Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C# - C Sharp Sinan TECER 04104426 Programlama Dilleri Proje Ödevi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C# - C Sharp Sinan TECER 04104426 Programlama Dilleri Proje Ödevi."— Sunum transkripti:

1 C# - C Sharp Sinan TECER 04104426 Programlama Dilleri Proje Ödevi

2 C# – Giriş Microsoft tarafından 2000 yılında piyasaya çıkarılmıştır. Microsoft tarafından 2000 yılında piyasaya çıkarılmıştır. Tümüyle nesne tabanlıdır. Tümüyle nesne tabanlıdır. Yeni nesil sağlam ve dayanıklı bir dildir. Yeni nesil sağlam ve dayanıklı bir dildir. Java,C++ ve Delphi den fazlasıyla faydalanmıştır. Java,C++ ve Delphi den fazlasıyla faydalanmıştır.

3 C# – Giriş Tümüyle Nesne Tabanlıdır. Genel bakış.. Genel bakış..  C++, Java:ilkel tipleri objelerle birlikte çalışmaz.  Smalltalk, Lisp: ilkel tipleri objedir ama iyi performans için yüksek maliyet gerektirir. C# herhangi performans maliyeti olmadan birleştirme yapar. C# herhangi performans maliyeti olmadan birleştirme yapar.  Sistem boyunca kolay anlaşılabilirlik söz konusudur Geliştirilmiş yeniden kullanma ve genişletilebilirlik Geliştirilmiş yeniden kullanma ve genişletilebilirlik  Yeni tipler: Decimal, SQL…  Collections, gibi., her tip için çalışma

4 C# – Giriş Sağlam ve Dayanıklı Yazılım Garbage collection Garbage collection  memory leaks problemi ve başıboş pointer problemi olmaz. Exceptions Exceptions  Error handling, sonradan olmaz Type-safety Type-safety  Tanımlanmayan değişkenlerin atama sorunu olmaz.

5 C# – Giriş Kod Koruma C++ heritage C++ heritage  Namespaces, enums, unsigned tipleri, pointer lar (güvensiz koddur), gibi.  Gereksiz kurban Birlikte Çalışabilirlik Birlikte Çalışabilirlik  Bu konuda çalışma yapan en önemli yazılım  MS C# implementasyonu XML, SOAP, COM, DLL lerle ve herhangi.NET dili ile etkin bir şekilde etkileşim içindedir..NET teki uzun kod satırları.NET teki uzun kod satırları  Kısa zamanda öğrenilebilirlik  Artan verimlilik

6 Hello World using System; class Hello { static void Main() { static void Main() { Console.WriteLine("Hello world"); Console.WriteLine("Hello world"); }}

7 C# Program Structure Namespace Namespace  Diğer namespaceler ve tipleri içerir Type declarations Type declarations  Class lar, struct lar, interface ler, enum yapısı, ve delegate lerdir Memberlar Memberlar  Constant-lar, field-lar, method lar, propertie-ler, indexer-lar, event-ler, operator-ler, constructor- lar, destructor-lar Organizasi Organizasi  Header file yok. Kod tek satır-satır yazılır.  Deklaraston ve diğer bağımlılıklar yok.

8 C# Program Structure using System; namespace System.Collections { public class Stack public class Stack { Entry top; Entry top; public void Push(object data) { public void Push(object data) { top = new Entry(top, data); top = new Entry(top, data); } public object Pop() { public object Pop() { if (top == null) throw new InvalidOperationException(); if (top == null) throw new InvalidOperationException(); object result = top.data; object result = top.data; top = top.next; top = top.next; return result; return result; } }}

9 Tip Sistemi Değer tipi Değer tipi  Doğrudan veri içerir  Null olamaz Referans tipleri Referans tipleri  Nesnelere referans içerirler.  Null oalbilir. int i = 123; string s = "Hello world"; 123 i s "Hello world"

10 Tip Sistemi Değer tipleri Değer tipleri  Primitive int i;  Enum enum State { Off, On }  Struct struct Point { int x, y; } Referans tipleri Referans tipleri  Class class Foo: Bar, IFoo {...}  Interface interface IFoo: IBar {...}  Array string[] a = new string[10];  Delegate delegate void Empty();

11 Önceden Tanımlanmış Türler C# Diğer türler types C# Diğer türler types  Reference object, string  Signed sbyte, short, int, long  Unsigned byte, ushort, uint, ulong  Character char  Floating-point float, double, decimal  Logical bool Diğer türler, sistem içindeki takma tiplerle sağlanır. Diğer türler, sistem içindeki takma tiplerle sağlanır.  Örneğin, int == System.Int32

12 Class Yapısı Single inheritance Single inheritance Multiple interface implementation Multiple interface implementation Class member-ları Class member-ları  Constant, field, method, propertie, indexer, event, operator, constructor, destructor  Sabit ve özel memberlar.  İç içe türler Class üyelerine erişim Class üyelerine erişim  public, protected, internal, private

13 Interface Yapısı Multiple inheritance Multiple inheritance method, propertie, indexer ve event içerebilir method, propertie, indexer ve event içerebilir Private interface implementasyonu Private interface implementasyonu interface IDataBound { void Bind(IDataBinder binder); void Bind(IDataBinder binder);} class EditBox: Control, IDataBound { void IDataBound.Bind(IDataBinder binder) {...} void IDataBound.Bind(IDataBinder binder) {...}}

14 Enum Yapısı Güçlü yazılmış Güçlü yazılmış  İmplicit çevirisi yoktur int e veya intten  Operator: +, -, ++, --, &, |, ^, ~ Temel türleri Temel türleri  Byte, short, int, long enum Color: byte { Red = 1, Red = 1, Green = 2, Green = 2, Blue = 4, Blue = 4, Black = 0, Black = 0, White = Red | Green | Blue, White = Red | Green | Blue,}

15 Delegate Yapısı Nesne tabanlı fonksiyon pointerı Nesne tabanlı fonksiyon pointerı Çoklu alıcılar Çoklu alıcılar  Her delege için bir çağrı listesi vardır.  Thread-safe + ve – operation ları için Eventlerle birlikte kullanılırlar. Eventlerle birlikte kullanılırlar. delegate void MouseEvent(int x, int y); delegate double Func(double x); Func func = new Func(Math.Sin); double x = func(1.0);

16 Birleşik Tip Sistemi Herşey Objedir. Herşey Objedir.  Tüm tipler objeden inherit edilir.  Datanın herhangi bir parçası extara iş gerektirmeden saklanabilir,taşına bilir veya değiştirilebilir. Stream MemoryStreamFileStream Hashtabledoubleint object

17 Propertie Yapısı Propertie ler “akıllı alan” dır Propertie ler “akıllı alan” dır  doğal syntax, accessors, inlining  Set ve Get fonksiyonlarının gelişmiş halidir. public class Button: Control { private string caption; private string caption; public string Caption { public string Caption { get { get { return caption; return caption; } set { set { caption = value; caption = value; Repaint(); Repaint(); } }} Button b = new Button(); b.Caption = "OK"; String s = b.Caption;

18 Indexer Yapısı Indexerlar “akıllı array” dir Indexerlar “akıllı array” dir  Overload edilebilir public class ListBox: Control { private string[] items; private string[] items; public string this[int index] { public string this[int index] { get { get { return items[index]; return items[index]; } set { items[index] = value; set { items[index] = value; Repaint(); Repaint(); } }} ListBox listBox = new ListBox(); listBox[0] = "hello"; Console.WriteLine(listBox[0]);

19 Event Yapısı Kaynak Event imzası tanımlanır. Event imzası tanımlanır. Event i define et, işlemi bağla Event i define et, işlemi bağla public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e); public class Button { public event EventHandler Click; protected void OnClick(EventArgs e) { if (Click != null) Click(this, e); } protected void OnClick(EventArgs e) { if (Click != null) Click(this, e); }}

20 Event Yapısı Handling Define ve register event handler Define ve register event handler public class MyForm: Form { Button okButton; Button okButton; public MyForm() { public MyForm() { okButton = new Button(...); okButton = new Button(...); okButton.Caption = "OK"; okButton.Caption = "OK"; okButton.Click += new EventHandler(OkButtonClick); okButton.Click += new EventHandler(OkButtonClick); } void OkButtonClick(object sender, EventArgs e) { void OkButtonClick(object sender, EventArgs e) { ShowMessage("You pressed the OK button"); ShowMessage("You pressed the OK button"); }}

21 Attribute Yapısı public class OrderProcessor { [WebMethod] [WebMethod] public void SubmitOrder(PurchaseOrder order) {...} public void SubmitOrder(PurchaseOrder order) {...}} [XmlRoot("Order", Namespace="urn:acme.b2b-schema.v1")] public class PurchaseOrder { [XmlElement("shipTo")] public Address ShipTo; [XmlElement("shipTo")] public Address ShipTo; [XmlElement("billTo")] public Address BillTo; [XmlElement("billTo")] public Address BillTo; [XmlElement("comment")] public string Comment; [XmlElement("comment")] public string Comment; [XmlElement("items")] public Item[] Items; [XmlElement("items")] public Item[] Items; [XmlAttribute("date")] public DateTime OrderDate; [XmlAttribute("date")] public DateTime OrderDate;} public class Address {...} public class Item {...}

22 Attribute Yapısı Attributes ile Attributes ile  Member ve üyelere bağlama yapılabilir  Çalışma zamanında işlem yapılabilir Tamamen genişletilebilir Tamamen genişletilebilir  Bir class basti bir biçimde System.Attribute den inherit edilebilir Type-safe Type-safe  Argument ler compile zamanında kontrol edilir.NET Framework le kapsamlı kullanılırlar.NET Framework le kapsamlı kullanılırlar  XML, Web Servisleri, güvenlik, serileştirme, component model, COM ve P/Invoke birlikte çalışma, kod konfigürasyonu…

23 XML Yorum Yapısı class XmlElement { /// /// /// Returns the attribute with the given name and /// Returns the attribute with the given name and /// namespace /// namespace /// /// /// The name of the attribute /// The name of the attribute /// /// /// The namespace of the attribute, or null if /// The namespace of the attribute, or null if /// the attribute has no namespace /// the attribute has no namespace /// /// /// The attribute value, or null if the attribute /// The attribute value, or null if the attribute /// does not exist /// does not exist /// /// public string GetAttr(string name, string ns) { public string GetAttr(string name, string ns) {...... }}

24 Statement ve Expression C++ yapısıyla aynıdır C++ yapısıyla aynıdır If, while, do bool conditionını gerektirir If, while, do bool conditionını gerektirir goto blok içinde zıplama yapamaz goto blok içinde zıplama yapamaz Switch statement Switch statement foreach statement foreach statement Checked ve unchecked statement Checked ve unchecked statement void Foo() { i == 1; // error i == 1; // error}

25 foreach Statement Yapısı Arraylerin iterasyonu ile Arraylerin iterasyonu ile Kullanıcının tanımladığı colleksiyonlar ile Kullanıcının tanımladığı colleksiyonlar ile foreach (Customer c in customers.OrderBy("name")) { if (c.Orders.Count != 0) { if (c.Orders.Count != 0) {...... }} public static void Main(string[] args) { foreach (string s in args) Console.WriteLine(s); foreach (string s in args) Console.WriteLine(s);}

26 Operator Overloading İlk Class kullanıcının yarattığı tiptir İlk Class kullanıcının yarattığı tiptir Base class kütüphanesinde kullanılır Base class kütüphanesinde kullanılır  Decimal, DateTime, TimeSpan UI kütüphanesiyle kullanılır UI kütüphanesiyle kullanılır  Unit, Point, Rectangle SQL integrasyonu ile kullanılır SQL integrasyonu ile kullanılır  SQLString, SQLInt16, SQLInt32, SQLInt64, SQLBool, SQLMoney, SQLNumeric, SQLFloat…

27 Koşullu derlemeler #define, #undef #define, #undef #if, #elif, #else, #endif #if, #elif, #else, #endif  Basit true-false yapısı Koşul metodları Koşul metodları public class Debug { [Conditional("Debug")] [Conditional("Debug")] public static void Assert(bool cond, String s) { public static void Assert(bool cond, String s) { if (!cond) { if (!cond) { throw new AssertionException(s); throw new AssertionException(s); } }}

28 Unsafe Kod Yapısı Platform bir çok durumu kapsar Platform bir çok durumu kapsar Unsafe kod Unsafe kod  Low-level kod “kutu içinde”  Güvensiz pointer atamaları sağlar bildirme bağlantıları bildirme bağlantıları  Sabit durum Basit olarak “inline C” Basit olarak “inline C” unsafe void Foo() { char* buf = stackalloc char[256]; char* buf = stackalloc char[256]; for (char* p = buf; p < buf + 256; p++) *p = 0; for (char* p = buf; p < buf + 256; p++) *p = 0;......}

29 Unsafe Kod Yapısı class FileStream: Stream { int handle; int handle; public unsafe int Read(byte[] buffer, int index, int count) { public unsafe int Read(byte[] buffer, int index, int count) { int n = 0; int n = 0; fixed (byte* p = buffer) { fixed (byte* p = buffer) { ReadFile(handle, p + index, count, &n, null); ReadFile(handle, p + index, count, &n, null); } return n; return n; } [dllimport("kernel32", SetLastError=true)] [dllimport("kernel32", SetLastError=true)] static extern unsafe bool ReadFile(int hFile, static extern unsafe bool ReadFile(int hFile, void* lpBuffer, int nBytesToRead, void* lpBuffer, int nBytesToRead, int* nBytesRead, Overlapped* lpOverlapped); int* nBytesRead, Overlapped* lpOverlapped);}

30 Daha Fazla Bilgi İçin http://msdn.microsoft.com/net .NET SDK ve dökümantasyonu indirilebilir. http://msdn.microsoft.com/events/pdc .NET PDC den çeşitli dökümanlara ulaşılabilir. news://msnews.microsoft.com  Microsoft/public/dotnet/csharp/general


"C# - C Sharp Sinan TECER 04104426 Programlama Dilleri Proje Ödevi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları