Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim."— Sunum transkripti:

1

2 YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

3 Osmanlı Devleti hangi alanlarda yenilik yapmış olabilir?

4 Yeniliklerin Yapıldığı Alanlar Kültürel Eğitim Ekonomik Yönetim Askeri

5 Çocuklar ben Osmanlı devletindeki yenilikçi padişahlardan III. Selim’im. Benim yaptığım yeniliklerin tamamına Nizam-ı Cedit denmektedir Yeniçeriler görevini yerine getirmediği için Avrupa’dan getirdiğimiz subayların eğitim verdiği Nizam-ı Cedit askerlerini oluşturdum. Avrupa’dan uzman subaylar getirilmesi sizce neyin göstergesidir? N İ ZAM-I CED İ T III. S ELIM D ÖNEMI (1789-1807)

6 Devlet adamlarından devletin aksayan yönlerini belirten raporlar istenmiştir. N İ ZAM-I CED İ T ISLAHATLARI Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuş, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak içinde İrad-ı Cedit oluşturulmuştur. Batı müziğinden etkilenilmiş, ordunun yürüyüşünde boru ve trampet kullanılmıştır. İlk kez Avrupa başkentlerine başta Londra olmak üzere elçilikler sürekli açılmış. Kara ve deniz mühendishanesi genişletilmiş. Hangi alanda yapılan bir çalışmadır? Yerli malı kullanılması teşvik edilmiş. Donanma, tersane ve tophane ıslah edilmiş. Yabancı dil, okullarda zorunlu hale gelmiş. İlk yabancı dil Fransızca olmuş.

7 Nizam-ı Cedit yenilikleri başta Yeniçeriler olmak üzere bazı çevreleri rahatsız etti. Yeniçeriler Kabakçı Mustafa’nın önderliğinde ayaklandılar. N İ ZAM-I CED İ T’ İ N SONU İsyanın sonucunda Nizam-ı Cedit ocağı kapatıldı. III. Selim tahttan indirildi ve yerine IV. Mustafa padişah oldu.

8 Yeniçeri askerleri neden kaldırılmak istenmiştir? Yeniçerilerin kaldırılması hangi gelişmelerin hızlanmasını sağlayabilir? 19. YÜZYIL ISLAHATLARI II. Mahmut Dönemi (1808-1839) Kabakçı Mustafa İsyanı ile Nizam-ı Cedit yenilikleri kaldırılarak III. Selim öldürülünce ben padişah oldum. Yapılan yeniliklere karşı gelen Yeniçerileri 1826’da halkın desteğini alarak kaldırdım Hayırlı bir olay olduğu için de bu olaya “Vaka-i Hayriye” ismini verdik.

9 Nizam-ı Cedit’in yerine “Sekban-ı Cedit” onun yerine de Avrupa tarzında eğitim veren “Eşkinci Ocağı” kuruldu. Askeri Alanda Yapılan inkılaplar Yeniçeri Ocağının yerine ise “Asakir-i Mansure-i Muhammediye” kuruldu. Yeniçerilerin kaldırılması ile;  Padişah ve devlet otoritesi arttı.  Yeniliklerin önündeki en büyük engel kalktı.

10 Divan-ı Hümayun kaldırıldı, yerine nazırlıklar(bakanlıklar) kuruldu. Sadrazamlık başbakanlığa dönüştü. Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler Devlet memurları iç işleri ve dış işleri olarak ikiye ayrıldı ve maaşa bağlandı. Memurlara fes, pantolon ve ceket giyme ile tıraş olma zorunluluğu getirildi. Müsadere kaldırıldı özel mülkiyet ve miras hakkı tanındı. Muhtarlıklar kuruldu. Posta ve polis teşkilatı oluşturuldu. Karantina servisi kuruldu. Ayanlık sistemi kaldırıldı. Pasaport uygulamasına geçildi.

11 İstanbul’da İLKÖĞRETİM zorunlu hale getirildi. Rüştiyeler (ortaokul) açıldı. E ğ itim ve Kültür Alanındaki Yenilikler Enderun okulunun yerine Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. Mekteb-i Tıbbiye(Tıp okulu), Mekteb-i Harbiye(Savaş okulu), Mızıka-i Hümayun (Bando ve mızıka) okulu açıldı. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi. Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete basıldı.

12 Yerli malı kullanılması teşvik edildi. Kumaş, bez ve deri fabrikaları açıldı. Yabancı tüccarlara gümrük uygulandı Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

13 Tablodaki ıslahatların hangi alanla ilgili olduğunu kutucuklara işaretleyiniz. Etkinlik:

14

15 Soruları çözünüz. Etkinlik 2

16 Nurettin Yakar Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni


"YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları