANALİZİ Risk analizinde izlenen yöntem;  CBS verileri ve uzman görüşünden faydalanılarak su kütleleri üzerindeki baskılar belirlenir  Baskıların boyutu değerlendirilerek skorlama yapılır (önemli = 2, önemsiz = 0).  Bir veya daha fazla sayıda önemli baskının olduğu su kütlesi risk altında olarak sınıflandırılır.  Baskıların önemsiz olduğu veya baskıların olmadığı su kütleleri risk altında olmayan su kütlesi olarak sınıflandırılır.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği ve diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri risk altında olarak değerlendirilir.

40 Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme AB Projesi 40

41 SU KALİTESİ İZLEME KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME AB PROJESİ 41  Amaç Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek- 5 hükümlerinin uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Proje kapsamında belirlenen 6 pilot havzada izleme programları oluşturulmuştur. Akarçay Susurluk Sakarya Konya Büyük Menderes Akarçay Susurluk Sakarya Konya Büyük Menderes Ergene

42 HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ 42 Havzada; 78 nehir su kütlesi 37 göl su kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 78 nehir su kütlesi 37 göl su kütlesi bulunmaktadır.

43 HAVZADAKİ TİPLER 43 Havzada; 4 Nehir Tipi 3 Göl Tipi Bulunmaktadır. Havzada; 4 Nehir Tipi 3 Göl Tipi Bulunmaktadır.

44 44 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki gözetimsel izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir gözetimsel izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik gözetimsel izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak gözetimsel izleme noktaları belirlenmiştir.

45 45 GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir.

46 ERGENE HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI 46 Noİzleme Noktasının KoduSu Kütlesinin Kodu Bulunduğu İl Koordinatlar XY 1MEGİG001MEG_002Edirne430193,38974513597,691 2MEGİG002MEG_001Edirne439419,42774515886,36 3MEGİG003MEG_015Edirne477543,06394575914,135 4MEGİG004MEG_025Edirne493345,26824627505,784 5MEGİG005MEG_027Kırklareli523711,53644622251,658 6MEGİG006MEG_032Tekirdağ498723,79344533220,989 7MEGİGS001MEGS001Edirne422134,86084509174,53 8MEGİN001MEN_055Kırklareli544065,58294617571,188 9MEGİN002MEN_022Edirne490465,56154578041,747 10MEGİN003MEN_002Tekirdağ539460,46394560851,617 11MEGİN004MEN_001Tekirdağ585789,94484570167,37 12MEGİN005MEN_007Tekirdağ558226,3374566105,341 13MEGİN006MEN_011Kırklareli538238,88424576973,694 14MEGİN007MEN_014Kırklareli508291,19624586309,286 15MEGİN008MEN_023Edirne465412,25254632615,669 16MEGİN009MEN_062Kırklareli506838,52724576629,932 17MEGİN010MEN_021Kırklareli496563,43554579762,565 18MEGİN011MEN_052Edirne446493,6964546437,484 19MEGİN012MEN_060Edirne442816,614532566,308 20MEGİN013MEN_016_2Kırklareli512994,31514643156,476 21MEGİN014MEN_015_2Kırklareli497336,01164635229,603 22MEGİN015MEN_013_1Kırklareli522868,10754629143,402 23MEGİN016MEN_058Edirne458037,13514612342,5

47 47 ERGENE HAVZASI GÖZETİMSEL İZLEME NOKTALARI Toplam 23 gözetimsel izleme noktası

48 48 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

49 49 ERGENE HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Noİzleme Noktasının KoduSu Kütlesinin Kodu Bulunduğu İl Koordinatlar Parametre XY 1MEOİN001MEN_001Tekirdağ585789,94570167Oİ34, Oİ3, Oİ35, Oİ18, Oİ1, Oİ2 2MEOİN002MEN_053Tekirdağ574003,84566510 Oİ34, Oİ3, Oİ5, Oİ9, Oİ18, Oİ35, Oİ1, Oİ2 3MEOİN003MEN_054Tekirdağ565599,44558909Oİ35, Oİ5, Oİ3, Oİ34, Oİ18, Oİ1, Oİ2 4MEOİN004MEN_002Tekirdağ541374,84557067 Oİ35, Oİ9, Oİ5, Oİ3, Oİ34, Oİ18, Oİ1, Oİ2 5MEOİN005MEN_006Tekirdağ569072,44576920Oİ35, Oİ5, Oİ18, Oİ1, Oİ34, Oİ3, Oİ2 6MEOİN006MEN_007Tekirdağ558226,34566105Oİ35, Oİ5, Oİ18, Oİ1, Oİ34, Oİ3, Oİ2 7MEOİN007MEN_050Tekirdağ540020,54561495 Oİ34, Oİ3, Oİ5, Oİ9, Oİ18, Oİ35, Oİ6, Oİ1, Oİ2 8MEOİN008MEN_050Kırklareli537159,24572800 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 9MEOİN009MEN_011Kırklareli538238,94576974 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ5, Oİ6, Oİ35, Oİ1, Oİ2 10MEOİN010MEN_050Kırklareli5294124577976 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 11MEOİN011MEN_012Kırklareli5267494577940 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 12MEOİN012MEN_051Kırklareli511544,14579013 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 13MEOİN013MEN_031Tekirdağ519491,34534536Oİ34, Oİ3, Oİ4, Oİ1, Oİ2 14MEOİN014MEN_045_1Tekirdağ486897,94521199Oİ34, Oİ1, Oİ2 15MEOİN015MEN_062Kırklareli506838,54576630Oİ34, Oİ3, Oİ6, Oİ1, Oİ2

50 50 ERGENE HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Noİzleme Noktasının KoduSu Kütlesinin Kodu Bulunduğu İl Koordinatlar Parametre XY 16MEOİN016MEN_014Kırklareli505012,64577425 Oİ34, Oİ3, Oİ5, Oİ18, Oİ31, Oİ4, Oİ1, Oİ2 17MEOİN017MEN_057Edirne490822,14577097Oİ34, Oİ3, Oİ6, Oİ1, Oİ2 18MEOİN018MEN_020Kırklareli492697,44581188Oİ34, Oİ3, Oİ6, Oİ4, Oİ1, Oİ2 19MEOİN019MEN_021Edirne490340,74577157Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 20MEOİN020MEN_056Edirne472879,74569747 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 21MEOİN021MEN_052Edirne467936,54566163 Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ31, Oİ35, Oİ1, Oİ2 22MEOİN022MEN_059Edirne469305,94579216Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 23MEOİN023MEN_048Edirne450943,64511661Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 24MEOİN024MEN_026Edirne470586,44596510Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 25MEOİN025MEN_024Edirne4642274620215Oİ34, Oİ3, Oİ18, Oİ35, Oİ1, Oİ2 26MEOİN026MEN_023Edirne465412,34632616Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 27MEOİN027MEN_058Edirne458037,14612342Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 28MEOİN028MEN_059Edirne4650554608471Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 29MEOİN029MEN_059Edirne443817,24551563Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2 30MEOİN030MEN_060Edirne446557,14541578Oİ34, Oİ3, Oİ1, Oİ2

51 51 ERGENE HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI Toplam 30 operasyonel izleme noktası

52 ERGENE HAVZASI REFERANS İZLEME NOKTALARI NoSu Kütlesi KoduRefarans İzleme Noktasının KoduTipSu Kütlesinin Adı 1 MEN_015_2MEGİN014A2R1E1Y2D1J2Saatli Deresi 2 MEN_013_1MEGİN015A2R1E1Y2D1J2Soylan Deresi 52 Toplam 2 referans izleme noktası

53 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ  Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 53

54 ERGENE HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI 54 Noİzleme Noktasının KoduSu Kütlesinin Kodu Bulunduğu İl Koordinatlar Parametre XY 1MEKAİG001MEG_025Edirne493326,44627258 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 2MEKAİG002MEG_028Kırklareli511171,24627223 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 3MEKAİG003MEG_027Kırklareli523547,74621856 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 4MEKAİG004MEG_019Tekirdağ580687,44595336 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 5MEKAİG005MEG_021Tekirdağ524518,44534849 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 6MEKAİG006MEG_022Tekirdağ512774,44533978 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 7MEKAİG007MEG_026Tekirdağ4819354516797 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 8MEKAİG008MEG_034Kırklareli551549,84592044 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 9MEKAİG009MEG_035Edirne462929,54531842 KAH3 (Korunan Alan - Habitat) 10MEKAİG010MEG_012Tekirdağ583725,54584182 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 11MEKAİG011MEG_036Kırklareli5364654623413 KAİ1 (Korunan Alan – İçme Suyu) 12MEKAİG012MEG_037Edirne473612,24510166 KAH3 (Korunan Alan - Habitat)

55 55 ERGENE HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI Toplam 12 korunan alan izleme noktası

56 İZLEME NOKTALARI Gözetimsel İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir 16 (2 adet referans) 30 Göl6-12 Geçiş Suyu 1-- Kıyı Suyu--- Toplam233012 56 65 izleme noktası

57 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 57 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI  Gözetimsel-Referans İzleme Parametreleri / Sıklıkları

58 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 1 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 58  Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

59 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanları İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 59  Korunan Alan İzleme Parametreleri / Sıklıkları PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

60 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 60


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERGENE HAVZASI İZLEME PROGRAMI 26 Ağustos 2014 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne’de yapılan Ergene." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları