Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU SİCİLİ Mehmet TETİK-2014. Tapu Sicili Taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere, devletin sorumluluğu altında, tescili açıklık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU SİCİLİ Mehmet TETİK-2014. Tapu Sicili Taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere, devletin sorumluluğu altında, tescili açıklık."— Sunum transkripti:

1 TAPU SİCİLİ Mehmet TETİK-2014

2 Tapu Sicili Taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere, devletin sorumluluğu altında, tescili açıklık ilkesine göre tutulan sicildir. Mehmet TETİK-2014

3

4 Tapu Sicilinin Oluşumu 1.Ana Siciller Tapu Kütüğü Kat mülkiyeti kütüğü Yevmiye defteri Resmi belgeler Mehmet TETİK-2014

5 2. Yardımcı Siciller Mal sahipleri sicilleri Azil sicili Tashihler Kamu ortak malları sicili Mehmet TETİK-2014

6 Tapu Kütüğüne Hakim Olan İlkeler Mehmet TETİK-2014

7 Tescilin Gerekliliği İlkesi Bir ayni hakkın kazanılması için sicilin yapılmış olması gerekir. Mehmet TETİK-2014

8 Açıklık İlkesi Tapu sicilinin sadece ilgilisine açık olmasıdır. Mehmet TETİK-2014

9 Devletin Sorumluluğu İlkesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan devletin kusurlu olmasa da sorumlu olmasıdır. Mehmet TETİK-2014

10 Güven İlkesi Tapu siciline güvenerek bir hak iktisap etmiş(kazanmış) kimsenin bu hakkının korunarak geçerli kabul edilmesi. Mehmet TETİK-2014

11 Sicile Yapılan Tescilin Sebebe Bağlılığı İlkesi Tapu siciline yapılan tescilin hukuken geçerli bir sebebe dayalı olması gerekir. Aksi halde sicil yolsuz sicil sayılır. Mehmet TETİK-2014

12 Tapu Siciline Kaydı Gereken Taşınmaz Mal ve Haklar Mehmet TETİK-2014

13 Arazi Mehmet TETİK-2014 İmar uygulaması geçmeyen toprak parçası.

14 Bağımsız Bölümler Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş ana yapının kat, iş bürosu, depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişi, kendisine zeminde bir arsa payı ayrılmış bölüm. Mehmet TETİK-2014

15 Bağımsız ve Sürekli Haklar Başkalarına devri ve intikali yasak tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına tescil edilmiş üst hakkı,kaynak hakkı gibi irtifak haklarıdır. Mehmet TETİK-2014

16 Tapu Kütüğüne Kaydı Gerekmeyen Taşınmaz Mal ve Haklar Özel mülkiyete tabi olmayan, kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar. Mehmet TETİK-2014

17 Herhangi Bir İşlem İçin Tapu Siciline Başvuru ve İzlenen Yöntemler Mehmet TETİK-2014

18 Tapuda Tanık ve Tercüman Bulundurulması Gerekilen Haller Mehmet TETİK-2014

19 Tapu Sicil Müdürlüğünde Akit Düzenlenerek Yapılan İşlemler Mehmet TETİK-2014

20 Kanuni Temsilciler Mehmet TETİK-2014

21 Vekaletname Bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belgedir Mehmet TETİK-2014

22

23 Vekaletname Tanzimine Yetkili Makamlar Noterler Yurt dışındaki Türk Konsoloslukları Mehmet TETİK-2014

24 Vekaletnameleri Sona Erdiren Haller Azil Yoluyla, Vekaletnamede süre varsa, sürenin bitimi ile, Vekalet verenin ölümü ile, Mehmet TETİK-2014

25 AYNİ HAKLAR Mehmet TETİK-2014

26 Bağış( Hibe) Hayatta olan kimseler arasında mülkiyetin tamamını veya bir kısmını hiçbir ivaz(karşılık gözetmeden) devredildiği tasarruftur. Mehmet TETİK-2014

27 Bağıştan Rücû Etme Mehmet TETİK-2014

28 Trampa(Takas) Bir taşınmazın başka bir taşınmazla karşılıklı olarak değiştirilmesidir. Mehmet TETİK-2014

29 Taksim Ortak mülkiyet veya iştirak halinde mülkiyet olarak tasarruf edilen taşınmazların her ortağın payına karşılık yapılan tashih işlemidir. Mehmet TETİK-2014

30 Taksim Şartları Mehmet TETİK-2014

31 Ölünceye Kadar Bakma Akdi Taşınmaz malikinin kendisi ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek şartı ile bunu sağlayacak kişiye taşınmazını devretmesini sağlayan bir işlemdir. Mehmet TETİK-2014

32 İrtifak Hakkı Taşınmaz malikinin taşınmazının bir başkasınca kullanılmasına, ondan yararlanmasına müsaade ettiği ve bu sebeple mülkiyet hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğuran işlemdir. Mehmet TETİK-2014

33 İrtifak Hakkının Sona Erdiği Durumlar Mehmet TETİK-2014

34 Üst Hakkı Taşınmaz malikine arazisinin altında veya üstünde üçüncü bir kişi lehine yapı yapmak veya mevcut yapıyı muhafaza etmek yetkisini veren bir irtifak hakkıdır. Mehmet TETİK-2014

35 İntifa Hakkı Taşınmaz üzerinde kişiye geniş bir kullanma ve yararlanma yetkisi veren şahsa bağlı bir haktır. Mehmet TETİK-2014

36 İntifa Hakkının Tesisi Mahkeme kararı ile, Sözleşme ile, Yasal yolla, Mehmet TETİK-2014

37 İntifa Hakkını Sona Erdiren Haller Feragat ile, Sürenin dolması ile, Hak sahibinin ölümü ya da tüzel kişilik ise,hak sahibi tüzel kişiliğin sona ermesi ile, Mehmet TETİK-2014

38 Mülkiyet Hakkı Mehmet TETİK-2014

39 H Kira Hakkı Mehmet TETİK-2014

40 Sükna(Oturma) Hakkı Şahsi bir irtifak hakkı olup hak sahibine bir binadan veya onun bir kısmından konut olarak yararlanma yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır. Mehmet TETİK-2014

41 Vefa Hakkı Mehmet TETİK-2014

42 İştira Hakkı Mehmet TETİK-2014

43 İPOTEK Mehmet TETİK-2014

44 İpotek Mevcut veya doğması kesin olan alacakların temini için taşınmazın teminat gösterilmesi. Mehmet TETİK-2014

45 İpotek İşleminin Asli Unsurları Bir alacaklının olması Bedelinin olması Müddetinin olması Var ise faiz oranı Derecesi Mehmet TETİK-2014

46 İnşaat İpoteği İnşaatı yapılacak bir arsanın belli bir kısmı inşaatı yapacak firma ya da kişiye devri sebebiyle arsa sahibi lehine tesis edilen bir ipotek çeşididir. Mehmet TETİK-2014

47 İpotekli Mülkün Satılması Mehmet TETİK-2014

48 İpoteklerin Terkini (sicilden silinmesi) Alacakların talebi ile, Taşınmazın icra marifetiyle satışı yapılarak paraya çevrilmesi yoluyla, Hükmen(mahkeme kararı ile) Mehmet TETİK-2014

49 Yapı Kooperatiflerinin Taşınmaz Mal İktisabı Mehmet TETİK-2014

50 KAMULAŞTIRMA Bir idarenin kamu yararı düşüncesi ile gerçek ve hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların,bedelinin peşin verilmesi şartıyla mal sahibinin rıza ve muvafakatına bakılmaksızın zor alımla mal edinmesi. Mehmet TETİK-2014

51 Kat İrtifakı Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat,daire,iş bürosu, mağaza, dükkan, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli bölümleri üzerinde,yapı tamamlandıktan sonra,geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere,o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına ve bu hakka sahip olanlara denir. Mehmet TETİK-2014

52 Kat İrtifakının Kurulması İçin Gerekli Belgeler Mehmet TETİK-2014

53 Kat Mülkiyeti Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerinden,ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde kurulan özel bir mülkiyet şeklidir. Mehmet TETİK-2014

54 Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Gerekli Belgeler Mehmet TETİK-2014

55 Şufa Hakkı Mehmet TETİK-2014

56 Devre Mülk Hakkı Mesken olarak kullanmaya elverişli bir yapı veya kat mülkiyetine çevrilmiş ya da kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin ortak maliklerinin her biri lehine belli dönemlerde sırayla istifade etmek üzere müşterek mülkiyet payına bağlı olarak tesis edilen irtifak hakkıdır. Mehmet TETİK-2014

57 Satış Vaadi Taşınmazın satışının taahhüt edilmesidir.Satış vaadlerini noterler düzenler. Mehmet TETİK-2014

58 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Mehmet TETİK-2014

59 Malikin Taşınmaz Üzerindeki Tasarrufunu Kısıtlayan Şerhler Mehmet TETİK-2014

60 Haciz Herhangi bir alacağın tahsilinin temini için, icra müdürlüklerinin borçlu taşınmazına müracaat etmesidir. Mehmet TETİK-2014

61 İhtiyatı Haciz Mehmet TETİK-2014

62 Tedbir ve İhtiyatı Tedbir Mehmet TETİK-2014

63 İflas Ticaretle uğraşan bir borçlunun borçlarını ödememesi nedeniyle alacaklıların başvurusu üzerine mahkemece karar verilen bir külli(toplu) icra yoludur. Mehmet TETİK-2014

64 Konkordato Borçlunun alacaklarıyla anlaşmak suretiyle ve mahkeme kararıyla giriştiği bir tasfiye yoludur. Mehmet TETİK-2014

65 Tapu Sicilinin Tutulmasından Ötürü Meydana Gelen Hataların Düzeltilmesi Mehmet TETİK-2014

66 Kira Şerhi Bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir. Mehmet TETİK-2014

67 Aile Konutu Şerhi Mehmet TETİK-2014

68 Yabancıların Mal Edinmesi Yabancı uyruklu gerçek kişiler, imar planı yapılmış yerlerde iş yeri veya mesken olarak kullanılmak üzere taşınmaz edinebilirler. 25 dönümden fazla taşınmaz edinemez. Ayrıca yabancı gerçek kişilerin toplamda edinecekleri imarlı alanının toplamı ilçe bazında en fazla %10’udur. Mehmet TETİK-2014

69 Taşınmaz mal vasiyetname ile bırakılmış ise yine sınırlamaya tabidir. Karşılıklılık olmayan ülkelerde ise yabancılara miras yoluyla kalan taşınmazlar tasfiyeye tabi tutularak bedelleri ödenir. Mehmet TETİK-2014


"TAPU SİCİLİ Mehmet TETİK-2014. Tapu Sicili Taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere, devletin sorumluluğu altında, tescili açıklık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları