Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTIJEN ANTIKOR BIRLEŞMESI Prof Dr Akgün YAMAN. Enfeksiyon Hastalı ğ ının Tanısı  Hastalık etkeninin direkt gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi. 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTIJEN ANTIKOR BIRLEŞMESI Prof Dr Akgün YAMAN. Enfeksiyon Hastalı ğ ının Tanısı  Hastalık etkeninin direkt gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi. "— Sunum transkripti:

1 ANTIJEN ANTIKOR BIRLEŞMESI Prof Dr Akgün YAMAN

2 Enfeksiyon Hastalı ğ ının Tanısı  Hastalık etkeninin direkt gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi.  Örnekte etkene ait özgül bir ürünün varlı ğ ı.  Serumda etkene özgül ba ğ ışık yanıtın saptanması

3 Seroloji  MO. antijenleri veya bunlara karşı oluşan Ab. cevabının ölçülmesi temeline dayanır.  Serolojik testlerle bilinen bir Ag varsa örnek materyal içerisinde özgül Ab veya bilinen bir Ab oldu ğ unda örnek materyal içerisinde özgül Ag tespit edilebilir.

4 Serolojik testlerin kullanıldı ğ ı alanlar  Enfeksiyon hastalıklarının tanısı  Elimizde Ab var ise MO. Ag yapısını incelemek ve serogrup, serotip veya immünotipinin belirlenmesi  Hastalı ğ ın pro ğ nozunu ve tedavisini de ğ erlendirmek  Bir kişinin veya toplumun ba ğ ışık durumunu belirlemek  Etkenin üretilemedi ğ i durumlarda.

5 Serolojik Tanı Kalitatif yöntemler  Presipitasyon  -Ring testi (halka deneyi)  -Tüpte sulandırma yöntemi  -Jelde presipitasyon (immüno difüzyon)  -Radyal immüno difüzyon  -Çift yönlü immüno difüzyon  - İ mmünoelektroforez  Flokülasyon  Aglütinasyon  Kompleman fiksasyon testi Kantitatif yöntemler  Türbidimetrik ve nefelometrik ölçümler  İ şaretlenmiş immünokimyasal ölçümler  -Radioimmunoassay(RIA)  -Enzyme immunoassay(EIA)  -Floresan Antikor Testi(FAT)

6  Antijen  Antikor  Patojen MO.ların ço ğ u iyi bir Ag yapısındadır ve birden çok Ag bulundurur.  Organizmaya girdiklerinde bu antijenlere karşı Ab. oluşur.  Antikorlar:  başta serum  tükürük,  dışkı,  BOS,  gözyaşı,  Mukoza ve çeşitli vücut sıvılarında bulunurlar.

7  Aglutinasyon reaksiyonlarında IgG ve IgM rol oynar.

8 Serolojik Olarak Tanı Kriterleri  IgM  Serokonversiyon  Kuduz, botulizm

9 Serolojik test  Kalitatif  Kantitatif  Semikantitatif-Titre

10 Testlerin Kalite ve Güvenilirli ğ i  Duyarlılık(Sensitivity):  Belirli bir hastalı ğ ı olan kişilerde pozitiflik oranı.  Özgüllük(Specifity):  Belirli bir hastalı ğ ı olmayan kişilerde negatiflik oranı.

11 Testlerin Kalite ve Güvenilirli ğ i  Do ğ ruluk(Accuracy):  Bir test ile alınan sonuçların, standart olarak kabul edilen bir testin sonuçları ile uyumu.  Kesinlik(Precision):  Bir testin birçok kez uygulandı ğ ında aynı sonucu vermesi. (Lab. İ çi veya lab.arası)

12 Testlerin Kalite ve Güvenilirli ğ i  Pozitif Prediktif De ğ er(PPD):  Bir popülasyonda belirli bir hastalı ğ ın prevelansına dayanan gerçek pozitif sonuç yüzdesidir. PPD, pozitif test sonucunun hastalı ğ ın varlı ğ ını gösterme olasılı ğ ını belirtir.  Negatif Prediktif De ğ er(NPD):  Bir populasyonda belirli bir hastalı ğ ın prevelansına dayanan gerçek negatif sonuç yüzdesidir.  Verimlilik(Efficiency):  Testin do ğ ru olarak saptadı ğ ı sonuçların yüzdesinin yüksek olması gerekir.

13 antijen antikor reaksiyonlarının özellikleri 1-Özgüldür 2-Kimyasal bir olaydır 3-Non-Kovalen ba ğ lar rol oynar 4  Bunlar zayıf ba ğ lar olup geri dönüşümlüdür 5-Ag ve Ab birleşmesinde eşde ğ er konsantrasyon önemli 6- İ ki aşamalı

14 nonkovalen ba ğ lar  Hidrofobik etkileşim,  Hidrojen ba ğ ları,  Elektrostatik ba ğ lar ve  Van der Waals ba ğ lar

15 Serolojik reaksiyonların özellikleri  Birleşme non-kovalent ve zayıf kimyasal ba ğ larla gerçekleşir:  Hidrojen Ba ğ ları  Elektrostatik ( İ yonik Ba ğ lar)  Van der waals Ba ğ ları  Hidrofobik Ba ğ lar

16 Serolojik reaksiyonların özellikleri 2 basamakta gerçekleşir. 1-Ag-Ab kompleksleri oluşur. Bu basamak hızlıdır Enerji açı ğ a çıkar. Ortamda elektrolitlerin bulunması zorunlu de ğ il. Ag.in tam ya da hapten şeklinde (monovalan) Ab.in tam ya da fab parçacı ğ ından ibaret olması.

17 Serolojik reaksiyonların özellikleri  2- Ag-ab kompleksleri birleşerek kafes formasyonu oluşturur ve presipitasyon, aglutinasyon, flokülasyon,lizis,nötralizasyon gibi olaylar gerçekleşir.  Yavaştır.(saatler-günler)

18 Serolojik reaksiyonların özellikleri  2.basamaktaki olayların oluşması için:  Ag, tam Ag niteli ğ inde, yani çok valanslı  Ab, tam Ab niteli ğ inde (fab+fc) olmalıdır.  Elektrolitlere ihtiyaç var.  İ n-vitro koşullarda göz ile görmek veya özel yöntemlerle saptayabilmek olanaklıdır.  Serolojik olaylar-seroloji  Prozone-optimal zone-post zone

19 Prozone-optimalzone-postzone

20 Serolojik reaksiyonların özellikleri  Spesifik  Antijen antikor birleşmesi özgüldür.Dolayısıyla elde herhangi birisi varsa di ğ erini tespit etmek mümkün olur.

21 Serolojik reaksiyonların özellikleri  ANAHTAR-K İ L İ T UYUMU  Epitop - paratop.  Antijen –antikor birleşmesi antijendeki epitopla antikordaki paratop arasında gerçekleşir.

22 Serolojik reaksiyonların özellikleri  MULT İ VALANLIK  Antijen yapısındaki maddelerde birden fazla epitop bulundu ğ undan, bunlar birden fazla antikor molekülünü ba ğ layabilme yetene ğ inde yani multivalandır.

23 Serolojik reaksiyonların özellikleri  ÇAPRAZ REAKS İ YON  Antijen-antikor birleşmesi spesifik bir olaydır. Ama çapraz reaksiyon olabilir  Çapraz reaksiyon bir ag’e karşı oluşan ab’ların aynı ya da benzer epitopa sahip başka bir ag ile reaksiyona girmesidir. Fakat bu reaksiyonda ba ğ lar daha zayıftır.  Ör. S pyogenes M Ag ile kalp ve böbrek doku Ag’leri  Listerya- Stafilokok

24 Serolojik reaksiyonların özellikleri  REVERSIBLE  Ag-ab birleşmesi reversible bir olaydır.  Reaksiyon sırasında Ag. ya da Ab. denatüre olmazlar.  Ag ve Ab. multivalan olduklarından ve reaksiyon için bütün valansların doyması şart olmadı ğ ından de ğ işik oranlarda birleşir.

25 Serolojik reaksiyonların özellikleri  Antijen-antikor birleşmesinde pH, Tuz konsantrasyonu ve ısının da etkisi vardır.  PH:4-10, Isı max 50 0 C  İdeali; nötr Ph ve 37 0 C

26 Serolojik test yorumu Kantitasyona dayalı serolojik test yorumu 1- Total Antikor Cevabı: Tek bir serum örne ğ inde ya yüksek titrede total antikor cevabı veya akut enfeksiyon için IgM tipi antikor cevabı gösterilir. 2- Serokonversiyonun gösterilmesi: Akut ve konvelesan dönemi arasında 4 kat titre artışının gösterilmesidir. Hastalı ğ ın akut dönemi ile 1-2 hafta sonrası olmak üzere çift serum örne ğ i aynı anda, aynı yöntemle çalışılmalıdır.

27 Serolojik test yorumu 3- Düşük aviditeli antikorların gösterilmesi: Akut enfeksiyonlarda açı ğ a çıkan IgG tipi antikorlar; geçirilmiş enfeksiyonlar veya aşılama sonucu ortaya çıkan IgG tipi antikorlara göre düşük aviditelidir.

28 Serolojik testlerin dezavantajları  1-Tanı De ğ eri düşük:  Direkt MO yerine, Ag.lere karşı oluşan Ab cevabını gösterir.  Serolojik testlerle hastalık tanısı koymak için; Ab cevabının belli titrenin üzerinde olması veya en az 1 hafta arayla alınan serum örneklerinde belirli bir titre artışının gösterilmesi  ayrıca sonuçların mutlaka klinik bulgularla desteklemesi gerekir.

29 Serolojik testlerin dezavantajları  2- Yanlış sonuçlar alınabilir:  Ayrıca benzer antijenleri olan MO.lar arasında çapraz Ab reaksiyon olabilece ğ inden yanıltıcı sonuçlar alınabilir.  Anamnestik reaksiyonlar ; yani farklı bir MO ile oluşan hastalık sırasında immün sistemin aktive olmasıyla önceden geçirilmiş hastalıklara karşı oluşan eski antikorlar ortaya çıkabilir.

30 Aglütinasyon testleri  Direkt agl.  Dolaylı agl.=pasif=indirekt

31 Aglütinasyon  Süspansiyon halindeki bakterilerin; eritrosit, latex ya da bentonit gibi sentetik parçacıkların yüzeylerine yapay olarak yapıştırılmış olan Ag.leri, elektrolitli ortamda kendi Ab.leri ile birleşecek olursa hücre veya parçacıklar birbirlerine yapışarak gözle görülebilecek büyüklükte kümeler oluşturmasına denir.  Rol oynayan Ab.ler IgM ve IgG’dir. Ayrıca IgA ve sIgA’da agl.da zayıf ta olsa rol oynar.  IgM, IgG’ye göre 25-100 kat fazla aglütinan özellik gösterir.  Absorbsiyon, Monovalan-polivalan, Sponton

32 Direkt Aglütinasyon  Rose-bengal agl. testi  Gruber widal  Wright  Weil-felix  R.prowazeki ve R.typhi  P.vulgaris O 1 (0X19)  R.ricketsi ve R.conori  P.vulgaris O 1 (0X19)  P.vulgaris O 1 (0X 2 )  R.tsutsigamushi  P.mirabilis O 3 (0Xk)

33 Rose Bengal Agl. Testi

34 Aglutinasyon testleri

35  Hemaglütinasyon  ABO ve Rh Ag  S oğuk aglütinasyon testi  Paul-Bunnel aglütinasyon testi Direkt hemaglütinasyon testleri + =

36 İ ndirekt hemaglütinasyon

37

38 Viral Hemaglütinasyon  Virus HA, HA.-inhibisyon  Virus partikülü multivalan, hemaglutinin (pr.) eritrosit membranındaki reseptörleri.  Standart eritrosit süspansiyonunu agl.edebilen en yüksek virus sulandırımı o virusun HA titresini verir.  HA-inhibisyonda HA’nın görülmedi ğ i son serum dilusyonu

39

40 Aglütinasyon türleri  So ğ uk Agl.  IHA  Ters pasif HA.  Co-Agl.  S.aureus, A proteini Ab.nin fc., fab kısmıda açıkta (IgG’nin IgG 1, IgG 2, IgG 4 ).

41 İ ndirekt Aglütinasyon  Ag.in, eritrosit, lateks, bentonit, lipozom gibi inert bir taşıyıcıya ba ğ lanması  Ters pasif Agl.  Ab.nin sentetik parçacıklara ba ğ lanması

42 Hemaglutinasyon  Eritrositler  Ps. Ag.ler (E.coli, N.menengitidis, Toxoplasma sp) eritrositlere kolayca ba ğ lanır.  CHO Ag.lerinin tersine, pr.ler önce tannik asitle veya kromium klorid’le muamele  Presipitasyon yöntemlerine göre daha duyarlı, kolay, hızlı.

43 Heterofil Ab. Deneyi  Heterofil Ag  Kalıtsal yapı bakımından tamamen farklı canlılardaki ortak Ag.  Heterofil Ab  Koyun eritrositlerini Agl. eden Ab:  Normalde  At seremu uygulananlarda  EMN’de Epstein-Barr virusa karşı Ab. (IgM).

44 Latex Aglütinasyon  Ag. veya Ab.ye ba ğ lanabilir.  IgG molekülünün fc kısmına ba ğ lanır.  BOS, serum ve idrarda bakteriyel ps.  BOS’ta H influenza, S pneumonia, N meningitidis, C neoformans.  Yenido ğ an - BOS ve idrarda - Grup B Strept.

45 Litik Testler (KBD)  Ag ve Ab. yi saptayabilen yarı kantitatif  C ; IgG ve IgM’i de ba ğ lar.  Akut enfeksiyon tanısı  4 kat titre artışı.

46 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 1/70 1/80 1/90 1/400-------THTH 1/500-------THTH 1/800------THTHTH 1/1000-----THTHTHTH 1/1600----HHTHTHTHTH 1/2000---HHHHTHTHTHTH 1/3200--HHHHTHTHTHTHTH 1/4000--HHHHTHTHTHTHTH TH: Tam hemolizHH: Hafif hemoliz

47 Özgül A g -A b Reaksiyonu

48 Özgül olmayan Ag - Ab reaksiyonu


"ANTIJEN ANTIKOR BIRLEŞMESI Prof Dr Akgün YAMAN. Enfeksiyon Hastalı ğ ının Tanısı  Hastalık etkeninin direkt gösterilmesi ya da kültürde üretilmesi. " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları